תנאי שימוש הזמנת רכש

כל התנאים וההגבלות להלן ("התנאים הכלליים") ייחשבו ככלולים בזאת על דרך ההפניה בכל הזמנת רכש וחתימת הצדדים על הזמנת הרכש תיחשב כחתימה על התנאים הכלליים. במידה שקיים כבר הסכם קודם כתוב וחתום כדין בין הצדדים לרכישה ("הסכם קודם"), אזי הסכם מוקדם זה יגבר. כאשר אין הסכם קודם בין הצדדים, התנאים הכלליים יגברו על הוראות נוגדות כלשהן בהזמנת רכש כלשהי או במסמכים דומים שסופקו על ידי ספק השירות או על ידי GETT, או בכל תכתובת אחרת בין ספק השירות לבין GETT, אלא אם כן נאמר במסמך זה באופן מפורש כי הוא נועד לשנות את תנאי התנאים הכלליים.

תנאים והגבלות כלליים להזמנת רכש

התנאים וההגבלות שלהלן יחד עם התנאים וההגבלות המפורטים בהזמנת הרכש (להלן: "התנאים" הללו) יחולו על מתן כל השירותים ומכירת המוצרים המתוארים בהזמנת הרכש (להלן: "השירותים") אשר נעשו או שסופקו על ידי ספק השירות ל-Gett.

1. התחייבויות ושירותים. השירותים יסופקו בלעדית על ידי ספק השירות בלבד. ספק השירות לא יבצע שירותים כלשהם באמצעות קבלנות משנה או האצלה בכל דרך אחרת ללא הסכמת Gett מראש ובכתב.

2.תשלום. בתמורה לשירותים, תשלם Gett לספק השירות תשלומים כפי שנקבע בראש הזמנת הרכש (להלן: "התשלום"). התשלום ישולם לספק השירות כנגד חשבונית מס שהונפקה כדין, שהונפקה לפי הדין החל, המפרטת בפירוט את חישוב העלויות בקשר עם ביצוע השירותים. Gett תשלם את הסכום הנאות שיש לשלמו והעומד לפירעון בהתאם לכל אחת מהחשבוניות של ספק השירות תוך שישים (60) ימים לאחר ש-Gett קיבלה את החשבונית הרלוונטית, אלא אם כן קיימת מחלוקת שלא נפתרה בתוך אותה תקופה, ובמקרה זה התשלום שבמחלוקת, והוא בלבד, יתבצע עשרה (10) ימי עסקים לאחר יישוב המחלוקת. התשלום יהווה את סכום התמורה הכולל המגיע לספק השירות בהתאם להזמנת הרכש וספק השירות לא יהיה זכאי לכל סוג אחר של תמורה, עמלה, תשלום, בונוס, החזר או כל אמצעי תשלום אחר עבור מתן השירותים האמורים להלן. התשלום הקבוע בתנאים אלו כולל את כל המסים הרלוונטיים, לרבות, בין היתר, מע"מ, היטלים, מכס וחיובים או תשלומים אחרים שנישומו על ידי ממשלה כלשהי, למעט מס מכירה, ומחירים אלה לא יהיו כפופים לשינוי כתוצאה משינוי כלשהו בחבויות המס של ספק השירות. ספק השירות יתייחס לכל תשלום שיוטל עליו כקבלן עצמאי, ויהיה האחראי הבלעדי בגינו. במקרה בו על פי כל דין או תקנה, יש לנכות מס במקור מכל תשלום שניתן לספק השירות, Gett תנכה מס זה במקור לפי השיעור שנקבע באישור שהונפק על ידי רשות המס הרלוונטית בשיעור שנקבע לפי החוק או התקנה האמורים.

3.סודיות. ספק השירות מתחייב כי יתייחס לכל מידע סודי ו/או חומרים סודיים (כהגדרתם להלן) בסודיות מוחלטת, ולא ינצל, ישתמש, יגלה, יעביר או ימסור, בין אם בעצמו/בעצמה ובין אם באמצעות כל אדם אחר מטעמו/מטעמה, בין אם במישרין ובין בעקיפין, כל ידע, נתונים או מידע סודיים הקשורים לעסקיה של Gett כפי שהם מתנהלים ו/או כפי שהוצע שיתנהלו או מחקר או פיתוח שלה בפועל או שהינו צפוי מראש, מלבד לנציגיו (כהגדרתם להלן) על בסיס ה-"צורך לדעת" עבור המטרה הבלעדית של מתן השירותים (להלן: "המידע הסודי"). ספק השירות ייטול על עצמו את מלוא האחריות לאכיפתם של תנאים סודיים אלה וינקוט באמצעים מתאימים ביחס לנציגיו ובני אדם אחרים הפועלים מטעמו, על מנת להבטיח כי נציגים אלה והאחרים הפועלים מטעמו יהיו כפופים להסכם סודיות דומה, לרבות, בין היתר, הודעה ​​לנציגיו ולבני אדם אחרים הפועלים מטעמו כי מידע סודי כאמור ו/או חומרים סודיים כאמור לא יגולו אלא על פי האמור בתנאים אלו. ספק השירות יגן על המידע הסודי ו/או על החומרים הסודיים לפחות באותה מידה של השגחה כפי שהוא נוהג בדרך כלל בהגנה על המידע הסודי שלו אשר הינו בעל אופי דומה, אך לא פחות ממידה סבירה של השגחה. ספק השירות מסכים להיות אחראי לכל הפרה של תנאים סודיים אלה על ידי נציגיו. המונח "נציגים" כולל את חברות הבת, הממשיכים, הנמחים, הנציגים המשפטיים, חברות מסונפות, בעלי המניות, העובדים, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, היועצים, עורכי הדין, רואי החשבון ומייעציו של ספק השירות.

ספק השירות ממחה בזאת ל-Gett כל זכות שיש לו או שהוא ירכוש בכל מידע סודי וידוע לו כי כל מידע סודי יהיה רכושה הבלעדי של Gett ונמחיה בלבד. כל חומר שנרכש על ידי ספק השירות בקשר לשירותים (בין שנרכש מ-Gett או מצד שלישי או שפותח על ידי ספק השירות) ואשר אינו זמין לציבור באופן כללי, יהווה חומרים סודיים השייכים ל-Gett (להלן: "החומרים הסודיים"). החומרים הסודיים כוללים, בין היתר, כל תוכניות, עיצובים, מפרטים, המלצות, דוחות, מסמכים, הודעות, תצלומים, תוכניות מחשב וחומרים אחרים המכילים מידע סודי כלשהו. ספק השירות ישתמש, יעתיק, יפרסם ויפיץ חומרים סודיים רק לפי הנדרש באופן סביר לצורך ביצוע השירותים בהתאם להזמנת הרכש או כפי שאושר אחרת בכתב על ידי Gett. ספק השירות ינקוט בצעדים המתאימים על מנת להגן על החומרים הסודיים מכל שימוש, העתקה, פרסום או הפצה בלתי מורשים. ספק השירות ימסור כל חומר סודי ל-Gett לפי דרישה.

על אף האמור לעיל, המונחים "מידע סודי" ו-"חומר סודי" לא יכללו מידע אשר: (i) הינו זמין כעת או שיהפוך לאחר מכן לזמין באופן כללי במרחב הציבורי ללא כל מחדל או הפרה מצד ספק השירות; (ii) ספק השירות יכול להדגים באמצעות רשומותיו הכתובות כי החזיק במידע כדין בטרם גילוי המידע או החומרים הסודיים על ידי Gett; (iii) ספק השירות קיבל בדין מצד שלישי אשר לו הזכות להעבירו או לגלותו, ללא מחדל או הפרה של תנאים אלה; (iv) פותח באופן עצמאי על ידי עובדי ספק השירות שלא קיבלו ו/או שלא היתה להם גישה כלשהי למידע הסודי של Gett, כפי שהדבר עשוי להיות מוכח באמצעות רשומותיו הכתובות של ספק השירות; או (v) הינו מגולה לפי צו או דרישה של בית משפט, של רשות מנהלית או של גוף ממשלתי אחר; וזאת בלבד, שספק השירות יעשה את ככל יכולתו ליתן הודעה מיידית בנוגע לצו או דרישת בית משפט כאמור ל-Gett על מנת לאפשר ל-Gett לבקש צו הגנה או למנוע או להגביל גילוי כאמור.

4.זכויות קנייניות. Gett הינה ותמיד תהיה הבעלים הבלעדי של כל מידע סודי; חומרים סודיים; עבודה נגזרת, מוצרים, התקנים, המצאות, קומפוזיציות, שיטות, תהליכים, תגליות, ידע פרקטי, נתונים ותוצאות אחרות אשר הורשו, נוצרו, הומצאו, התקדמו למוחשיות, פותחו, גולו או בוצעו על ידי ספק השירות, בין אם לבד או עם אחרים, בקשר עם הזמנת הרכש והשירותים (להלן: "התוצאות"); ושל כל פטנט, זכויות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחרי וזכויות קניין רוחני אחרות בכל מידע סודי, חומרים סודיים, עבודות נגזרות או תוצאות.

ויתור על תביעות קניין רוחני וזכויות מוסריות. ספק השירות מאשר ומתחייב כי אין לו כעת, וכי הוא יימנע מלפתוח בכל הליך משפטי או תביעה נגד Gett בנוגע להמצאות (כהגדרתן להלן) לרבות תביעות בקשר לבעלות ו/או הפרה של ההמצאות, וכי הן רכושה של Gett. ספק השירות מוותר בזאת במפורש על כל אינטרס, תביעה או דרישה לזכויות מוסריות שיש לו או שעשויות להיות לו בעתיד, בגין ההמצאות וכל זכות לפתוח נגד Gett, בכל תובענה שהיא, בפני כל פורום, לרבות, בין היתר, פורומים שיפוטיים ומנהליים, בגין התמורה האמורה עבור המצאות או בגין הזכויות המוסריות האמורות. "זכויות מוסריות", כשימושו בתנאים אלו, פירושו זכויותיו של יוצר לפי כל דין של כל תחום שיפוט רלוונטי, לרבות זכותו של יוצר להיות ידוע כיוצר עבודתו; למנוע מאחרים שיצוינו כיוצרי עבודתו; למנוע מאחרים מלבצע שינויים מעוותים בעבודתו באופן שמשפיע לרעה על מעמדו המקצועי, המוניטין שלו או כבודו.

המחאת המצאות. ספק השירות ממחה ומעביר בזאת לGett ומסכים להמחות ולהעביר בעתיד (כאשר המצאות או זכויות קניין רוחני כלשהן כאמור לראשונה מתקדמות למוחשיות או לראשונה נקבעות במדיום מוחשי, לפי העניין), ללא תמורה או תגמול נוסף, עד למקסימום האפשרי על פי הדין החל, את זכותו, בעלותו ועניינו המלאים של ספק השירות בכל ההמצאות או התוצאות, בין אם הם ניתנים לרישום בפטנט ובין אם לאו ובין אם התקדמו למוחשיות ובין אם לאו, נעשו או נהגו על ידי ספק השירות, בין אם על ידי ספק השירות בלבד או במשותף עם אחרים, במהלך תקופת ההתקשרות של ספק השירות עם Gett, אשר (i) מתייחסים לעסקים, עבודה או מחקר ופיתוח בפועל או שצפויים מראש, של Gett, של החברות המסונפות לה או של החברות הבנות שלה (ii) מפותחות במלואן או בחלקן על חשבון הזמן של Gett או תוך שימוש בציוד, באספקה, במתקנים או במידע הסודי של Gett, או (iii) נובעים או נרמזים מתוך משימה כלשהי שהומחתה לספק השירות או מעבודה כלשהי שבוצעה על ידי ספק השירות עבור או מטעם Gett, החברות המסונפות אליה או החברות הבנות שלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספק השירות, מטעם עצמו ומטעם נציגיו, מוותר בזאת במפורש על כל תביעה או דרישה שעשויה להיות לספק השירות ו/או נציגיו או שהם יהיו זכאים להם, בגין כל תמורה, תגמול או תמלוגים בקשר עם ההמצאות לפי כל דין החל. ספק השירות, מטעם עצמו ומטעם נציגיו, מוותר בנוסף גם על זכותו לפתוח בתביעות, דרישות או טענות לקבלת תמורה, תגמול או תמלוגים בגין ההמצאות בפני הוועדה לתמורה ולתמלוגים לפי חוק הפטנטים או כל חוק רלוונטי אחר בעל אופי דומה.

רישום פטנטים וזכויות יוצרים. ספק השירות מסכים לסייע ל-Gett, או לנציג שלה, על חשבונה של Gett, בכל דרך נאותה להבטיח את זכויותיה של Gett בהמצאות ובזכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות טופוגרפיה (mask work) או זכויות קניין רוחני אחרות הקשורות אליה בכל מדינה שהיא, ובכלל זה לגלות ל-Gett כל מידע ונתונים בגין אלו, לחתום על כל הבקשות, המפרטים, התצהירים, ההמחאות ומסמכים משפטיים אחרים ש-Gett תראה לנכון על מנת לבקש ולהשיג זכויות אלה ועל מנת להמחות ולהעביר ל-Gett, לממשיכיה, נמחיה ונעבריה את הזכויות, הבעלות והאינטרסים הבלעדיים, בהמצאות אלו ובכל זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות הקשורות אליהם. בנוסף, ספק השירות מסכים כי חובתו של ספק השירות לחתום או לגרום לחתימה, כאשר הדבר מצוי בכוחו של ספק השירות לעשות כן, על כל מסמך משפטי או מסמכים כאמור, תמשיך לאחר סיום ההתקשרות של ספק השירות עם Gett. במידה ש-Gett נדרשת לספק את חתימת ספק השירות על מנת לבקש או להמשיך את הבקשה לרישום פטנטים או זכויות יוצרים כלשהם בארה"ב, בישראל או בחו"ל, אשר מכסים את ההמצאות או את היצירות המקוריות שהומחו ל-Gett כאמור, וספק השירות לא ייתן את חתימתו מכל סיבה שהיא, תוך 7 ימים לאחר דרישה זו של Gett, אזי ספק השירות מייעד וממנה בזאת באופן בלתי חוזר את Gett ואת נושאי המשרה והסוכנים שלה המורשים על פי דין כסוכנו וכבא כוחו בפועל של ספק השירות, לפעול עבור ספק השירות ומטעמו ובמקומו על מנת לחתום ולהגיש כל בקשה מסוג זה ולבצע כל פעולה אחרת המותרת על פי דין על מנת לקדם את מיצוי ההליכים והנפקת מכתבים לרישומי פטנטים או זכויות יוצרים בגינם עם אותו תוקף והשפעה משפטית כאילו נחתמו על ידי ספק השירות.

על אף האמור לעיל, ספק השירות ימשיך ויישאר הבעלים הבלעדי של כתובת ה-IP רקע של ספק השירות. במסגרת הזמנת הרכש, המונח "IP רקע של ספק השירות" מתפרש וכולל את כל הזכויות והאינטרסים בידע הפרקטי ובידע המקצועי, לרבות, בין היתר, בתהליכים, בדוחות, בתמונות, בעיצובים, בנהלים ובשיטות ששימשו את ספק השירות לצורך מתן השירותים; ו/או כל קניין רוחני שהיה בבעלות ספק השירות בטרם תחילת הזמנת הרכש ו/או בטרם מתן השירותים.

"עבודות נגזרות" יכלול, בין היתר, יצירות, גרפיקה, עבודות יצירתיות, נתונים, שיטות, שרטוטים, מודלים, טקסטים, תצלומים, עבודות אודיו, עבודות תרגום, עבודות שידור, עבודות אנימציה, אלגוריתמים, אייקונים, סימפוניות, צלילים, מנגינות, אפקטים קוליים, לקטים או עבודות אחרות המהוות עדכון, שיפור, שינוי, שכלול, תרגום, צמצום, דחיסה, תוספת או הרחבה, טרנספורמציה, התאמה, יישום, לקט או כל סוג אחר של נגזרות מהמצאות שקיימות קודם לכן, לרבות, בין היתר, כל המצאה קיימת קודמת כאמור שהינה בבעלות Gett, ו/או בבעלות צד שלישי כלשהו, ו/או במרחב הציבורי.

"המצאות" פירושו כל רעיון, מושג, מידע, עבודות, חומרים, תהליכים, נתונים, תוכנות, ידע פרקטי, שיפורים, שיטות, תגליות, פיתוחים, עיצובים, יצירות אמנות, נוסחאות, יצירות אחרות בנות הגנה בזכויות יוצרים וטכניקות, ועבודות נגזרות, וכל זכויות הקניין הרוחני הכלולות בהן (כולן בין אם ניתנות להגנה בפטנט ובין אם לאו, בין אם ניתנות לרישום ובין אם לאו).

"זכויות קניין רוחני" פירושו כל הסודות המסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות טופוגרפיה (mask work), פטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות המוכרות לפי חוקי כל תחום שיפוט או מדינה.

5.אי-תחרות. במהלך תקופת מתן השירותים ולתקופה של 6 חודשים לאחר מכן, ספק השירות, במישרין או בעקיפין, לא: (i) ישדל או יבקש מעובד או מספק שירות של Gett להפסיק לעבוד אצל Gett או להפסיק לייעץ לה; (ii) ישדל או יבקש מכל עובד או ספק שירות של Gett להיות מועסק על ידי, או להתחיל לייעץ, לכל אדם או ישות שחוקרת, מפתחת, משווקת או מוכרת מוצרים המתחרים באלה של Gett; (iii) ישדל או יבקש מכל יחיד או ישות שחוקרת, מפתחת, משווקת או מוכרת מוצרים המתחרים באלה של Gett, להעסיק או להתקשר כספק שירות עם כל עובד או ספק שירות של Gett; (iv) יגרום או ינסה לגרום לכל מוכר או ספק של Gett לסיים או להפר כל הסכם או הבנה בכתב או בעל פה עם Gett; או (v) יעסוק בעסקים או פעילות כלשהי, ברחבי העולם, שהינם מתחרים ב-(א) מוצרים ו/או (ב) שירותים של Gett בעסקים שבהם הוא התקשר כעת או שהוא עשוי להתקשר בהם במהלך הזמן שבו יש לספק השירות קשרים עם Gett (על אף האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש כי ספק השירות רשאי לספק שירותים דומים לאלו המסופקים לפי תנאים אלו, לצד שלישי אחר, לרבות מתחרים של Gett. אולם לפני שיעשה כן, יודיע ספק השירות ל-Gett בכתב אם הוא מספק שירותים כאלה למתחרים של Gett).

6.מערכת היחסים החוזית. ספק השירות יפעל בכל עת כקבלן עצמאי, ולא יהיה ו/או יתיימר להיות עובד של Gett. ספק השירות מתחייב כי ידוע לו כי הזמנת הרכש הינה אך ורק הסכם למתן שירותים על בסיס חוזי בלבד, ואינה יוצרת יחסי עובד-מעביד בינו לבין Gett, ואינה מקנה לו כל זכות, למעט אלה המפורטים בתנאים אלו במפורש. מבלי להגביל את האמור לעיל, ספק השירות (א) לא יתקשר בהסכם, בהסכם או בהתחייבות אחרת, או יישא בכל התחייבות או חבות, בשמה של Gett או מטעמה בכל דרך אחרת; (ב) לא יהא זכאי לכל פיצוי, פנסיה, גמלה, ביטוח או הטבות אחרות המוענקות לעובדיה של Gett; (ג) ידאג לתשלום כל מס הכנסה וניכויים אחרים הקשורים בתמורה של ספק השירות; (ד) ישלם את כל דמי הביטוח הלאומי, דמי אבטלה ומסי מעסיקים אחרים הקשורים להעסקתו או לתמורה של ספק השירות (או של מי מעובדיו); (ה) ישלם כל פיצויי עובד וביטוחים אחרים הקשורים להעסקת ספק השירות (או של מי מעובדיו); וכן (ו) יבצע את כל פעולות הדיווח, החשבונאות, הניהול ופעולות דומות הנוגעות להעסקה או לתמורה של ספק השירות (או של מי מעובדיו). ספק השירות מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יתבעו, ידרשו, או יגישו תובענה בעילת תביעה כלשהי נגד Gett בקשר ליחסי עובד-מעביד לכאורה בינו לבין Gett, ובמידה שיעשה כן, הוא ישפה את Gett, בכפוף לפסק דין סופי וחלוט, בגין כל נזק שעשוי להיגרם לה בגין תביעה כאמור או בקשר אליה, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר. כל שיפוי בהתאם לסעיף 6 זה יהא מותנה בכך ש: (i) Gett תיידע את ספק השירות מיד עם קבלת תביעה כאמור; וכן (ii) Gett תאפשר לספק השירות לשלוט על ההגנה ועל כל מו"מ להסדר הקשור לכך (אלא אם כן יש ניגוד עניינים בין ספק השירות לבין Gett הנובע מהגנה זו כנגד התביעה, שאז יהא ספק השירות רשאי להשתתף בהגנה, באמצעות בא כוח נפרד, על חשבונו בלבד), תעניק לספק השירות מידע הולם ותעשה מאמצים סבירים לסייע בהסדר ו/או בהגנה כנגד כל תובענה כאמור; וכן (iii) ש-Gett לא תחתום על כל הסדר של התביעה ללא הסכמה מראש ובכתב של ספק השירות, אשר לא ימנע זאת באופן בלתי סביר. ספק השירות יעשה כמיטב יכולתו לקדם את המוניטין ושמה הטוב של Gett ושל שירותיה בביצוע השירותים. בביצוע השירותים יפעל ספק השירות בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושר, טוהר המידות ועיסוק הוגן. ספק השירות יודיע מיד ל-Gett על כל פנייה שמקבל ספק השירות מכל אמצעי תקשורת, עיתונאי, מו"ל, איגוד מקצועי או רשות ממשלתית בנוגע ל-Gett או לשירותים כלשהם.

7.סעד הוגן. ספק השירות מסכים כי כל הפרה של סעיפים 3 ו-4 לעיל על ידו, עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ל-Gett, וכי במקרה של הפרה כאמור, תהיה ל-Gett, בנוסף לכל הסעדים על פי חוק, הזכות לבקש צו מניעה, ביצוע בעין או סעד הוגן אחר על מנת למנוע הפרה או איום בהפרה של התחייבויות ספק השירות לפי תנאים אלו.

8.שיפוי קניין רוחני. ספק השירות ישפה, יגן ויפטור מאחריות את Gett, לקוחותיה וכל אדם התובע בהתאם להזמנת הרכש, מפני כל תביעה, דרישה, עלויות, הפסדים, נזקים והתחייבויות בגין השימוש, מכירה או מכירה חוזרת על ידי Gett את השירותים שסופקו על ידי ספק השירות בהתבסס על הפרה בפועל או לכאורה של כל פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים או זכות קניין רוחני דומה. ספק השירות יסדיר או יגן על חשבונו בכל התביעות וההליכים האמורים שהועלו או נפתחו נגד Gett וישלם את כל הנזקים, העלויות, הקנסות והשומות הנובעים מהם; וזאת בלבד שספק השירות לא יסדיר כל תביעה או הליך כאמור ללא הסכמת Gett בכתב.

9.הגבלת אחריות. בשום מקרה לא תישא Gett באחריות בגין כל אובדן רווחים, נזקים מיוחדים, תוצאתיים, משניים, או עקיפים הנובעים מהזמנת הרכש, בין אם על בסיס הפרת הסכם, עוולה (לרבות רשלנות) או אחרת, ובין אם Gett קיבלה ייעוץ בנוגע לאפשרות לנזק כאמור ובין אם לאו.

10.סיום ההסכם.

סיומת אפשרית. אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי הצדדים, רשאי כל צד, על פי שיקול דעתו מכל סיבה שהיא, לסיים את הזמנת הרכש, כל הזמנת רכש אחרת ו/או את התקשרותם על ידי מתן הודעה על סיום לצד השני 30 יום מראש.

על אף האמור לעיל, סיום הזמנת רכש מסוימת המחייבת התקשרות של עובד אחד של ספק השירות במהלך ששת החודשים הראשונים של מתן השירותים שלו/שלה ל-Gett, יחייב הודעה של 14 ימים מראש בלבד.

סיום בשל מחדל. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הזמנת הרכש ו/או את התקשרותם באופן מיידי על ידי מתן הודעת סיום בכתב לצד השני אם (א) הצד השני ביצע הפרה או מחדל יסודיים לפי תנאי הסכם זה, אשר אינם מתוקנים בתוך ארבעה עשר (14) ימים לאחר שהצד המסיים נותן לצד השני הודעה בכתב בגין ההפרה או המחדל, ובלבד שההפרה או המחדל האמורים נותרו בלתי מתוקנים בעת שהודעת הסיום ניתנת, (ב) הליך, תכנית או פעולה אחרת כלשהי לפשיטת רגל, לסידור מחדש, לרה-ארגון, חדלות פירעון, חיסול או פירוק של הצד השני, הוגשה, התקבלה או החלה ולא בוטלה בתוך 60 יום; או (ג) ספק השירות מעורב בהתנהגות בלתי הולמת או פועל בחוסר תום לב או מבצע עבירה פלילית, או מבצע מעשי מרמה נגד Gett.

השפעת הסיום. עם כל סיום של הזמנת הרכש יחולו הדברים האמורים להלן: (א) ספק השירות ימסור מיידית ל-Gett את כל התוצאות, תוצרי העבודה, הדוחות וכל חומר אחר שבבעלותו או בשליטתו, ששולמו על ידי Gett; (ב) ספק השירות ימסור מיידית ל-Gett את כל המידע הסודי והחומרים הסודיים; (ג) Gett לא תחויב לשלם לספק השירות בגין שירותים כלשהם שיבוצעו או הוצאות שייגרמו לאחר מועד הסיום;

המשכיות. זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים בהתאם לסעיפים 3-10 ו-16, ימשיכו, כמו גם כל  זכות, חובה וחבות, אשר מטבעם נמשכים מעבר לפקיעה או לסיום של תנאים אלה (בכל דרך שהסתיימו).

11.המחאה. ספק השירות אינו רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו בהתאם להזמנת הרכש לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של Gett.

12.תיקון. לא יהא כל שינוי, תיקון או עריכה של הזמנת הרכש בר תוקף אלא אם כן הוסכם בכתב ונחתם על ידי נציג רכש או נושא משרה מורשה של Gett.

13.ויתור. מחדלה של Gett לאכוף בכל עת הוראה מהוראות אלה לא ייחשב כוויתור על הוראות אלה, ואף לא ייחשב כוויתור על זכות אחרת כלשהי לפי תנאים אלו או על זכותה של Gett לאכוף כל הוראה כאמור לאחר מכן.

14.ניתוק. במידה שחלק כלשהו מהזמנת הרכש נקבע כבלתי תקף, מסכימים הצדדים כי אי-תקפות זו לא תשפיע על תוקפם של שאר החלקים של הזמנת הרכש, והצדדים ינסו בתום לב להסכים להחליף את ההוראה הבלתי תקפה בהוראה תקפה שהינה הקרובה ביותר לתנאיה.

15.מלוא ההסכמה. אלא אם כן קיים הסכם קודם בין הצדדים, הזמנת הרכש גוברת על כל ההצעות, בעל פה או בכתב, על כל המשאים ומתנים, שיחות או דיונים בין הצדדים הנוגעים להזמנת הרכש ועל אופן העיסוק בעבר או נוהג התעשייה. ספק השירות מצהיר ומסכים כי הוא לא הסתמך על כל מצג או התחייבות מלבד אלה הכלולים בתנאים אלו עם התקשרות בהזמנת הרכש. התנאים וההגבלות בתנאים אלו כוללים את מלוא ההבנה וההסכמה של הצדדים ביחס לנושא הנדון.

16.הדין החל. על זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים לתנאים אלו יחולו חוקי המדינה בה רשומה הישות של Gett המתקשרת בהזמנת הרכש (להלן: "ארץ הרישום") בלבד, מבלי ליתן תוקף להוראות כלשהן לברירת דין. כל הליך שייפתח על ידי צד, הנובע מתוך, בהתאם או בקשר למחלוקת כלשהי הנוגעת להזמנת הרכש, יוגש לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בעיר שבה מצויים משרדיה הראשיים של ישות Gett המתקשרת בהזמנת הרכש, בארץ הרישום, ואם לא קיימים בתי משפט בעיר זו, אזי בעיר הבירה של ארץ הרישום.