דמי ביטול – Gett for Business

במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח באחד המקרים שמפורטים להלן, יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך של 28 ש"ח (א) בהזמנה מיידית: לאחר הגעת מונית אל יעד האיסוף או במקרה שבו הנהג מצוות לנסיעה ונמצא בדרך ליעד האיסוף 5 דקות או יותר ממועד קבלת ההזמנה על ידי הנהג; (ב) בהזמנה עתידית: ביטול הזמנה על ידי הלקוח עד 15 דקות לפני מועד הנסיעה הצפוי או במקרה שבו הנהג מצוות לנסיעה ונמצא בדרך ליעד האיסוף במשך 15 דקות או יותר ממועד קבלת ההזמנה על ידי הנהג; (ג) במקרה שבו הנהג ביטל את הנסיעה מול מוקד שירות הלקוחות של גט באחד משני אלה: (1) הביטול על ידי הנהג מול מוקד שירות הלקוחות של גט נעשה לבקשת הלקוח ו/או המזמין והתקיים אחד המצבים הקבועים בס"ק (א) או (ב); (2) חלפו 10 דקות ומעלה ממועד הגעתו של הנהג ליעד האיסוף והנהג לא הצליח ליצור קשר עם הלקוח או המזמין לצורך בירור התייצבותו לקבלת השירות.

מובהר כי אין בזכותה של גט לגבות דמי ביטול כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של גט לגבות דמי המתנה בגין נסיעה שבוטלה לאחר המתנה, כמפורט לעיל.