תקנון ותנאי השתתפות במבצע "הזמן נהגים למסלולי ליבה"

תאריך עדכון: 16.01.2023

חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (“Gett”) מתכבדת להזמין אותך, הנהג, להשתתף במבצע "הזמן נהגים" המתקיים החל מתאריך: 11.09.2022 ("מועד תחילת המבצע") ועד למוקדם מבין: (א) 31.01.2023 או (ב) מועד שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Gett ("מועד סיום המבצע") וביחד עם מועד תחילת המבצע – "תקופת המבצע", והכל בכפוף לתנאי תקנון זה להלן.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפותך במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

1. כשירות

על מנת להגיש מועמדות ולהשתתף במבצע, עליך:

 • להיות במועד המבצע נהג מונית הקשור בהסכם שירותים עם Gett ומספק שירותי הסעה במונית באמצעות האפליקציה של Gett.
 • עובדי Gett וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה ו/או עובדי חברות פרסום או שיווק המעניקות שירותים ל-Gett אינם כשירים להשתתף במבצע.

2. מתווה המבצע

בתקופת המבצע יוכלו העומדים בתנאי הכשירות ("המשתתפים"), כאמור לעיל, לזכות בפרסים כמפורט בס' 3 להלן.

כיצד ניתן לזכות?

 • כל משתתף יעביר פרטי נהג, העשוי לגלות עניין בהתקשרות עם חברת Gett, לצורך מתן שירותי הסעה במונית, אשר במשך 45 ימים לפני מועד מילוי הטופס לא היה קשור בהסכם כלשהו עם Gett, ולמעט נהג שמסיבה כלשהי נחסם ע"י Gett מלבצע נסיעות כאמור ("נהג כשיר") באחת משתי האפשרויות הבאות:
  • מילוי טופס פרטי הנהג הכשיר על ידי המשתתף בלינק: https://www.gett.com/il/friend2friend ("טופס הפניית נהג"). מעבר לפרטי הנהג הכשיר, כל משתתף ימלא את מספר הנהג שלו ואת מספר הטלפון שלו, על מנת שההמלצה תשויך למשתתף הרלוונטי. אין מגבלה על מספר טפסי הפניית הנהג אותם יוכל משתתף להגיש בתקופת המבצע.
  • מילוי טופס הצטרפות על ידי הנהג הכשיר, בשימוש בלינק ייחודי המשויך למשתתף ("טופס הצטרפות ייחודי"). לכל משתתף לינק ייחודי לטופס הצטרפות נהגים חדשים, שנשלח אליו מאת Gett, באמצעותו יכולים נהגים כשירים להתקשר עם Gett. אותו לינק משויך למשתתף ספציפי, באמצעותו, Gett תוכל לשייך את אותה הצטרפות כאמור לאותו משתתף לצורך בחינת זכאות לפרס.
 • לאחר שתקבל Gett את טופס הפניית הנהגים או טופס ההצטרפות הייחודי מידי המשתתף, תיצור Gett קשר עם כל אחד מהנמענים המפורטים בו, במידה ואלו לא הופיעו כבר בטופס הפניית נהגים או טופס הצטרפות ייחודי שנמסר לה על-ידי משתתף אחר במהלך 45 הימים שקדמו למועד הגשת הטופס תחת מבצע זה או מבצע דומה, ותבהיר לאותם נמענים כי הופנתה אליהם על-ידי אותו המשתתף, וכי המשתתף משתתף במבצע נושא פרסים כתוצאה מהתקשרותם עם Gett, בכפוף לתנאי המבצע ותנאי תקנון זה.

הכרעת Gett

 • Gett תהיה המחליטה הבלעדית בכל הקשור למבצע ולזוכים, ולמשתתפים לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Gett רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו במבצע בין היתר אם סברה כי המשתתף פעל בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת.
 • תוצאת המבצע תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.

3. הפרס

בגין כל נהגי המוניות אשר הופנו באמצעות טופס הפניית הנהגים ו/או טופס הצטרפות ייחודי על-ידי המשתתפים בתקופת המבצע, הנחשבים כנהגים כשירים, והתקשרו במהלך תקופת המבצע עם חברת Gett ("המצטרפ(ים) החדש(ים)", יוכל המשתתף לזכות בפרסים בסכומי הכסף, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות המפורטים להלן;

למען הסר ספק- במידה ושמו ופרטי התקשרותו של מצטרף חדש נכללו ביותר מטופס הפניית נהגים אחד, יזוכה המשתתף אשר הגיש את טופס הפניית הנהגים או טופס ההצטרפות הייחודי הכולל את שם ופרטי התקשרותו של המצטרף החדש הראשון.
לתשומת לבך- רק טפסים אשר יתקבלו עד למועד סיום המבצע לכל המאוחר ובגינם הצטרפו נהגים חדשים (כמפורט לעיל) שהוכשרו ע"י צוות השופטים כמצטרפים חדשים, יזכו את המשתתף בפרס. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה ומצטרף חדש שיופיע בטופס הפניית הנהגים שלך יצטרף לאחר מועד סיום המבצע, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.

סכומי הפרס, המסלולים המזכים ותנאי הזכאות

לצורך חישוב הזכאות לפרס, "חודש" ייחשב מהיום ה-1 לכל חודש ועד היום האחרון באותו חודש קלנדרי.

 • מדרגה ראשונה– תזכה את המשתתף עבור עצם הצטרפות המצטרף החדש לאחד מהמסלולים הבאים בסכומים המפורטים להלן;
Gett מקסימום CASHBACK  ארציGett מקסימום CASHBACK איזוריGett 5 פלוס
300 ש"ח200 ש"ח200 ש"ח

גובה הפרס יחושב לפי המסלול שבו ימצא המצטרף החדש, הפרס יוענק במסגרת ההתחשבנות החודשית העוקבת להצטרפות המצטרף החדש.

 • מדרגה שניה– תזכה את המשתתף עבור מצטרף חדש אשר; (א) נשאר באופן רציף ממועד הצטרפותו ועד לסיום חודש הפעילות השני (כמוסבר להלן), באחד מהמסלולים המזכים של Gett (כמפורט להלן); (ב) התקשרותו לא הופסקה או הושעתה, מכל סיבה שהיא; (ג) ביצע 30 (שלושים) נסיעות לפחות באמצעות אפלקציית Gett במהלך חודש הפעילות השני שלו (לצורך הדוגמא, מצטרף חדש שהתקשר בהסכם התקשרות עם Gett בתאריך 17.1.2022, חודש הפעילות השני שלו יתחיל בתאריך 1.2.2022 ויסתיים בתאריך 28.2.2022) בסכומים המפורטים להלן;
Gett מקסימום CASHBACK ארציGett מקסימום CASHBACK איזוריGett 5 פלוס
700 ש"ח500 ש"ח300 ש"ח

גובה הפרס יחושב לפי המסלול שבו ימצא המצטרף החדש באותו החודש, הפרס יוענק במסגרת ההתחשבנות החודשית העוקבת לחודש הפעילות השלישי של המצטרף החדש.

 • 'מסלולים מזכים' הינם מסלול 'Gett מקסימום CASHBACK ארצי', מסלול 'Gett מקסימוםCASHBACK איזורי' ומסלול 'Gett 5 פלוס'.

לנוחותכם טבלה מרכזת:

Gett מקסימום CASHBACK ארציGett מקסימום CASHBACK איזוריGett 5 פלוס
מדרגה ראשונה300 ש"ח200 ש"ח200 ש"ח
מדרגה שניה700 ש"ח500 ש"ח300 ש"ח
סה"כ1000 ש"ח700 ש"ח500 ש"ח

קבלת הפרסים תלויה בעמידה בתנאי הזכאות כמפורט בתקנון זה.

מובהר בזאת, ככל שהמצטרף החדש עבר למסלול אחר, אשר אינו מזכה בפרס על פי תקנון זה, לא יהיה זכאי המשתתף לפרס במסגרת תקנון זה ויחולו הוראות תקנון המבצע ביחס למסלול האחר. בכל מקרה, לא יהיה זכאי המשתתף לפרס הנוסף במלואו במסגרת המבצע האחר אלא לגבוה מבין השניים, והכל בתנאי שעמד בתנאי הוראות התקנון ביחס לפרס הרלוונטי. למען הסר ספק, לא מדובר בפרסים מצטברים אלא חליפיים.

4. הצהרות המשתתף

 • המשתתף מצהיר כי יציית להוראות החוק ככלל ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 בפרט, וכי ידוע לו היטב שאינו מורשה לכלול בטופס ההפניה פרטים אישיים של נמענים ו/או לשלוח בעצמו הזמנה אישית לנמענים אשר לא נתנו לו את הסכמתם לכך מראש. על המשתתף להבהיר לנמענים כי לאחר קבלת טופס הפניית הנהגים מתעתדת Gett ליצור עמם קשר ולפנות בהצעה להיקשר בהסכם למתן שירותים, וכי המשתתף הרלוונטי עשוי לקבל פרס ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או תשלום במידה ונמען זה יוכשר על-ידי צוותת השופטים כ"מצטרף חדש" לפי התנאים המפורטים לעיל.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי בהתבסס על פרטי ההתקשרות המפורטים בטופס הפניית הנהגים שימסור תיצור Gett קשר עם הנמענים המפורטים בו, תבהיר לנמענים כי פרטיהם נמסרו ל-Gett על-ידי המשתתף וכי המשתתף עשוי לזכות בפרס כתוצאה מהתקשרותו של הנמען עם Gett בכפוף לתנאי המבצע, וכי למשתתף אין ולא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי יכלול בטופס ההפנייה אך ורק פרטים של נמענים המשמשים כנהגי מונית מורשים בישראל העשויים, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, למצוא עניין בהתקשרות עם Gett, , וכי אין במשלוח הפרטים בטופס ההפנייה על ידו משום הפרת התחייבות מצידו, כלפי צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שימוש מסחרי במסגרת המבצע לרבות שליחת ההזמנה האישית באמצעות בחירת נמענים כלשהם מרשימת הנמענים ושליחת "דואר זבל" (ספאם) .

5. פיצוי ושיפוי

המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפותת במבצע.

6. שונות

 • Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצעו/או לשנות את תנאיו בתקנון זה, ו/או לשנות את תקופת המבצע (להאריך או לקצר) ובכלל זה להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו המשתתף הזוכה.
 • הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת.
 • הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על-פי חוק על קבלת הפרס ו/או על הזוכה, ככל שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.
 • השתתפות במבצע, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצע בכל באמצעים הנחוצים. Gett תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.