תקנון למבצע "עסק ממליץ על עסק"

תקנון ותנאי השתתפות במבצע “עסק ממליץ על עסק”

תאריך עדכון: 16.05.2023

חברת ג’יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע”מ, (להלן: “Gett“) מעודדת אותך, כלקוח עסקי של Gett ("המשתתף") להשתתף במבצע “עסק ממליץ על עסק” (להלן: “המבצע“), המתקיים החל מיום 17.10.2021 (להלן: “מועד תחילת המבצע“) ועד למועד שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Gett (להלן: ”מועד סיום המבצע“ וביחד עם מועד תחילת המבצע – “תקופת המבצע“), והכל בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: “תנאי המבצע“).

הינך מתבקש לקרוא את תנאי המבצע בקפידה. השתתפותך במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

1. הגדרות

  • משתתף/ים” – לקוח עסקי תחת הסכם שירותים עם Gett, לרבות עובד של לקוח עסקי, המבקש להשתתף במבצע בהתאם להוראות תקנון זה ועומד בהוראותיו ותנאיו, בהנחה שלא המליץ על אותו בית עסק במסגרת מבצע אחר. למען הסר ספק, אין כפל מבצעים.
  • "מצטרף/ים חדש/ים” – לקוח עסקי חדש אשר התקשר עם Gett בהסכם למתן שירותים, באמצעות הפנייה המשויכת למשתתף, והכל כמפורט להלן.

2. כשירות

על מנת להגיש מועמדות ולהשתתף במבצע, עליך להיות במועד המבצע ובמועד קבלת הפרס לקוח עסקי פעיל של Gett. על אף האמור לעיל, עובדי Gett מנועים מלהשתתף במבצע.

3. מתווה המבצע

בתקופת המבצע יוכלו משתתפים העומדים בתנאי הכשירות המפורטים לעיל לזכות בפרסים כמפורט להלן בתקנון זה.

4. דרכי הזכייה בפרס

4.1. כל משתתף ימלא טופס ובו שם בית עסק או חברה (להלן: “בית עסק“) אשר במועד ההפניה אינו נמנה על לקוחותיה של Gett, אשר עשוי לגלות עניין בהתקשרות עם חברת Gett לצורך מתן שירותי הסעה במונית ואשר במשך 180 (מאה ושמונים) ימים לפני מועד מילוי הטופס לא עמד בקשר עם נציג ממחלקת ה B2B של Gett ושלא היה קשור בהסכם כלשהו עם Gett (“בית עסק כשיר”, ו”טופס הפניית בית עסק” או “טופס ההפנייה”, בהתאמה). כל משתתף יהיה רשאי להגיש מספר טופסי הפנייה בתקופת המבצע ללא הגבלה.

4.2. לאחר שתקבל Gett את טופס הפניית בית העסק מידי המשתתף, Gett תבחן את טופס ההפנייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר תוודא כי הפרטים בטופס ההפנייה מלאים, כי לא מדובר בהפניה שכבר קיימת ביחס לאותו בית עסק, כי לא מדובר בלקוח קיים של Gett וכי בית העסק הינו בית עסק כשיר להתקשרות עם Gett. היה ותחליט Gett כי טופס ההפנייה מלא ועומד בדרישות לעיל, תיצור Gett קשר עם המשתתף הרלוונטי על-מנת שיערוך היכרות בין נציג צוות מכירות B2B או Gett Together לבין איש הקשר הרלוונטי בבית העסק הכשיר.

4.3. למען הסר ספק, Gett רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד, לבחור שלא ליצור קשר עם בית עסק מסוים מכל סיבה שהיא וכן, לבחור שלא להתקשר עימו בהסכם למתן שירותים ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

4.4. במקרה שבו נשלח טופס הפניית בית עסק על ידי יותר ממשתתף אחד, הפניית המצטרף החדש באמצעות טופס ההפנייה תיזקף לזכותו של המשתתף הראשון ששלח את טופס ההפנייה ובלבד שלא חלפו מעל ל-90 (תשעים) ימים ממועד שליחת הטופס. במקרה שלא ניתן לדעת מי מהמשתתפים שלח ראשון בזמן את טופס ההפנייה, הפניית המצטרף החדש כאמור, תיזקף לטובת המשתתפים כאמור (שניים או יותר, לפי העניין), והפרס יוענק באופן יחסי לכל אחד מהשמשתתפים.

4.5. למען הסר ספק, במקרה שבו משתתף הפנה מצטרף חדש במהלך תקופת המבצע ובית העסק הצטרף באמצעות טופס הפנייה שמזוהה עם משתתף לאחר סיום המבצע, הפניית המצטרף החדש כאמור לא תזכה את המשתתף בפרס.

4.6. Gett הינה המחליטה הבלעדית בכל הקשור למבצע ו/או לזכאות לפרס, ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה. צוות Gett יבחן את רישומי Gett ויכריע לפיהם האם המשתתף עמד בתנאי המבצע או לאו. במידה שיימצא כי המשתתף הרלוונטי הוא משתתף כשיר וכי המשתתף השלים אחר התנאים לקבלת הטבת הפרס, יוכרז המשתתף כ-“משתתף זכאי” (להלן: “משתתף זכאי“).

4.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברי צוות Gett רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו בפרס בין היתר אם סברו כי המשתתף פעל בניגוד לאמור בתנאי מבצע זה ו/או מכל סיבה אחרת.

4.8. תוצאת הזכייה בפרס תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973.

4.9. למשתתפים הזוכים תימסר הודעה אודות הזכייה באמצעות דואר אלקטרוני, לא יאוחר מ-3 (שלושה) חודשים לאחר סיום תקופת המבחן (כהגדרתה להלן).

5. הפרס

  • בגין כל מצטרף חדש שהצטרף כלקוח עסקי של החברה במהלך תקופה של תשעים (90) ימים ממועד הגשת טופס ההפנייה (להלן: “תקופת המבחן“), וביצע לפחות עשר (10) נסיעות במסגרת ההתקשרות,  ובתנאי שההצטרפות היא בתקופת המבצע,  יזוכה המשתתף אשר הפנה את Gett למצטרף החדש באמצעות טופס הפניית בית העסק שהגיש בהנחה של 10% על החשבונית החודשית, עד לסכום של 3000 ש"ח, וזאת בהתאם לכמות הנסיעות שביצע המצטרף החדש במסגרת חודש הימים המלא הראשון, כמפורט להלן:
  • לפחות 76 נסיעות – 10% הנחה עד לגובה חשבונית בסך 3,000 ש"ח
  • בצירוף עסק שביצע בין 41-75 נסיעות – 10% הנחה עד לגובה חשבונית בסך 1,000 ש"ח
  • בצירוף עסק שביצע בין 1-40 נסיעות – 10% הנחה עד לגובה חשבונית בסך 500 ש"ח

5.1. מובהר כי ההנחה תינתן בגין החשבונית שתופק עבור אותו משתתף זכאי בגין החודש המלא העוקב לחודש שבו הצטרף המצטרף החדש כלקוח עסקי של החברה ובתנאי שהמצטרף החדש ביצע נסיעות בחודש האמור. (לדוגמה, מצטרף חדש אשר הצטרף כלקוח עסקי של החברה ביום 21 לספטמבר 2020 וביצע 10-40 נסיעות במהלך אוקטובר, יזכה את המשתתף הזכאי ב-10% הנחה, עד 500 ש”ח).

5.2. מובהר בזאת כי שווי הפרס יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכי לא ניתן להמיר את הפרס בשווה כסף ו/או אחר. החברה רשאית לשנות ו/או לבטל כל אחד מהפרסים בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3. הטבת הפרס תוענק למשתתף זכאי באמצעות זיכוי שיוזן לחשבון העסקי. מימוש הזיכוי יבוצע על כל החשבונית החודשית שתשלח ללקוח באמצעות הדוא”ל.

5.4. למען הסר ספק, רק טפסים אשר יתקבלו עד מועד סיום המבצע לכל המאוחר ובגינם הצטרפו מצטרפים חדשים (כמפורט לעיל) במהלך תקופת המבחן, יזכו את המשתתף בפרס. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה ומצטרף חדש שיופיע בטופס הפניית בית העסק שלך יצטרף לאחר מועד סיום המבצע, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.

6. הצהרות המשתתף

6.1. המשתתף מצהיר כי יציית להוראות החוק ככלל ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 בפרט, וכי ידוע לו היטב שאינו מורשה לכלול בטופס הפניית בית העסק פרטים אישיים של נמענים ו/או לשלוח בעצמו הזמנה אישית לנמענים אשר לא נתנו לו את הסכמתם לכך מראש. בפניה מראש לנמענים אשר את פרטי ההתקשרות עמם יצרף המשתתף לטופס הפניית בית העסק מתחייב המשתתף להבהיר לאותם הנמענים כי לאחר קבלת טופס הפניית בית העסק מתעתדת Gett ליצור עמהם קשר ולפנות בהצעה להיקשר בהסכם למתן שירותים, וכי המשתתף הרלוונטי עשוי לקבל פרס ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או תשלום במידה ובית העסק יוכשר על-ידי צוות השופטים כ”מצטרף חדש” לפי התנאים המפורטים לעיל.

6.2. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי Gett שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם המצטרפים החדשים, תבהיר להם כי המשתתף עשוי לזכות בפרס (או בחלק יחסי ממנו) כתוצאה מהפנייתם באמצעות טופס ההפנייה בכפוף לתנאי התחרות, וכי למשתתף אין ולא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.

6.3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שימוש מסחרי במסגרת המבצע לרבות שליחת ההזמנה האישית באמצעות בחירת נמענים כלשהם מרשימת הנמענים ושליחת “דואר זבל” (“ספאם”) כהגדרתו בחוק התקשורת.

7. שימוש לרעה

המשתתף מתחייב כי לא יעשה דבר אשר עשוי להיחשב הונאה. כל טפסי ההפנייה חייבים להימסר בתום לב. Gett שומרת לעצמה את הזכות לדווח על כל פעילות מזויפת לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ולבטל את זכאות המשתתף הזכאי להטבת הפרס, במלואה או בחלקה, כאשר עולה החשד לשימוש לרעה באפליקציה ו/או כי המשתתף פעל בניגוד לתנאי המבצע ולתנאי ההסכם. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ביטול זכאות כאמור.

8. פיצוי ושיפוי

8.1. בקבלת תנאים אלה הינך מסכים לשפות (לפצות) ולפטור את Gett, את שותפיה, את מעניקי הרישיונות שלה, וכל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, המשתמשים האחרים, העובדים, עורכי הדין והסוכנים שלהם, מכל ונגד כל תביעה, עלויות, נזקים, הפסדים, התחייבויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עורך דין) הנובעים מתוך או בקשר עם:

  • הפרה של תנאים אלה או של כל חוק או תקנה רלוונטיים על ידך, בין אם נזכרו כאן ובין אם לאו;
  • הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו על ידך, ​​לרבות לקוחות; או
  • השימוש או השימוש לרעה שלך באפליקציה ו/או בשירותים.

8.2. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפות במבצע.

9. שונות

9.1. תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

9.2. Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, ובכלל זה להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.3. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה/הסבה לאףאחד אחר שאינו המשתתף הזוכה.

9.4. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה. למען הסר ספק מובהר כי סכום הזכייה בפרס יועבר למשתתף בהתאם למפורט בתקנון זה.

9.5. הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על-פי חוק על קבלת הפרס ו/או על הזוכה, ככל שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.

9.6. השתתפות במבצע, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצע בכל באמצעים הנחוצים. Gett, תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.

9.7. על המשתתפים חלים תנאי השימוש והצהרת הפרטיות של אתר Gett והאפליקציה. בעצם ההשתתפות במבצע, מסכים המשתתף ומאשר את כל הוראות תנאי השימוש והצהרת הפרטיות כאמור.

9.8. בכל נושא אשר לא הוסדר במסגרת התקנון יעמדו בתוקפם תנאי השימוש של האתר והאפליקציה אשר נמצאים בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/terms/ , בשינויים המחויבים.

9.9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

9.10. כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.