תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי

תאריך עדכון: 04.04.2022

להלן תנאי ההתקשרות הכלליים ללקוח עסקי בקשר עם שירות הזמנת המוניות, המשלוחים והשירותים הנוספים, אשר יסופקו על ידי גט למזמין, והכל בהתאם לאמור בתנאים אלו, יחד עם התנאים המפורטים בטופס ההזמנה ומדיניות הפרטיות על נספחיהם והפניותיהם ("התנאים"), החלים בין חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("גט") שכתובתה רחוב הברזל 19, כניסה ד', רמת החייל, תל-אביב, לבינך ("המזמין" או "הלקוח"), כמוגדר בטופס ההזמנה.

תיאור ההתקשרות, מתן השירותים. גט הנה חברה שמספקת שירותים להזמנת שירותים שונים, לרבות שירות הסעה במוניות ושירות משלוחים בפריסה משתנה לצד שירותים נלווים אחרים, בין היתר, דרך תוכנה להזמנת שירותים שמופעלת באמצעות פורטל אינטרנטי ייעודי וכן באמצעות אפליקציה סלולארית ("השירותים" ו-"התוכנה", בהתאמה). השירותים שמוזמנים דרך התוכנה (ובהם שירותי התחבורה והשינוע) מסופקים על ידי ספקי שירות עצמאיים שהתקשרו עם גט ("ספקי שירותי ההסעה והשינוע").

השירותים שאותם ניתן להזמין דרך התוכנה של גט:

  • שירות הסעה במונית;
  • שירות משלוחים;
  • שירות Roaming.

כאמור, לצד השירותים שאותם ניתן להזמין דרך התוכנה של גט, מספקת גט ללקוחותיה העסקיים תחת תנאים אלו, שירותים נלווים שונים, כמפורט בנספח א' לטופס ההזמנה (תנאי החבילות).

1. התמורה.

1.1. כללי. תמורת מתן השירותים על ידי גט, ישלם המזמין לגט את הסכומים שמפורטים בנספח א' לטופס ההזמנה (הכוללים, בין היתר, דמי הקמה חד-פעמיים (ככל שישנם, בהתאם לחבילת השירותים הנבחרת) ודמי מנוי (בהתאם לחבילת השירותים הנבחרת), את הסכומים שקבועים במחירון התעריפים הספציפי ו/או במחירון התעריפים הכללי של גט (יכונו יחד: "מחירוני הנסיעה במונית") ומפורטים בנספח ב' לטופס ההזמנה בגין כל נסיעה שהוזמנה על ידו, ואת הסכומים שקבועים במחירוני המשלוחים ומפורטים בנספח ג' לטופס ההזמנה בגין כל משלוח שהוזמן על ידו ("התמורה"). אל התמורה יתווסף מע"מ בהתאם לשיעורו על פי דין במועד החשבונית וכן עשויים להתווסף תוספות שונות כמו דמי ביטול ודמי הזמנה טלפונית, הכל כמפורט בנספחים לטופס ההזמנה.

1.2. תנאי תשלום.

1.2.1. רכיב קבוע. דמי המנוי המפורטים בנספח א', אלא אם צוין אחרת, ישולמו מראש אחת לחודש/לשנה, בהתאם לבחירת המזמין בנספח א' לטופס ההזמנה, לפי תנאי החבילה הרלוונטית ובכפוף לתנאיה, עבור החודש/השנה העוקב/ת בהתאמה. לחשבונית הראשונה יתווספו דמי הקמה חד פעמיים (ככל שישנם בהתאם לתנאי החבילה, אלא אם צוין אחרת). למען הסר ספק, הרכיב הקבוע ישולם על ידי המזמין בין אם נעשה שימוש בשירותים בפועל ובין אם לאו.

1.2.2. רכיב משתנה. התשלומים המפורטים בנספחים ב' ו-ג', ישולמו אחת לחודש, על פי הסך החודשי הכולל שהצטבר כתוצאה מהשימוש בשירותים בחודש הקודם, לפי רישומי גט, שישמשו כראיה לכאורה לכך.

1.2.3. כל התשלומים ישולמו כנגד חשבונית מס כדין, חתומה דיגיטלית, שתישלח למזמין בדוא"ל עד ל- 8 (שמונה) בחודש העוקב, בכפוף לתנאי התשלום שמפורטים לעיל.

1.2.4. הצדדים מסכימים כי גט מעגלת את סכום התמורה שעל המזמין לשלם לה לשקל השלם (עד 0.49 ש"ח למטה, מעל 0.5 ש"ח, למעלה) במהלך כל תקופת ההתקשרות ומתן השירותים בין הצדדים.

1.2.5. סכום שתשלומו יתאחר, יישא הצמדה וריבית פיגורים בשיעור הריבית החריגה בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים, ממועד התשלום המקורי ועד לתשלומו בפועל, זאת מבלי לגרוע מזכיותיה של גט לסעדים נוספים שלהם היא זכאית על פי כל דין.

1.3. בירורים. ככל שישנה מחלוקת בנוגע לסכום החיוב, יש להעביר במייל את סיבת המחלוקת עם מספר ההזמנה לשירות הלקוחות של גט (client.services@gett.com) לבדיקה עד לא יאוחר מ-45 (ארבעים וחמישה) ימי עסקים מתאריך החשבונית. מוסכם ומובהר כי אין לעכב ו/או לקזז את תשלום החשבונית בגין סכום מסוים אשר במחלוקת.

1.4. עדכונים. מחירי החבילות המפורטים בנספח א', מחירוני הנסיעה במונית שמפורטים בנספח ב', ומחירוני המשלוחים שמפורטים בנספח ג' וכן אופן חישוב התמורה במסגרת מחירוני הנסיעה במונית והמשלוחים עשויים להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של גט. מובהר בזאת כי שינוי כאמור יכול ויכלול הוספת, שינוי ו/או גריעת שירותים, יעדים ו/או רכיבים בתוספות ו/או בדמי הביטול ו/או בדמי ההזמנה, הכל לפי העניין. בכל שינוי כאמור יעודכן המזמין בכתב 30 (שלושים) יום לפני העדכון בפועל.

2. תקופת ההתקשרות וסיומה. התקשרות הצדדים תכנס לתוקפה למן מועד חתימת הצדדים על טופס ההזמנה לתקופה בת 12 (שניים עשר) חודשים ולאחריה, תחודש באופן אוטומטי, מדי שנה, לתקופות נוספות בנות 12 (שניים עשר) חודשים כל אחת ("תקופת ההתקשרות"). על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי להודיע לצד השני, בכל עת, בכתב, על רצונו להביא את ההתקשרות בין הצדדים לסיום. במקרה כאמור יבואו טופס ההזמנה וההתקשרות בין הצדדים לידי סיום בתום תקופה של 30 (שלושים) ימים מיום מתן הודעה כאמור, והמזמין ישלם לגט את סכום הרכיב המשתנה עבור הנסיעות ו/או המשלוחים שהוזמנו על ידו עד ליום סיום ההתקשרות כאמור. למען הסר ספק, דמי ההקמה ודמי המנוי, ככל ששולמו, לא יוחזרו למזמין. יחד עם זאת, ככל שהמזמין בחר לשלם את דמי המנוי החודשיים שנה מראש, במקרה בו המזמין יבטל את ההתקשרות בשל שינוי מהותי בתנאים אלו, תחזיר לו גט את דמי המנוי החודשיים ששילם עבור החודשים שלאחר סיום ההתקשרות (לדוגמה עבור התקשרות שנתית שהחלה ב1.1, והסתיימה על ידי המזמין בשל שינוי מהותי בתנאים ביום 10.4, גט תחזיר למזמין את דמי המנוי ששילם עבור החודשים מאי עד דצמבר) בניכוי התוספת ההנחה שקיבל המזמין, ככל שקיבל, בגין תשלום דמי המנוי החודשיים שנה מראש, עבור החודשים במהלך תקופת ההתקשרות. גט תהא רשאית להשהות ו/או לעכב את מתן השירותים באופן מיידי, ו/או לבטל את ההתקשרות באופן מיידי, בהודעה למזמין, בכל מקרה של (א) עיכוב בתשלום התמורה או כל חלק ממנה על פי תנאים אלו ו/או קיזוזה על ידי הלקוח בניגוד להוראות תנאים אלו ו/או (ב) אינדיקציה לסיכון אשראי של המזמין בהתאם לדוח דירוג אשראי של המזמין מחברות Dan & Bradstreet, BDI וכדומה, ו/או (ג) עקב הימצאותו של המזמין בהליכי חדלות פירעון ו/או במקרה שבו נודע לחברה על בקשה תלויה ועומדת לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד המזמין, או על עילה להגשת בקשה כזו, או על כוונה של צד שלישי כלשהו להגיש כנגד המזמין בקשה מסוג זה. לעניין זה "הליכי חדלות פירעון" – הליכי פירוק (מרצון, בידי בית משפט או בפיקוחו), פשיטת רגל, מחיקה, חיסול, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הליכים לאישור הסדר בין החברה לבין נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, הליכים למתן צו ניהול, הליכים למינוי מפרק, כונס, מנהל מיוחד, נאמן או בעל משרה דומה אחרת, להגנה מפני נושים או תרופות אחרות, וכל הליך דומה לאלו במהותו, בין אם הוא זמני, ובין אם הוא קבוע.

3. הצהרות והתחייבויות גט. גט מצהירה ומתחייבת בזאת, כדלקמן: (א) כי נהגי המוניות שהתקשרו עמה בהסכם שירותים ("נהגי המוניות"), הצהירו והתחייבו בפניה במעמד חתימת ההסכם עמם, כי הם מחזיקים ויחזיקו במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע שירותי הסעה במונית, לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות הדין ומשרד התחבורה כפי שהן או כפי שישתנו מעת לעת, לרבות בכל הנוגע לבטיחות, גהות והובלת חפציו של הנוסע; (ב) כי נהגי המוניות הצהירו והתחייבו בפניה כי יש בידיהם את האמצעים, המיומנות והניסיון הנדרשים לספק לנוסעים שירותי הסעה במונית, וכי יקפידו בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה; (ג) כי היא מחזיקה ותחזיק במהלך תקופת ההתקשרות, בכל האישורים הסמכויות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לאספקת השירותים על פי התנאים, וכי לידיעתה, אין כל מניעה מכוח דין או הסכם לביצוע התחייבויותיה על פי התנאים.

4. אחריות

4.1. התוכנה ניתנת למשתמשים "AS IS". אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. גט אינה מתחייבת כי; (א) התוכנה תהיה בטוחה לשימוש, מדויקת, מלאה, ללא תקלות או הפרעות, או נקייה מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) גט תתקן כל שגיאות, תקלות או פגמים במערכת, ו/או (3) תוצאות השימוש בתוכנה יעמדו בדרישות המזמין או ציפיותיו. זמינות ופונקציונאליות התוכנה והשירותים הניתנים במסגרתה תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום למערכת ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהתוכנה תהיה זמינה באופן רציף. יחד עם זאת, גט לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי התוכנה תפעלו ו/או תהיה זמינה בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי תהיה ללא פגם. המזמין מסכים בזאת כי גט לא תהא אחראית לאי היכולת של התוכנה לפעול או להיות נגישה, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת גט (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לתוכנה באופן אשר ישפיע על זמינותה, עשויה גט (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

4.2. ספקי שירותי ההסעה והשינוע שעושים שימוש באפליקציית גט הם קבלנים עצמאיים ואין לראות בהם עובדים ו/או שלוחים של גט. גט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות נזק שייגרם לרכוש או לגוף, אובדן רווחים, אובדן חסכונות, אובדן מידע, הפרעה למהלך העסקים ו/או כל נזק, הוצאה ו/או הפסד כספי או אחר, שנגרם למזמין, לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו, עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בתוכנה או העדר אפשרות לשימוש בתוכנה, ו/או בשל הסתמכות על התוכנה ותוצריה, ו/או מכל מעשה או מחדל של גט ו/או נציגיה המורשים, ו/או עקב מתן השירותים ו/או השימוש בהם ו/או בקשר לשירותי ההסעה והשינוע שמסופקים על ידי ספקי שירותי ההסעה והשינוע שהוזמנו, לרבות טיבם ו/או היעדר אספקתם. עוד מובהר כי גט אינה מתחייבת לאספקת השירותים שאותם מבוקש להזמין דרך התוכנה. המזמין מצהיר כי ידוע לו שהתוכנה מבוססת על זמינות של ספקי שירותי ההסעה והשינוע, ובהיעדר זמינות לא יסופקו לו השירותים שמוזמנים דרך התוכנה על ידי אותם ספקי שירותי ההסעה והשינוע.

5. זכות שימוש. אין בזכויות השימוש בתוכנה ו/או באספקת השירותים על פי תנאים אלו, משום הקניית זכויות בקניינה (לרבות קניינה הרוחני) של גט ו/או נותני הרישיון שלה, למזמין ו/או מי מטעמו, למעט מתן זכות שימוש למזמין (ולעובדיו) כאמור בסעיף 1 לעיל, בהתאם לתנאי השימוש שמופיעים באתר גט (כמוגדר להלן) ו/או במסגרת התוכנה ושנכללים בתנאים אלו על דרך ההפניה. כלל זכויותיה של גט בקניינה הרוחני, במערכת, בשירותים, ובכל תוצר הנובע מכך, לרבות כל המצאה, פטנט, מדגם, סימן מסחר, סוד מסחרי, סוד מקצועי, ידע ו/או חידוש כלשהו, יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי של גט. מובהר בזאת כי זכות השימוש בתוכנה ובשירותים, מוקנית למזמין (ולעובדיו) בכפוף להוראות תנאים אלו ותנאי השימוש שבאתר גט ו/או הכלולים בתוכנה, ואינה ניתנת להעברה. המזמין מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יעשו שימוש בתוכנה אך ורק למטרות חוקיות ובהתאם לתיאור ההתקשרות בתנאים אלו. עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, תתבטל זכות השימוש בתוכנה באופן מיידי והמזמין ו/או מי מטעמו לא יהיו עוד זכאים לעשות שימוש כלשהו בתוכנה (אלא כמשתמשי קצה פרטיים, בהתאם לתנאי השימוש ורישיון משתמש הקצה שבאתר ו/או באפליקציית גט).

6. הסכמת עובדי ו/או מורשים מטעם המזמין לקבלת השירותים.המזמין מאשר ומסכים בזאת כי במסגרת השירותים, עובדי המזמין ו/או מורשים אחרים מטעמו יתבקשו להתקין את התוכנה על גבי המכשיר הנייד שברשותם ו/או לעשות שימוש בפורטל האינטרנטי של התוכנה, והכל בכפוף לתנאי השימוש באפליקציה בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/terms/, ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/privacy/  ("מדיניות הפרטיות") כפי שיעודכנו מעת לעת. המזמין מאשר ומסכים בזאת כי: (א) במסגרת השירותים, למזמין ולגורמים המורשים מטעמו תהא גישה לכל המידע המופק מעצם שימוש עובדי המזמין באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות, ללא הגבלה, יעדי הנסיעה, מועדי ומסלולי הנסיעה, שעות הנסיעה, פרטי העובד, מיקומו הפיזי, ועוד; (ב) עובדי ומורשי המזמין נתנו הסכמתם לגישה זו במסגרת התקנת האפליקציה ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות; (ג) גט ו/או ספקי השירותים עשויים להשתמש במידע על אודות המזמין ו/או עובדי ומורשי המזמין בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, וכן למסור אותו לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות ולמטרות המפורטות במדיניות הפרטיות; (ד) ידוע לו כי עובדי ומורשי המזמין עשויים לקבל למספר הטלפון הנייד שלהם מסרונים (SMS) שיידרשו לשם קבלת השירותים. בנוסף לאמור לעיל, המזמין מתחייב להציג בפני עובדים ומורשים מטעמו, המקבלים את השירותים ללא התקנת האפליקציה (ומוזמנים באמצעות הפורטל האינטרנטי), את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולקבל את הסכמתם לתנאים אלו בטרם יעשו שימוש בשירותים מטעם המזמין. באחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי כל אחד מעובדי ו/או מורשי המזמין אשר יקבל את השירותים, נתן הסכמה לקבלת מסרונים כאמור ומסכים לתנאי השימוש בתוכנה ולמדיניות הפרטיות, לרבות לעניין משלוח קישורית (Link) באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד על-ידי גט להורדת התוכנה (אפקלציית גט).

7. שימוש בשירות הזמנת משלוחים (Gett Delivery). ידוע לך ואתה מסכים לכך ששימוש בשירות הזמנת המשלוחים, יעשה אך ורק בכפוף להוראות תנאי השימוש של שירות הזמנת המשלוחים המפורטים בכתובת: https://www.gett.com/il/business_tou ולתנאים הספציפיים שמפורטים בנספח ג׳ לטופס ההזמנה (יחד: "תנאי גט משלוחים"). בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי גט משלוחים, יגברו תנאי גט משלוחים, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

8. שימוש בשירות ה-Roaming. ככל שסימנת בטופס ההזמנה שאתה מעוניין בשירות ה- Roaming של גט, ידוע לך ואתה מסכים לכך ששימוש בשירותי ה- Roaming של גט, יעשה אך ורק בכפוף להוראות תנאי השימוש של השירות המפורטים בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/roaming/enterprise-terms-and-conditions/("תנאי שירות ה-Roaming"). בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי שירות ה- Roaming, יגברו תנאי שירות ה- Roaming, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

9. מוסכם בזאת כי גט תהיה רשאית להעביר, להמחות, להסב או למסור, במישרין או בעקיפין, את חובותיה וזכויותיה על פי תנאים אלו, ואת ביצוע השירותים במלואם ו/או את חלקם, ללא קבלת אישור מהמזמין לחברה אחרת בקבוצת החברות של גט, ובמקרה של רכישת החברה ו/או שינוי אחר בהרכב בעלי המניות שלה ו/או העברת הפעילות של החברה ו/או חלק ממנה לחברה אחרת, לכל חברה אחרת. לעניין זה ב"קבוצת חברות" כל חברה שהיא תחת חברת אם הראשונה בשרשרת, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

כללי. גט תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות תנאים אלו מעת לעת, וכל עדכון יכנס לתוקפו באופן מיידי, אלא אם נמסר למזמין אחרת. תנאים אלו יפורשו לפי דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך או מחלוקת העולה מתנאים אלו, תהא מסורה לבתי המשפט המוסמך בתל אביב- יפו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאים אלו לבין תנאי טופס ההזמנה ונספחיו, יגברו תנאי טופס ההזמנה ונספחיו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו הוראות תנאים אלו, למעט (1) אופן שינוי תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות אשר ייעשה בהתאם למפורט שם; (2) תנאי השימוש של גט משלוחים אשר יגברו על הוראות הסכם זה בכל מקרה של סתירה; (3) תנאי השימוש של שירות ה- Roaming, אשר יגברו על הוראות הסכם זה בכל מקרה של סתירה.