מדיניות פיצויים מוסכמים – מוזמנות מראש

עברית العربية

מועד עדכון אחרון: 3/4/2024

חברת ג'יטי גטקסי סרוויסס ישראל בע"מ והחברות הקשורות לה ("החברה" או "Gett") מתכבדות להביא לידיעתך את מדיניותן לעניין הטלת פיצויים מוסכמים במקרים שבהם הפרת את התנאים המשפטיים לנהגים (כהגדרתם בטופס רישום לנהגי מוניות מוזמנות מראש) ("טופס הרישום", ו-"התנאים המשפטיים לנהגים", בהתאמה). 

בכל שאלה הנך מוזמן לפנות לנציגי Gett, במידה ונרשמת ברישום לא מקוון (כהגדרתו בטופס הרישום)- בחניון 22 בשעות הפעילות, במידה ונרשמת ברישום מקוון-  באמצעות צ'אט שירות הלקוחות או בפניה דרך האזור האישי באפליקציה.

א. כללי

מבלי לגרוע מכל סעד אחר שלו זכאית החברה מכוח הדין ו/או מכוח התנאים המשפטיים לנהגים, בגין הפרת איזו מבין התחייבויותיך כלפי החברה אשר מפורטות בתנאים המשפטיים לנהגים, על נספחיהם, עשויה החברה לקנוס אותך בסך 58.5 ש"ח (כולל מע"מ) בגין כל הפרה;

להלן יפורטו חלק מן המקרים שייחשבו כהפרת התחייבויותיך כלפי החברה. מובהר כי מדובר ברשימה בלתי ממצה. 

1. במידה ונרשמת ברישום מקוון- ניצול לרעה של אפליקציית Gett למשל ומבלי למצות:

  • שימוש באפליקציה, תוכנה, פיצ'ר או רכיב טכנולוגי כלשהו שמזייף את המיקום המשודר ממכשיר הקצה של הנהג, כגון Fake GPS;
  • שימוש במכשיר פרוץ ו/או שימוש באפליקציות זדוניות; 
  • מסירת פרטי המשתמש לאדם אחר שאינו הנהג שנרשם לשירותים (שימוש מספר נהגים על אותו מנוי למשל).

2. הן במידה ונרשמת ברישום לא מקוון, והן ברישום מקוון- העברת נסיעה עתידית לנהג אחר- למעט במקרים המאושרים ע"י Gett כגון הזמנת נסיעה מוזמנת מראש מנתב"ג בהתאם לכללי ההתנהגות בנתב"ג לנהגים מוזמנים מראש בלינק: https://www.gett.com/il/legal/airport/drivers/pre-booked-guidelines/.

לחברה שמור שיקול הדעת המלא והמוחלט בהטלת הסנקציה וגובהה ולנהג לא תהא כל טענה בקשר לכך.

ב. נתב"ג

חרף האמור לעיל, בגין הפרת איזו מבין התחייבויותיך כלפי החברה אשר מפורטות בתנאים המשפטיים לנהגים, על נספחיהם, בקשר עם שירות ההסעה שמסופק על ידך מנתב"ג, יעמוד סכום הפיצוי המוסכם על 585 ש"ח (כולל מע"מ):

להלן יפורטו חלק מן המקרים שייחשבו כהפרת התחייבויותיך כלפי החברה בקשר עם שירות ההסעה מנתב"ג, הן במידה ונרשמת ברישום לא מקוון, והן ברישום מקוון. מובהר כי מדובר ברשימה בלתי ממצה:

  • המתנה באזור הטרמינלים/ איסוף נסיעות מוזמנות וכו מעבר לזמן המוסכם.
  • גרימת נזק בזדון (לדוגמה למחסום הכניסה למתחם המוניות המוזמנות מראש/ מצלמת LPR במתחם המוניות המוזמנות מראש וכו׳) 
  • רישום נסיעה מוזמנת מראש שלא כדין

לחברה שמור שיקול הדעת המלא והמוחלט בהטלת הסנקציה וגובהה ולנהג לא תהא כל טענה בקשר לכך.