תנאי שימוש

תנאי שימוש בעמדת שירות עצמי מנמל התעופה בן גוריון ("נתב"ג")

תאריך עדכון אחרון: 20.12.2023

השימוש בלשון זכר כוללת גם פנייה לאשה/נקבה.

1. העמדה והשימוש בה- השימוש בעמדה לשירות עצמי ("עמדת השירות העצמי" או "העמדה"), שמופעלת ע"י חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("החברה" או "Gett"), מהווה רישום ראשוני שלך כלקוח פרטי (כהגדרת המונח להלן) ("לקוח פרטי" או "משתמש") שמעוניין, עבורו ו/או מי מטעמו, בכניסה לתור המוניות שנמצא בטרמינל 3 (קומת הקרקע, שער 3) ובטרמינל 1 (בקומת הקרקע- תור המוניות המורשות) ("תור המוניות"), ומהווה תנאי לכניסה אליו. השימוש בעמדה אינו כרוך בתשלום.

"לקוח פרטי": לקוח שמבקש להירשם לתור המוניות ולהיכנס אליו לטובת קבלת שירות הסעה במונית דרך תור המוניות, שלא במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות בהתאם לתקנה 510(ב)(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961.

לתשומת ליבך– תור המוניות מתנהל לפי סדר ההגעה בלבד, ללא תלות במועד הרישום בעמדה. במידה והינך זכאי לפטור מתור, ו/או בכל מקרה בו הינך זקוק לסיוע, נא לפנות לסדרן הממוקם בכניסה לתור המוניות.

2. כללי שימוש למשתמש- כל משתמש למעלה מגיל 18 וכשיר על פי הדין מוזמן להשתמש בעמדה, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות שמהווה חלק אינטגרלי מהם: https://www.gett.com/il/legal/airport/kiosk/privacy/.

מובהר כי רישום בעמדה תוך התחזות לאחר או מתן פרטים כוזבים עלולים לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים שקבועים בחוק בשל הפרתו.

מובהר כי אי מתן פרטים מלאים ומדוייקים, עשוי לפגוע במתן השירות.

לאחר הזנת המידע תקבל קוד אשר יאפשר את כניסתך לתור המוניות. הנך מתבקש לגשת לתור המוניות ולהציג את הקוד לנהג. קוד זה ישמש אותך גם בזמן ולאחר הנסיעה לצורך איתור כבודה ככל שנשכחה במונית, או לצורך בירורים על אודות הנסיעה, ואנחנו ממליצים לשמור אותו היטב.

בעצם השימוש בעמדה הנך מצהיר כי תעשה בעמדה שימוש אישי בלבד עבורך ו/או עבור מי מטעמך, ותימנע מכל שימוש מסחרי בעמדה, לרבות גביית תשלום עבור השירות שמוצע בעמדה, או כל שימוש אחר שאינו אישי או שעשוי לפגוע ב- Gett.

הנך נדרש להתייחס לעובדים בשטח נתב"ג (סדרנים, מנהלי משמרות וכו') כמו גם לנהגי המוניות שמספקים את שירות ההסעה דרך תור המוניות בכבוד, לא לגרום להם ו/או למוניות נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך המתנה בעמדה ו/או לאחר מכן במהלך המתנה בתור המוניות.

מובהר כי Gett תהא רשאית לחסום באופן מיידי את גישתך לקבלת השירות בעמדה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא נימוק כלשהו, לרבות במקרים שבהם תפגע או תנסה לפגוע בתקינות העמדה או במקרה שבו יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים שעומדים לה על פי הדין.

3. תשלום לנהגי המוניות- הנך מצהיר כי ידוע לך שבהתאם להוראות הדין, תמחור הנסיעה במונית נעשה ע"י הפעלת המונה שבמונית בתחילת הנסיעה, כמונה רץ. עוד הנך מצהיר שידוע לך ששכר ההסעה שייך במלואו לנהג המונית, וכי על החברה לא תחול אחריות כלשהי בגין כל טענה שלך ו/או מי מטעמך בקשר לנזקים, ו/או הוצאות שנובעות ו/או קשורות לפעולותיו ו/או מחדליו של הנהג, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בקשר להסכמות נטענות עם נהג המונית בנוגע לשכר ההסעה.

כלקוח פרטי, התשלום לנהג המונית יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או מזומן בלבד. על אף האמור, Gett עשוייה לאפשר תשלום במזומן בלבד במקרים מסויימים. הנך מצהיר שידוע לך שחשבונית המס בגין הנסיעה מופקת בסיום הנסיעה, דרך המונה שבמונית בלבד, על ידי נהג המונית, ולא על ידי החברה, ואנו מפצירים בך לבקש אותה מהנהג בסיום הנסיעה ולשמור אותה לצורך בירורים על אודות הנסיעה בעתיד.

בתנאי שימוש אלה, "כרטיס אשראי" משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו–1986.

הנך מצהיר כי ידוע לך ששימוש בכרטיס אשראי ללא ההרשאה הנדרשת עלולה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתו.

4. נהגי המוניות ואחריותם כלפי המשתמשים- נהגי המוניות שאליהם תופנה באמצעות העמדה הם קבלנים עצמאיים, אינם מועסקים על-ידי Gett ואינם משמשים כנציגיה ו/או שלוחיה. Gett משמשת כמתווכת בלבד בין נהגי המוניות לבין המשתמשים ובהתאם אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לעסקה שתתבצע בין נהג המונית הרלוונטי לבין המשתמש, וכן לשירות ההסעה שמסופק על ידי נהג המונית. מובהר כי בין היתר, החברה מסתמכת על מצגי והתחייבויות הנהגים כלפיה לפיהם יש להם את מלוא ההיתרים והרשיונות ההכרחיים על פי הדין כדי לספק את שירות ההסעה במונית.

5. הגבלת אחריות- החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לשירות ההסעה במונית שמסופק על ידי נהגי המוניות העצמאיים ו/או הסדרן, המשלח, מנהל הפעול, אחראי המשמרת, המפקח, ו/או כל גורם נוסף מצד החברה ו/או מי מטעמה, ו/או כל גורם נוסף מטעם רשות שדות התעופה ו/או מי מטעמה ("נציגי נתב"ג") ו/או לשירותים אחרים שיסופקו ע"י נציגי נתב"ג ו/או צדדים שלישיים בקשר עם שירות ההסעה, לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משירות ההסעה במונית ו/או משימוש במידע שהוזן בעמדה. Gett לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של נהגי המוניות ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

6. Gett תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את העמדה בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, היות שפעילות העמדה מותנית בצדדים שלישיים, לא תהיה למשתמש שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי Gett בגין כל תקלה או הפרעה בעמדה, לרבות בגין כל נזק שנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. Gett לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר שמצוי בעמדה, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב הגישה לעמדה והשימוש בה או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בה.

7. יש להישמע להוראות נציגי נתב"ג ולהתייחס אליהם בכבוד, לא לגרום להם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך הרישום לתור באמצעות העמדה ו/או שירותי ההסעה דרך תור המוניות מנתב"ג.

8. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את Gett, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שייגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם העמדה ושירות ההרשמה שמסופק בה.

9. סמכות שיפוט וברירת הדין- סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם השימוש בעמדה ו/או החברה ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב -יפו. הדין החל על כל מחלוקת בנושא כאמור הנו הדין הישראלי בלבד.

10. Customer Care– בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השימוש בעמדה, השירות שניתן בה ותנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות תוכל לפנות אלינו בכתובת: https://www.gett.com/il/airport/ או בטלפון *2299 ממספר הטלפון איתו נרשמת לשירות. בכל שאלה ו/או בקשה ו/או תלונה בקשר לשירות ההסעה שסופק על ידי נהג המונית, יש לבצע פנייה באופן מקוון באתר משרד התחבורה, בכתובת: https://www.gov.il/he/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation. ככל שתבקש שנציג מטעם החברה יסייע לך בפנייה כאמור, ניתן לפנות אל החברה בדרכים שמפורטות לעיל.