מחירוני הנסיעה במונית ללקוחות עסקיים

1. מחירון התעריפים – פירוט תעריפי נסיעה במונית:

א. מחירון התעריפים הספציפי:

חישוב לפי מחיר בסיס + מחיר לק"מ באזורים מוגדרים:

ב. מחירון התעריפים הכללי:

חישוב לפי מחיר בסיס + מחיר לק"מ בנסיעות אשר אינן כלולות במחירון התעריפים הספציפי (סעיף 1(א) לעיל), כמפורט להלן:

למען הסר ספק, מובהר כי נסיעות שכלולות במחירון התעריפים הספציפי יתומחרו לפיו ולא לפי מחירון התעריפים הכללי.

2. תוספות למחירון התעריפים:

3. דמי ביטול

במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח באחד המקרים שמפורטים להלן, יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך של 38 ש"ח (א) בהזמנה מיידית: לאחר הגעת מונית אל יעד האיסוף או במקרה שבו הנהג מצוות לנסיעה ונמצא בדרך ליעד האיסוף 5 דקות או יותר ממועד קבלת ההזמנה על ידי הנהג; (ב) בהזמנה עתידית: ביטול הזמנה על ידי הלקוח עד 15 דקות לפני מועד הנסיעה המוזמן; (ג) במקרה שבו הנהג ביטל את הנסיעה מול המוקד התפעולי של גט באחד משני אלה: (1) הביטול על ידי הנהג מול המוקד התפעולי של גט נעשה לבקשת הלקוח ו/או המזמין והתקיים אחד המצבים הקבועים בס"ק (א) או (ב); (2) חלפו 10 דקות ומעלה ממועד הנסיעה המוזמן או ממועד הגעתו של הנהג ליעד האיסוף, לפי המאוחר, והנהג לא הצליח ליצור קשר עם הלקוח או המזמין לצורך בירור התייצבותו לקבלת השירות.

מובהר כי אין בזכותה של גט לגבות דמי ביטול כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של גט לגבות דמי המתנה בגין נסיעה שבוטלה לאחר המתנה, כמפורט לעיל.

4. דמי הזמנה

כל הזמנה שמבוצעת שלא דרך האפליקציה ו/או הממשק האינטרנטי של הלקוח העסקי תחויב בסך של 4.58 ש"ח דמי הזמנה.

5. שונות

  • מרחק הנסיעה מחושב ע״י מפות Google או כל ספק אחר שעליו תודיע החברה.
  • כל המחירים שמפורטים בנספח א' לעיל אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו על פי דין במועד התשלום.
  • מועדים מיוחדים ייקבעו על ידי החברה ותימסר על כך הודעה מראש ללקוח.
  • אין בחלוקה לתעריף יום ולתעריף לילה וסופ"ש בלבד (ולא לתעריפים 1, 2 ו- 3) במסגרת התוספות למחירון התעריפים, כדי לגרוע מהחלוקה לתעריפים 1, 2 ו- 3 במסגרת מחירון התעריפים.

מחירוני המשלוחים

תוספות נוספות למחירוני המשלוחים:

  • המחירים אשר מפורטים בנספח ב' לעיל אינם כוללים מע״מ, אשר יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו על פי דין במועד התשלום.
  • המחירים יוצגו לפני ביצוע הזמנת המשלוח וזאת לא כולל מע"מ ולא כולל התוספות המפורטות לעיל, גט תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג מחירים כאמור בצורה תקינה, אך ברור למזמין כי האפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה.
  • כל שינוי בפרטי ההזמנה, למשל, שינוי יעד המשלוח עלול לגרור שינוי במחיר.
  • המרחק מחושב ע״י מפות Google או כל ספק אחר שעליו תודיע החברה ובכל מקרה יחידת מרחק לצורך התמחור תהיה מינימום 100 מטר.
  • גט שומרת על זכותה להפסיק פעילותו של כל אחד מבין הציים דלעיל ו/או לעדכן את תנאיהם, לרבות המחירים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת למזמין בת 30 (שלושים) ימים.

תאריך עדכון: 28.6.2022