תנאי שימוש בפלטפורמת Gett Delivery לשליחים

תנאי שימוש בשירות גט שליחויות לשליחים

תאריך עדכון: 21.12.2020

אנו, ג'יטי גטקסי סרוויסס ישראל בע"מ (להלן: "Gett"), מודים לך על שבחרת להצטרף כשליח לשירות גט שליחויות על-גבי פלטפורמת גט שליחויות (להלן: "השירות" ו"הפלטפורמה" בהתאמה). השימוש בשירות ובפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש האפליקציה בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/terms/

(להלן: "תנאי השימוש באפליקציה"), https://www.gett.com/il/legal/terms/ ולתנאי השימוש בפלטפורמה בכתובת https://www.gett.com/il/client_tou (להלן: "תנאי השימוש בפלטפורמה", https://www.gett.com/il/client_tou ויחד עם תנאי השימוש באפליקציה, להלן: "התנאים"). בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש המופיעים באפליקציה (להלן: "תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש.

אם אינך מסכים לאילו מהתנאים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש בפלטפורמה לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, הפלטפורמה ו/או השירות, יגברו הוראות תנאי השימוש בפלטפורמה.

השירות באמצעות הפלטפורמה מאפשר למזמינים לאתר ולהתקשר עם שליחים עצמאיים המעוניינים לבצע שירותי שליחות, כמוך (להלן: "אתה" או "השליח") והכול על מנת, בין היתר, לאסוף, למיין ולשלח חבילות (להלן: "חבילות") מנקודות איסוף הנכללות ברשימת האזורים ושעות הפעילות בכתוב https://www.gett.com/il/delivery/ (להלן: "נקודות האיסוף"), עבור מזמינים, ליעדים שמשתלבים במסלול הנסיעה של השליחים, והכול לצד עיסוקיהם היומיומיים של השליחים (להלן: "השירותים").

מובהר בזאת כי השימוש בשירותים יהיה זמין אך רק עבור שליחים שהתקינו את האפליקציה ונרשמו לשירות והסכימו לתנאים. Gett שומרת על זכותה לחסום גישתו של כל שליח לאפליקציה ו/או לשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהשליח הפר את הוראות התנאים או את הוראות הדין, או במקרה בו השליח יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותם התקינה של האפליקציה, השירות, שליחים אחרים, הלקוחות, משתמשים ו/או צד שלישי כלשהו.

הוראות התנאים יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

 1. כללי
 • מטרתם של תנאי השימוש הינם להסדיר את האופן בו יכולים המשתמשים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.
 • החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.
 1. הרשמה ושימוש בפלטפורמה
 • מובהר בזאת, כי השימוש בפלטפורמה כדי לקשר בין מזמינים ושליחים יהיה זמין אך ורק עבור משתמשים שנרשמו לאפליקציה והסכימו לתנאי השימוש והפרטיות של האפליקציה. לאחר סיום הליך ההרשמה, השליחים יהיו זכאים לעשות שימוש באפליקציה ולקבל הזמנת שליחויות באמצעותה. שליח שלא נרשם לאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש, וכן שליח שחברותו בפלטפורמה הופסקה, לא יהיו רשאים לעשות שימוש בפלטפורמה ולספק שירותים באמצעותה. החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה, ו/או לחלק מ- או לכל השירותים המוצעים באמצעותה, ו/או להתנות קבלת נסיעות מצי מסוים (כגון שירות גט שליחויות לעסקים, Gett Post, וכו') ו/או לתעדף הזמנת שירותי שליחות עבור שליח או קבוצת שליחים מסוימת, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר, לרבות בהתאם לקריטריונים נוספים לזכאות אשר תפרסם מעת לעת, ואשר הודעה עליהם תפורסם 30 ימים לפני כניסתם לתוקף או קודם לכן לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה, המשתמשים האחרים, ו/או צד שלישי כלשהו.
 • אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק.
 • הרשמה של משתמשים באפליקציה תתבצע, תוך מסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, פרטי כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף בכל תקופת השימוש באפליקציה, כתובת דואר האלקטרוני, כתובת למשלוח דואר רגיל (להלן: "מידע אישי"), והכול בכפוף לשימוש בטלפון חכם.
 • מובהר בזאת כי נעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי השליח, ולשם הגשמת מטרה זו מידע זה עשוי להיות מוצג בפני משתמשים אחרים, לרבות מזמינים ולצדדים שלישיים כלשהם.
 • על השליח למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהשליח את האפשרות להשתמש באפליקציה ו/או השירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עמו. השליח מתחייב לעדכן את המידע האישי מיד לאחר כל שינוי בו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שליחים עשויים להיות מחויבים בדמי סדרנות, בתעריף אשר יעודכן באפליקציה מעת לעת, עבור הליך ההרשמה.
 • החשבון הינו אישי ואסור להעבירו ו/או לאפשר לאחר שימוש בו. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בחשבונך יש לידע את החברה באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.
 1. ביצוע השליחות על-ידי השליח
 • כל הזמנת, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור שליחות וכל פעולה אחרת הקשורה לשליחות וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירותים תבוצע באמצעות האפליקציה בלבד.
 • שינוע החבילה ייעשה על-ידי השליח אך ורק באמצעות ארגז משלוחים אשר יאובטח בבטחה עם סבל על קטנוע המשלוחים של השליחלבקשת השליח, וככל שאין ברשותו של השליח סבל וארגז, תשכיר החברה לשליח סבל וארגז או לחילופין תיק המשלוחים של גט (להלן: "הציוד") לצורך ביצוע השליחויות בתמורה לדמי פיקדון של 250 ש"ח אשר יוחזרו לשליח לאחר החזרת הציוד. לחודש (להלן: "דמי הפיקדון").
 • לבקשת השליח, החברה תפנה את השליח למתקין מורשה מטעמה אשר יתקין את הציוד המושכר.
 • החברה רשאית להחליט על פטור מתשלום דמי השכירות בכפוף לביצוע כמות שליחויות מוגדל על-ידי השליח, בהתאם ליעדים שיפורסמו על-ידי החברה מעת לעת, ובכפוף לאישור מראש ובכתב מהחברה. החברה שומרת על זכותה לגבותה רטרואקטיבית את דמי השכירות.
 • ידוע לשליח ומוסכם עליו כי במקרים המפורטים להלן הוא עשוי לשאת בעלויות שווי הציוד עומד על סך של 1,400 ש"ח (כולל מע"מ) ועשוי להתעדכן באפליקציה מעת לעת (להלן: "עלות הציוד"). השליח מתחייב לשמור על תקינותו ולהחזירו לחברה באופן מידי ובמצב תקין ושמיש עם סיום ההתקשרות.
 • לא יוחזר הציוד על ידי השליח בתום תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות התנאים מכל סיבה שהיא, יחויב השליח בתשלום עלות הציוד כאמור. מובהר כי השליח מסכים ומתיר לחברה לקזז סכום זה מכל סכום שהחברה חבה לו, על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה.
 • החברה תתקן על חשבונה תקלות בציוד הנובעות משימוש סביר ובלאי בהתאם לתנאים אלו. ואולם, רשאית החברה לקזז מעלות הציוד כל עלות הנובעת מתקלות לציוד אשר חורגות משימוש סביר.
 1. השליחים ואחריותם
 • השליחים אליהם יופנו מזמינים באמצעות הפלטפורמה ו/או האפליקציה, הינם קבלנים עצמאיים אינם מועסקים על-ידי החברה. הם אינם משמשים כנציגים ו/או שלוחים של החברה, והחברה אינה משמשת כנציגתה ו/או שלוחה של השליחים בשום צורה ואופן. החברה משמשת כ"פלטפורמה" המתווכת בין השליחים לבין המזמינים ואינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בשליחות שתתבצע, ככל שתתבצע, בין השליחים למזמינים ו/או לבין צד שלישי כלשהו.
 • השליח בלבד יישא באחריות הבלעדית על פי כל דין בגין כל נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג שהוא ("הנזק") אשר יגרם באופן ישיר או בעקיפין לכל אדם או לגוף כלשהו, לרבות השליח, הלקוחות, החברה, עובדיה ועל צד שלישי אחר, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשירותים על פי תנאים אלו ו/או ההתקשרות, ו/או בקשר למתן שירותיו של השליח ו/או הנובע מהם מסיבה כלשהי, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור בנוגע לכל עבירות תעבורה מכל סוג שהוא שבוצעו על ידי השליח. השליח מתחייב לשפות את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, בשיפוי מלא על כל הוצאה שתוציא בגין חיוב שהשליח חב בו על פי התנאים ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. מובהר בזאת כי לחברה תהא זכות לקזז מהתמורה המגיעה לשליח בגין כל חוב של השליח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השליח משחרר בזאת את החברה ומי מטעמה מכל אחריות בקשר לטיב השליחויות, ביצוע השליחויות או כל אחריות הנובעת במישרין או בעקיפין מביצוע השליחויות ומוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגדה בקשר לכך.
 • בנוסף, מתחייב השליח לשפות את החברה מידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לה (ו/או למשתמשיה ולקוחותיה), לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחויב החברה (ו/או למשתמשיה ולקוחותיה) וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין. אין לראות בכל זכות שניתנה על פי תנאים אלו כהוראה או הדרכה לשליח, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע תנאים אלו במלואם בכל שלבי ההתקשרות.
 • בשימוש הפלטפורמה, השליחים מסכימים ומתחייבים כי להם הניסיון, ההרשאות, ההכשרה והידע הרלוונטיים לאספקת שירותי משלוח על-ידיהם, וכי אלה יקפידו בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה, כפי שמצגים והתחייבויות אלו באות לידי ביטוי בתנאי השימוש שלהלן. עוד מתחייבים השליחים כי הם מחזיקים ויחזיקו בתוקף במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע המשלוחים, לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות משרד התחבורה כפי שהינן או כפי שישתנו מעת לעת.
 • השליחים מסכימים כי לאחר ביצוע המשלוח על ידי שליח כלשהו, תינתן למזמין האפשרות לדרג את השליח וכן למשב את אופן ביצוע המשלוח על ידו (להלן: "פידבק"). החברה תהא רשאית לאסוף את כל הפידבקים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג (להלן: "דירוג") ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של השליח.
 • הינך מתחייב להימנע מ: (א) לעשות כל מעשה אשר יפגע בשלמות והגינות מערכת הפידבק; (ב) לאיים על כל צד שלישי, לרבות מזמין, להשאיר פידבק שלילי או ניטראלי אם דרישותיו לא יתקבלו על-ידי אותו הצד; או (ג) להעצים בצורה מלאכותית את הפידבק שלך כשליח ו/או של כל שליח אחר, לרבות כל שימוש בזהויות פיקטיביות מכל סוג.
 • אנו שומרים על זכותנו להפסיק את התקשרותם של שליחים עם דירוג נמוך.
 • אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי השליחים בהתאם לתנאי השימוש בפלטפורמה ובאפליקציה, וכן על הפידבק הניתן ע"י המזמינים, לצורך הערכת מידת התאמתם של השליחים לצורכי המזמינים. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, לבצע בדיקות נאותות מסוימות, לרבות בדיקות רקע שונות (ולרבות בחינת רישיונות, ביטוחים ו/או מסמכים אחרים).
 • השליח אחראי באופן בלעדי לכל אובדן ו/או נזק הנגרם בעקבות רשלנות רבתי או בזדון בביצוע המשלוח וכרטיס האשראי משמש כבטחון, המוגבלת לשווי המובטח של החבילה או לסכום כולל של פי [2] משווי התמורה בגין השליחות, הגבוה מבניהם.
 • השליח מסכים, מצהיר ומאשר בזאת כי במועד הסכמתו ואישורו לתנאי השימוש וכן לאורך כל תקופת ההתקשרות בינו לבין Get: (א) קיימים ברשותו כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי חוק לביצוע השליחות (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והשליחות מתבצעת באמצעות שימוש בכלי רכב, לרבות אופנוע, קיימים ברשותו רישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוחים (חובה ומקיף) בתוקף המתאימים לביצוע השליחות על פי חוק (ב) בעת עריכת הביטוחים כאמור ציין השליח בפני חברת הביטוח כי כלי התחבורה בו הוא עושה שימוש לביצוע השליחות מיועד בין היתר להובלת סחורות בשכר; (ג) אין כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע השליחות על ידו.
 • השליח מתחייב בזאת לא לקחת חבילות אשר לא נכנסות בארגז שלו או הארגז שהחברה סיפקה לו ו/או המסכנות את ביצוע השליחות ו/או הנסיעה על ידי השליח. כמו כן, השליח מתחייב לשמור על תקינות המשלוח עד להגעתו אל יעד המשלוח, לרבות להימנע מפתיחת חבילות המשלוח מאריזתן המקורית.
 • המע"מ המשולם על ידי המזמין מועבר על ידי החברה ישירות לרשויות המס , התשלום שמתקבל אצל השליח נקי ממע"מ. השליח מתחייב לשאת בכל תשלומי המיסים החלים עליו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים החלים עליו לרשויות ו/או לכל גורם
 • הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין כל משתמש, והנך משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של השליחים ו/או המשתמשים, לפי העניין.
 • מובהר בזאת כי ככל שלאחר קבלת פרטי יצירת הקשר של המשתמשים באמצעות האפליקציה, המזמין ו/או השליח הרלוונטיים יגיעו להסכם כלשהו, החברה אינה אחראית להסכם כאמור בשום צורה שהיא, היא אינה צד להסכם זה ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו.
 1. התמורה; הסדר החשבונית הדיגיטלית
 • עבור ביצוע השליחויות על פי תנאים אלו עבור לקוחות החברה, יקבל השליח את התמורה בהתאם למחירון שירותי השליחויות ולהטבות כמפורט ב https://bit.ly/2B8DqSw(להלן: "התמורה")
 • החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את התמורה, ההטבות ו/או כל חיוב ו/או תנאי אחר לפי תנאים אלו, בהודעה כתובה לשליח, שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני או הודעת טקסט (SMS) של כל שליח. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקף תוך 30 יום ממתן ההודעה כאמור או במועד קצר יותר כפי שייקבע בהודעה זו.
 • Gett תעביר לשליח את התמורה לה הוא זכאי מכוח הסכם זה, על בסיס חודשי, באמצעות העברה בנקאית לחשבונו של השליח לפי הפרטים שמסר בהליך ההרשמה, או בהתאם לפרטים מעודכנים אחרים שיימסרו לה בכתב על ידי השליח מעת לעת ("פרטי החשבון").
 • תשלום התמורה יבוצע בכפוף להצגת חשבונית דיגטאלית מצדו של השליח בסכום המתאים, בהתאם לתנאי הסדר החשבונית הדיגיטאלית בכתובת http://bit.ly/2siE8FEהמצורפים לתנאי השימוש ומהווים חלק בלתי נפרד מהם (להלן: "הסדר החשבונית הדיגיטאלית").
 • עד ליום 5 בכל חודש קלנדארי, תעביר החברה לשליח באמצעות דוא"ל את דוח פירוט השליחויות שבוצעו על ידו בחודש שקדם להנפקת הרשימה, ואת התמורה לה הוא זכאי בגין השליחויות, כאמור. באחריות השליח לבדוק ולאמת את נכונות הדו"ח. הערות על הדוח יתקבלו עד שלושה ימים מיום קבלת הדוח באמצעות פנייה במייל ל- il@gett.com
 • השליח ימציא לחברה חשבונית דיגטלית כדין בתוך 2 ימי עסקים, ולא יאוחר מיום 25 לכל חודש קלנדרי עבור השליחויות שבוצעו לחברה והכול כמפורט בתנאי הסדר החשבונית הדיגיטלית.
 • החברה תעביר אל השליח את תמורת השליחויות שנצברה לזכותו, בניכוי ו/או עיכוב התמורה וכל סכום אחר לו החברה זכאית על פי תנאים אלו.
 • השליח מתיר בזאת לחברה לעשות שימוש בפרטי החשבון ו/או בכל מידע אחר שמסר לה לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי תנאים אלו ולהעבירו לכל צד ג' בהתאם להוראות הדין החל או דרישה של רשות מוסמכת ו/או גוף שלטוני ו/או אחר, ובפרט ככל שהדבר נוגע להוראות איסור הלבנת הון, ומכיר בכך שהעברת מידע כאמור מתחייבת לצורך מתן שירותים אלו לשליח. השליח פוטר ומשחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לגילוי מידע כאמור.
 • השליח מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע לידיעתו (וידיעת עובדיו ומי ומטעמו) ו/או לשמור בסוד כל מידע מקצועי אשר יגיע לידיעתו במהלך או עקב ההתקשרות או תוך תקופת ההתקשרות או לאחר מכן, לרבות, ללא הגבלה, מידע לגבי זהות הלקוחות ויעדי השליחויות והאיסופים.
 • השליח מאשר בזאת לחברה לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו לה על-ידו וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, בין היתר, מהסוגים הבאים: פרופיל השליח (הכולל, בין היתר, את שמו המלא, מספר לוחית הרישוי של כלי הרכב, התאריך בו הצטרף כשליח לחברה, מספר הטלפון הנייד שלו ותמונתו); מידע תפעולי (לרבות מיקום גיאוגרפי בזמן שימוש במערכת, מיקום איסוף השליחויות, יעד השליחות, וזמני הנסיעה). כמו-כן, ייתכן והשיחות שיבצע השליח עם נציגי החברה תוקלטנה ותישמרנה במאגרי החברה (להלן וביחד: "המידע האישי").
 • החברה תשתמש במידע האישי הרלוונטי לצרכי מתן השירותים למשתמשים ולשליחים באמצעות המערכת, וכן לצרכי יצירת קשר עם השליח ולצרכי בקרה, ומטרות סטטיסטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע האישי הרלוונטי לצורך מתן השירותים, לצורך ביצוע עסקאות מכל סוג שהוא עם כל צד ג', ועם הרשויות המוסמכות לבקשתן או ביוזמת החברה, והכול ללא תשלום תמורה כלשהי לשליח.
 1. הגבלת אחריות החברה
 • הפלטפורמה והאפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצרוך שירותים ו/או כי השירותים המסופקים בפלטפורמה ו/או באפליקציה לא הותאמו לצרכיך.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לפי הסכם זה ו/או כל פי שום דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמשים ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשיהם או מחדליהם של השליחים המשתמשים באפליקציה, לרבות נזק ישיר או עקיף למשלוח ו/או אובדן משלוח, מחלוקות בין מזמין לשליח, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי גוף, נזקי רכוש, מוות ו/או פגיעה בפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות השירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של השליחים ו/או המזמינים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה. מובהר בזאת שהגבלה זו תחול גם באם התריעו בפני החברה באופן מפורש ומלא על נזק ו/או שימוש שכזה וכי הגבלה זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת.
 • החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה והאפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות הפלטפורמה, האפליקציה והשירותים מותנית בצדדים שלישיים כאמור, לרבות המשתמשים ובעלי הזכויות ברכיבי הצדדים השלישיים כאמור, ייתכן והפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים המסופקים באמצעותן לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.
 1. שיפוי ופיצוי
 • הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם כל מעשה או מחדל ו/או הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש על-ידי השליח ו/או על-ידי מי מטועמו בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המשתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 • כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.
 1. שימושים מותרים
 • הנך רשאי לעשות בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, וזאת בתנאי שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות הסכם זה ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה.
 • אין להתחזות לאדם אחר או לבצע שליחות עבור משלוחים אשר ידוע או שהיה יכול לדעת כי מכילים חומרים לא חוקיים (לרבות, אך לא רק, סמים, תרופות, חומרים ביולוגיים וכימיים, תחמושת, כלי ירייה וכדו'), חומרים שיש צורך בטיפול בהובלתם, לרבות, אך לא רק, מוצרים שיש להובילם בקירור, חפצים שבירים, ומוצרים מתכלים, ו/או מסוכנים מכל סוג שהוא. כמו-כן, אין לבצע שליחות עבור חפצים אשר ידוע לגביהם כי הם חומרים מסוכנים, או חומרים העלולים להזיק או לסכן חיי אדם או בעל חיים, דברי מזון או משקה, לרבות, אך לא רק, משקאות אלכוהוליים מובהר בזאת שהפרת הוראות סעיף זה תזכה את החברה ו/או כל נפגע אחר כתוצאה בשיפוי בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגמרו כתוצאה משימוש אסור זה, ללא כל הגבלה. כמו כן, הנך מאשר כי במהלך ביצוע שליחות אין להסיע נוסעים נוספים בכלי הרכב.
 • במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה, עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותה התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או במי מהמשתמשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או בזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או הפלטפורמה; (ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של הפלטפורמה ו/או האפליקציה; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לפלטפורמה ו/או לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים אחרים, ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (י) מתן דירוג (כהגדרתו להלן) שלא משקף הערכה מהימנה ובתום לב של רמת השירות של השליח הרלוונטי, עקב ניסיון אישי עמו, במטרה לשפר את המוניטין שלו או לפגוע בו; וכן אין לבצע כל ניסיון לאכוף את האפליקציה ע"י תשלום במזומן ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
 • לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.
 1. קניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, באפליקציה, ובתכנים המועברים באמצעותם הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש בפלטפורמה, באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").
 • הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
 • בעת שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.
 1. מהות היחסים בין הצדדים
 • השליח מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בחר להתקשר עם החברה כמשתתף חופשי, מתוך מטרה לבחור מתי הוא מעוניין להמיר שעות פנויות בכסף, תוך שהוא מחליט מתי וכמה שעות ישקיע בביצוע שליחויות לצורך יצירת הכנסות במסגרת העסק העצמאי שהוא מנהל.
 • השליח רשום כעוסק פטור או עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף, ויגיש לחברה חשבוניות בגין כל תשלום שיגיע לו מן החברה.
 • השליח מנהל תיק כעצמאי במס הכנסה ובביטוח לאומי, ויהיה אחראי בלעדית לתשלומי כל המסים ודמי ביטוח לאומי עבור עצמו.
 • השליח מאשר כי כל המיסים ותשלומי החובה האחרים ביחס לעצמו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות יחולו עליו ועליו בלבד ומתחייב לנהל ספרים בהתאם להוראות רשויות המס.
 • בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, השליח יהיה אחראי לבדו לכל מעשיו ומחדליו אשר נעשו שלא על פי הסכם זה או בניגוד ההסכם, והוא משחרר בזה את החברה מכל אחריות למעשיו ו/או למחדליו, מכל מין וסוג שהוא.
 • השליח מצהיר כי הוא מודע ומבין כי מכוח אופן ההתקשרות בין הצדדים, לא תהיינה לו זכויות של עובד המועסק על ידי החברה (ו/או משתמשיה ולקוחותיה) והשליח לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם התקשרות זו או סיומה ו/או בקשר עם הענקת שירותי שליחויות למשתמשיה ו/או לקוחותיה של החברה.
 • מוסכם ומודגש בזאת, כי התמורה מכוח תנאי השימוש, עליה הסכימו השליח והחברה בתנאי השימוש, נקבעה בהתחשב בעובדה שהשליח הינו משתתף חופשי, המספק את שירותיו בזמנו החופשי ולפי שיקוליו הכלכליים והעסקיים, ואיננו בגדר "עובד" לכל דבר ועניין ולצורך כל דין, כך שהתמורה המוסכמת הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לחברה בגין כל הקשור בשירותי השליחויות שיספק השליח ללקוחותיה, וכי על החברה לא יחולו עלויות נוספות, לתנאים סוציאליים או מסוג אחר, מעבר לאלה שהתחייבה לשאת בהם במפורש בהסכם זה.
 • ככל שייקבע, ע"י בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית השליח ובין עפ"י פניית גורם אחר כלשהו, כי השליח נתן את שירותיו ללקוחות החברה כ"עובד", למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד, וכי לכן מגיעים לשליח תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהם – כי אזי מדובר בטעות משפטית, ולפיכך, מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לשליח כ"עובד" בגין כל חודש מחודשי עבודתו, הינו שכר שעתי בשיעור של 26 ₪ לשעת עבודה (להלן: "השכר המוסכם כעובד").
 • השליח יהיה חייב להשיב לחברה, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות הסכם זה, בהן ייטען כי השליח היה, או הינו, עובד שכיר של החברה, את כל התשלומים העודפים שקיבל מהחברה מעל לשכר המוסכם כעובד (להלן: "הסכום העודף"), כשהם נושאים ריבית והפרשי הצמדה למדד הידוע של יוקר המחיה במועד התשלום לשליח לעומת המדד הידוע ביום השבתו לחברה.
 • החברה תהיה זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל סכום שיגיע לשליח על פי תנאי השימוש, או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה לקבל מן השליח את יתרת הסכומים המגיעים לה.
 • השליח מצהיר ומאשר בזאת כי במועד הסכמתו לתנאי השימוש מלאו לו 18 שנים.
 1. שינויים בתנאי השימוש
 • החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בשירות בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש בשירות ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השימוש בשירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בשירות, בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש בשירות החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירות, בפלטפורמה, ו/או באפליקציה.
 1. הפסקת פעילות הפלטפורמה ו/או האפליקציה וסיום התנאים
 • החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המזמין לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.
 • בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או הפלטפורמה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. השליח מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטות אלה.
 • הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.