תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי

להלן תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי בקשר עם שירות הזמנת המוניות והמשלוחים אשר יסופק על ידי גט למזמין, והכול בהתאם לאמור בתנאים אלו, יחד עם התנאים המפורטים בטופס ההזמנה ומדיניות הפרטיות על נספחיהם והפניותיהם ("התנאים"), החלים בין חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("גט") שכתובתה רחוב הברזל 19, כניסה ד', רמת החייל, תל-אביב, לבינך ("המזמין" או "הלקוח", כמוגדר בטופס ההזמנה.

1. תיאור ההתקשרות, מתן השירותים. גט הנה חברה שמספקת שירותים להזמנת שירותים שונים, לרבות שירות הסעה במוניות המצויות בפריסה משתנה ברחבי הארץ, בין היתר, באמצעות תוכנה להזמנת מוניות ושירותים אחרים באמצעות פורטל אינטרנטי ייעודי וכן באמצעות אפליקציה סלולארית ("השירותים" ו- "התוכנה", בהתאמה). המזמין אינו מחויב להזמין שירותים בכמות ו/או סוג במועד כלשהו.

השירותים שאותם ניתן להזמין דרך הפלטפורמה של גט:

  • שירות הסעה במונית;
  • שירות משלוחים.

לצד השירותים שאותם ניתן להזמין דרך הפלטפורמה של גט, מספקת גט ללקוחותיה העסקיים תחת תנאים אלו, שירותים נלווים שונים.

2. התמורה. תמורת מתן השירותים על-ידי גט, ישלם המזמין, כהגדרתו בטופס ההזמנה, לגט בגין כל נסיעה שהוזמנה על ידי המזמין באמצעות התוכנה, ו/או בכל אמצעי אחר, את הסכום בהתאם למחירון התעריפים הספציפי או בהתאם למחירון התעריפים הכללי של גט (יכונו להלן ביחד: "מחירון התעריפים"), אשר מפורטים בנספח א' לטופס ההזמנה, בהתאם לנקודת המוצא והיעד ובאופן המפורט להלן ("התמורה"). אל התמורה יתווסף מע"מ בהתאם לשיעורו על פי דין במועד החשבונית וכן עשויים להתווסף תוספות שונות למחירון התעריפים, דמי ביטול ודמי הזמנה טלפונית, הכול כמפורט בסעיף 2 לנספח א' לטופס ההזמנה. התמורה תשולם אחת לחודש, על פי הסך החודשי הכולל שהצטבר כתוצאה מהשימוש בשירותים, לפי רישומי גט, שישמשו כראייה לכאורה לכך. התמורה תשולם לגט כנגד חשבונית מס כדין, חתומה דיגיטלית, שתישלח למזמין בדוא"ל עד ל- 8 (שמונה) בחודש העוקב,  בכפוף לתנאי התשלום שמפורטים לעיל. הצדדים מסכימים כי גט מעגלת את סכום התמורה שעל המזמין לשלם לה לשקל השלם (עד 0.49 ש"ח למטה, מעל 0.5 ש"ח, למעלה) במהלך כל תקופת ההתקשרות ומתן השירותים בין הצדדים. סכום שתשלומו יתאחר, יישא הצמדה וריבית פיגורים בשיעור הריבית החריגה בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים, ממועד התשלום המקורי ועד לתשלומו בפועל, זאת מבלי לגרוע מזכיותיה של גט לסעדים נוספים שלהם היא זכאית על פי כל דין. ככל שישנה מחלוקת בנוגע לסכום החיוב, יש להעביר במייל את סיבת המחלוקת עם מספר הנסיעה לשירות הלקוחות של גט (client.services@gett.com) לבדיקה עד לא יאוחר מארבעים וחמישה (45) ימי עסקים ממועד משלוח חשבונית ללקוח על ידי גט. מוסכם ומובהר כי אין לעכב ו/או לקזז את תשלום החשבונית בגין סכום מסוים אשר במחלוקת. מחירון התעריפים שמפורט בנספח א' וכן אופן חישוב התמורה עשויים להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של גט. בכל שינוי כאמור יעודכן הלקוח בכתב 30 יום לפני העדכון בפועל. מובהר בזאת כי שינוי כאמור יכול ויכלול הוספת, שינוי ו/או גריעת יעדים ו/או רכיבים בתוספות ו/או בדמי הביטול ו/או בדמי ההזמנה, הכול לפי העניין.

3. תקופת ההתקשרות וסיומה. התקשרות הצדדים תכנס לתוקפה למן מועד חתימת הצדדים על טופס ההזמנה לתקופה בת 12 חודשים ולאחריה, יחודש באופן אוטומטי, מדי שנה, לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופת ההתקשרות"). על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי להודיע לצד השני, בכל עת, בכתב, על רצונו להביא את ההתקשרות בין הצדדים לסיום. במקרה כאמור יבואו טופס ההזמנה וההתקשרות בין הצדדים לידי סיום בתום תקופה של 30 (שלושים) ימים מיום מתן הודעה כאמור, והמזמין ישלם לגט את התמורה עבור שירותים שהתבצעו על ידי גט עד יום סיום ההתקשרות כאמור. גט תהא רשאית להשהות ו/או לעכב את מתן השירותים באופן מיידי, ו/או לבטל את ההתקשרות באופן מיידי, בהודעה למזמין, בכל מקרה של (א) עיכוב בתשלום התמורה או כל חלק ממנה על פי תנאים אלו ו/או קיזוזה על ידי הלקוח בניגוד להוראות תנאים אלו ו/או (ב) אינדיקציה לסיכון אשראי של המזמין בהתאם לדוח דירוג אשראי של המזמין מחברות Dan & Bradstreet, BDI וכדומה, ו/או (ג) עקב הימצאותו של המזמין בהליכי חדלות פירעון ו/או במקרה שבו נודע לחברה על בקשה תלויה ועומדת לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד המזמין, או על עילה להגשת בקשה כזו, או על כוונה של צד שלישי כלשהו להגיש כנגד המזמין בקשה מסוג זה. לעניין זה "הליכי חדלות פירעון" – הליכי פירוק (מרצון, בידי בית משפט או בפיקוחו), פשיטת רגל, מחיקה, חיסול, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הליכים לאישור הסדר בין החברה לבין נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, הליכים למתן צו ניהול, הליכים למינוי מפרק, כונס, מנהל מיוחד, נאמן או בעל משרה דומה אחרת, להגנה מפני נושים או תרופות אחרות, וכל הליך דומה לאלו במהותו, בין אם הוא זמני, ובין אם הוא קבוע.

4. הצהרות והתחייבויות גט. גט מצהירה ומתחייבת בזאת, כדלקמן: (א) כי נהגי המוניות שהתקשרו עמה בהסכם שירותים ("נהגי המוניות"), הצהירו והתחייבו בפניה במעמד חתימת ההסכם עמם, כי הם מחזיקים ויחזיקו במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע שירותי הסעה במונית, לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות הדין ומשרד התחבורה כפי שהן או כפי שישתנו מעת לעת, לרבות בכל הנוגע לבטיחות, גהות והובלת חפציו של הנוסע; (ב) כי נהגי המוניות הצהירו והתחייבו בפניה כי יש בידיהם את האמצעים, המיומנות והניסיון הנדרשים לספק לנוסעים שירותי הסעה במונית, וכי יקפידו בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה; (ג) כי היא מחזיקה ותחזיק במהלך תקופת ההתקשרות, בכל האישורים הסמכויות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לאספקת השירותים על פי התנאים, וכי לידיעתה, אין כל מניעה מכוח דין או הסכם לביצוע התחייבויותיה על פי התנאים.

5. אחריות. ספקי השירותים שעושים שימוש באפליקציית גט הם קבלנים עצמאיים ואין לראות בהם עובדים ו/או שלוחים של החברה. גט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות נזק שייגרם לרכוש או לגוף, אובדן רווחים, אובדן חסכונות, אובדן מידע, הפרעה למהלך העסקים ו/או כל נזק, הוצאה ו/או הפסד כספי או אחר, שנגרם למזמין, לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו, עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בתוכנה או העדר אפשרות לשימוש בתוכנה, ו/או בשל הסתמכות על התוכנה ותוצריה, ו/או עקב מתן השירותים ו/או השימוש בהם ו/או בקשר לשירותי ההסעה המסופקים על ידי נהגי המוניות שהוזמנו, לרבות טיבם ו/או היעדר אספקתם. עוד מובהר כי גט אינה מתחייבת לאספקת השירותים שאותם מבוקש להזמין דרך האפליקציה. המזמין מצהיר כי ידוע לו שהאפליקציה מבוססת על זמינות של ספקי שירות שהתקשרו עם גט, ובהיעדר זמינות לא יסופקו לו השירותים על ידי אותם ספקי שירות עצמאיים.

6. זכות שימוש. אין בזכויות השימוש בתוכנה ו/או באספקת השירותים על פי תנאים אלו, משום הקניית זכויות בקניינה (לרבות קניינה הרוחני) של גט ו/או נותני הרישיון שלה, למזמין ו/או מי מטעמו, למעט מתן זכות שימוש למזמין (ולעובדיו) כאמור בסעיף 1 לעיל, בהתאם לתנאי השימוש שמופיעים באתר גט (כמוגדר להלן) ו/או במסגרת התוכנה ושנכללים בתנאים אלו על דרך ההפניה. כלל זכויותיה של גט בקניינה הרוחני, במערכת, בשירותים, ובכל תוצר הנובע מכך, לרבות כל המצאה, פטנט, מדגם, סימן מסחר, סוד מסחרי, סוד מקצועי, ידע ו/או חידוש כלשהו, יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי של גט. מובהר בזאת כי זכות השימוש בתוכנה ובשירותים, מוקנית למזמין (ולעובדיו) בכפוף להוראות תנאים אלו ותנאי השימוש שבאתר גט ו/או הכלולים בתוכנה, ואינה ניתנת להעברה. המזמין מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יעשו שימוש בתוכנה אך ורק למטרות חוקיות ובהתאם לתיאור ההתקשרות בסעיף 1 לעיל. עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, תתבטל זכות השימוש בתוכנה באופן מיידי והמזמין ו/או מי מטעמו לא יהיו עוד זכאים לעשות שימוש כלשהוא בתוכנה (אלא כמשתמשי קצה פרטיים, בהתאם לתנאי השימוש ורישיון משתמש הקצה שבאתר ו/או באפליקציית גט).

7. הסכמת עובדי ו/או מורשים מטעם המזמין לקבלת השירותים.המזמין מאשר ומסכים בזאת כי במסגרת השירותים, עובדי המזמין ו/או מורשים אחרים מטעמו יתבקשו להתקין את התוכנה על גבי המכשיר הנייד שברשותם ו/או לעשות שימוש בפורטל האינטרנטי של התוכנה, והכל בכפוף לתנאי השימוש באפליקציה בכתובת https://www.gett.com/il/legal/terms/, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות בכתובת https://www.gett.com/il/legal/privacy/ ("מדיניות הפרטיות"). המזמין מאשר ומסכים בזאת כי: (א) במסגרת השירותים, למזמין ולגורמים המורשים מטעמו תהא גישה לכל המידע המופק מעצם שימוש עובדי המזמין באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות, ללא הגבלה, יעדי הנסיעה, מועדי ומסלולי הנסיעה, שעות הנסיעה, פרטי העובד, מיקומו הפיזי, ועוד; (ב) עובדי ומורשי המזמין נתנו הסכמתם לגישה זו במסגרת התקנת האפליקציה ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות; (ג) גט ו/או ספקי השירותים עשויים להשתמש במידע על אודות המזמין ו/או עובדי ומורשי המזמין בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, וכן למסור אותו לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות ולמטרות המפורטות במדיניות הפרטיות; (ד) ידוע לו כי עובדי ומורשי המזמין עשויים לקבל למספר הטלפון הנייד שלהם מסרונים (SMS) שיידרשו לשם קבלת השירותים. בנוסף לאמור לעיל, המזמין מתחייב להציג בפני עובדים ומורשים מטעמו המקבלים את השירותים ללא התקנת האפליקציה (באמצעות הפורטל האינטרנטי) את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולקבל את הסכמתם לתנאים אלו בטרם יעשו שימוש בשירותים מטעם המזמין. באחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי כל אחד מעובדי ו/או מורשי המזמין אשר יקבל את השירותים נתן הסכמה לקבלת מסרונים כאמור ומסכים לתנאי השימוש בתוכנה ולמדיניות הפרטיות, לרבות לעניין משלוח קישורית (Link) באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד על-ידי גט להורדת התוכנה (אפקלציית גט).

8. שימוש בשירות הזמנת משלוחים (Gett Delivery). ידוע לך ואתה מסכים לכך ששימוש בשירות הזמנת המשלוחים, יעשה אך ורק בכפוף להוראות תנאי השימוש של שירות המשלוחים המפורטים בכתובת האינטרנט https://www.gett.com/il/business_tou ולתנאים הספציפיים שמפורטים בנספח ב׳ לטופס ההזמנה (ביחד: "תנאי גט משלוחים"). בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי גט משלוחים, יגברו תנאי גט משלוחים, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

9. שימוש בשירות ה-Roaming. ככל שסימנת בטופס ההזמנה שאתה מעוניין בשירות ה- ROAMING של גט, ידוע לך ואתה מסכים לכך ששימוש בשירותי ה-ROAMING של גט, יעשה אך ורק בכפוף להוראות תנאי השימוש של השירות המפורטים בכתובת האינטרנט: https://www.gett.com/il/legal/roaming/enterprise-terms-and-conditions/("תנאי שירות הROAMING"). בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי שירות ה- ROAMING, יגברו תנאי שירות ה- ROAMING, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

10. מוסכם בזאת כי גט תהיה רשאית להעביר, להמחות, להסב או למסור, במישרין או בעקיפין, את חובותיה וזכויותיה על פי תנאים אלו, ואת ביצוע השירותים במלואם ו/או את חלקם, ללא קבלת אישור מהמזמין לחברה אחרת בקבוצת החברות של גט, ובמקרה של רכישת החברה ו/או שינוי אחר בהרכב בעלי המניות שלה ו/או העברת הפעילות של החברה ו/או חלק ממנה לחברה אחרת, לכל חברה אחרת. לעניין זה ב"קבוצת חברות" כל חברה שהיא תחת חברת אם הראשונה בשרשרת, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

כללי. תנאים אלו מכילים וממצים את ההסכמות שבין הצדדים ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם או מצג שנעשו בין הצדדים עובר לחתימה על טופס ההזמנה. בכל מקרה של מתן הנחה, ארכה או ויתור על ידי צד כלשהו, לא ישמש הדבר כתקדים ולא יהווה ויתור על זכות או הסכמה להפרה של תנאים אלו. הוראות שנועדו לשרוד תנאים אלו מטבען (לרבות תמורה, קניין רוחני, הגבלת אחריות וכד') יישארו בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות. הודעות בין הצדדים ייעשו בדואר אלקטרוני שבו השתמשו הצדדים לתקשורת ביניהם. תנאים אלו יפורש לפי דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך או מחלוקת העולה מתנאים אלו, תהא מסורה לבתי המשפט בתל אביב- יפו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאים אלו לבין תנאי טופס ההזמנה, יגברו תנאי טופס ההזמנה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו הוראות תנאים אלו, למעט בנוגע לאופן שינוי תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות אשר ייעשה בהתאם למפורט שם, וכן למעט בנוגע לתנאי השימוש של גט משלוחים או של שירותי ה- ROAMING אשר יגברו בכל מקרה של סתירה.