תנאי שימוש בפלטפורמת Gett Delivery

תנאי שימוש בפלטפורמת גט שליחויות
עדכון אחרון: 27.04.2023

פלטפורמת גט שליחויות, שכתובתה הברזל 19 תל אביב ("הפלטפורמה") והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות הפלטפורמה ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך ("האפליקציה"), שייכות לחברת ג'י טי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("אנו" או "החברה").

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בפלטפורמה. הפלטפורמה מתווכת באמצעות האפליקציה בין ספקי שירותים אינדיבידואליים המעוניינים לבצע שירותי שליחות ("שליחים" ו-"שליחות", בהתאמה), מצד אחד, לבין לקוחות אינדיבידואליים וישויות עסקיות המעוניינים לצרוך שירותי משלוח מצד שני ("מזמינים").

הפלטפורמה, באמצעות האפליקציה, מאפשרת למזמינים לאתר ולהתקשר עם שליחים המעוניינים לבצע שירותי שליחות, עבור מזמין ספציפי או קבוצת מזמינים שונים, לפי העניין, והכול על מנת, בין היתר, לאסוף ולשלח משלוחים, עבור המזמין הספציפי או קבוצת המזמינים השונים, ליעדים שמשתלבים במסלול הנסיעה של השליחים, ברשימת האזורים בהם ניתן שירות, ובשעות הפעילות בלבד, כמפורט ברשימת האזורים ושעות הפעילות בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/delivery/locations-and-working-hours/, כפי שתעודכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התראה מוקדמת (להלן: "רשימת האזורים ושעות הפעילות"), והכול לצד עיסוקיהם היומיומיים של השליחים (להלן: "השירותים").

השירותים יכול שיינתנו באמצעות שליחים המבצעים את השליחות באמצעות רכבי מוניות או רכבים פרטיים (להלן: "Gett Delivery XL") ויכול שיבצעו את השליחות באמצעות כלי רכב דו-גלגליים כגון קטנועים (להלן: "Gett Delivery"), וזאת כתלות בגודל המשלוח ו/או בזמינות השליחים באזורי הפעילות. מחיר המשלוח, סוג המשלוח, גובה דמי השירות ומאפיינים נוספים שונים בין השירותים והכול כמפורט במדיניות הטיפול במשלוחים של Gett Delivery ו-Gett Delivery XL המופיעה בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/delivery/handling/ (להלן: "מדיניות הטיפול במשלוחים").

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש באפליקציה, בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/terms/ (להלן: "תנאי השימוש באפליקציה") ואת תנאי שימוש אלו לפני שאתה משתמש בשירותים. בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש באפליקציה ולתנאים אלה וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש (להלן: "תנאי השימוש"). לתשומת לבך כי שירותים מסוימים המוצעים בפלטפורמה עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים (להלן: "תנאים נוספים"). התנאים הנוספים יהיו מקושרים לתנאי השימוש ו/או יופיעו באפליקציה, לרבות, אך לא רק, התנאים המפורטים בס' 13 לתנאים אלה. יודגש כי התנאים הנוספים יכללו בדרך של הפנייה לתנאי השימוש וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הנוספים, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או פרסומים אחרים בעניין הפלטפורמה, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי השימוש, אלא אם מצויין מפורשות אחרת. אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושך בשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הוראות הסכם זה ("ההסכם") יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה והפלטפורמה, יגברו הוראות ההסכם.

1. כללי

 • מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את האופן בו יכולים המזמינים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.
 • החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה או בכל דרך אחרת. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

2. הרשמה ושימוש בפלטפורמה

 • מובהר בזאת, כי השימוש בפלטפורמה כדי לקשר בין מזמינים ושליחים יהיה זמין אך ורק עבור מזמינים שנרשמו לאפליקציה והסכימו לתנאי השימוש. לאחר סיום הליך ההרשמה, מזמינים יהיו זכאים לעשות שימוש באפליקציה ולתאם הזמנת שליחויות באמצעותה. מזמין שלא נרשם לאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש, וכן מזמין שחברותו בפלטפורמה הופסקה, לא יהיו רשאים לעשות שימוש בפלטפורמה ולהשתתף בשירותים הניתנים באמצעותה. החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה, ו/או לחלק מ- או לכל השירותים המוצעים באמצעותה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר. חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה, המזמינים האחרים, ו/או צד שלישי כלשהו.
 • אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם מזמין אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק.
 • הרשמה של מזמינים באפליקציה תתבצע, תוך מסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, פרטי כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף בכל תקופת השימוש באפליקציה, כתובת דואר האלקטרוני, כתובת למשלוח דואר רגיל (להלן: "מידע אישי"), והכול בכפוף לשימוש בטלפון חכם.
 • מובהר בזאת כי נעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי המזמין או קבוצת המזמינים, ולשם הגשמת מטרה זו מידע זה עשוי להיות מוצג בפני שליחים, מזמינים אחרים בקבוצת המזמינים, ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 • על המזמין למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהמזמין את האפשרות להשתמש באפליקציה ו/או השירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם המזמין. המזמין מתחייב לעדכן את המידע האישי מיד לאחר כל שינוי בו.
 • החשבון הינו אישי ואסור להעבירו ו/או לאפשר לאחר שימוש בו. אין להשתמש בחשבון של מזמין אחר ו/או להזדהות כמזמין אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בחשבונך יש לידע את החברה באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.

3. הזמנת השליחות על-ידי המזמין

א. כללי

 • כל הזמנת, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור שליחות וכל פעולה אחרת הקשורה לשליחות וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירותים תבוצע באמצעות האפליקציה בלבד.

ב. אופן הזמנת השליחות

 • הזמנת השירותים באפליקציה יבוצע אך ורק לאחר שהחבילה נשוא ההזמנה הינה ארוזה ומוכנה למשלוח (להלן: "החבילה").
 • בעת הזמנת השירותים, המזמין יפרט באפליקציה את פרטי המשלוח, לרבות הכתובת המדויקת של יעד המסירה של החבילה (להלן: "יעד המסירה") ופרטי הנמען (לרבות: שם ומס' טלפון נייד) (להלן: "פרטי הנמען") וכן יציין את מידות, נפח, משקל ורגישות החבילה וכל מידע רלוונטי לביצוע השליחות. באם מדובר בתכולה שבירה יש לציין זאת מפורשות באפליקציה, על גבי האריזה, וכן לארוז את המשלוח בהתאם. על המזמין לוודא כי יעד המסירה נכלל ברשימת האזורים ושעות הפעילות וכי מועד ביצוע השליחות הינו בשעות הפעילות כמפורט ברשימת האזורים ושעות הפעילות, בטרם הזמנת השירותים.
 • באם החבילה לא תהיה מוכנה למשלוח, המזמין עשוי לשלם דמי השירות, בהתאם למדיניות הטיפול במשלוחים.
 • באם לאור השוני במידות, נפח, משקל ו/או רגישות החבילה מהפירוט שמסר המזמין לא מתאפשר לשליח לבצע את המשלוח, המזמין עשוי להיות מחויב בהתאם למדיניות הטיפול במשלוחים. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריף השליחות ככל שפרטי החבילה, לרבות מידות, נפח, משקל ו/או רגישות החבילה סוטים מפרטי המשלוח שמסר המזמין בעת ההזמנה.
 • קודם למסירת החבילה לשליח, המזמין יהיה אחראי לווידוא שלמות תכולת המשלוח, אריזתה כהלכה, לרבות איטום, ריפוד, עם הגנה פיזית המתאימה לתכולה אותה הוא מבקש להעביר, וכן ציון כל פרט רלוונטי למסירת החבילה ביעד המסירה.
 • המזמין ימסור את החבילה לשליח עם הגעתו לנקודת האיסוף, לאחר שביצע זיהוי של השליח המגיע לאסוף את החבילה בטרם מסירתה. מובהר כי האחריות על מסירת החבילה תחול על המזמין בלבד, ועל כן מומלץ לנהוג בזהירות סבירה.
 • דמי הטיפול בהזמנת שליחות באמצעות הפלטפורמה, דמי השליחות, וכן דמי השירות או שינוי בהזמנה בפרטי ההזמנה, מוגדרות במדיניות הטיפול במשלוחים, כפי שמתעדכנת מעת לעת.

ג. ביצוע שליחות עבור נמען אחר מהמזמין

 • במידה והנמען אינו המזמין, המזמין מצהיר כי ידוע לו שהחברה תשתמש בפרטי הנמען ותמסור את פרטי הנמען לשליח לצורך הספקת השירותים, וכי ידוע לו היטב שהוא אינו מורשה להזין פרטי נמען אשר לא נתן לו את הסכמתו לכך מראש.
 • בין היתר, עם קבלת ההזמנה על-ידי הלקוח, החברה רשאית לשלוח למכשיר הטלפון הנייד של הנמען מסרון (SMS) עם לינקים המעדכנים את הנמען בדבר המשלוח אשר נמצא בדרכו אליו וכן פרטים בדבר שאר השירותים אותה מציעה החברה (להלן: "הלינק"). נמען שלא הותקנה במכשירו האפליקציה, ינותב באמצעות הלינק לחלון בו יוכל לבצע את תהליך ההתקנה והכול בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה.
 • המזמין מצהיר בזאת כי אין בשליחת הלינק ו/או בשימוש שתעשה החברה בפרטי הנמענים בכדי להפר הוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו ו/או הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. המזמין מצהיר כי קיבל את ההסכמות הנדרשות מהנמענים לצורך ביצוע השירותים ע"י החברה, השליחים, ו/או מי מטעמם.
 • המזמין ישפה את החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שיגרמו לחברה ולמנהליה ו/או לימי מטעמה בקשר עם הפרה של סעיף זה ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין.

4. השליחים ואחריותם; הגבלת אחריות החברה

 • הפלטפורמה והאפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) ולא תהא למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצורך שירותים ו/או כי השירותים המסופקים בפלטפורמה ו/או באפליקציה לא הותאמו לצרכיו.
 • החברה לא תישאר בכל אחריות לפי הסכם זה ו/או כל פי שום דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למזמין ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, עקב שימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות נזק ישיר או עקיף למשלוח ו/או אובדן משלוח, מחלוקות בין מזמין לשליח, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי גוף, נזקי רכוש, מוות ו/או פגיעה בפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות השירותים. לתשומת לב המזמין כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המזמין ו/או השליח ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה. מובהר בזאת שהגבלה זו תחול גם באם התריעו בפני החברה באופן מפורש ומלא על נזק ו/או שימוש שכזה וכי הגבלה זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏4 זה, באם החברה תימצא אחראית כלפי המזמין או צד ג', אחריותה של החברה לא תעלה, בכל מצב, על סכום של 500 ₪ (או סכום גבוה יותר, כמפורט בתנאי השימוש לעסקים בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/delivery/business/ (להלן: "תנאי השימוש בגט שליחויות לעסקים"), והמזמין ישפה ויפצה את החברה בגין כל סכום מעבר לסכום הנ"ל שיפסק נגדה כתוצאה מתביעת המזמין ו/או צד ג'.
 • השליחים אליהם תופנה באמצעות הפלטפורמה ו/או האפליקציה, הינם קבלנים עצמאיים אינם מועסקים על-ידי החברה. הם אינם משמשים כנציגים ו/או שלוחים של החברה, והחברה אינה משמשת כנציגתה ו/או שלוחה של השליחים בשום צורה ואופן. החברה משמשת כ"פלטפורמה" המתווכת בין השליחים לבין המזמינים ואינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בשליחות שתתבצע, ככל שתתבצע, בין השליחים למזמינים ו/או לבין צד שלישי כלשהו.
 • השליחים הינם האחראים הבלעדיים לביצוע השליחות, איסוף החבילה, מסירתה וכל הנדרש לשם השלמת השירותים. החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לאופן, דרך, וטיב ביצוע השליחות. האחריות מוטלת על השליחים בלבד אולם החברה עושה כל שביכולתה על מנת לקשר מזמינים לשליחויות ברף שירות גבוה לשם אספקת השירותים.
 • לאחר ביצוע המשלוח על ידי שליח כלשהו, תינתן למזמין האפשרות לדרג את השליח וכן למשב את אופן ביצוע המשלוח על ידו (להלן: "פידבק"). החברה תהא רשאית לאסוף את כל הפידבקים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג (להלן: "דירוג") ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של השליח וברם, המזמין מצהיר ומתחייב כי כל הסתמכות על הפידבק תהא על אחריות המזמין בלבד וכי יישא בכל סיכון בקשר עם כך.
 • אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי השליחים בהתאם לתנאי השימוש בפלטפורמה ובאפליקציה, וכן על הפידבק הניתן ע"י המזמינים, לצורך הערכת מידת התאמתם של השליחים לצרכי המזמינים. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, לבצע בדיקות נאותות מסוימות, לרבות בדיקות רקע שונות (ולרבות בחינת רישיונות, ביטוחים ו/או מסמכים אחרים) , אך איננו מתחייבים כי השליחים, רשאים, מורשים, ו/או מסוגלים לבצע את המשלוחים באופן שיתאים לצרכי המזמין.
 • המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינו לבין השליח, וכי הוא משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של השליחים.
 • מובהר בזאת כי ככל שלאחר קבלת פרטי יצירת הקשר של המזמין עם השליח באמצעות האפליקציה, המזמין ו/או השליח הרלוונטיים יגיעו להסכם כלשהו, החברה אינה אחראית להסכם כאמור בשום צורה שהיא, היא אינה צד להסכם זה ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי הפלטפורמה מאתרת את השליחים הרלוונטיים ובונה את מסלולי השליחויות על-פי פרמטרים שונים, לרבות, אך לא רק, יעדי הפיזור של קבוצת המזמינים, זמינות השליחים ומיקומיהם בזמן הזמנת השליחות, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. החברה אינה מתחייבת כי מסלול ביצוע השליחות יהיה הקצר ביותר או המהיר ביותר והמזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע השליחות יכול והשליח יבצע שליחויות נוספות למזמינים נוספים, ואין ולא תהיה לו כל טענה על כך. 

5. תשלומים; שירותי עיבוד תשלומים

 • כמזמין, אתה מצהיר ומתחייב לשלם בזמן כל מס אשר חל על עסקה כאמור ולפעול בהתאם לדרישות חוקי המס החלים עליך. החברה תחייב את המזמין בגין עלות השירותים עם ביצוע העסקה כמפורט במדיניות הטיפול במשלוחים. סכום העסקה, בניכוי עמלות ותשלומים אחרים לחברה או לצדדים שלישיים, אשר יחולו על המזמין, יועבר לשליח. מועד ביצוע התשלום יהיה בהתאם לנוהלי החברה מעת. החברה מתעתדת להעביר תשלומים כאמור לשליח לכל הפחות פעם בחודש. במקרה של ביטול העסקה על ידי המזמין, עשוי להיות מחויב המזמין בהתאם למדיניות הטיפול במשלוחים. מובהר בזאת כי סכום העסקה עשוי להיות שונה באזורים, ימים ושעות מסויימות ("מועדי העומס") ביחס למועדים אחרים. הודעה על מועדי העומס תמסר על כך לפני ביצוע ההזמנה או בסמוך לכך באפלקציה.
 • החברה שומרת את הזכות לגבות תשלום בגין שירותים אותם היא נותנת כעת בחינם או לשנות את המחיר אותו היא גובה עבור שירותים הניתנים בתשלום.
 • בנוסף לעמלות והתשלומים החלים בהתאם לתנאי שימוש אלו ופרטי העסקה, יכול ויחולו עמלות נוספות בהן יחויב המזמין לדוגמא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על ידי חברת הסליקה או חברת כרטיסי האשראי. לחברה אין כל קשר או שליטה על עמלות ו/או תשלומים אלו והם יחולו בנוסף לכל תשלום אחר החל על העסקה.
 • החברה משתמשת, בין עבור עצמה ובין כמתווכת בינה לבין השליחים, בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות הפלטפורמה (להלן: "חברות עיבוד התשלומים ו-"שירותי עיבוד התשלומים", בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון, לרבות תנאי השימוש של חברת Zooz (המופיעים בכתובת https://zooz.com/terms-of-use/) טרם השימוש בפלטפורמה. במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי המשתמש/ת בפלטפורמה, באפליקציה ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום (“פרטי האשראי”) ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים. לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, אנו מקבלים מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המזמין בפלטפורמה לבין פרטי האשראי שלו/ה לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים הניתנים לו. איננו משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי ואיננו שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו. אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת הפלטפורמה ו/או האפליקציה הוא על אחריותך בלבד. בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי שירותי עיבוד התשלומים מתבצעים במסגרת הפלטפורמה ו/או האפליקציה בשם ועבור השליחים לא מהווה התקשרות ישירה בינינו ובינך לצורך אספקת השירותים, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.
 • חברות עיבוד התשלומים עשויות להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך:

(1) שיפור שירותי עיבוד התשלומים (ללא שימוש במידע אישי);

(2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המזמינים והשליחים ו/או המזמינים והחברה. בנוסף, חברת עיבוד התשלומים תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדים שלישיים לצרכיה המסחריים.

6. שיפוי ופיצוי

המזמין מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת מצג ו/או תנאי כלשהו מתנאי השימוש, בקשר למשלוח (לרבות שליחתו, אריזתו והטיפול בו), לאחריות למוצר או לשירות, להפרות דיני הפרטיות או דינים אחרים ולכל טענת צד שלישי כלשהו, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המזמינים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

7. שימושים מותרים

 • הנך רשאי לעשות בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, וזאת בתנאי שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה.
 • אין להשתמש בשירות על מנת לשלוח:
  • חפצים אשר אינם בבעלותו המלאה של המזמין או אשר אינם מושאלים לו כדין;
  • חפצים אשר שוויים הכספי עולה על 500 ₪ (או סכום גבוה יותר, כמפורט בתנאי השימוש לעסקים), או חפצים בעלי ערך אישי מיוחד כגון חפצי אומנות, תכשיטים, מטבעות זהב וכסף וכדומה;
  • חומרים מסוכנים או חומרים העלולים להזיק או לסכן חיי אדם או בעל חיים;
  • דברי מזון או משקה, לרבות, אך לא רק, משקאות אלכוהוליים מכל סוג שהוא (למעט במידה והינך משתמש בשירות Gett Delivery בין עסקים ללקוחות קצה, בכפוף לתנאי השימוש בלינק להלן: https://www.gett.com/il/legal/delivery/business/)
  • חפצים האסורים לשליחה לפי כל דין, או שיש צורך ברישיון מיוחד לשליחתם, לרבות, אך לא רק, סמים, תרופות, חומרים ביולוגיים וכימיים, תחמושת, כלי ירייה, וכדומה
  • חפצים שיש צורך בטיפול מיוחד בהובלתם, לרבות, אך לא רק, מוצרים שיש להובילם בקירור, חפצים שבירים, ומוצרים מתכלים; וכן
  • מוצרי טבק (למעט במידה והינך משתמש בשירות Gett Delivery בין עסקים ללקוחות קצה, בכפוף לתנאי השימוש בלינק להלן: https://www.gett.com/il/legal/delivery/business/)
 • מובהר בזאת שהפרת הוראות סעיף זה תזכה את החברה ו/או השליח ו/או כל נפגע אחר כתוצאה בשיפוי בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגמרו כתוצאה משימוש אסור זה, ללא כל הגבלה.
 • במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה, עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותה התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או במי מהמזמינים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או בזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או הפלטפורמה; (ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של הפלטפורמה ו/או האפליקציה; (ה) פגיעה בפרטיותם של מזמינים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של מזמינים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לפלטפורמה ו/או לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין מזמינים אחרים, ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (י) מתן דירוג (כהגדרתו להלן) שלא משקף הערכה מהימנה ובתום לב של רמת השירות של השליח הרלוונטי, עקב ניסיון אישי עמו, במטרה לשפר את המוניטין שלו או לפגוע בו; וכן אין לבצע כל ניסיון לאכוף את האפליקציה ע"י תשלום במזומן ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
 • לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

8. קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, באפליקציה, ובתכנים המועברים באמצעותם הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש בפלטפורמה, באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").
 • הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
 • בעת שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

9. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בהסכם ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה או בכל דרך אחרת. שינויים בתנאי השירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או השימוש בשירותים הניתנים בה לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי ההסכם החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה, באפליקציה ו/או לרכוש שירותים כלשהם.

10. הפסקת פעילות הפלטפורמה ו/או האפליקציה וסיום התנאים

 • החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המזמין לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.
 • בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או הפלטפורמה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המזמין מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטות אלה.
 • הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

11. היעדר יחסי עובד מעביד

מובהר ומוסכם בפרוש כי אין בהסכם זה ו/או במתן השירות להחיל יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בהסכם זה בין החברה למזמינים ו/או בינם לבין עצמם. המזמין מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל העלולים ליצור רושם שכזה וכן לשפות ולפצות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרם לה עקב הפרת סעיף זה ו/או טענה כנגדה בהקשר זה ללא כל הגבלה.

12. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המזמינים, השליחים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המזמינים, השליחים, ו/או תנאי השימוש, הנו הדין הישראלי בלבד.

13. תנאים נוספים

כאמור לעיל, תנאים אלה יכללו את התנאים הנוספים הבאים, בדרך של הפניה:

14. פניה לחברה

כל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה ו/או הפלטפורמה, תוכל/י לפנות אלינו בשירות ההודעות באפליקציה ו/או בכתובת support-il@gett.com