תקנון ותנאי השתתפות במבצע "הזמן לקוח עסקי"

תקנון ותנאי השתתפות במבצע “הזמן לקוח עסקי”

תאריך עדכון: 18 בפברואר, 2019

חברת ג’יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע”מ (להלן: “Gett”) מתכבדת להזמין אותך, הנהג (להלן: “המשתתף”) להשתתף במבצע “הזמן לקוח עסקי”, המתקיים החל מיום 18 בפברואר 2019 (“מועד תחילת המבצע”) ועד למועד אחר כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Gett, והודעה מתאימה על כך תפורסם באפליקציה (להלן: “מועד סיום המבצע” וביחד עם מועד תחילת המבצע – “תקופת המבצע”), והכל בכפוף לתנאי תקנון זה להלן. למען הסר ספק, יובהר כי מבצע זה מבטל ומחליף כל מבצע ו/או הטבה קודמת בנוגע להזמנת בתי עסק ע”י נהגים שהיה נהוג עד למועד תחילת המבצע.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפותך במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

  1. כשירות

על מנת להגיש מועמדות ולהשתתף במבצע, על המשתתף להיות לאורך כל תקופת המבצע ולאורך כל תקופת ההפניה, כמתואר להלן, נהג מונית הקשור בהסכם שירותים עםGett ומספק שירותי הסעה במונית באמצעות האפליקציה של Gett ו/או הטאבלט של Gett בפועל, ואשר התקשרותו עם Gett לא הושעתה או הופסקה במועד סיום תקופת ההפנייה, (להלן: “משתתף כשיר”).

  1. מתווה המבצע

2.1. בתקופת המבצע יקיים מבצע בו יוכלו משתתפים העומדים בתנאי הכשירות כאמור לזכות בפרסים כמפורט בס’ 3 להלן.

2.2. כיצד ניתן לזכות?

2.2.1. כל משתתף ימלא טופס ובו שם בית עסק או חברה (להלן: “בית עסק”) אשר במועד ההפניה אינו נמנה על לקוחותיה של Gett, אשר עשוי לגלות עניין בהתקשרות עם חברת Gett לצורך מתן שירותי הסעה במונית ואשר במשך 180 ימים לפני מועד מילוי הטופס לא עמד בקשר עם נציג ממחלקת ה-B2B של Gett ושלא היה קשור בהסכם כלשהו עם Gett, לרבות כתוצאה מהמבצע דנן (להלן: “בית עסק כשיר” ו”טופס הפניית בית עסק”), אין מגבלה על מס’ טפסי הפניית בית עסק אותם יוכל משתתף להגיש בתקופת המבצע. כמו כן, ימלא המשתתף בטופס הפניית בית עסק פרטי איש קשר אחד לפחות מטעם בית העסק אשר מועסק בפועל בבית העסק ואשר בעל יכולת אפקטיבית להביא לביסוס התקשרות וחתימה על הסכם למתן שירותים עם Gett, והכל בכפוף להצהרות המשתתף בסעיף 5 להלן (להלן: “איש קשר כשיר”).

2.2.2. לאחר שתקבל Gett את טופס הפניית בית העסק מידי המשתתף, במידה שצוות מכירות B2B יבחן את טופס הפניית בית העסק וימצא כי: (א) הפרטים מלאים, (ב) לא נערכה הפניה קודמת לבית העסקו-(ג) בית העסק הינו בית עסק כשיר, וככל שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תיצור Gett קשר עם איש הקשר מבית העסק ותוודא כי אכן מדובר באיש קשר כשיר כמפורט לעיל. Gett עשויה להבהיר לאותו איש קשר כי הופנתה אל בית העסק ואיש הקשר על ידי המשתתף, וכי המשתתף משתתף במבצע נושא בפרסים כתוצאה מהתקשרותם עם Gett בכפוף לתנאי המבצע ותנאי תקנון זה, וזאת במידה שתתבקש. לאחר יצירת הקשר עם בית העסק תיידע את המשתתף הרלוונטי על יצירת קשר עם בית העסק.

2.2.3. על אף האמור בתקנון זה, מובהר בזאת כי צוות Gett רשאי, ע”פ שיקול דעתו בלעדי ומוחלט, לבחור שלא להתקשר עם בית עסק כלשהו אף אם יוגדר כ”בית עסק כשיר” ואף אם יוגדר איש הקשר כ”איש קשר כשיר” ולמשתתף לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך.

2.2.4. במהלך תקופה של תשעים (90) ימים מהמועד בו קיבלה Gett את טופס הפנית בית העסק מהמשתתף (“תקופת ההפניה”), ובכפוף להחלטת Gett ליצור קשר עם בית העסק בהתאם לדרישות סעיף 2 זה, צוות Gett יפעל לביסוס התקשרות וחתימה על הסכם למתן שירותים עם בית העסק. במידה שבמהלך תקופת ההפניה ייחתם הסכם מתן שירותים בין Gett לבית העסק (להלן: “מועד ההתקשרות”), יוכרז בית העסק כ”בית עסק מצטרף” (להלן: “מצטרף חדש”).

2.2.5. זכאותם של משתתפים כשירים לפרס בגין מצטרפים חדשים הינה כמפורט בס’ 4 להלן.

  1. הכרעת צוות Gett

3.1. חברי צוות Gett יהיו המחליטים הבלעדיים בכל הקשור למבצע ולזכאות לפרס ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברי צוות Gett רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את הגדרתו כמשתתף כשיר ו/או לפסול את זכייתו בפרס בין היתר אם סברו כי המשתתף פעל בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת.

3.3. תוצאת הזכייה בפרס תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973.

3.4. לכל המשתתפים הכשירים הזוכים תימסר הודעה אודות הזכייה באמצעות SMS ו/או שיחת טלפון, לא יאוחר מ-90 ימים לאחר מועד ההתקשרות עם בית העסק הכשיר, ככל שההתקשרות התקיימה בתקופת ההפניה. למשתתפים אחרים בתחרות תימסר הודעה בתום תקופת המבצע ותקופת ההפניה.

  1. הפרס

4.1. בגין כל מצטרף חדש יזוכה המשתתף, ככל ונותר משתתף כשיר לאורך כל תקופת המבצע ותקופת ההפניה, אשר הפנה את Gett למצטרף החדש לראשונה באמצעות טופס הפניית בית העסק שהגיש, בפרס יחיד בסך 200 ₪, עד למועד סיום המבצע.

4.2. בנוסף לאמור לעיל, בגין כל מצטרף חדש אשר ביצע לפחות 30 נסיעות בחודש הקלנדרי בו התקשר עם גט, יזכה המשתתף ב-300 ש"ח.

4.3. למען הסר ספק, במידה ששמו ופרטי התקשרותו של מצטרף חדש נכללו ביותר מטופס הפניית נהגים אחד, יזכה בפרס המשתמש אשר הגיש את טופס הפניית הנהגים הכולל את שם ופרטי התקשרותו של המצטרף החדש ראשון. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה שמצטרף חדש שיופיע בטופס הפניית בית העסק שלך יצטרף ושמו צוין בטופס הפניית בית העסק ע”י משתתף אחר קודם לכן, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.

4.4.  על אף האמור בתקנון זה, מובהר בזאת כי צוות Gett רשאי, ע”פ שיקול דעתו בלעדי ומוחלט, לבחור ליצור קשר עם איש קשר המצוין בטופס הפנייה לבית עסק שאינו כשיר, ו/או ליצור קשר עם בית העסק לאחר תקופת ההפניה ,ולפעול לביסוס התקשרות וחתימה על הסכם למתן שירותים עם בית העסק ולמשתתף לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך. התקשרות עם בית עסק שאינו כשיר כאמור בסעיף זה, לא תזכה את המשתתף בפרס בגין מצטרפים חדשים ולמשתתף לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך. הפרס יוענק למשתתף במסגרת ההתחשבנות על פעילות הנהג באמצעות אפליקציית Gett בחודש שלאחר מועד סגירת ההסכם של Gett עם בית העסק.

4.5. לתשומת לבך- רק טפסים אשר יתקבלו עד למועד סיום המבצע לכל המאוחר ובגינם הצטרפו מצטרפים חדשים (כמפורט לעיל) שהוכשרו במהלך תקופת ההפניה ע”י צוות GETT ככשירים להיחשב כמצטרפים חדשים, יזכו את המשתתף בפרס. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה שמצטרף חדש שיופיע בטופס הפניית בית העסק שלך יצטרף לאחר מועד סיום המבצע, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.

4.6. כמו כן, למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזכאות לפרס מותנית בהיותו של המשתתף כשיר בהתאם לסעיף 1 לעיל לכל אורך ההשתתפות במבצע, קרי, החל ממועד ההפניה ועד קבלת הפרס בהתאם לתקנון זה, במקרה שהמשתתף זכאי לפרס. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה שמצטרף חדש שיופיע בטופס הפניית בית העסק שלך יצטרף כאשר אינך עומד בדרישות כשירות בהתאם לסעיף 1 לעיל, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.

  1. הצהרות המשתתף

5.1. המשתתף מצהיר כי יציית להוראות החוק ככלל ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 בפרט, וכי ידוע לו היטב שאינו מורשה לכלול בטופס הפניית בית העסק פרטים אישיים של נמענים ו/או לשלוח בעצמו הזמנה אישית לנמענים אשר לא נתנו לו את הסכמתם לכך מראש. בפניה מראש לנמענים אשר את פרטי ההתקשרות עמם יצרף המשתתף לטופס הפניית בית העסק, מתחייב המשתתף להבהיר לאותם הנמענים כי לאחר קבלת טופס הפניית הנהגים מתעתדת Gett ליצור עמהם קשר ולפנות בהצעה להיקשר בהסכם למתן שירותים, וכי המשתתף הרלוונטי עשוי לקבל פרס ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או תשלום במידה ובית העסק יוכשר על-ידי צוות Gett כ”מצטרף חדש” לפי התנאים המפורטים לעיל.

5.2. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי בהתבסס על פרטי ההתקשרות המפורטים בטופס הפניית בית העסק שימסור תיצור Gett קשר עם הנמענים המפורטים בו, תבהיר לנמענים כי פרטיהם נמסרו ל-Gett על-ידי המשתתף וכי המשתתף עשוי לזכות בפרס כתוצאה מהתקשרותו של הנמען עם Gett בכפוף לתנאי המבצע, וכי למשתתף אין ולא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי יכלול בטופס הפניית בית עסק אך ורק פרטים של נמענים העשויים, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, למצוא בה עניין, וכי אין במשלוח ההזמנה האישית על ידו משום הפרת התחייבות מצידו, כלפי צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן.

5.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שימוש מסחרי במסגרת המבצע לרבות שליחת ההזמנה האישית באמצעות בחירת נמענים כלשהם מרשימת הנמענים ושליחת “דואר זבל” (“ספאם”).

  1. פיצוי ושיפוי:

6.1. המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע.

6.2. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפות במבצע.

  1. שונות

7.1. Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, ובכלל זה להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו המשתתף הזוכה.

7.3. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת.

7.4. הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על-פי חוק על קבלת הפרס ו/או על הזוכה, ככל שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.

7.5. השתתפות במבצע, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצע בכל באמצעים הנחוצים. Gett, תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.

7.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

7.7. כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.