תנאי שימוש בפלטפורמת Gett Delivery ללקוחות עסקיים

תנאי שימוש בפלטפורמת גט שליחויות ללקוחות עסקיים
עדכון אחרון: 20.07.2021

בשימוש בפלטפורמת גט שליחויות ע"י לקוחות עסקיים, יחולו בנוסף לתנאי השימוש בפלטפורמת Gett Delivery בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/delivery/terms/ (להלן: "תנאי השימוש הכלליים") גם התנאים הבאים (להלן: "תנאי השימוש ללקוחות עסקיים"):

לתשומת לבך – תנאי השימוש ללקוחות עסקיים מתייחסים למגוון שירותי שליחויות הניתנים באמצעות השליחים ללקוחות עסקיים (להלן: "הלקוח") וללקוחות הקצה שלהם (להלן: "לקוחות הקצה"), והכול כמפורט ביתר הרחבה בנספח להסכם בינך לבין החברה (להלן: "נספח השירותים").

במקרים מסוימים, לתנאי שימוש אלה עשויים להתווסף תנאים נוספים ספציפיים בינך לבין החברה המתייחסים, בין היתר, למחיר, סוג המשלוח, סוג הנמענים, מגבלות במשלוח וכיו"ב. התנאים הספציפיים המתייחסים המפורטים בנספח השירותים בנוגע לסוג השירות המסוים גוברים על תנאי השימוש הכלליים ובתנאי השימוש ללקוחות עסקיים.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש הכלליים ו/או בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים, לבין התנאים בנספח השירותים, יגברו התנאים שבנספח השירותים.

יודגש כי התנאים המופיעים להלן יכללו בדרך של הפנייה לתנאי השימוש הכלליים וכי כל מונח שאינו מוגדר בהם, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי שימוש הכלליים.

1. כללי

1.1 השירות ישמש אך ורק על-מנת לשלוח משלוחים ומוצרים נלווים מסניפי הלקוח לנמענים שונים והכול בכפוף להוראות תנאי שירות אלה ולהוראות כל דין.

1.2 השירות עבור לקוחות קצה של הלקוח כפוף לתנאי מדיניות השימוש בפלטפורמת גט שליחויות ע"י עסקים לצורך שליחה ללקוחות קצה, בכתובת: https://www.gett.com/il/end_customer_tou (להלן: "מדיניות שליחה ללקוחות קצה"), המקושרים לתנאי השימוש ללקוחות עסקיים ונכללים בדרך של הפניה. בכל מקרה של סתירה בין כליי מדיניות השליחה ללקוחות הקצה לתנאי השימוש ללקוחות העסקיים, יגברו הוראות תנאי השימוש ללקוחות עסקיים, אלא אם מצוין מפורשות אחרת.

2. הצהרות והתחייבויות החברה

החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כדלקמן:

2.1 היא התקשרה בהסכמי שירותים עם כמות מספקת של שליחים שיהיו זמינים באופן סביר (ובכפוף לזמינותם ללקוחות אחרים מגבלות שאינן בשליטתה של החברה), לשם אספקת שירותי הזמנת השליחים בהתאם לצורכי הלקוח ולצורכי הלקוחות האחרים כפי שישתנו מעת לעת, בעת שעות הפעילות המוגדרות ברשימת האזורים ושעות הפעילות, בכתובת: https://www.gett.com/il/locations_and_working_hours. על-אף האמור לעיל, מוסכם וידוע ללקוח כי החברה מאתרת את השליחים הרלוונטיים ובונה את מסלולי השליחויות על פי פרמטרים שונים, לרבות, אך לא רק, יעדי הפיזור של קבוצת המזמינים, זמינות השליחים ומיקומיהם בזמן הזמנת השליחות, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. החברה אינה מתחייבת כי מסלול ביצוע השליחות יהיה הקצר ביותר או המהיר ביותר והמזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע השליחות יכול והשליח יבצע שליחויות נוספות למזמינים נוספים, ואין ולא תהיה לו כל טענה על כך.

2.2 כי ככל שיידרש על ידי הלקוח, החברה תבצע באופן סביר ועל חשבון הלקוח, הדרכה לשימוש בתוכנה לעובדיו, בתיאום מראש.

2.3 כי השליחים שהתקשרו עמה בהסכם שירותים, הצהירו והתחייבו בפניה במעמד חתימת ההסכם עמה, כי הם מחזיקים ויחזיקו בתוקף במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על-פי כל דין לביצוע המשלוחים, לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות משרד התחבורה כפי שהינן או כפי שישתנו מעת לעת.

2.4 כי השליחים הצהירו והתחייבו בפניה כי יש בידיהם את האמצעים, המיומנות והניסיון הנדרשים לספק שירותי משלוחים, וכי יקפידו בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה.

2.5 כי היא תנחה את השליחים כי עליהם למלא אחר הוראות כל חוק, דין ונוהג, לרבות בנוגע לתעבורה, בטיחות, רישוי, שירות, ניקיון וגהות ולנקוט באמצעי זהירות קפדניים בעת ביצוע המשלוחים.

3. הצהרות והתחייבויות הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

3.1 הוא מחזיק, ויחזיק בידיו בכל עת בה ייעשה שימוש בפלטפורמה בכל הסמכויות, הרישיונות, ההיתרים, התעודות והאישורים הנדרשים על פי כל חוק, תקנה צו ו/או היתר (להלן: "ההיתרים") ולמילוי כל התחייבויותיו לפי ההיתרים ו/או לפי תנאי שימוש אלה, ולידיעתו, אין כל מניעה מכוח דין או הסכם לביצוע התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה.

3.2 בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או בשירות באמצעות חשבון הלקוח, הינך מאשר כי לגורמים המורשים מטעם הלקוח תהא גישה לכל המידע המופק מעצם שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים, לרבות, ללא הגבלה יעדי השליחות, מועדי ומסלולי השליחות, פרטי הנמענים ועוד, וכי הם מורשים לפעול מטעמך ולהזמין עבורך את השירותים באמצעות הפלטפורמה (להלן: "נציגי הלקוח").

3.3 כי יש לגורמים המורשים מטעם הלקוח את הסמכות והאישור הנדרשים מאת הלקוח על מנת לחייב את חשבון הלקוח בגין השימוש בשירותים.

3.4 כי יידע את החברה בכל שינוי בפרטי החשבון לרבות, אך לא כולל, כל שינוי בפרטי נציגי הלקוח.

3.5 כי לא יעשה שימוש בפלטפורמה או בשירותים למטרה שאינה חוקית ו/או שאינה עומדת בהוראות תנאי השימוש.

3.6 הסכמת עובדי ו/או מורשים מטעם המזמין לקבלת השירותים. המזמין מאשר ומסכים בזאת כי במסגרת השירותים, עובדי המזמין ו/או מורשים אחרים מטעמו ייתבקשו להתקין את התוכנה על גבי המכשיר הנייד שברשותם ו/או לעשות שימוש בפורטל האינטרנטי של התוכנה, והכל בכפוף לתנאי השימוש באפליקציה בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/terms, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/nprivacy ("מדיניות הפרטיות"). המזמין מאשר ומסכים בזאת כי: (א) במסגרת השירותים, למזמין ולגורמים המורשים מטעמו תהא גישה לכל המידע המופק מעצם שימוש עובדי המזמין באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות, ללא הגבלה, יעדי הנסיעה, מועדי ומסלולי הנסיעה, שעות הנסיעה, פרטי העובד, מיקומו הפיזי, ועוד; (ב) עובדי ומורשי המזמין נתנו הסכמתם לגישה זו במסגרת התקנת האפלקציה ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות; (ג) גט ו/או ספקי השירותים עשויים להשתמש במידע אודות המזמין ו/או עובדי ומורשי המזמין בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, וכן למסור אותו לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות ולמטרות המפורטות במדיניות הפרטיות; (ד) ידוע לו כי עובדי ומורשי המזמין עשויים לקבל למספר הטלפון הנייד שלהם מסרונים (SMS) המפרטים את סטטוס ההזמנה. בנוסף לאמור לעיל, המזמין מתחייב להציג בפני עובדים ומורשים מטעמו המקבלים את השירותים ללא התקנת האפליקציה (באמצעות הפורטל האינטרנטי) את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולקבל את הסכמתם לתנאים אלו בטרם יעשו שימוש בשירותים מטעם המזמין באחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי כל אחד מעובדי ו/או מורשי המזמין אשר יקבל את השירותים נתן הסכמה לקבלת מסרונים כאמור ומסכים לתנאי השימוש בתוכנה ולמדיניות הפרטיות, לרבות לעניין משלוח קישורית (Link) באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד על-ידי גט להורדת התוכנה (אפקלציית גט).

4. התמורה

4.1 תמורת מתן השירותים ישלם הלקוח לחברה, בגין כל הזמנה באמצעות התוכנה ו/או בכל אמצעי אחר, של שירות הזמנת השליחים, את הסכום המפורט במחירון אשר מופיע בנספח השירותים (להלן: "המחירון").

4.2 כל המחירים האמורים בתנאים אלה (לרבות המחירון) אינם כוללים מע"מ. כמו כן, מסכום התמורה ינוכה מס במקור כדין, אלא אם יומצא לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי מס במקור.

4.3 המחירים המפורטים במחירון עשויים להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להגבלות הדין הרלוונטי החל. בכל שינוי במחירון, יעודכן הלקוח 30 יום לפני העדכון בפועל.

4.4 מוסכם כי נתוני נסיעות השליחים מתעדכנים בדוח און ליין וניתנים לבדיקה. במידה וללקוח יהיו השגות, ישלח מייל מסודר למשרדי החברה, בכתובת: backoffice@gett.com, עם פרוט המחלוקת טרם מועד הפירעון על מנת להסדיר את המחלוקת לשביעות רצון שני הצדדים, אין בזאת בכדי לעכב את רכיב התמורה אשר לגביו אין מחלוקת בין הצדדים, ובלבד שכל סכום שתשלומו נדרש ולא שולם במועד יישא ריבית פיגורים.

4.5 התמורה תשולם אחת לחודש, על-פי הסך החודשי הכולל שהצטבר כתוצאה מהשימוש בשירותים, לפי רישומי החברה אשר ישמשו כראייה לכאורה לכך.

5. תקופת ההתקשרות וסיומה

כל אחד מהצדדים רשאי להודיע לצד השני, בכל עת, בכתב, על רצונו להביא את ההסכם וההתקשרות בין הצדדים לסיום. במקרה כאמור יבואו ההסכם וההתקשרות בין הצדדים לידי סיום בתום תקופה של שבעה ימים מיום מתן הודעה כאמור, והמזמין ישלם לגט את התמורה עבור שירותים שהתבצעו על ידי גט עד יום סיום ההתקשרות כאמור. גט תהא רשאית להשהות ו/או לעכב את מתן השירותים באופן מיידי, ו/או לבטל את ההסכם באופן מיידי, בהודעה למזמין, בכל מקרה של (א) עיכוב בתשלום התמורה או כל חלק ממנה על פי הסכם זה ו/או קיזוזה על ידי הלקוח בניגוד להוראות הסכם זה, וכן (ב) אינדיקציה לסיכון אשראי של המזמין בהתאם לדוח דירוג אשראי של המזמין מחברות Dan & Bradstreet, BDI וכדומה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, לרבות סיום ההסכם באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש עקב הפרה של הוראה מהוראות ההסכם על ידי המזמין ו/או (ג) עקב הימצאותו של המזמין בהליכי חדלות פירעון ו/או במקרה בו נודע לחברה על בקשה תלויה ועומדת לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד המזמין, או על עילה להגשת בקשה כזו, או על כוונה מצד שלישי כלשהו להגיש כנגד המזמין בקשה מסוג זה. לעניין זה "הליכי חדלות פירעון" – הליכי פירוק (מרצון, בידי בית משפט או בפיקוחו), פשיטת רגל, מחיקה, חיסול, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הליכים לאישור הסדר בין החברה לבין נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, הליכים למתן צו ניהול, הליכים למינוי מפרק, כונס, מנהל מיוחד, נאמן או בעל משרה דומה אחרת, להגנה מפני נושים או תרופות אחרות, וכל הליך דומה לאלו במהותו, בין אם הוא זמני, ובין אם הוא קבוע.

6. הזמנת השליחות על ידי נציגי הלקוח

6.1 שירות הזמנת השליחים ניתן בעבור העברת משלוחים מנקודת האיסוף ליעד אחד לפחות. אין לשנות את כתובת היעד לאחר ההזמנה. ככל ובוצע שינוי כאמור, יהא השינוי כרוך בעלויות נוספות כאמור במחירון.

6.2 ביטול הזמנה עד למועד הגעת השליח לנקודת האיסוף עשוי להיות כרוך בחיוב תשלום דמי ביטול כאמור במדיניות הטיפול במשלוחים ובנספח השירותים. מובהר, כי לא יהא ניתן לבטל את השירות לאחר איסוף המשלוח.

6.3 הלקוח עשוי להידרש לשלם עבור המתנה של השליח כמפורט במדיניות הטיפול במשלוחים ובנספח השירותים. בכל מקרה, זמן המתנת השליח בנקודת האיסוף לא יעלה על פרק זמן מקסימאלי המפורט במדיניות הטיפול במשלוחים. במקרה ובו חלף פרק הזמן המקסימאלי, השליח יהא רשאי לעזוב את נקודת האיסוף מבלי לבצע את השליחות והלקוח מוותר על כל טענה בקשר לכך ו/או בקשר עם חיוב בגין זמן המתנת הלקוח בנקודת האיסוף.

7. הגבלת אחריות החברה

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏4 לתנאי השימוש הכלליים, באם החברה תימצא אחראית כלפי הלקוח או צד ג', אחריותה של החברה לא תעלה, בכל מצב, על סכום של ₪500, והלקוח ישפה ויפצה את החברה בגין כל סכום מעבר לסכום הנ"ל שיפסק נגדה כתוצאה מתביעת הלקוח ו/או צד ג'.

8. קניין רוחני

הלקוח מעניק לחברה רישיון לא בלעדי, לא עביר, ניתן להענקת רישיונות משנה, לשימוש בקניין הרוחני של הלקוח לצורך הצגת הלקוח כלקוח של החברה.

9. סודיות

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי ישמור בסודיות מוחלטת ולא יעביר לצד שלישי כלשהו כל מידע שיגיע אליו זה אודות החברה עקב התקשרותם בהסכם זה ואשר איננו נחלת הכלל, ומבלי למעט מכלליות האמור לעיל – כל ידיעה, מידע, או נתונים אחרים על החברה הכולל בין השאר סודות מקצועיים ומסחריים, שמות לקוחות, תנאי ממכר וכיו"ב. התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן.

10. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה או בכל דרך אחרת. שינויים בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או השימוש בשירותים הניתנים בה לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש ללקוחות עסקיים החדשים. אם אינך מסכים למי בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה, באפליקציה ו/או להשתמש בשירותים כלשהם.

11. פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם תנאי השימוש ללקוחות עסקיים, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: backoffice@gett.com