תקנון שירות Gett Post

הודעה חשובה! 
החל מתאריך 10/01 יעודכנו תעריפי Gett Post, כמפורט במחירון שיוצג בעת ביצוע ההזמנה.

תאריך:11/12/2018

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בפלטפורמת Gett Delivery, בין היתר על-מנת להשתמש בשירות Gett Post.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בפלטפורמה (חלק א') ואת תנאי השימוש בשירות Gett Post (חלק ב'), ובמידה וקראת והבנת והינך מסכים לכל התנאים, אנא סמן "אני מסכים" במקום הרלוונטי  בתחתית העמוד.

לתשומת לבך- תנאי השימוש בפלטפורמת Gett Delivery מתייחסים למגוון שירותי שליחויות הניתנים באמצעות השליחים ללקוחות, והכול כמפורט ביתר הרחבה להלן. תנאי השימוש בשירות Gett Post, לעומת זאת, הינם תנאים ספציפיים המתייחסים לשירות Gett Post, וככאלה, הם גוברים על תנאי השימוש הכלליים בפלטפורמת Gett Delivery. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש בפלטפורמת Gett Delivery לתנאי השימוש בשירות   Gett Post (לרבות בעניין הגבלת אחריות החברה), יגברו תנאי השימוש בשירות Gett Post.

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם תנאים אלו, הפלטפורמה, או השירות, תוכל לפנות אלינו טלפונית למוקד השירות ו/או בכתובת: service-il@gett.com

חלק א'- תנאי שימוש בפלטפורמת Gett Delivery

תאריך עדכון אחרון 12.01.2017

פלטפורמת Gett Delivery (להלן: "הפלטפורמה") והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות הפלטפורמה ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך  (להלן: "האפליקציה"), שייכים לחברת ג'י טי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("אנו" או "החברה").

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בפלטפורמה. הפלטפורמה מתווכת באמצעות אפליקציה סלולרית בין לקוחות אינדיבידואליים אשר מעוניינים לבצע שירותי שליחות ("שליחים" ו-"שליחות", בהתאמה), מצד אחד, לבין לקוחות אינדיבידואליים וישויות עסקיות המעוניינים לצרוך שירותי משלוח מצד שני ("מזמינים" וביחד עם השליחים "משתמשים").

הפלטפורמה באמצעות האפליקציה מאפשרת דרך אמינה, מהירה, ובטוחה לבצע שליחויות ממקום למקום. הפלטפורמה מאפשרת למזמינים לאתר ולהתקשר עם שליחים עצמאיים המעוניינים לבצע שירותי שליחות, והכול על מנת, בין היתר, לאסוף ולשלח משלוחים, עבור מזמינים, ליעדים שמשתלבים במסלול הנסיעה של השליחים, והכול לצד עיסוקיהם היומיומיים של השליחים (להלן: "השירותים").

בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש המופיעים באפליקציה (להלן: "תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש פלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה והפלטפורמה, יגברו הוראות ההסכם.

1.כללי

1.1 מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את האופן בו יכולים המשתמשים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.

1.2 החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

2. הרשמה ושימוש בפלטפורמה

2.1 מובהר בזאת, כי השימוש בפלטפורמה כדי לקשר בין מזמינים ושליחים יהיה זמין אך ורק עבור משתמשים שנרשמו לאפליקציה והסכימו לתנאי השימוש והפרטיות של האפליקציה. לאחר סיום הליך ההרשמה, מזמינים יהיו זכאים לעשות שימוש באפליקציה ולתאם הזמנת שליחויות באמצעותה. מזמין שלא נרשם לאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש, וכן משתמש שחברותו בפלטפורמה הופסקה, לא יהיו רשאים לעשות שימוש בפלטפורמה ולהשתתף בשירותים הניתנים באמצעותה. החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה, ו/או לחלק מ- או לכל השירותים המוצעים באמצעותה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר. חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה, המשתמשים האחרים, ו/או צד שלישי כלשהו.

2.2 אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק.

2.3 הרשמה של משתמשים באפליקציה תתבצע, תוך מסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, פרטי כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף בכל תקופת השימוש באפליקציה, כתובת דואר האלקטרוני, כתובת למשלוח דואר רגיל (להלן: "מידע אישי"), והכול בכפוף לשימוש בטלפון חכם.

2.4 מובהר בזאת כי נעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי השליח, המזמין ו/או מיופה כוחו, ולשם הגשמת מטרה זו מידע זה עשוי להיות מוצג בפני משתמשים אחרים, לרבות השליחים.

2.5 על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשתמש באפליקציה ו/או השירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם המשתמש. המשתמש מתחייב לעדכן את המידע האישי מיד לאחר כל שינוי בו.

2.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שליחים אשר יהיו מעוניינים להירשם באפליקציה עשויים להיות מחויבים בדמי סדרנות, בתעריף אשר יעודכן באפליקציה מעת לעת, עבור הליך ההרשמה.

2.7 החשבון הינו אישי ואסור להעבירו ו/או לאפשר לאחר שימוש בו. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בחשבונך יש לידע את החברה באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.

3.הזמנת השליחות  על-ידי המזמין

3.1 כל הזמנת, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור שליחות וכל פעולה אחרת הקשורה לשליחות וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירותים תבוצע באמצעות האפליקציה בלבד.

3.2 הזמנת השירותים באפליקציה יבוצע אך ורק לאחר שהחבילה נשוא ההזמנה הינה ארוזה ומוכנה למשלוח (להלן: "החבילה").

3.3 בעת הזמנת השירותים, המזמין יפרט באפליקציה את פרטי המשלוח, לרבות הכתובת המדויקת של יעד המסירה של החבילה (להלן: "יעד המסירה") וכן יציין את מידות, נפח, משקל ורגישות החבילה וכל מידע רלוונטי לביצוע השליחות. באם מדובר בתכולה שבירה יש לציין זאת מפורשות באפליקציה, על גבי האריזה, וכן לארוז את המשלוח בהתאם.

3.4 באם החבילה לא תהיה מוכנה למשלוח, המזמין יישלם 1.2 ₪ על כל דקת המתנה של השליח מרגע הגעתו לנקודת האיסוף, בהתאם לאישור ההגעה של השליח לנקודת האיסוף.

3.5 באם לאור השוני במידות, נפח, משקל ו/או רגישות החבילה מהפירוט שמסר הזמין לא מתאפשר לשליח לבצע את המשלוח, המזמין יחויב בדמי השליחות המלאים. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריף השליחות ככל שפרטי החבילה, לרבות מידות, נפח, משקל ו/או רגישות החבילה סוטים מפרטי המשלוח שמסר המזמין בעת ההזמנה.

3.6 קודם למסירת החבילה לשליח, המזמין יהיה אחראי לווידוא שלמות תכולת המשלוח, אריזתה כהלכה, לרבות איטום, ריפוד, עם הגנה פיזית המתאימה לתכולה אותה הוא מבקש להעביר, וכן ציון כל פרט רלוונטי למסירת החבילה ביעד המסירה.

3.7 המזמין ימסור את החבילה לשליח עם הגעתו לנקודת האיסוף, לאחר שביצע זיהוי של השליח המגיע לאסוף את החבילה בטרם מסירתה. מובהר כי האחריות על מסירת החבילה תחול על המזמין בלבד, ועל כן מומלץ לנהוג בזהירות סבירה.

3.8 ביצוע הזמנת שליחות באמצעות הפלטפורמה אינה כרוכה בעלות עבור המזמין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה עשויה לגבות מחיר נוסף בעלות 8 ₪ עבור השימוש בשירותים במקרים הבאים: (1) ביטול הזמנת השליחות התבצע לאחר חלוף 3 דקות מאישור השליח על קבלת ההזמנה באפליקציה; (2) בהזמנה של שליחות למועד עתידי, וביטול הזמנת השליחות התבצע עד 15 דקות לפני מועד האיסוף של החבילה בידי השליח בהתאם לפרטי ההזמנה ו/או אם שליח אישר את קבלת ההזמנה וביטול ההזמנה נעשה לאחר 5 דקות ממועד אישור ההזמנה כאמור.

3.9 מרגע איסוף החבילה, כל ביטול ו/או שינוי של פרטי המשלוח יחייב בתשלום מלא של דמי השירות.

4.ביצוע השליחות על-ידי השליח

4.1 שינוע החבילה ייעשה על-ידי השליח אך ורק באמצעות ארגז משלוחים אשר יאובטח בבטחה עם סבל על קטנוע המשלוחים של השליח. לבקשת השליח, וככל שאין ברשותו של השליח סבל וארגז, תשכיר החברה לשליח סבל וארגז (להלן: "הציוד") לצורך ביצוע השליחויות בעלות של 200 ₪ לחודש (להלן: "דמי השכירות").

4.2 לבקשת השליח, החברה תפנה את השליח למתקין מורשה מטעמה אשר יתקין את הציוד המושכר.

4.3 החברה רשאית להחליט על פטור מתשלום דמי השכירות בכפוף לביצוע כמות שליחויות מוגדל על-ידי השליח, בהתאם ליעדים שיפורסמו על-ידי החברה מעת לעת, ובכפוף לאישור מראש ובכתב מהחברה. החברה שומרת על זכותה לגבותה רטרואקטיבית את דמי השכירות.

4.4 ידוע לשליח ומוסכם עליו כי שווי הציוד נכון למועד אישור תנאים אלו, עומד על סך של 1,400 ₪, כפי שעשוי להתעדכן באפליקציה מעת לעת (כולל מע"מ) (להלן: "עלות הציוד"). השליח מתחייב לשמור על תקינותו ולהחזירו לחברה באופן מידי ובמצב תקין ושמיש עם סיום ההתקשרות.

4.5 לא יוחזר הציוד על ידי השליח בתום תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות התנאים מכל סיבה שהיא, יחויב השליח בתשלום עלות הציוד כאמור. מובהר כי השליח מסכים ומתיר לחברה לקזז סכום זה מכל סכום שהחברה חבה לו, על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה.

4.6 החברה תתקן על חשבונה תקלות בציוד הנובעות משימוש סביר ובלאי בהתאם לתנאים אלו. ואולם, רשאית החברה לקזז מעלות הציוד כל עלות הנובעת מתקלות לציוד אשר חורגות משימוש סביר.

5.השליחים ואחריותם

5.1 השליחים אליהם תופנה באמצעות הפלטפורמה ו/או האפליקציה, הינם קבלנים עצמאיים אינם מועסקים על-ידי החברה. הם אינם משמשים כנציגים ו/או שלוחים של החברה, והחברה אינה משמשת כנציגתה ו/או שלוחה של השליחים בשום צורה ואופן.  החברה משמשת כ"פלטפורמה" המתווכת בין השליחים לבין המזמינים ואינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בשליחות שתתבצע, ככל שתתבצע, בין השליחים למזמינים ו/או לבין צד שלישי כלשהו.

5.2 השליחים הינם האחראים הבלעדיים לביצוע השליחות, איסוף החבילה, מסירתה וכל הנדרש לשם השלמת השירותים. החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לאופן, דרך, וטיב ביצוע השליחות. האחריות מוטלת על השליחים בלבד אולם החברה עושה כל שביכולתה על מנת לקשר מזמינים לשליחויות ברף שירות גבוה לשם אספקת השירותים.

5.3 בשימוש הפלטפורמה, השליחים מסכימים ומתחייבים כי להם הניסיון, ההרשאות, ההכשרה והידע הרלוונטיים לאספקת שירותי משלוח על-ידיהם, וכי אלה יקפידו בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה, כפי שמצגים והתחייבויות אלו באות לידי ביטוי בתנאי השימוש שלהלן. עוד מתחייבים השליחים כי הם מחזיקים ויחזיקו בתוקף במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע המשלוחים, לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות משרד התחבורה כפי שהינן או כפי שישתנו מעת לעת.

5.4 המשתמשים מסכימים כי לאחר ביצוע המשלוח על ידי שליח כלשהו, תינתן למזמין האפשרות לדרג את השליח וכן למשב את אופן ביצוע המשלוח על ידו (להלן: "פידבק"). החברה תהא רשאית לאסוף את כל הפידבקים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג (להלן: "דירוג") ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של השליח וברם, הינך מצהיר ומתחייב כי כל הסתמכות על הפידבק או תהא על אחריותך בלבד וכי תישא בכל סיכון בקשר עם כך.

5.5 הינך מתחייב להימנע מ: (א) לעשות כל מעשה אשר יפגע בשלמות והגינות מערכת הפידבק; (ב) לאיים על כל צד שלישי, לרבות שליח או מזמין, להשאיר פידבק שלילי או ניטראלי אם דרישותיו לא יתקבלו על-ידי אותו הצד; או (ג) להעצים בצורה מלאכותית את הפידבק שלך כשליח ו/או של כל שליח אחר, לרבות כל שימוש בזהויות פיקטיביות מכל סוג.

5.6 אנו שומרים על זכותנו למחוק שליחים עם דירוג נמוך.

5.7 אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי השליחים בהתאם לתנאי השימוש בפלטפורמה ובאפליקציה, וכן על הפידבק הניתן ע"י המזמינים, לצורך הערכת מידת התאמתם של השליחים לצרכי המזמינים. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, לבצע בדיקות נאותות מסוימות, לרבות בדיקות רקע שונות (ולרבות בחינת רישיונות, ביטוחים  ו/או מסמכים אחרים) , אך איננו מתחייבים כי השליחים, רשאים, מורשים, ו/או מסוגלים לבצע את המשלוחים באופן שיתאים לצרכיך.

5.8 השליח אחראי באופן בלעדי לכל אובדן ו/או נזק הנגרם בעקבות רשלנות רבתי או בזדון בביצוע המשלוח וכרטיס האשראי משמש כבטחון, המוגבלת לשווי המובטח של החבילה או לסכום כולל של פי [2] משווי התמורה בגין השליחות, הגבוה מבניהם.

5.9 השליח מצהיר ומאשר כי ככל והשליחות מתבצעת באמצעות שימוש בכלי רכב, קיים ברשותו רישיון נהיגה בתוקף וכן רישיון רכב וביטוח בתוקף כנדרש על פי חוק לשם ביצוע השליחות וכי אין כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע השליחות על ידו.

5.10 השליח מתחייב בזאת לא לקחת חבילות אשר לא נכנסות בארגז שלו או הארגז שהחברה סיפקה לו ו/או המסכנות את ביצוע השליחות ו/או הנסיעה על ידי השליח.

5.11 המע"מ המשולם על ידי המזמין מועבר על ידי החברה ישירות לרשויות המס, התשלום שמתקבל אצל השליח נקי ממע"מ. השליח מתחייב לשאת בכל תשלומי המיסים החלים עליו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים החלים עליו לרשויות ו/או לכל גורם אחר מכוח הדין.

5.12 הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין כל משתמש, והנך משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של השליחים ו/או המשתמשים, לפי העניין.

5.13 מובהר בזאת כי ככל שלאחר קבלת פרטי יצירת הקשר של המשתמשים באמצעות האפליקציה, המזמין ו/או השליח הרלוונטיים יגיעו להסכם כלשהו, החברה אינה אחראית להסכם כאמור בשום צורה שהיא, היא אינה צד להסכם זה ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו.

6.תשלומי מחיר עסקה

6.1 לאחר ביצוע השליחות יפיק השליח חשבונית כנגד השלמת השליחות, וזאת תעמוד לזכות חשבון התשלומים השוטפים של השליח בחשבון המשתמש שלו באפליקציה (להלן: "החשבון השוטף"). הסכום הכולל של החשבון השוטף ישולם בסוף כל חודש כנגד הצגת החשבוניות עבור השליחויות שבוצעו לחברה.

6.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לשליחים בונוסים, מבצעים ותגמולים בהתאם ליעדי ביצוע שיוגדרו על-ידי החברה מעת לעת.

6.3 השליח מתחייב להיות אחראי בצורה בלעדית לספק במישרין למזמין חשבונית טרם אספקת השליחות, שתכלול, בין השאר, את מחיר העסקה המלא לאותה שליחות ספציפית (להלן: "החשבונית").

6.4 כנגד החשבונית, יוכל המזמין להשלים את ביצוע התשלום עבור השירותים.

6.5 מובהר ומוסכם כי כל הסכומים המועברים לזכותך אינם נושאים כל ריבית ו/או הצמדה, וכי הינך מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר למנגנון התשלום, לרבות טענות בנוגע לתאריכי היעד לפירעון ו/או לדחיית התשלום כמפורט בסעיף זה.

6.6 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי החברה לא תחויב בתשלומי ריבית והצמדה בגין דחיית תשלומים ו/או העברות למשתמש כלשהו לפי סעיף 6 זה, והינך מוותר בזאת על טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.7 ביטול ו/או פקיעת תוקף הסכם זה מכל סיבה, לא יפגע בהוראות סעיף ‏6 זה.

אחריות במקרים של אובדן או נזק

7.1 באם השליח יאבד ו/או יגרום נזק למשלוח כתוצאה מרשלנות, חוסר זהירות ו/או מעשה זדון, החברה תחייב את חשבון השליח או כרטיס האשראי של השליח בשווי החבילה או סכום של 500 ש"ח, הנמוך מבניהם, ותזכה את המזמין בהתאמה.

7.2 באם השליח יאבד ו/או יגרום נזק למשלוח, על המזמין לפנות לחברה במייל בכתובת service-il@gett.com או לפנות באתר האינטרנט של החברה באמצעות טופס "צור קשר", ובכלל זאת לפרט בפנייתו את טיב האובדן ו/או הנזק ולכלול בין היתר תמונות המעידות על הנזק ו/או האובדן בהקדם האפשרי. תלונות המזמין תועברנה לתגובת השליח, והחברה, בהתאם לתקנון זה ועל פי שיקול דעתה, תכריע במחלוקת. הכרעת החברה תהווה הכרעה סופית ומחייבת עבור הצדדים.

7.3 על אף האמור לעיל, במקרים של כוח עליון, פגעי טבע, שביתות, מעשי איבה, מלחמה, תאונות ונסיבות פוטרות אחרות, אשר אינן בשליטת השליח ו/או כאלה כי השליח לא יכול היה לצפותן (להלן: "נסיבות פוטרות"), המזמין פוטר את החברה והשליח באופן מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין אובדן ו/או נזקים שנגרמו כתוצאה מנסיבות פוטרות אלו. במקרים בהם כתוצאה מנסיבות פוטרות לא תבוצע השליחות, המזמין לא יחוב בדמי השליחות והשליח לא יזוכה בדמי השליחות והמשתמשים מוותרים על כל טענה לנזק, פיצוי ו/או תשלום כלשהו למען החזר דמי המשלוח ששולמו, אם שולמו.

8. הגבלת אחריות החברה

8.1 הפלטפורמה והאפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצרוך שירותים ו/או כי השירותים המסופקים בפלטפורמה ו/או באפליקציה לא הותאמו לצרכיך.

8.2 החברה לא תישא בכל אחריות לפי הסכם זה ו/או כל פי שום דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמשים ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשיהם או מחדליהם של המשתמשים באפליקציה, לרבות נזק ישיר או עקיף למשלוח ו/או אובדן משלוח, מחלוקות בין מזמין לשליח, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי גוף, נזקי רכוש, מוות ו/או פגיעה בפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות השירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה. מובהר בזאת שהגבלה זו תחול גם באם התריעו בפני החברה באופן מפורש ומלא על נזק ו/או שימוש שכזה וכי הגבלה זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת.

8.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏8.2, באם החברה תימצא אחראית כלפי משתמש או צד ג', אחריותה של החברה לא תעלה, בכל מצב, על סכום של פי שלושה מהסכום אותו שילם המזמין בגין אותה שליחות או שווי של 500 ₪, הנמוך מבניהם, והמשתמש ישפה ויפצה את החברה בגין כל סכום מעבר לסכום הנ"ל שיפסק נגדה כתוצאה מתביעת המשתמש ו/או צד ג'.

8.4 החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה והאפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות הפלטפורמה, האפליקציה והשירותים מותנית בצדדים שלישיים כאמור, לרבות המשתמשים ובעלי הזכויות ברכיבי הצדדים השלישיים כאמור, ייתכן והפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים המסופקים באמצעותן לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.

9. שיפוי ופיצוי

9.1 הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המשתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

10.שימושים מותרים

10.1 הנך רשאי לעשות בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, וזאת בתנאי שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות הסכם זה ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה.

10.2 אין להתחזות לאדם אחר או להזמין שליחות לחומרים לא חוקיים (לרבות, אך לא רק, סמים, תרופות, חומרים ביולוגיים וכימיים, תחמושת, כלי ירייה וכדו'), חומרים שיש צורך בטיפול בהובלתם, לרבות, אך לא רק, מוצרים שיש להובילם בקירור, חפצים שבירים, ומוצרים מתכלים, ו/או מסוכנים מכל סוג שהוא. כמו-כן, אין להזמין שליחות עבור חפצים אשר שוויים הכספי עולה על 500 ₪, או חפצים בעלי ערך אישי מיוחד, חומרים מסוכנים, או חומרים העלולים להזיק או לסכן חיי אדם או בעל חיים, דברי מזון או משקה, לרבות, אך לא רק, משקאות אלכוהוליים מכל סוג שהוא, מובהר בזאת שהפרת הוראות סעיף זה תזכה את החברה ו/או השליח ו/או כל נפגע אחר כתוצאה בשיפוי בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגמרו כתוצאה משימוש אסור זה, ללא כל הגבלה.

10.3 במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה, עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותה התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או במי מהמשתמשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או בזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או הפלטפורמה; (ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של הפלטפורמה ו/או האפליקציה; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לפלטפורמה ו/או לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים אחרים, ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (י) מתן דירוג (כהגדרתו להלן) שלא משקף הערכה מהימנה ובתום לב של רמת השירות של השליח הרלוונטי, עקב ניסיון אישי עמו, במטרה לשפר את המוניטין שלו או לפגוע בו; וכן אין לבצע כל ניסיון לאכוף את האפליקציה ע"י תשלום במזומן ו/או כל אמצעי תשלום אחר.

10.4 לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

11.קניין רוחני

11.1 כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, באפליקציה, ובתכנים המועברים באמצעותם הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש בפלטפורמה, באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

11.2 הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

11.3 בעת שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

12. שינויים בתנאי השימוש

12.1 החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בהסכם ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או השימוש בשירותים הניתנים בה לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי ההסכם החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה, באפליקציה ו/או לרכוש שירותים כלשהם.

13. תקופת תנאי השימוש וביטולם

13.1 תנאי שימוש אלה יעמדו בתוקף החל ממועד כניסתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או רכישת השירותים, ועד אשר יבוטלו לבקשתך (להלן: "תקופת תנאי השימוש").

13.2 בסיום תקופת תנאי השימוש, הנך נדרש לחדול באופן מידי משימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה.

14. יחסי עובד מעביד

14.1 מובהר ומוסכם בפרוש כי אין בהסכם זה ו/או במתן השירות להחיל יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בהסכם זה בין החברה למשתמשים ו/או בינם לבין עצמם. המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל העלולים ליצור רושם שכזה וכן לשפות ולפצות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרם לה עקב הפרת סעיף זה ו/או טענה כנגדה בהקשר זה ללא כל הגבלה.

15. מדיניות הפרטיות

15.1 מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה ו/או האפליקציה תואמת את מדיניות הפרטיות הכללית של החברה, כפי שהיא מופיעה באפליקציה של החברה בכתובת https://www.gett.com/il/legal/privacy

סמכות שיפוט וברירת הדין

16.1 סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המזמינים, השליחים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המזמינים, השליחים, ו/או תנאי השימוש, הנו הדין הישראלי בלבד.

17. פניה לחברה

17.1 בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה ו/או הפלטפורמה, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: service-il@gett.com

חלק ב'- תנאי שימוש בשירות Gett Post ללקוחות

אנו, ג'יטי גטקסי סרוויסס ישראל בע"מ (להלן:"אנחנו" או  "Gett") מודים לך על שבחרת להשתמש בשירות Gett Post על-גבי פלטפורמת Gett Delivery (להלן: "השירות" ו"הפלטפורמה" בהתאמה). השימוש בשירות ובפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש האפליקציה בכתובתhttps://www.gett.com/il/legal/terms  (להלן: "תנאי השימוש באפליקציה"), לתנאי השימוש בפלטפורמה https://www.gett.com/il/legal/terms (להלן: "תנאי השימוש בפלטפורמה"), ולתנאי השימוש בשירות בכתובת https://www.gett.com/il/legal/terms  (להלן: "תנאי השימוש בשירות", וביחד עם תנאי השימוש באפליקציה ותנאי השימוש בפלטפורמה, להלן: "התנאים").

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש בשירות לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, הפלטפורמה ו/או השירות, יגברו הוראות תנאי השימוש בשירות.

השירות באמצעות הפלטפורמה מאפשר למזמינים כמוך (להלן: "אתה" או "הלקוח") לאתר ולהתקשר עם שליחים עצמאיים המעוניינים לבצע שירותי שליחות, והכול על מנת, בין היתר, לאסוף ולשלח חבילות ודברי דואר (להלן: "חבילות") דואר ישראל הנכללים בשירות (להלן: "סניפי הדואר" וה-"דואר", בהתאמה), עבור מזמינים, ולשלח את החבילה אליך או למיופה כוח מטעמך (להלן: "מיופה הכוח") ככל שיעד המסירה משתלב במסלול הנסיעה של השליחים, והכול לצד עיסוקיהם היומיומיים של השליחים (להלן: "השירותים").

בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש המופיעים באפליקציה (להלן: "תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש פלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

מובהר בזאת כי השימוש בשירות יהיה זמין אך רק עבור לקוחות שהתקינו את האפליקציה ונרשמו לשירות והסכימו לתנאים. Gett שומרת על זכותה לחסום גישתו של כל לקוח לאפליקציה ו/או לשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהלקוח הפר את הוראות התנאים או את הוראות הדין, או במקרה בו הלקוח יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותם התקינה של האפליקציה, השירות, לקוחות אחרים, המשתמשים, השליחים, ו/או צד שלישי כלשהו.

הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה והפלטפורמה, יגברו הוראות ההסכם.

18. כללי

18.1 מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את האופן בו יכולים המשתמשים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.

18.2 החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

19. תנאים ספציפיים לשימוש בשירות על-ידי הלקוחות

19.1 עם קבלת חבילה בסניף הדואר, הדואר ישלח למכשיר הנייד של הלקוח מסרון (SMS) עם לינקים המפרטים אפשרויות מסירה שונות ללקוח בתוספת תשלום, לרבות השירות ("הלינק"). לקוח שלא הותקנה במכשירו האפליקציה, ינותב באמצעות הלינק לחלון בו יוכל לבצע  את תהליך ההתקנה והכול בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה.

19.2 לאחר התקנת האפליקציה, או במידה והאפליקציה כבר מותקנת על-גבי המכשיר של הלקוח, ינותב הלקוח לחלון בו יש לבצע הרשמה לשירות. לאחר השלמת התהליך, הלקוח יהא זכאי לעשות שימוש באפליקציה ולצורך את השירות מ-Gett.

19.3 ככל שהותקנה האפליקציה והושלמה ההרשמה לשירות, לחיצה על הלינק כאמור תהווה אישור של הלקוח כי ברצונו לעשות שימוש בשירות בכדי לתאם את מסירת החבילה עם שליח זמין, וליפות את כוחו של השליח לקבל בעבורי את דבר הדואר מסניף הדואר הרלוונטי, ולמוסרה ללקוח או למיופה כוחו. בהתאם לכך, יופנה הלקוח לטופס ייעודי באפליקציה בו יוכל לפרט את פרטי ההזמנה, ובפרט את נקודת היעד של השליחות, כולל כתובת מדויקת, קומה, מספר טלפון, וכן את פרטי איש הקשר שיקבל את השליחות מטעמו (להלן: "יעד המסירה", ו"פרטי המסירה", בהתאמה).

19.4 כל הזמנה, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור שליחות וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירות וכל פעולה אחרת הקשורה לשליחות תבוצע באמצעות האפליקציה בלבד. במידה ונתבצע שינוי, ביטול ו/או עדכון לאחר אישור הזמנת השליחות, ייתכן והלקוח יחויב בתשלום נוסף.

19.5 כל המשלוחים שיבוצעו הינם משלוחים שבעבורם שולמו ל-Gett דמי השירות (כמוגדר להלן) מראש ולאחר ששילם הלקוח על השירות באמצעות האפליקציה, אם בכרטיס אשראי, או כל הסדר אחר מלבד במזומן.

19.6 ביטול הזמנה עד למועד הגעת השליח לנקודת האיסוף לא יהא כרוך בתשלום דמי השירות. ביטול הזמנה לאחר הגעת השליח לנקודת האיסוף יהא כרוך בחיוב בהתאם לאמור בנספח אפיון השירותים.  מובהר, כי לא יהא ניתן לבטל את השירות לאחר איסוף המשלוח מנקודת האיסוף.  הבהרות אלו תפורסמנה בתנאי השימוש ו/או במסכים נוספים על-גבי האפליקציה.

19.7 במידה והלקוח יזין פרטי מיופה כוח לצורך קבלת החבלה מטעמו, הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי Gett  וכלפי הדואר כי בהזנת פרטים אלו הוא ממנה בזאת את מיופה הכוח להיות בא כוחו, ולפעול עבורו בעניין קבלת החבילה מידי השליח ובכל הנוגע לשירות, ויראו בהזנת הפרטים ובאישור התנאים כחתימתו על ייפוי הכוח האמור לכל דבר ועניין.

19.8 בעת מסירת החבילה ביעד המסירה, השליח יאמת את פרטי המסירה באמצעות הצגת המסך המתאים באפליקציה, או בהתאם לפרטים שמסר הלקוח אודות מיופה הכוח, לפי העניין.

19.9 במידה והנמען אינו זמין ביעד המסירה לקבלת החבילה, Gett תבצע ניסיון טלפוני לאתר את הנמען, והשליח ימתין ביעד המסירה למשך יותר מ-18 דקות, במידה ולא ניתן לאתר את הנמען ו/או לא ניתן לבצע את השליחות ליעד אחר שימסור הנמען בפרק הזמן האמור,החבילה תוחזר לחברה והחברה תיצור קשר עם הלקוח כדי לתאם מחדש את מסירת החבילה. בנוסף לאמור, לצורך דיווח כל תקלה אחרת בשליחות יוכל הלקוח לדווח למוקד שירות הלקוחות של Gett.

19.10 במידה ולאחר המסירה, הלקוח ירצה מסיבותיו שלו להחזיר את החבילה לדואר או לשולח, יבצע זאת באמצעות סניף הדואר בהליכים המקובלים בחברה. בכל מקרה, חבילות שנמסרו ללקוח לא יוחזרו לשליח Gett או באמצעותו.

20. התמורה

20.1 הלקוח יחויב בעמלת שירות בגובה ובתנאים המפורטים במחירון באפליקציה. (להלן: "המחירון").

20.2 בגין עיכוב במסירה מעבר ל-3 דקות, ו/או החזרת החבילה לאחר 18 דקות, בשל היעדר זמינות ביעד המסירה  כמפורט לעיל, הלקוח יחויב בעמלה נוספת בגובה ובתנאים המפורטים במחירון.

20.3 המחירון מבוסס על יעדי מסירה שימוקמו לא יותר מ-4 ק"מ של מרחק נסיעה בפועל מנקודת האיסוף בחישוב המסלול הקצר ביותר מנקודת האיסוף ליעד המסירה באמצעות שימוש בתכנת Google Maps. עבור כל ק"מ נוסף מעבר ל-4 הק"מ המפורטים לעיל, תיגבה עמלה נוספת, בגובה ובתנאים המפורטים במחירון.

21. הגבלת אחריות החברה

21.1 האמור בס' 8 לתנאי השימוש בפלטפורמה לעניין הגבלת אחריותה של החברה יחול גם לגבי השירות, בשינויים המחויבים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לך כי השירות הינו על בסיס As-Is, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצרוך אותו ו/או כי השירות המסופק לא הותאם לצרכיך, והינך מסכים כי החברה לא תישא בכל אחריות לפי תנאי השימוש בשירות, לרבות נזק ישיר או עקיף למשלוח ו/או אובדן משלוח.

21.2 בניגוד לאמור בס' 7 לתנאי השימוש בפלטפורמה לעניין אחריות במקרים של אובדן או נזק, בכל מקרה בו יאבד ו/או יגרם נזק  למשלוח, על הלקוח לפנות לדואר ישראל ולפעול לפי הפרוצדורה הנהוגה בדואר ישראל בנוגע לאבדן ו/או נזק למשלוח.

22. שינויים בתנאי השימוש

22.1 Gett רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בשירות בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש בשירות ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השימוש בשירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בשירות, בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש בשירות החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירות, בפלטפורמה, ו/או באפליקציה.

23. תקופת תנאי השימוש בשירות וביטולם

23.1 תנאי השימוש בשירות יעמדו בתוקף החל ממועד הרשמתך לשירות, כניסתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או רכישת השירותים, ועד אשר יבוטלו לבקשתך (להלן: "תקופת תנאי השימוש בשירות").

23.2 בסיום תקופת תנאי השימוש בשירות, הנך נדרש לחדול באופן מידי משימוש בשירות.

24. פניה לחברה

24.1 בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השירות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: service-il@gett.com