תקנון מבצעים כללי לשליחים

כללי השתתפות במבצעי “הטבות בגין משלוחים

מועד עדכון אחרון 22.9.2021

חברת ג’יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע”מ (להלן: “Gett”) מתכבדת להזמין אותך (להלן: “המשתתף”) להשתתף במבצע אחד או יותר מבין המבצעים שיערכו מעת לעת על-ידי Gett במסגרת מערך כולל של מבצעים לקידום לקיחת משלוחים באמצעות האפליקציה. (להלן: ה”מבצעים (ה)ספציפיים” ו-“המבצע הכולל”, או “המבצע”, בהתאמה, וביחד עם המבצעים הספציפיים, להלן: ה”מבצעים”) .

המידע אודות המבצעים הספציפיים הנכללים במבצע הכולל יישלח מעת לעת בהודעות למספר הטלפון, כפי שנמסר על ידי המשתתף בעת הצטרפותו לGett ו/או באפליקציה (להלן: “הודעה”) וייתכן שתימסר לך הודעה נפרדת על כך, בין מראש ובין במועד המבצע הספציפי, והכל בכפוף לכללים הבאים (להלן: “תנאי המבצע הכולל”).

מבצעים מסוימים המפורסמים באפליקציה ואשר יישלחו אליך עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים (להלן: “תנאי המבצע הספציפי”). יודגש כי התנאים הספציפיים יכללו בדרך של הפניה לתנאי המבצע הכולל וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הספציפיים תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי המבצע הכולל. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי המבצע הכולל לבין הוראות תנאי המבצע הספציפי יגברו תנאי המבצע הספציפי, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה. השתתפותך במבצעים מעידה על הסכמתך לתנאי המבצע הכולל ולתנאי המבצעים הספציפיים, ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצעים הספציפיים ו/או המבצע הכולל, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

כשירות

על מנת להגיש מועמדות ולהשתתף בכל אחד מהמבצעים הספציפיים, על המשתתף להיות שליח שהתקשר עם Gett, וזאת לאורך כל מועד המבצע הספציפי הרלוונטי ו/או (להלן: “משתתף כשיר”).

מתווה המבצעים

המתווה של כל מבצע ספציפי שיתאר את המבצע הספציפי הרלוונטי יפורסם באפליקציה, או בכל דרך אחרת שתבחר Gett, בהתאם לעניין, בין מראש ובין במועד המבצע הספציפי (להלן: “דף המבצע” ו”מתווה המבצע”, בהתאמה).
מתווה המבצע הספציפי יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: תקופת המבצע הספציפי (לרבות מועד תחילה וסיום, ומועדים נוספים החשובים למבצע, ככל שישנם) (להלן: “תקופת המבצע הספציפי”); מס’ הזוכים, ככל שהזכייה בהטבה מוגבלת בכמותה; תנאי הכשירות; הקריטריונים לזכאות להטבה במסגרת המבצע הספציפי (להלן: “קריטריוני הזכאות להטבה”) וההטבות השונות (לרבות שוויין, תיאורן ואופן קבלתן) (להלן: “ההטב(ה)/(ות)”).

בכל מקרה, וככל שלא מוגדר אחרת במתווה המבצעים, הזוכה יהיה רק מי שביצע "משלוחים מזכים" היינו, משלוחים פרטיים ומשלוחים עסקיים אשר מועד תחילת המשלוח קבוע למועד תקופת המבצע והושלמו בתקופת המבצע. למען הסר ספק, משלוחים אשר הושלמו לאחר מועד המבצע לא ייחשבו כמשלוחים מזכים. בתום המבצע, צוות השופטים, שיורכב על ידי אנשי Gett (להלן: “השופטים”), ייבחר על פי קריטריוני הזכאות להטבה ומס’ הזכאים להטבות מבין המשתתפים במבצע.

ההודעה למשתתפים הזכאים לקבלת ההטבות השונות תתבצע בסיכום ההתחשבנות החודשית.

הכרעת השופטים

השופטים יהיו המחליטים הבלעדיים בכל הקשור למבצעים הספציפיים והמבצע הכולל ולזכאים להטבות ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.

צוות Gett יבחן בסיומו של כל מבצע או חודש את רישומי Gett ויכריע לפיהם האם המשתתף עמד בתנאי המבצע הספציפי או לאו. במידה שיימצא כי המשתתף הרלוונטי הוא משתתף כשיר וכי המשתתף השלים אחר תנאי המבצע הספציפי, יוכרז המשתתף כ”משתתף זכאי” (להלן: “משתתף זכאי”), הזכאי להטבות כמפורט בדף המבצע הסציפי.

ההטבה תוענק למשתתף במסגרת ההתחשבנות על פעילות המשתתף כאמור בהסכם ההתקשרות שלו עם Gett (להלן: “ההסכם”), ובכפוף לתנאים המוסמכים במסגרתו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השופטים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו במבצע הספציפי ו/או במבצע הכולל אשר ביצע שימוש לרעה באפליקציה, כמפורט להלן, ו/או מכל סיבה אחרת.

תוצאת המבצע הספציפי והכרזת המשתתפים הזכאים על ידי השופטים תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג–1973.

ההטבה

הזכאות להטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, להמרה ו/או לזיכוי בכל דרך או בכל צורה שהיא.

ההטבה הינה קבועה ואינה ניתנת להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את ההטבה בכל דרך שהיא.

המשתתף הזכאי לקבלת ההטבה ישלם עבורה את כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על פי חוק על קבלת ההבהרה ו/או על המשתתף הזכאי, ככל שיחולו.

מובהר בזאת כי הזכאות להטבה תהא כמפורט בתנאי המבצע הספציפי בלבד.

בהשתתפותו במבצע הכולל ובכל אחד מהמבצעים הספציפיים, פוטר בזאת כל משתתף את Gett ו/או מי מטעמה מכל חבות ו/או אחריות ישירה ו/או נגזרת בכל הקשור במבצע הכולל, במבצעים הספציפיים, בהטבה ו/או במימושה, במישרין ו/או בעקיפין.

Gett רשאית שלא למסור את ההטבה לידי מי שסברה שזכאותו להטבה הושגה תוך מרמה או תוך מעשה אחר שאינו כדין, לרבות הפרה של הוראה מהוראות תנאי המבצע הכולל ו/או הוראה מהוראות תנאי המבצעים הספציפיים.

אם מסיבה כלשהי נבצר מהמשתתף הזכאי לקבלת הטבה כלשהי לאסוף את ההטבה בתוך 30 ימים מהמועד הסופי לקבלתה כמפורט במתווה המבצע הספציפי, Gett על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיינה זכאית לשנות, להחליף, לבטל ו/או לעדכן את ההטבה ו/או כל חלק ממנה, עם או בלי הודעה למשתתפים.

Gett ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו להטבה, ולא תישא באחריות לתקלות, נזקים, הוצאות, לרבות ביטוח ותשלום מס הכנסה, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות במבצע הכולל ו/או במבצעים הספציפיים, במישרין ו/או בעקיפין.

שימוש לרעה

המשתתף מתחייב כי לא יעשה דבר אשר עשוי להיחשב הונאה, על פי שיקול דעתה של Gett. כל ההזמנות חייבות לכלול מתן שירותי משלוחים בתום לב ללקוחות, ושימוש ראוי באפליקציה. Gett שומרת לעצמה את הזכות לדווח על כל פעילות מזויפת רשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ולקזז כל סכום מגובה ההטבה, במלואו או בחלקו ו/או למנוע ו/או להשהות את השתתפותו של משתתף מכל מבצע, כאשר עולה החשד לשימוש לרעה באפליקציה ו/או כי המשתתף פעל בניגוד לתנאי המבצע הכולל, לתנאי המבצע הספציפי, ו/או לתנאי ההסכם. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם קיזוז כאמור.

הגבלת אחריות

Gett וכל אחת מחברות האם, חברות הבת, החברות הקשורות אליהן, יורשיהן, נציגיהן, סוכנויות הפרסום וקידום המכירות, העובדים, הסוכנים והקבלנים שלהן, בהתאמה (להלן: “הצדדים המשוחררים”) לא יישאו בשום חבות או אחריות כלפי כל משתתף או צד ג’ אחר, הנובעות מהשתתפות ו/או מניסיון להשתתף במבצע הכולל ו/או בכל אחד מהמבצעים הספציפיים ו/או מהיכולת או היעדר היכולת להעלות או להוריד מידע כלשהו בקשר להשתתפות בהם.

הצדדים המשוחררים לא יישאו בשום חבות או אחריות בגין בעיות או תקלות, טכניות או אחרות המתעוררות בין היתר בקשר לכל אחד מהמקרים הבאים אשר עשוי להשפיע על תפעול המבצע ו/או הפלטפורמות; תקלות חומרה או תוכנה; פגם במחשב, טלפון, כבלים, לווין, רשת, קישוריות אלקטרונית, אלחוטית או אינטרנטית או בעיות אחרות בתקשורת המקוונת; שגיאות או מגבלות של כל ספקי שירותי אינטרנט, שרתים, מארחים או ספקים (לרבות הפלטפורמות); שידורי נתונים פגומים או משובשים; כישלון בקבלה או שליחה של כל דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט (sms); שידורי דואר אלקטרוני שאבדו, הגיעו באיחור, התעכבו או נעצרו; התערבות לא מורשית של מקור אנושי או לא אנושי במבצעים ו/או באפליקציה, כולל, אך לא מוגבל לשימוש בלתי מורשה או חבלה, פריצה, גניבה, וירוס, תולעת מחשב, שגיאת תכנות או אובדן, פגמים בכל חלק מהמבצעים, ספירה שגויה, הטעיה, אי נגישות או חוסר זמינות של חשבון דואר אלקטרוני הקשור למבצעים.

הצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל מקרה מוות, נזק גוף או רכוש או אובדן מכל סוג שעלול להיגרם למשתתף, ו/או או לכל משתתף אחר ו/או לצד שלישי בעקבות השתתפות במבצעים ו/או בכל שלב שלה, בגין השימוש באפליקציה /או בהורדת כל מידע או תוכנה עלי ידי המשתמש בקשר לכך. בהשתתפותו במבצעים, המשתתף משחרר בזאת באופן מוחלט ובלתי הדיר, את כל אחד מהצדדים המשוחררים מאחריות בקשר לכל טענה, נזק, או חבות שעולים או קשורים להשתתפותו במבצעים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מקרי מוות, נזק גוף ונזק רכוש מכל סוג שהוא. בקבלת ההטבה, המשתתף מסכים ומקבל עליו שהצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל מוות, אובדן או פציעה אשר נגרמו מקבלת או השימוש בהטבה. הצדדים המשוחררים לא יישאו בכל אחריות במידה שחלק מסוים של המבצעים יבוטל.

המשתתף מסכים ומקבל עליו כי כל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה ועילת תביעה הנובעות ו/או הקשורות למבצעים או להטבות שתוענקנה במסגרתם, וכל הסוגיות והשאלות הנוגעות לתוקפם, פרשנותם ואכיפתם של כללים אלו, ייושבו בנפרד, מבלי לנקוט בכל צורה של תובענה ייצוגית, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין כאמור תהייה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל. תביעות, פסקי דין ופיצויים יוגבלו לנזקים ישירים שנגרמו בפועל, ולא יתירו כל נזקים עקיפים או תוצאתיים, ו/או פיצויים עונשיים מכל סוג, ובשום מקרה לא יכללו כל עלויות או שכר טרחת עורך דין בקשר לכך.

פיצוי ושיפוי

בקבלת תנאים אלה הנך מסכים לשפות (לפצות) ולפטור את Gett, את שותפיה, את מעניקי הרישיונות שלה, וכל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, המשתמשים האחרים, העובדים, עורכי הדין והסוכנים שלהם, מכל ונגד כל תביעה, עלויות, נזקים, הפסדים, התחייבויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עורך דין) הנובעים מתוך או בקשר עם:
הפרה של תנאים אלה או של כל חוק או תקנה רלוונטיים על ידך, בין אם נזכרו כאן ובין אם לאו;
הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו על ידך, ​​לרבות לקוחות;
השימוש או השימוש לרעה שלך באפליקציה, ו/או בשירותים;
השתתפותך או אי השתתפותך במבצעים

שונות

Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצע הכולל ו/או את כל אחד מהמבצעים הספציפיים ו/או לשנות את תנאי מי מבין המבצעים, ובכלל זה להוסיף דרישות נוספות או הטבות נוספות, ו/או לשנות את גובה ו/או סוג ההטבות, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

Gett אינה מתחייבת לכמות הזמנות למשלוחים במהלך המבצע והמשתתף מאשר כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם עניין זה.
הכשירות להטבה הינה למשתתף הזכאי בלבד ואינה ניתנת להעברה/הסבה לכל משתתף אחר שאינו המשתתף הזכאי.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהשתתפות במבצע זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד מי מבין המשתתפים במבצע לבין Gett.

השתתפות במבצעים, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש- Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצעים בכל באמצעים הנחוצים. Gett תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי המבצעים לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, יגברו תנאי המבצעים לכל דבר ועניין.

כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצעים, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי המבצע, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בהם, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים לעיל.