מדיניות שליחה ללקוחות קצה

מדיניות שימוש בפלטפורמת גט שליחויות ע"י עסקים לצורך שליחה ללקוחות קצה

בשימוש בפלטפורמת גט שליחויות ע"י עסקים לצורך שליחה ללקוחות הקצה שלהם, יחולו בנוסף לתנאי השימוש ללקוחות עסקיים בכתובת: https://www.gett.com/il/business_tou  (להלן: "תנאי השימוש ללקוחות עסקיים") גם התנאים הבאים (להלן: "מדיניות השליחה ללקוחות קצה"):

לתשומת לבך – מדיניות השליחה ללקוחות הקצה מתייחסת לשירותי שליחויות הניתנים באמצעות השליחים לסניפי הלקוחות עסקיים עבור לקוחות הקצה שלהם, והכול כמפורט ביתר הרחבה בנספח להסכם בינך לבין החברה (להלן: "נספח השירותים").

במקרים מסוימים, למדיניות השליחה ללקוחות קצה עשויים להתווסף תנאים נוספים ספציפיים בינך לבין החברה המתייחסים, בין היתר, למחיר, סוג המשלוח, סוג הנמענים, מגבלות במשלוח וכיו"ב. התנאים הספציפיים המתייחסים המפורטים בנספח השירותים בנוגע לסוג השירות המסוים גוברים על התנאים המפורטים במדיניות השליחה ללקוחות הקצה.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי מדיניות השליחה ללקוחות הקצה, לבין התנאים בנספח השירותים, יגברו התנאים שבנספח השירותים.

יודגש כי התנאים המופיעים להלן יכללו בדרך של הפנייה לתנאי השימוש ללקוחות עסקיים וכי כל מונח שאינו מוגדר בהם, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים.

1. כללי

1.1 כל המשלוחים שיבוצעו הינם משלוחים שבעבורם שולמה ללקוח התמורה מראש אם בכרטיס אשראי, או כל הסדר אחר מלבד במזומן. לא יבוצעו משלוחים בהם יש צורך בגביית תשלום מלקוח הקצה (בין אם במזומן, או בכרטיס אשראי).

1.2 באחריותו הבלעדית של הלקוח להזין הזמנת שליחות למערכת של החברה. כל עיכוב בביצוע הזמנת שירות הזמנת השליחים הינו באחריות הלקוח בלבד.

1.3 הלקוח לא יזין ו/או לא יתיר ללקוחות הקצה שלו להזין הזמנה מאזורים שאינם מצוינים ברשימת אזורי האיסוף הייעודית. לא תהיה כל אחריות מצד החברה למשלוח שלא בוצע משום שהיעד נמצא באזור שאינו ברשימה זו. מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל ו/או לבטל כל הזמנה שנקודת האיסוף לא נמצאת בגדרי רשימת האזורים הייעודית.

1.4 הלקוח ימנע מלהתחייב בפני הנמען על זמני הגעת השליחים בהם החברה והשליחים לא יוכלו לעמוד.

2. התחייבויות הלקוח ביחס ללקוח הקצה

2.1 הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי תנאי לביצוע השירותים, הוא אישור לקוח הקצה לכך שהחברה תשלח למספר הטלפון הנייד של לקוח הקצה מסרונים (SMS) המפרטים את סטטוס השליחות. באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא כי לקוח הקצה נתן הסכמה לקבלת מסרונים כאמור וכי לקוח הקצה מסכים לתנאי השימוש בפלטפורמה, לרבות לעניין משלוח לינק באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד על-ידי החברה להורדת האפקלציה ולעניין הגבלת אחריותה של החברה הן כלפי הלקוח והן כלפי לקוח הקצה.

2.2 קודם למסירת ההזמנה לשליח, הלקוח ו/או מי מטעמו אחראים לווידוא פרטי המשלוח, שלמות תכולת המשלוח, אריזתה כהלכה, לרבות איטום, ריפוד, הפרדת סוגים שונים של תכולת המשלוח ככל שהדבר נדרש לפי הוראות הדין, ציון פרטי הלקוח ולקוח הקצה באופן מדויק על-גבי האריזה, ווידוא הימצאות כל פריטי תכולת המשלוח באריזה.

2.3 המשלוחים ייאספו על-ידי השליח מנקודת/ות האיסוף המוסכמת/ות בנספח] וישולחו מידית ללקוח הקצה. במקרה הצורך ניתן לצרף נקודה (משלוח נוסף) לשליח וזאת בתנאי כי הנקודה בדרך ויעד המשלוח הסופי נמצאים באותו אזור/שכונה, אינם מחייבים סטייה מהמסלול (במקרה זה תיגבה תוספת תשלום בעבור הנקודה הנוספת כפי שמופיע במחירון (כהגדרתו להלן) ) וצירופם למסלול אינו עלול להוביל לאיחור במשלוח ליעד המקורי.

2.4 הלקוח מאשר, כי קיבל את ההסכמות הנדרשות מלקוחות הקצה לשיתוף מידע אישי לגביהם עם החברה ועם השליחים לצורך ביצוע התחייבויותיהם.

2.5 באחריותו של הלקוח להבהיר ללקוח הקצה כי הלקוח הינו הכתובת הבלעדית ביחס לכל תלונה בנוגע למשלוח, לרבות אך מבלי להגביל, בנוגע לשירות הובלת המשלוח, בנוגע לטיב תפעול התוכנה, בנוגע לקשר מול לקוח הקצה, בנוגע לטיב ואיכות תכולת המשלוח, בנוגע לאריזת המשלוח כהלכה, בנוגע לכל זיהום או קלקול של תכולת המשלוח, ועל כל אי התאמה בין תכולת המשלוח להזמנת לקוח הקצה.

3. אחריות הלקוח

3.1 הלקוח יהיה אחראי באופן גורף ובלעדי על כל רכיבי השירות בקשר עם הזמנת המשלוח על-ידי לקוח הקצה, לרבות אך מבלי להגביל, על הקשר מול לקוח הקצה, על טיב ואיכות תכולת המשלוח, על אריזת המשלוח כהלכה, על כל זיהום או קלקול של תכולת המשלוח, ועל כל אי התאמה בין תכולת המשלוח להזמנת לקוח הקצה.

3.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי ככל ונעשה שימוש בשירות הזמנת השליחים למשלוח פריט כלשהו החורג מתכולת המשלוח כמוגדר לעיל, אזי הלקוח ישא באחריות המלאה בקשר לכך, וישפה את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל- החברה ו/או למי מטעמה בקשר לכך.

4. משלוחי מזון

4.1 שילוח מזון יתבצע רק באמצעות תיק תרמי בו תאוחסן תכולת המשלוח ("תיק תרמי"). אספקת התיק התרמי תיעשה על-ידי הלקוח ובהתאם להוראות כל חוק, תקנה ו/או צו, לרבות הנחיות רישיון העסק, ומטרתה הגנה על תנאי אחסון ושינוע המזון בעת המשלוח, לרבות שמירה על איכות, תקינות ובטיחות המזון עד הגעתו ללקוח הקצה.

4.2 מזון נוזלי, גרגרי או אבקתי בצובר/תפזורת יאוחסן במיכל וייארז בנוסף בשקית ניילון אטומה וסגורה הרמטית.

4.3 הלקוח מצהיר כי:

  • 4.3.1 לעניין ההיתרים שמחזיק הלקוח לפי הצהרותיו והתחייבויותיו כמפורט בס' 3.1 לעיל, לרבות כל הסמכויות, הרישיונות, ההיתרים, התעודות והאישורים הנדרשים על פי כל חוק, תקנה ו/או צו לניהול בתי אוכל (כהגדרת "בית אוכל" לפי קבוצה 4.2 לתוספת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013);
  • 4.3.2 כל סניפי בתי האוכל של הלקוח אשר מהם יסופקו המשלוחים, בנויים ומאובזרים בהתאם להוראות הדין ו/או הוראות ההיתרים;
  • 4.3.3 כל העובדים וספקי השירותים המתפעלים סניפים אלו, וכל היצרנים ו/או הספקים ו/או מובילי המזון עמם הוא מתקשר לצורך אספקת חומרי גלם עבור סניפים אלו, מחזיקים בכל הרישיונות, ההיתרים, התעודות והאישורים הנדרשים לצורך אספקת שירותיהם על-פי כל חוק, תקנה ו/או צו, וממלאים אחר הנחיות משרד הבריאות, השירות הווטרינרי, העירייה וכל רשות אחרת בכל הנוגע לעמידה באמות המידה לאיכות, תקינות ובטיחות המזון בישראל והגנה על בריאות הציבור, לרבות אך מבלי להגביל, אחסון והובלת מזון בתנאים סניטריים ובטמפרטורה מבוקרת כהגדרתה בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, הפרדה בין אזורי הטיפול במזון מעובד ומזון גולמי, הימנעות משיווק מזון מזוהם, מקולקל, בלתי ראוי לצריכת אדם ו/או שאיכותו או שלמותו נפגמו), וכל הנחיה אחרת של משרד הבריאות הקשורה ברישיון העסק הניתן לסניפים מתוקף צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

5. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה או בדרך אחרת. המשך שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או השימוש בשירותים הניתנים בה לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש ללקוחות עסקיים החדשים. אם אינך מסכים למי בתנאי השימוש ללקוחות עסקיים החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה, באפליקציה ו/או להשתמש בשירותים כלשהם.

6. פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם מדיניות השליחה ללקוחות קצה, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: backoffice@gett.com.