תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי – Self

תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי:

להלן תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי בקשר עם שירות הזמנת המוניות והמשלוחים אשר יסופק על ידי גט למזמין, והכול בהתאם לאמור בתנאים אלו, יחד עם התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות על נספחיהם והפניותיהם ("התנאים"), החלים בין חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("גט") שכתובתה רחוב הברזל 19, כניסה ד', רמת החייל, תל-אביב, לבינך ("המזמין" או "הלקוח"), כפי שמילית את פרטיך בתהליך הרישום.

נא קרא את התנאים בעיון, על ידי הקלקה/סימון על כפתור "אני מאשר כי קראתי את תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי והיני מסכים להם" או כפתור/ תיבה דומה וכן על ידי הקלקה/ סימון על כפתור  "אני מורשה החתימה מטעם החברה ובעל יכולת לפתוח חשבון עסקי עבורה" או כפתור/תיבה דומה, יראו את האישור בהקלקה על הכפתורים הנ"ל או כפתורים דומים  כאישורך והצהרתך לכך כי הינך מסכים לתנאים הסכם זה וכי שהינך מורשה מטעם המזמין להתקשר בתנאים ולהתחייב בשם המזמין באמצעות הקלקה על הכפתור כאמור.

החברה רשאית לעדכן או לשנות או להוסיף תנאים לתנאי ההתקשרות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי הודעה מראש. באחריות המזמין להכנס ללינק מעת לעת ולבדוק האם בוצעו שינוים בתנאי ההתקשרות. המשך שימוש המזמין באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינוים בתנאים כאמור יעידו על הסכמתו וקבלתו לשינוים אלו. אם אינך מסכימ/ה למי מהתנאים החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם.

1. תיאור ההתקשרות, מתן השירותים. גט הנה חברה שמספקת שירותים להזמנת שירותים שונים, לרבות שירות הסעה במוניות המצויות בפריסה משתנה ברחבי הארץ, בין היתר, באמצעות תוכנה להזמנת מוניות ושירותים אחרים באמצעות פורטל אינטרנטי ייעודי וכן באמצעות אפליקציה סלולארית ("השירותים" ו- "התוכנה", בהתאמה). המזמין אינו מחויב להזמין שירותים בכמות ו/או סוג במועד כלשהו.

השירותים שאותם ניתן להזמין דרך הפלטפורמה של גט:

 • שירות הסעה במונית;
 • שירות משלוחים.

לצד השירותים שאותם ניתן להזמין דרך הפלטפורמה של גט, מספקת גט ללקוחותיה העסקיים תחת תנאים אלו, שירותים נלווים שונים.

2. התמורה. תמורת מתן השירותים המוזמנים והשירותים הנלווים המסופקים על-ידי גט, ישלם המזמין, לגט בגין כל נסיעה  או משלוח שהוזמנו על ידי המזמין באמצעות התוכנה, ו/או בכל אמצעי אחר, את הסכום בהתאם למחירון התעריפים הספציפי או בהתאם למחירון התעריפים הכללי של גט  או למחירון צי Best Priorty(יכונו ביחד: "מחירון התעריפים") אשר מפורטים בנספח א' לתנאים אלו, וכן בהתאם למחירון המשלוחים המפורט בנספח ב' (להלן יחדיו: "המחירונים"), והכל בהתאם לנקודת המוצא והיעד ובאופן המפורט להלן ("התמורה"). אל התמורה יתווסף מע"מ בהתאם לשיעורו על פי דין במועד החשבונית וכן עשויים להתווסף תוספות שונות למחירונים, דמי ביטול ודמי הזמנה טלפונית, הכול כמפורט בנספחים לתנאים אלו. התמורה תשולם אחת לחודש, על פי הסך החודשי הכולל שהצטבר כתוצאה מהשימוש בשירותים, לפי רישומי גט, שישמשו כראייה לכאורה לכך. התמורה תשולם לגט כנגד חשבונית מס כדין, חתומה דיגיטלית, שתישלח למזמין בדוא"ל עד ל- 8 (שמונה) בחודש העוקב,  בכפוף לתנאי התשלום שמפורטים לעיל. הצדדים מסכימים כי גט מעגלת את סכום התמורה שעל המזמין לשלם לה לשקל השלם (עד 0.49 ש"ח למטה, מעל 0.5 ש"ח, למעלה) במהלך כל תקופת ההתקשרות ומתן השירותים בין הצדדים. סכום שתשלומו יתאחר, יישא הצמדה וריבית פיגורים בשיעור הריבית החריגה בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים, ממועד התשלום המקורי ועד לתשלומו בפועל, זאת מבלי לגרוע מזכיותיה של גט לסעדים נוספים שלהם היא זכאית על פי כל דין. ככל שישנה מחלוקת בנוגע לסכום החיוב, יש להעביר במייל את סיבת המחלוקת עם מספר הנסיעה לשירות הלקוחות של גט (client.services@gett.com) לבדיקה עד לא יאוחר מארבעים וחמישה (45) ימי עסקים ממועד משלוח חשבונית ללקוח על ידי גט. מוסכם ומובהר כי אין לעכב ו/או לקזז את תשלום החשבונית בגין סכום מסוים אשר במחלוקת. המחירונים שמפורטים בנספחים א' -ב' וכן אופן חישוב התמורה עשויים להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של גט. בכל שינוי כאמור יעודכן הלקוח בכתב 30 יום לפני העדכון בפועל. מובהר בזאת כי שינוי כאמור יכול ויכלול הוספת, שינוי ו/או גריעת יעדים ו/או רכיבים בתוספות ו/או בדמי הביטול ו/או בדמי ההזמנה, הכול לפי העניין.

3. הליך הרישום. על מנת להשתמש בחשבון משתמש/ת באתר ("החשבון") יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך שיכלול בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ("כתובת הדוא"ל") ופרטי אמצעי התשלום ("פרטי החשבון"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח אליך הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל לאחר השלמת הרישום ואישורך להסכם באמצעותה תתבקש לאשר את נכונות פרטי כתובת הדוא"ל שמסרת. במקרה ותשלח אליך הודעה כאמור, רק לאחר אישור נכונות פרטי כתובת הדוא"ל כפי שיתבקש בהודעה, יופעל החשבון והוא יפתח לקבלת השירותים. כמו כן, יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בהסכם, שיפורסמו במסכי האפליקציה ו/או האתר. אינך מחויב למסור פרטים אלה אך דע לך כי לא תוכל לקבל את השירותים ו/או לעשות שימוש בחשבון הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לחשבון, ישמרו בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן). עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לחשבון ועל עדכון בכל שינוי בפרטים, בהתאם למדיניות הפרטיות. גט שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון החשבון, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות בהן קשור חשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך. בנוסף, על ההרשמה לחשבון באתר יחולו גם כן "תנאי פתיחת חשבון באפליקציה ובאתר", המפורטים בלינק להלן: https://www.gett.com/il/open_account/.

4. תקופת ההתקשרות וסיומה. התקשרות הצדדים תכנס לתוקפה למן מועד אישור תנאים אלו, לתקופה בת 12 חודשים ולאחריה, יחודש באופן אוטומטי, מדי שנה, לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת ("תקופת ההתקשרות"). על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי להודיע לצד השני, בכל עת, בכתב, על רצונו להביא את ההתקשרות בין הצדדים לסיום. במקרה כאמור תבוא ההתקשרות בין הצדדים לידי סיום בתום תקופה של שבעה ימים מיום מתן הודעה כאמור, והמזמין ישלם לגט את התמורה עבור שירותים שהתבצעו על ידי גט עד יום סיום ההתקשרות כאמור. גט תהא רשאית להשהות ו/או לעכב את מתן השירותים באופן מיידי, ו/או לבטל את ההתקשרות באופן מיידי, בהודעה למזמין, בכל מקרה של (א) עיכוב בתשלום התמורה או כל חלק ממנה על פי תנאים אלו ו/או קיזוזה על ידי הלקוח בניגוד להוראות תנאים אלו ו/או (ב) אינדיקציה לסיכון אשראי של המזמין בהתאם לדוח דירוג אשראי של המזמין מחברות Dan & Bradstreet, BDI וכדומה, ו/או (ג) עקב הימצאותו של המזמין בהליכי חדלות פירעון ו/או במקרה שבו נודע לחברה על בקשה תלויה ועומדת לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד המזמין, או על עילה להגשת בקשה כזו, או על כוונה של צד שלישי כלשהו להגיש כנגד המזמין בקשה מסוג זה. לעניין זה "הליכי חדלות פירעון" – הליכי פירוק (מרצון, בידי בית משפט או בפיקוחו), פשיטת רגל, מחיקה, חיסול, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הליכים לאישור הסדר בין החברה לבין נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, הליכים למתן צו ניהול, הליכים למינוי מפרק, כונס, מנהל מיוחד, נאמן או בעל משרה דומה אחרת, להגנה מפני נושים או תרופות אחרות, וכל הליך דומה לאלו במהותו, בין אם הוא זמני, ובין אם הוא קבוע.

5. הצהרות והתחייבויות גט. גט מצהירה ומתחייבת בזאת, כדלקמן: (א) כי נהגי המוניות שהתקשרו עמה בהסכם שירותים ("נהגי המוניות"), הצהירו והתחייבו בפניה במעמד חתימת ההסכם עמם, כי הם מחזיקים ויחזיקו במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע שירותי הסעה במונית, לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות הדין ומשרד התחבורה כפי שהן או כפי שישתנו מעת לעת, לרבות בכל הנוגע לבטיחות, גהות והובלת חפציו של הנוסע; (ב) כי נהגי המוניות הצהירו והתחייבו בפניה כי יש בידיהם את האמצעים, המיומנות והניסיון הנדרשים לספק לנוסעים שירותי הסעה במונית, וכי יקפידו בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה; (ג) כי היא מחזיקה ותחזיק במהלך תקופת ההתקשרות, בכל האישורים הסמכויות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לאספקת השירותים על פי התנאים, וכי לידיעתה, אין כל מניעה מכוח דין או הסכם לביצוע התחייבויותיה על פי התנאים.

6. אחריות. ספקי השירותים שעושים שימוש באפליקציית גט הם קבלנים עצמאיים ואין לראות בהם עובדים ו/או שלוחים של החברה. גט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות נזק שייגרם לרכוש או לגוף, אובדן רווחים, אובדן חסכונות, אובדן מידע, הפרעה למהלך העסקים ו/או כל נזק, הוצאה ו/או הפסד כספי או אחר, שנגרם למזמין, לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו, עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בתוכנה או העדר אפשרות לשימוש בתוכנה, ו/או בשל הסתמכות על התוכנה ותוצריה, ו/או עקב מתן השירותים ו/או השימוש בהם ו/או בקשר לשירותי ההסעה המסופקים על ידי נהגי המוניות שהוזמנו, לרבות טיבם ו/או היעדר אספקתם. עוד מובהר כי גט אינה מתחייבת לאספקת השירותים שאותם מבוקש להזמין דרך האפליקציה. המזמין מצהיר כי ידוע לו שהאפליקציה מבוססת על זמינות של ספקי שירות שהתקשרו עם גט, ובהיעדר זמינות לא יסופקו לו השירותים על ידי אותם ספקי שירות עצמאיים.

7. זכות שימוש. אין בזכויות השימוש בתוכנה ו/או באספקת השירותים על פי תנאים אלו, משום הקניית זכויות בקניינה (לרבות קניינה הרוחני) של גט ו/או נותני הרישיון שלה, למזמין ו/או מי מטעמו, למעט מתן זכות שימוש למזמין (ולעובדיו) כאמור בסעיף 1 לעיל, בהתאם לתנאי השימוש שמופיעים באתר גט (כמוגדר להלן) ו/או במסגרת התוכנה ושנכללים בתנאים אלו על דרך ההפניה. כלל זכויותיה של גט בקניינה הרוחני, במערכת, בשירותים, ובכל תוצר הנובע מכך, לרבות כל המצאה, פטנט, מדגם, סימן מסחר, סוד מסחרי, סוד מקצועי, ידע ו/או חידוש כלשהו, יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי של גט. מובהר בזאת כי זכות השימוש בתוכנה ובשירותים, מוקנית למזמין (ולעובדיו) בכפוף להוראות תנאים אלו ותנאי השימוש שבאתר גט ו/או הכלולים בתוכנה, ואינה ניתנת להעברה. המזמין מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יעשו שימוש בתוכנה אך ורק למטרות חוקיות ובהתאם לתיאור ההתקשרות בסעיף 1 לעיל. עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, תתבטל זכות השימוש בתוכנה באופן מיידי והמזמין ו/או מי מטעמו לא יהיו עוד זכאים לעשות שימוש כלשהוא בתוכנה (אלא כמשתמשי קצה פרטיים, בהתאם לתנאי השימוש ורישיון משתמש הקצה שבאתר ו/או באפליקציית גט).

8. הסכמת עובדי ו/או מורשים מטעם המזמין לקבלת השירותים.המזמין מאשר ומסכים בזאת כי במסגרת השירותים, עובדי המזמין ו/או מורשים אחרים מטעמו יתבקשו להתקין את התוכנה על גבי המכשיר הנייד שברשותם ו/או לעשות שימוש בפורטל האינטרנטי של התוכנה, והכל בכפוף לתנאי השימוש באפליקציה בכתובת https://www.gett.com/il/legal/terms/, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות בכתובת https://www.gett.com/il/legal/privacy/  ("מדיניות הפרטיות"). המזמין מאשר ומסכים בזאת כי: (א) במסגרת השירותים, למזמין ולגורמים המורשים מטעמו תהא גישה לכל המידע המופק מעצם שימוש עובדי המזמין באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות, ללא הגבלה, יעדי הנסיעה, מועדי ומסלולי הנסיעה, שעות הנסיעה, פרטי העובד, מיקומו הפיזי, ועוד; (ב) עובדי ומורשי המזמין נתנו הסכמתם לגישה זו במסגרת התקנת האפליקציה ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות; (ג) גט ו/או ספקי השירותים עשויים להשתמש במידע על אודות המזמין ו/או עובדי ומורשי המזמין בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, וכן למסור אותו לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות ולמטרות המפורטות במדיניות הפרטיות; (ד) ידוע לו כי עובדי ומורשי המזמין עשויים לקבל למספר הטלפון הנייד שלהם מסרונים (SMS) שיידרשו לשם קבלת השירותים. בנוסף לאמור לעיל, המזמין מתחייב להציג בפני עובדים ומורשים מטעמו המקבלים את השירותים ללא התקנת האפליקציה (באמצעות הפורטל האינטרנטי) את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולקבל את הסכמתם לתנאים אלו בטרם יעשו שימוש בשירותים מטעם המזמין. באחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי כל אחד מעובדי ו/או מורשי המזמין אשר יקבל את השירותים נתן הסכמה לקבלת מסרונים כאמור ומסכים לתנאי השימוש בתוכנה ולמדיניות הפרטיות, לרבות לעניין משלוח קישורית (Link) באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד על-ידי גט להורדת התוכנה (אפקלציית גט).

9. שימוש בשירות הזמנת משלוחים (Gett Delivery). ידוע לך ואתה מסכים לכך ששימוש בשירות הזמנת המשלוחים, יעשה אך ורק בכפוף להוראות תנאי השימוש של שירות המשלוחים המפורטים בכתובת האינטרנט https://www.gett.com/il/business_tou ולתנאים הספציפיים שמפורטים בנספח ב׳ לתנאים אלו (ביחד: "תנאי גט משלוחים"). בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי גט משלוחים, יגברו תנאי גט משלוחים, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

10. מוסכם בזאת כי גט תהיה רשאית להעביר, להמחות, להסב או למסור, במישרין או בעקיפין, את חובותיה וזכויותיה על פי תנאים אלו, ואת ביצוע השירותים במלואם ו/או את חלקם, ללא קבלת אישור מהמזמין לחברה אחרת בקבוצת החברות של גט, ובמקרה של רכישת החברה ו/או שינוי אחר בהרכב בעלי המניות שלה ו/או העברת הפעילות של החברה ו/או חלק ממנה לחברה אחרת, לכל חברה אחרת. לעניין זה ב"קבוצת חברות" כל חברה שהיא תחת חברת אם הראשונה בשרשרת, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

11. כללי. תנאים אלו מכילים וממצים את ההסכמות שבין הצדדים ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם או מצג שנעשו בין הצדדים. בכל מקרה של מתן הנחה, ארכה או ויתור על ידי צד כלשהו, לא ישמש הדבר כתקדים ולא יהווה ויתור על זכות או הסכמה להפרה של תנאים אלו. הוראות שנועדו לשרוד תנאים אלו מטבען (לרבות תמורה, קניין רוחני, הגבלת אחריות וכד') יישארו בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות. הודעות בין הצדדים ייעשו בדואר אלקטרוני שבו השתמשו הצדדים לתקשורת ביניהם. תנאים אלו יפורש לפי דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך או מחלוקת העולה מתנאים אלו, תהא מסורה לבתי המשפט בתל אביב- יפו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו הוראות תנאים אלו, למעט בנוגע לאופן שינוי תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות אשר ייעשה בהתאם למפורט שם, וכן למעט בנוגע לתנאי השימוש של גט משלוחים אשר יגברו בכל מקרה של סתירה.

נספח א׳

1. מחירון התעריפים – פירוט תעריפי נסיעה במונית :

א. מחירון התעריפים הספציפי:

חישוב לפי מחיר בסיס + מחיר לק"מ באזורים מוגדרים:

ב. מחירון התעריפים הכללי:

חישוב לפי מחיר בסיס + מחיר לק"מ בנסיעות אשר אינן כלולות במחירון התעריפים הספציפי (סעיף 1(א) לעיל), כמפורט להלן:

למען הסר ספק, מובהר כי נסיעות שכלולות במחירון התעריפים הספציפי יתומחרו לפיו ולא לפי מחירון התעריפים הכללי.

ג. מחירון ״צי Best Priority״ (כלל ארצי):

השירות הניתן במסגרת צי Best Priority(להלן: "השירות") מקנה עדיפות מסוימת באיתור נהג להזמנת נסיעה על פני לקוחות עסקיים שאינם משתמשים בשירות, בעלי פרמטרים דומים במועד ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, על מנת לשפר את הסבירות לאיתור נהג להזמנה, גט תעשה שימוש מוגבר במשאבים שלרשותה. יחד עם זאת, השירות אינו מבטיח איתור נהג להזמנה שכן תלוי בזמינות הנהגים במועד ההזמנה. חשוב לציין שהאלגוריתם של גט מתחשב בפרמטרים רבים וייתכן כי ללקוחות שהנם בעלי פרמטרים חזקים יותר ושאינם עושים במועד ביצוע ההזמנה שימוש בשירות יאותר נהג להזמנה על פני לקוח עסקי העושה שימוש בשירות.

חישוב לפי מחיר בסיס + מחיר לק"מ כמפורט להלן:

 • גט שומרת על זכותה להפסיק פעילותו של צי זה  על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת למזמין בת 7 ימים.

ד. מחירון "צי Gett XL" (כלל ארצי):

גט תעשה שימוש מוגבר במשאבים שלרשותה לצורך איתור מונית לפי הפרמטרים להלן:  רכבים בעלי 6 מושבים.
השירות ניתן בהזמנות עתידיות בלבד (לכל הפחות בהזמנה של  24 שעות לפני מועד הנסיעה המוזמן). למען הסר ספק, השירות לא יינתן בהזמנות מידיות או בהזמנות עתידיות למועד מוקדם יותר מ-24 שעות לפני מועד הנסיעה המוזמן.

חישוב לפי מחיר בסיס + מחיר לק"מ כמפורט להלן:

 • ידוע ללקוח ולמי מטעמו כי גט אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לכך ששימוש בצי זה אכן יוביל לאיתור מונית מתאימה להזמנה, ו/או כי המונית שתאותר תתאים לצרכי הלקוח.
 • ידוע ללקוח והוא נותן הסכמתו לכך כי ייתכן שהשימוש בצי זה לא יוביל לאיתור רכב של 6 מושבים, וכי  במקרה שלא עלה בידה של המערכת לאתר מונית תחת צי "Gett XL" שעתיים לפני מועד הנסיעה המוזמן, המערכת תעשה מאמץ לאתר עבור הלקוח  שתי (2) מוניות רגילות. במקרה שעלה בידה של המערכת לאתר שתי (2) מונית כאמור, ישלם הלקוח את המחיר עבור הזמנת מונית אחת בעלת 6 מושבים עפ"י מחירון צי  "Gett XL " ולא עבור הזמנת שתי מוניות רגילות עפ"י מחירוני התעריפים הספציפי והכללי הנקובים בסעיף 1(א) ו-1(ב) לעיל.
 • גט שומרת על זכותה להפסיק פעילותו צי זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת למזמין בת 7 ימים.

2. תוספות למחירון התעריפים:

3. דמי ביטול

במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח באחד המקרים שמפורטים להלן, יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך של 38 ש"ח (א) בהזמנה מיידית: לאחר הגעת מונית אל יעד האיסוף או במקרה שבו הנהג מצוות לנסיעה ונמצא בדרך ליעד האיסוף 5 דקות או יותר ממועד קבלת ההזמנה על ידי הנהג; (ב) בהזמנה עתידית: ביטול הזמנה על ידי הלקוח החל מהדקה ה- 15 שלפני מועד הנסיעה המוזמן ואילך (ג) במקרה שבו הנהג ביטל את הנסיעה מול המוקד התפעולי של גט באחד משני אלה: (1) הביטול על ידי הנהג מול המוקד התפעולי של גט נעשה לבקשת הלקוח ו/או המזמין והתקיים אחד המצבים הקבועים בס"ק (א) או (ב); (2) חלפו 10 דקות ומעלה ממועד הנסיעה המוזמן או ממועד הגעתו של הנהג ליעד האיסוף, לפי המאוחר, והנהג לא הצליח ליצור קשר עם הלקוח או המזמין לצורך בירור התייצבותו לקבלת השירות.

במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח באחד מקרות המקרים שמפורטים להלן בצי Gett XL יחויב הלקוח בדמי ביטול כמפורט להלן:

 • בגין ביטול על ידי הלקוח החל משעתיים לפני מועד הנסיעה המוזמן ועד ל-15 דקות לפני מועד הנסיעה המוזמן, יחויב הלקוח בסך של 150 ש"ח בתעריף 1 ובסך של 175 ש"ח בתעריף 2.
 • בגין ביטול על ידי הלקוח  החל מהדקה ה-15 שלפני מועד הנסיעה המוזמן ואילך, יחויב הלקוח בסך של 300 ש"ח בתעריף 1 ובסך של 350 ש"ח בתעריף 2.

מובהר כי אין בזכותה של גט לגבות דמי ביטול כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של גט לגבות דמי המתנה בגין נסיעה שבוטלה לאחר המתנה, כמפורט לעיל.

4. דמי הזמנה

כל הזמנה שמבוצעת שלא דרך האפליקציה ו/או הממשק האינטרנטי של הלקוח העסקי תחויב בסך של 4.58 ש"ח דמי הזמנה.

5. שונות

 • מרחק הנסיעה מחושב ע״י מפות Google או כל ספק אחר שעליו תודיע החברה.
 • כל המחירים שמפורטים בנספח א' לעיל אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו על פי דין במועד התשלום.
 • מועדים מיוחדים ייקבעו על ידי החברה ותימסר על כך הודעה מראש ללקוח.
 • אין בחלוקה לתעריף יום ולתעריף לילה וסופ"ש בלבד (ולא לתעריפים 1, 2 ו- 3) במסגרת התוספות למחירון התעריפים, כדי לגרוע מהחלוקה לתעריפים 1, 2 ו- 3 במסגרת מחירון התעריפים.

נספח ב׳
נספח ספציפי לשירות ״גט משלוחים״

תוספות למחירוני "גט משלוחים":

 • המחירים אשר מפורטים בנספח ב' לעיל אינם כוללים מע״מ, אשר יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו על פי דין במועד התשלום.
 • המחירים יוצגו לפני ביצוע הזמנת המשלוח וזאת לא כולל מע"מ ולא כולל התוספות המפורטות לעיל, גט תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג מחירים כאמור בצורה תקינה, אך ברור למזמין כי האפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה.
 • כל שינוי בפרטי ההזמנה, למשל, שינוי יעד המשלוח עלול לגרור שינוי במחיר.
 • המרחק מחושב ע״י מפות Google או כל ספק אחר שעליו תודיע החברה ובכל מקרה יחידת מרחק לצורך התמחור תהיה מינימום 100 מטר.
 • גט שומרת על זכותה להפסיק פעילותו של כל אחד מבין הציים דלעיל ו/או לעדכן את תנאיהם, לרבות המחירים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת למזמין בת 7 ימים.