תקנון ותנאי השתתפות במבצע גיוס תרומות

תאריך עדכון: 16.10.2023

חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("Gett") מתכבדת להזמין אותך, לקוח עסקי המעוניין לתרום לעמותות ולמלכ"רים ("התורם"), ועמותות ומלכ"רים הקשורים עמנו בהסכם למתן שירותים ("הנתרם"),  כספים אשר ייועדו לרכישת הזמנות נסיעות ומשלוחים באמצעות הפלטפורמה או למטרות נוספות כפי שיוגדרו בנפרד ("התרומות"). המתקיים החל מיום 16.10.2023 ("מועד תחילת המבצע") ועד למועד כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Gett, והודעה מתאימה על כך תפורסם באפליקציה ("מועד סיום המבצע" וביחד עם מועד תחילת המבצע – "תקופת המבצע"), והכל בכפוף לתנאי תקנון זה להלן.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפותך במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

1. כשירות

על מנת להשתתף במבצע עליך להיות מנוי על קהל הלקוחות העסקיים של Gett במועד מתן התרומה. על מנת להשתתף במבצע כנתרם, עליך להיות עמותה/מלכ"ר בעלי תעודה לרישום כעמותה/מלכ"ר, אישור תקף על ניהול תקין מרשם העמותות, אישור תקף על ניהול ספרים כחוק, אישור ניכוי מס במקור, ואישור מוסד ציבורי לעניין תרומות בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש];

2. מתווה המבצע

בתקופת המבצע יוכלו תורמים להעביר לנתרמים תרומות ואלו יוזנו לחשבון העסקי של הנתרמים המתנהל אצל גט, כזיכוי אשר יעמוד לרשותם לצורך רכישת הזמנת נסיעות ומשלוחים באמצעות הפלטפורמה או למטרות נוספות כפי שיוגדרו בנפרד.

3. הצהרות התורם

3.1 הריני מצהיר כי אני מורשה החתימה מטעם החברה ובעל היכולת לחייב את החשבון העסקי שלה.

3.2 כי אין כל מניעה חוקית להתקשרותי לצורך התרומה וכי תרומה זו אינה עומדת בסתירה לכל הסכם ו/או התחייבות (ו/או הגבלה ו/או זכות כלשהי אחרת שהיא  צד לה, וכי לא התקשרתי בכל הסכם אחר הסותר את התחייבותי להעביר את התרומה לפי תנאי תקנון זה;

4. פיצוי ושיפוי

4.1. המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע.

4.2. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפות במבצע.

5. שונות

5.1. Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, ובכלל זה להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2. התרומות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה/הסבה לכל ארגון ו/או אדם אחר שאינו הנתרם הרלוונטי.

5.3. התרומות תשמשנה עבור רכישת הזמנת נסיעות ושליחויות באמצעות הפלטפורמה בלבד, ואינן ניתנות להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את התרומות בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת, וכן לפדות בחזרה את התרומה ו/או לדרוש השבתה לתורם, אף אם לא שימשו לרכישת הזמנת נסיעות ו/או משלוחים בפועל. למען הסר ספק, במידה ונותרה יתרה חיובית בחשבון העמותה בסיום ההתקשרות עמה תועבר יתרה זו כתרומה לעמותה.

5.4. התורם והנתרם ישלמו עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על-פי חוק על קבלת התרומות ו/או על התורם ו/או על הנתרם, ככל שיחולו.

5.5. השתתפות במבצע, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, משתמשת כמתווכת בלבד בין התורם לנתרם ולא תישא בכל אחריות ביחס לתרומה, לתורמים ו/או לנתרמים. הנתרמים אינם קשורים ל-Gett ו-Gett אינה משמשת כנציגה ו/או שלוחה של מי מהנתרמים בשום אופן וצורה. Gett אינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בכל תרומה שתתבצע, ככל שתתבצע בין התורם לנתרם. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי Gett מסתמכת באופן מלא ומוחלט על מצגי התורמים והנתרמים ולא מבצעת בדיקות כלשהן בקשר עם נכונות המצגים, לרבות, אך לא רק, בחינה כלשהי של האישורים   עליהם מצהירים הנתרמים. ידוע לצדדים כי אין לגט את היכולת לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצע בכל האמצעים הנחוצים. 

5.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5.7. כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.