תקנון ותנאי השתתפות במבצע "נהג מביא נהג באילת"

תאריך עדכון: 12.8.2021

חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("Gett") מתכבדת להזמין אותך, נהג באחת מתוכניות אילת, להשתתף במבצע מבצע "נהג מביא נהג באילת" המתקיים החל מיום: 15.8.2021 ("מועד תחילת המבצע") ועד למוקדם מבין: (א) 1.10.2021; או (ב) מועד שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Gett ("מועד סיום המבצע") וביחד עם מועד תחילת המבצע – "תקופת המבצע", והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפותך במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.
תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

1. כשירות

על מנת להגיש מועמדות ולהשתתף במבצע, עליך:
א. להיות במועד המבצע נהג מונית הקשור בהסכם שירותים עם Gett תחת אחת מתוכניות אילת ומספק שירותי הסעה במונית באמצעות האפליקציה של Gett ו/או הטאבלט של Gett או נהג אשר משכיר את המונית אך קשור בהסכם שירותים עם Gett ומספק שירותי הסעה במונית באמצעות האפליקציה של Gett ו/או הטאבלט של Gett.

ב. עובדי Gett וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה ו/או עובדי חברות פרסום או שיווק המעניקות שירותים לGett אינם כשירים להשתתף במבצע.

2. מתווה המבצע

בתקופת המבצע יוכלו העומדים בתנאי הכשירות ("המשתתפים"), כאמור לעיל, לזכות בפרס כמפורט בס' 3 להלן.

כיצד ניתן לזכות?
א. כל משתתף יעביר פרטי נהגים, העשויים לגלות עניין בהתקשרות עם חברת Gett לצורך מתן שירותי הסעה במונית באילת, אשר במשך 45 ימים לפני מועד מילוי הטופס לא היו קשורים בהסכם כלשהו עם Gett, ולמעט נהגים שמסיבה כלשהי נחסמו ע"י Gett מלבצע נסיעות כאמור ("נהג כשיר") באחת משתי האפשרויות הבאות:
                 (1) מילוי טופס פרטי הנהג הכשיר על ידי המשתתף בלינק: https://www.gett.com/il/drivers/friend2friend-eilat/ (להלו: "טופס הפניית נהג"). מעבר לפרטי הנהג הכשיר, כל משתתף ימלא את מספר הנהג שלו ואת מספר הטלפון שלו, על מנת שנוכל לשייך את ההמלצה לאותו משתתף. אין מגבלה על מס' טפסי הפניית הנהג אותם יוכל משתתף להגיש בתקופת המבצע.
                 (2)מילוי טופס הצטרפות על ידי הנהג הכשיר, בשימוש בלינק ייחודי המשויך למשתתף ("טופס הצטרפות ייחודי"). לכל משתתף לינק ייחודי לטופס הצטרפות נהגים חדשים, שנשלח אליו מאת Gett, באמצעותו יכולים נהגים כשירים להתקשר עם Gett. אותו לינק משויך למשתתף ספציפי, באמצעותו Gett תוכל לשייך את אותה הצטרפות כאמור לאותו משתתף לצורך בחינת זכאות לפרס.

ב. לאחר שתקבל Gett את טופס הפניית הנהגים או טופס הצטרפות ייחודי מידי המשתתף, תיצור Gett קשר עם כל אחד מהנמענים המפורטים בו, במידה ואלו לא הופיעו כבר בטופס הפניית נהגים או טופס הצטרפות ייחודי שנמסר לה על-ידי משתתף אחר במהלך 45 הימים שקדמו למועד הגשת הטופס תחת מבצע זה או מבצע דומה, ותבהיר לאותם נמענים כי הופנו על-ידי אותו המשתתף, וכי המשתתף משתתף במבצע נושא פרסים כתוצאה מהתקשרותם עם Gett בכפוף לתנאי המבצע ותנאי תקנון זה.

ג. במהלך תקופה של 60 ימים ממועד תום המבצע ("תקופת המבחן"), Gett תסכם לפי רישומיה את כל נהגי המוניות אשר: (א) הופנו באמצעות טופס הפניית הנהגים ו/או טופס הצטרפות ייחודי על-ידי המשתתפים בתקופת התחרות, הכשירים להיחשב כנהגים כשירים, (ב) התקשרו במהלך כל תקופת המבצע עם חברת Gett והתקשרותם לא הופסקה או הושעתה, מכל סיבה שהיא, (ג) נשארו במשך תקופה מינמאלית של 60 ימים באחת מתוכניות אילת של Gett, (ד) ביצעו שלושים (30) נסיעות לפחות באמצעות אפלקציית גט במהלך 60 ימים ממועד הצטרפותם ("המצטרפ(ים) החדשים").

ד. משתתף שלפחות 5 (חמישה) מהנהגים הכשירים שמסר את פרטיהם ל- Gett, התקשרו במהלך המבצע עם Gett, עמדו בתנאי סעיף ‏ג והפכו למצטרפים חדשים יחשב כ"משתתף זכאי". 

הכרעת Gett

א. Gett תבחר את 2 המשתתפים הזכאים בעלי כמות המצטרפים החדשים שהגיעו באמצעות המלצה שלהם על פי תנאי תקנון זה ("הזוכים").
ב. במידה ויהיו מספר משתתפים זכאים בעלי כמות זהה של מצטרפים חדשים המשויכים אליהם, הכרעת השוויון תיעשה על פי מספר הנסיעות הכולל שעשו המצטרפים החדשים של אותו משתתף זכאי, בתקופת המבחן.
ג. Gett תהיה המחליטה הבלעדית בכל הקשור למבצע ולזוכים ולמשתתפים לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ד. למען הסר ספק- במידה ושמו ופרטיי התקשרותו של מצטרף חדש נכללו ביותר מטופס הפניית נהגים אחד, יזוכה המשתמש אשר הגיש את טופס הפניית הנהגים או טופס ההצטרפות הייחודי הכולל את שם ופרטי התקשרותו של המצטרף החדש הראשון.
ה. לתשומת לבך- רק טפסים אשר יתקבלו עד למועד סיום המבצע לכל המאוחר ובגינם הצטרפו נהגים חדשים (כמפורט לעיל) שהוכשרו במהלך תקופת המבחן ע"י צוות השופטים ככשירים להיחשב כמצטרפים חדשים, יזכו את המשתתף בפרס.
ו. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה ומצטרף חדש שיופיע בטופס הפניית הנהגים שלך יצטרף לאחר מועד סיום המבצע, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Gett רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו במבצע בין היתר אם סברה כי המשתתף פעל בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת.
ז. תוצאת המבצע תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.

3. הפרס

א. כל אחד מהזוכים, יזכה בשובר לחופשה זוגית בישראל של 2 לילות במלונות יוקרה, מלונות בוטיק וסוויטות מפוארות (שובר "החופש להתרגש" או שווה ערך לו), שיסופק על ידי חברת נופשונית.
ב. הפרס יוענק בתאריך 1.1.2022, לאחר שהנהג יוכר כמצטרף חדש.

הטבת הצטרפות
כל מצטרף חדש שהצטרף בעקבות המלצה של משתתף בטופס הפניית נהג או בטופס הצטרפות ייחודי, לאחד ממסלולי הליבה באילת (גט מקסימום אילת וגט 5 אילת) יקבל הטבת הצטרפות של 50% הנחה מדמי המנוי הקבועים, לפי המסלול אותו יבחר, למשך חודשיים ממועד ההצטרפות.

4. הצהרות המשתתף

א. המשתתף מצהיר כי יציית להוראות החוק ככלל ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 בפרט, וכי ידוע לו היטב שאינו מורשה לכלול בטופס ההפניה פרטים אישיים של נמענים ו/או לשלוח בעצמו הזמנה אישית לנמענים אשר לא נתנו לו את הסכמתם לכך מראש. על המשתתף להבהיר לנמענים כי לאחר קבלת טופס הפניית הנהגים מתעתדת Gett ליצור עמם קשר ולפנות בהצעה להיקשר בהסכם למתן שירותים, וכי המשתתף הרלוונטי עשוי לקבל פרס ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או תשלום במידה ונמען זה יוכשר על-ידי צוותת השופטים כ"מצטרף חדש" לפי התנאים המפורטים לעיל.
ב. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי בהתבסס על פרטי ההתקשרות המפורטים בטופס הפניית הנהגים שימסור תיצור Gett קשר עם הנמענים המפורטים בו, תבהיר לנמענים כי פרטיהם נמסרו ל-Gett על-ידי המשתתף וכי המשתתף עשוי לזכות בפרס כתוצאה מהתקשרותו של הנמען עם Gett בכפוף לתנאי המבצע, וכי למשתתף אין ולא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ג. המשתתף מצהיר ומתחייב כי יכלול בטופס ההפנייה אך ורק פרטים של נמענים העשויים, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, למצוא בה עניין, המשמשים כנהגי מונית מורשים בישראל, אשר נותנים שירות באילת, וכי אין במשלוח הפרטים בטופס ההפנייה על ידו משום הפרת התחייבות מצידו, כלפי צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן.
ד. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שימוש מסחרי במסגרת המבצע לרבות שליחת ההזמנה האישית באמצעות בחירת נמענים כלשהם מרשימת הנמענים ושליחת "דואר זבל" (ספאם) .

5. פיצוי ושיפוי

המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפותת במבצע.

6. שונות

א. Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצעו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, ובכלל זה להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעד ו/או לשנות את תקופת המבצע (להאריך או לקצר).

ב. Gett לא תהיה אחראית על תנאי ומימוש הטבת הפרס, כל טענה בדבר הטבת הפרס תופנה לנופשונית- ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ והיא תהיה האחראית הבלעדית לגבי טענות אלו.

ג. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו המשתתף הזוכה.

ד. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת.

ה. הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על-פי חוק על קבלת הפרס ו/או על הזוכה, ככל שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.

ו. השתתפות במבצע, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצע בכל באמצעים הנחוצים. Gett, תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.

ז. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ח. כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.