מדיניות פרטיות

עמדת שירות עצמי להזמנת מוניות מנמל התעופה בן גוריון (״נתב״ג״)

מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (ביחד עם החברות הקשורות לה – "Gett" או "אנו") נוהגת במידע אישי (״מידע״) שנמסר על ידי המשתמש (״את/ה״) בעמדה לשירות עצמי שמופעלת על ידי Gett להזמנת שירות הסעה במונית מנתב״ג ולכניסה לתור הנסיעות במונית שיוצאות מנתב"ג (״השירות״).

אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא שהיא מובנת לך ושאתה מסכים לאמור בה. הסכמתך לתנאי השימוש בשירות (בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/airport/kiosk/terms) ולמדיניות פרטיות זו תהווה הסכמה לשימוש במידע הנוגע אליך כאמור במדיניות פרטיות זו. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע הנוגע אליך. אם אינך מסכים לאמור במדיניות זו, או שאתה מתנגד לכך ש-Gett (לרבות נותני השירות מטעמה, כמפורט בסעיף 4) תאסוף ותשתמש במידע הנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירות וממסירת מידע הנוגע אליך במסגרתו.

משתמשי Gett רשומים: במקרה שפרטי הקשר שמסרת בהרשמה לשירות זהים לפרטיו של משתמש קיים או עתידי בשירותים אחרים שמוצעים ע״י Gett (לרבות אפליקציית Gett להזמנת נסיעה במונית או משלוח), ייתכן שההזמנה שביצעת במסגרת השירות – תחת אותם פרטי קשר – תשויך לחשבונו של אותו משתמש. במקרה זה, פרטי ההזמנה שביצעת יהיו זמינים תחת אותו חשבון משתמש, ומידע המצוי ברשות Gett בנוגע לאותו חשבון משתמש קיים עשוי לשמש אותנו אף בקשר לשירות, למטרות המפורטות מטה. השימוש במידע בקשר לחשבון משתמש כאמור, לרבות כל נסיעה שתשויך לו, הוא בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות הכללית של שירותי Gett (בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/privacy/).

מדיניות זו פונה ומתייחסת לכלל המגדרים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1. איזה מידע אנו אוספים?

במסגרת השירות, Gett אוספת ומעבדת מידע הנוגע אליך ו/או לאדם שעבורו מבוצעת ההזמנה, כמפורט מטה:

 • פרטי קשר: מספר טלפון נייד ו/או כתובת דואר אלקטרוני;
 • פרטי הזמנה: מספר נוסעים וכתובת יעד לנסיעה המוזמנת;
 • פרטי נסיעה: סוג מונית, מועד הנסיעה, מסלול נסיעה ועלות הנסיעה כפי שהוזנה על ידי הנהג;
 • פרטי ותוכני שיחות בינך ובין Gett (בכתב או בהקלטה);
 • פניות, הודעות ותכתובות באמצעות טפסים מקוונים, דואר אלקטרוני ו/או צ'ט מקוון.

2. מהן מטרות השימוש במידע?

אנו אוספים מידע בקשר לשירות ומשתמשים בו למטרות הבאות:

 • מתן השירות, לרבות שירותים נלווים;
 • יצירת קשר איתך בקשר לשירות (לדוגמה, ייתכן שנפנה אליך בדוא"ל, הודעת טקסט, שיחות טלפון, התראות "קופצות" למכשיר הנייד שלך (אם ברשותך חשבון משתמש באפליקציית Gett) או כל אמצעי קשר העומד לרשותנו, כדי למסור לך מידע הנוגע להזמנה שביצעת או להשיב לפנייתך אלינו בכל עניין);
 • פיתוח ושיפור השירות וחווית השימוש שלך ושל אחרים, לרבות על ידי הפקת תובנות הקשורות לשימוש בשירות;
 • אבטחת מידע והגנה על פעילותנו העסקית ועל הנהגים המורשים לבצע את הנסיעה המוזמנת, לרבות כדי למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה, תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • ביצוע ואכיפת הסכמים, לרבות תנאי ההתקשרות בין Gett לרשות שדות התעופה לעניין הפעלת השירות בנתב"ג, קבלת ובירור תלונות, וכן יישוב סכסוכים ש-Gett היא צד להם;
 • יצירת נתונים סטטיסטיים מצרפיים או נתונים שהופשטו מרכיבים מזהים מובהקים באופן שהפך אותם לאנונימיים ובלתי-מזהים או לכאלה שאינם ניתנים לקישור עם אדם מזוהה באמצעים סבירים, ולו בעקיפין, בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש כדי לספק ולשפר את השירות, או לכל מטרה אחרת;
 • ציות לכל דרישה שחלה עלינו מכוח הוראות הדין והרשויות המוסמכות, לרבות הוראות וצווי בית משפט, וכל פעולה נוספת שעשויה להצריך שימוש במידע הנוגע אליך ושלגביה נקבל מראש את הסכמתך בהתאם לדין.

3. היכן ולכמה זמן המידע נשמר?

היכן המידע נשמר: המידע הנוגע אליך יישמר במערכות המידע שלנו ושל נותני השירות מטעמנו (כמפורט בסעיף 4), שעשויים להחזיק במידע או לקבל גישה אליו על מנת לספק לנו שירותים מסוימים – הן בגבולות מדינת ישראל והן מחוצה לה, והכול בהתאם לדרישות הדין ובהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.

משך שמירת המידע: המידע שנוגע אליך יישמר כל עוד הוא נדרש באופן סביר לצורך המטרה או המטרות שלשמן אותו מידע נאסף או נוצר על ידינו (כמפורט בסעיף 2), ולא יאוחר מכך – הכול בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו ובכפוף לדרישות הדין. אלא אם נקבע אחרת בדין או בהסכם מחייב, איננו מחויבים להחזיק במידע הנוגע אליך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח בכל עת ומכל סיבה שהיא. אם יש לך שאלות לגבי מדיניות שמירת המידע שלנו, באפשרותך ליצור איתנו קשר בדוא"ל privacy@gett.com.

4. עם מי המידע ישותף?

לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ייתכן שנשתף מידע הנוגע אליך עם צדדים שלישיים ונמענים אחרים, כמתואר מטה:

 • נותני שירות: אנו מסתייעים בנותני שירותים חיצוניים המספקים לנו פתרונות ושירותים שמשלימים את שירותינו או תומכים בפעילותנו. אלו כוללים שירותי אחסון מידע, אבטחת מידע והגנת סייבר, איתור הונאות ומניעתן, ניטור נתונים וניתוחם, ניטור והפצת דיוור אלקטרוני, ספקי תוכן, הקלטת שיחות וניתוחן, ניהול לקוחות, שירותי תמיכה, וכן יועצים בתחום העסקי, המשפטי, הפיננסי וכיוצא באלה (ביחד – "נותני השירות"). נותני השירות עשויים לקבל גישה למידע הנוגע אליך ו/או להשתמש בו בהתאם לשירותים שהם נותנים לנו ולמטרות הספציפיות שלשמן התקשרנו עמם, והם יהיו רשאים לעשות כן אך ורק לאותן מטרות.
 • נהגי מונית: במסגרת השירות, אנו משתפים את כתובת היעד שהוזנה במסגרת הזמנתך עם נהג המונית שנבחר לביצוע הנסיעה או הנסיעות שהזמנת.
 • רשויות מוסמכות, גורמי אכיפה ובתי המשפט: בהתאם לתנאי הפעלת השירות בנתב״ג, אנו נדרשים לאפשר לרשות שדות התעופה גישה לפרטי ההזמנה שביצעת, למידע בקשר לשימוש בשירות ולפניותיך בקשר לשירות, לצורך ביצוע סמכויותיה של רשות שדות התעופה על פי דין וביחס להסדרת וניטור פעילות המוניות בנתב״ג. במקרים חריגים, אנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך עם רשויות מוסמכות וגורמי אכיפה אחרים, לאחר שתימסר לך על כך הודעה מוקדמת או בלעדיה, כתלות בדין החל עלינו בנסיבות העניין – אם נסבור בתום לב כי (א) חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן (למשל, מכוח צו שיפוטי או דרישה מחייבת של רשות מוסמכת); (ב) הדבר נדרש לטובת חקירה, מניעה או סיכול של פעילות בלתי-חוקית ועוולות או עבירות אחרות, חשודות או ידועות; ו/או (ג) הדבר נדרש לשם הגנה על איכות השירות ואבטחתו.
 • גורמים נוספים לצורכי הגנה על זכויות ובטיחות: אנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך עם גורמים אחרים, ללא הודעה מוקדמת, אם נסבור בתום לב שהדבר יסייע להגן על הזכויות, הביטחון האישי או הרכוש של Gett, עובדיה, נותני השירות שלה, לקוחותיה, משתמשים, נהגים או כל אדם או גורם אחר.
 • חברות הקבוצה ושינויים ארגוניים: אנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך עם חברות אחרות בקבוצת החברות של Gett, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. בנוסף, אם בעתיד יחול שינוי בבעלות או בשליטה ב-Gett, לרבות בעקבות מיזוג או רכישה של נכסי החברה, Gett (או מי מהחברות הקשורות לה) תהיה רשאית לשתף מידע הנוגע אליך עם צדדים המעורבים באירוע כזה ככל שהדבר יידרש באופן סביר במסגרתו. אם נסבור ששיתוף מידע כאמור עלול להשפיע על פרטיותך במידע שיהיה ברשותנו או בשליטתנו באותה עת, ניידע אותך על כך ועל האפשרויות שיעמדו לרשותך דרך אמצעי יצירת הקשר שמסרת לנו.

אנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך בדרכים נוספות, וזאת אם נתת את הסכמתך לכך, אם חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן, או אם הפכנו את המידע לאנונימי באופן שאינו מאפשר לזהות אותך באמצעים סבירים, ולו בעקיפין.

5. כיצד ניתן לממש את זכויותיך ביחס למידע?

אם ברצונך לממש את זכויותיך לפי דין לעיין במידע הנוגע אליך ששמור אצלנו, ובמקרה המתאים לבקש שנתקן מידע כאמור, באפשרותך לעשות כן בפנייה לדוא"ל privacy@gett.com.

במקרה הצורך, ייתכן שנבקש ממך למסור פרטים ומסמכים נוספים או לנקוט פעולות נוספות כדי שנוכל לאמת את זהותך ולוודא שמידע ייחשף רק בפני מי שאליו הוא נוגע. אימות זה עשוי לדרוש הצגת אמצעי זיהוי או שימוש בקוד שיישלח למספר הטלפון הנייד שמסרת עת הרשמתך לשירות. פרטים ומסמכים נוספים כאמור, וכן התכתובת שלך מולנו בנוגע לבקשה שלך, יישמרו אצלנו לצרכים משפטיים (כגון תיעוד של אימות זהות המבקש לעיין במידע) בהתאם לאמור בסעיף 3. יובהר שהזכויות שהדין מקנה לך במידע שנוגע אליך אינן מוחלטות. בהתאם, ייתכנו מצבים שבהם נהיה רשאים או מחויבים לסרב לספק לך את המידע המבוקש, כולו או חלקו, בצירוף נימוקים כנדרש לפי דין.

6. הודעות כלליות ויצירת קשר

עדכונים ותיקונים: האמור במדיניות פרטיות זו עשוי להתעדכן מעת לעת על ידי פרסום גרסה מתוקנת שלה במסגרת השירות. ככלל, הגרסה המעודכנת תהיה תקפה למן מועד פרסומה. עם זאת, אם נסבור שעדכון או תיקון כאמור כוללים שינויים מהותיים, נפרסם על כך הודעה מוקדמת במסגרת השירות או באמצעי תקשורת מתאים אחר העומד לרשותנו.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בכל הקשור לפרטיותך במידע ששמור אצלנו, אנא פנה אלינו בדוא"ל privacy@gett.com.

עדכון אחרון: דצמבר 2023