תקנון "קיץ של הגרלות "2021"

תקנון "קיץ של הגרלות "2021" (להלן: "התקנון")

תקנון "קיץ של הגרלות "2021" (להלן: "התקנון")

ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (להלן: "Gett" או "עורכת ההגרלה" כהגדרתה מטה) מזמינה את נהגי Gett המשתתפים במבצע (כהגדרתם מטה) להשתתף במבצע ההגרלות "קיץ של הגרלות 2021" בהתאם להוראות התקנון אשר יפורטו להלן:

1.           הגדרות:

 • "אחוז הענות מינימלי להגרלה ספציפית":
  • מספר המתקבל מחלוקת סך הנסיעות בגינן בוצע קיבול בסך ההזמנות (ביחס לתקופת הגרלה ספציפית).
  • מספר זה הינו סף מינימלי הנדרש לביצוע (בחלק מההגרלות הספציפיות) בתקופת הגרלה ספציפית והינו אחד מבין כלל התנאים המצטברים לצורך הפיכת נסיעה נבחרת לנסיעה מזכה.
  • שימוש בסף מינימאלי זה, יחל בתאריך 15/06/2021, בכפוף לפיתוח ההיבטים הטכנולוגיים הכרוכים ביישומו ולאישורו בחברת Gett שינתן לאחר בדיקה המעידה על העדר תקלות טכניות בהפעלתו.
 • "האפליקציה":
  • האפליקציה המופעלת על-ידי Gett.
 • "הגרלה ספציפית":
  • אחת מבין ההגרלות אשר יערכו במסגרת מבצע ההגרלות, בהתאם לתנאי תקנון זה וכמפורט בו.
  • o       כל הגרלה ספציפית הנה (1) הגרלה מסוג הגרלה שונה, ו-(2) נערכת בתקופת הגרלה ספציפית, ו-(3) תזכה בפרס/ים ספציפי/ים.
 • –        "ההגרלה/ות" או "המבצע":
  • מבצע ההגרלות בשם "קיץ של הגרלות 2021" אשר נערך כמפורט ובהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "הודעת היתר כללי לעריכת הגרלות"), אשר במסגרתו יתקיימו הגרלות ספציפיות.
 • "הזמנה"/"הזמנות":
  • הצעה/הצעות לביצוע נסיעה/נסיעות של משתמש/משתמשי האפליקציה שהופנתה/שהופנו לנהג באמצעות האפליקציה.
  • באפשרות הנהג לסרב /לא להגיב להצעה/הצעות אלו (להלן: "סירוב"), או לקבל אותה/אותן (להלן: "קיבול ההזמנה" או "קיבול ההזמנות" או "קיבול").
 • "המפקח":
  • עו"ד שי ינובסקי ממשרד גרוס ושות', אשר כתובת משרדו הנה רחוב מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל העגול, תל אביב – יפו, 6701101, ישראל.
 • "המשתתף/ים הזוכה"/"הזוכה/ים":
  • משתתף/ים אשר ביצע/ו נסיעה/ות מזכה/ות ויזכה/ו בפרס/ים ספציפי/ים בכפוף לאמור בתקנון זה.
 • "הפרס/ים":
  • שווה כסף אשר הזכייה בו תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת, בהתאם לתנאי תקנון זה.
 • "התוכנה":
  • ההגרלה תעשה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל בצורה רנדומאלית וממוחשבת נסיעה נבחרת ו/או נסיעה מזכה מתוך מאגר הנסיעות כמפורט בתקנון.
 • "מאגר הנסיעות הרלוונטיות ביחס להגרלה ספציפית":
  • כלל הנסיעות המצויות במאגר הנסיעות אשר בוצעו בתקופת הגרלה ספציפית.
 • "מאגר הנסיעות":
  • מאגר אשר ירכז את כלל הנסיעות שבוצעו במסגרת המבצע ממנו תעלה באקראי התוכנה נסיעה נבחרת עד העלאת נסיעה מזכה כמפורט בתקנון זה.
 • –        "מאגר זוכים חלופי":
  • ביחס לכל הגרלה ספציפית, לאחר העלאת נסיעה/נסיעות מזכה/מזכות, התוכנה תייצר מתוך מאגר הנסיעות הרלוונטיות ביחס להגרלה ספציפית רשימה של נסיעות מזכות בהמתנה אשר ימוינו בהתאם לסדר העלאתן בגורל.
  • מאגר זה ישמש כעתודה, ממנו תבחר נסיעה מזכה בהמתנה בקרות אובדן הזכאות לפרס ספציפי (כהגדרתו) בלבד.
 • "מדיניות הפרטיות":
 • "מסלול/ים רלוונטי/ים להגרלה ספציפית":
  • מסלול/ים רלוונטי/ים אשר הינו/הינם חלק מהתנאים המצטברים ביחס להגרלה ספציפית.
 • "מסלול/ים רלוונטי/ים":
  • מסלול/ים הנכללים במבצע.
  • אחד מבין המסלולים הבאים:(1) Gett מקסימום, ו- (2) Gett מקסימום מחוץ לגוש דן, ו- (3) "Gett 5", ו-(4) "סוף שבוע ללא הגבלה", ו- (5) "משלימים עם Gett – מונה מלא", ו-(6) מסלולי אילת ומסלול עמלות 299+10%,ו- (7) וכל מסלול אחר שיושק ע"י Gett במהלך תקופת המבצע (להלן כלל המסלולים הרלוונטיים יקראו יחדיו: "כל המסלולים").
 • "מסלולים":
  • סוגי שירותים ש-Gett מספקת לנהג בגינם הוא מתחייב לשלם ל-Gett, בכל חודש קלנדארי דמי מנוי בהתאם לסוג השירות שייבחר על-ידי הנהג.
 • "מקום פרסום תוצאת הגרלה ספציפית":
  • תוצאות הגרלה יפורסמו בפורטל הנהגים אשר נמצא באפליקציית הנהג.
 • "משתמש/י האפליקציה":
  • בהתאם להגדרת "משתמש/ת/ים" בתנאי השימוש.
 • "נהג/ים" "נהג/י Gett":
  • נהגי מונית המספקים באמצעות האפליקציה שירותי הסעה במונית למשתמשי האפליקציה, באמצעות אחד מהמסלולים הרלוונטיים.
 • "נסיעה מזכה בהמתנה" /"נסיעות מזכות בהמתנה":
  • ביחס להגרלה ספציפית: (1) "נסיעה כשירה" (כהגדרתה מטה), וגם (2) בוצעה ע"י "משתתף זכאי" (כהגדרתו מטה), וגם (3) עלתה בגורל לאחר העלאת נסיעה מזכה לצורך שמירתה כעתודה במאגר זוכים חלופיים. ככלל, בגין נסיעה מזכה בהמתנה לא יינתן פרס ספציפי ו/או פרס כלשהו, אלא בקרות אובדן הזכאות לפרס ספציפי (כהגדרתו).
 • "נסיעה מזכה":
  • נסיעה נבחרת בהגרלה ספציפית שהינה (1) "נסיעה כשירה" (כהגדרתה מטה), וגם (2) בוצעה ע"י "משתתף זכאי" (כהגדרתו מטה). בגין נסיעה מזכה יינתן פרס ספציפי, ובלבד שמתקיימים כלל התנאים האמורים בתקנון זה.
 • "נסיעה נבחרת" / "נסיעות נבחרות":
  • נסיעה המצויה במאגר הנסיעות ועלתה בגורל ע"י התוכנה. נסיעה זו עלולה להוות נסיעה מזכה ביחס להגרלה ספציפית בהינתן ויתקיימו התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • מספר הנסיעות הנבחרות משתנה ביחס להגרלות הספציפיות כמפורט בתקנון.
 • "סוג ההגרלה":
  • המבצע כולל 3 סוגי הגרלות: (1) "הגרלה יומית", ו- (2) "הגרלה שבועית" ו- (3) “הגרלה תקופתית” במועדים המפורטים בתקנון זה.
 • "עורכת ההגרלה":
  • o       ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ, מספר חברה 514486547, אשר כתובת משרדה הנה רחוב הברזל 19 תל אביב – יפו, 6971025, ישראל (להלן: "מקום עריכת ההגרלה").
 • "פרס ספציפי" / "פרסים ספציפיים":
  • פרס/ים אשר ניתן/ים בגין הגרלה ספציפית, ערכו/ם הכספי משתנה בהתאם לסוג ההגרלה וכמפורט בתקנון ובהתאם להלן:
  • פרס/פרסים – הגרלה יומית:

לצפייה באתר הבחירה לחצ/י כאן.

 • ·       1 שובר BUYME על סך 5,000 שקלים למימוש בשורה ארוכה של בתי עסק לנסיעה הנבחרת הראשונה שתעלה בגורל – לצפייה באתר הבחירה לחצ/י כאן.
  • פרס/פרסים – הגרלה שבועית:
   • ·       1 שובר BUYME על סך 10,000 שקלים למימוש בשורה ארוכה של בתי עסק לנסיעה הנבחרת הראשונה שתעלה בגורל – תוכל להיכנס בלינק הבא
  • פרס/פרסים – “הגרלה תקופתית”:
   • “הגרלה תקופתית” מספר 1 שתערך בתאריך 19/07/2021: מונית מדגם סקודה אוקטביה (שווי המונית הינו 125,346 ש"ח) כולל אגרת רישוי, שנת יצור 2021, 5 דלתות, מסוכנות יהודה מזרחי.
   • ·       “הגרלה תקופתית” מספר 2 שתערך בתאריך 09/08/2021: מונית מדגם סקודה אוקטביה (שווי המונית הינו 125,346 ש"ח) כולל אגרת רישוי, שנת יצור 2021, 5 דלתות, מסוכנות יהודה מזרחי.
   • סה"כ שתי מוניות, לשתי הנסיעות הנבחרות שיעלו בגורלמונית אחת בכל הגרלה.
 • –        "תנאי השימוש":
 • –        "תנאי סף" / "תנאי סף להגרלה ספציפית":
  • מספר נסיעות מינימלי הנדרש לביצוע בתקופת הגרלה ספציפית, אשר הינו אחד מבין כלל התנאים המצטברים לצורך הפיכת נסיעה נבחרת לנסיעה מזכה. מספר נסיעות זה נקבע ביחס לסוג ההגרלה כמפורט בתקנון ובהתאם לאמור בטבלת ההגרלות.
 • "תקופת הגרלה ספציפית":
  • המועד/ים (ימים ושעות) בהם הנסיעות שבוצעו יכללו במאגר הנסיעות הרלוונטיות ביחס להגרלה ספציפית כמפורט בתקנון.

2.           למי המבצע מיועד?

 • המבצע מיועד לנהגי Gett הנמצאים באחד מבין המסלול/ים רלוונטי/ים בהתאם למפורט בתקנון זה (להלן: "המשתתף/ים" או "המשתתף/ים במבצע").
 • יובהר כי המבצע אינו מיועד לשליחים, אלא לנהגי מוניות בלבד המבצעים נסיעות פרטיות/עסקיות.

3.           זמני ביצוע ההגרלות ומועדי המבצע

 • ההגרלה השבועית – תוגרל בימי שני, עד השעה 21:00
 • הגרלה יומית – אם תקופת הגרלה ספציפית הינה בימים ראשון-רביעי, ההגרלה תתבצע יום לאחר מכן עד השעה 21:00. אם תקופת הגרלה ספציפית הינה בימים חמישי-שבת, ההגרלה תתבצע ביום ראשון לאחר מכן עד השעה 21:00.
 • –        “הגרלה תקופתית”– כל אחת מבין שתי ההגרלות תבוצע עד  96  שעות לאחר סיום תקופת הגרלה זו.
 • זמני ביצוע ההגרלה הסופיים יפורסמו בפורטל הנהגים אשר נמצא באפליקציית הנהג.
 • יום פרסום המבצע: 27/5/2021. יום עריכת ההגרלה האחרונה: 09/08/2021.

4.           תנאים מצטברים נדרשים לצורך זכייה בהגרלה ספציפית

                 4.1.      הגרלה יומיות

 • ביחס לכל הגרלה ספציפית יומית על כלל התנאים שלהלן להתקיים  ע"מ לזכות בפרס ספציפי את המשתתף במבצע:
 • התנאים המצטברים ביחס למשתתף:
  • המשתתף ביצע לכל הפחות את מספר הנסיעות המפורטות כתנאי סף להגרלה ספציפית.
  • המשתתף עמד לכל הפחות באחוז הענות מינימלי להגרלה ספציפית.
  • במהלך תקופת ההגרלה דירוג המשתתף באפליקציה לא היה נמוך מציון  4.6.

(להלן יחדיו יקרא משתתף אשר כלל התנאים המצטברים ביחס למשתתף התקיימו לגביו "משתתף זכאי").

 • התנאים המצטברים ביחס לנסיעה הנבחרת:
  • הנסיעה הנבחרת נכללת במאגר הנסיעות הרלוונטיות ביחס להגרלה ספציפית.
  • משתמש האפליקציה שילם לנהג בגין הנסיעה (במזומן – בכפוף לתנאי השימוש, או באשראי – לרבות ע"י הזנת מספר נהג באפליקציה באמצעות לחצן "תשלום עם Gett" המצוי באפליקציה).מחיר הנסיעה היה לכל הפחות המחיר המוגדר כ"מצב התחלתי של המונה" בהתאם לקבוע בהודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מחירי נסיעה במוניות מס' 2 התש"ף-2020.
  • הנסיעה הוזמנה בשעות תקופת הגרלה ספציפית. (למען הסר ספק, נסיעה אשר הוזמנה טרום תקופת הגרלה יומית ספציפית לא תחשב כנסיעה כשירה, זאת גם אם אותה נסיעה התחילה ו/או הסתיימה בתקופת ההגרלה הספציפית.)

(להלן יחדיו תקרא נסיעה שעמדה בכלל התנאים המצטברים ביחס לנסיעה הנבחרת: "נסיעה כשירה").

 • (בהגרלות יומיות עבור נהגי אילת ונהגי שאר הארץ תנאי סף ואחוז הענות מינימלי להגרלה ספציפית שונה ע"מ לשמור על שוויון בסיכויי הזכייה כמפורט בטבלת ההגרלות).

                 4.2.      הגרלות שבועיות

 • ביחס לכל הגרלה ספציפית שבועית על כלל התנאים שלהלן להתקיים  ע"מ לזכות בפרס ספציפי את המשתתף במבצע:
 • התנאים המצטברים ביחס למשתתף:
  • המשתתף ביצע לכל הפחות את מספר הנסיעות המפורטות כתנאי סף להגרלה ספציפית.
  • במהלך תקופת ההגרלה דירוג המשתתף באפליקציה לא היה נמוך מציון  4.6.
  • המשתתף עמד, לכל הפחות, בכלל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 4.1 ב: (1) אחת מבין ההגרלות היומיות שנערכו בימים ראשון עד רביעי בתקופת ההגרלה השבועית הספציפית, וגם (2)  באחת מבין ההגרלות היומיות שנערכו בימים חמישי עד שבת בתקופת ההגרלה השבועית הספציפית.
  • המשתתף היה נהג Gett לפני תחילת תקופת ההגרלה הספציפית.

(להלן יחדיו יקרא משתתף אשר כלל התנאים המצטברים ביחס למשתתף התקיימו לגביו "משתתף זכאי").

 • התנאים המצטברים ביחס לנסיעה הנבחרת:
  • הנסיעה הנבחרת נכללת במאגר הנסיעות הרלוונטיות ביחס להגרלה ספציפית.
  • משתמש האפליקציה שילם לנהג בגין הנסיעה (במזומן – בכפוף לתנאי השימוש, או באשראי – לרבות ע"י הזנת מספר נהג באפליקציה באמצעות לחצן "תשלום עם Gett" המצוי באפליקציה).מחיר הנסיעה היה לכל הפחות המחיר המוגדר כ"מצב התחלתי של המונה" בהתאם לקבוע בהודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מחירי נסיעה במוניות מס' 2 התש"ף-2020.

(להלן יחדיו תקרא נסיעה שעמדה בכלל התנאים המצטברים ביחס לנסיעה הנבחרת: "נסיעה כשירה").

                 4.3.      “הגרלה תקופתית”

 • התנאים המצטברים ביחס למשתתף:
  • המשתתף ביצע לכל הפחות את מספר הנסיעות המפורטות כתנאי סף להגרלה ספציפית.
  • במהלך תקופת ההגרלה דירוג המשתתף באפליקציה לא היה נמוך מציון  4.6.
  • ביחס ל”הגרלה תקופתית” מספר 1 – המשתתף היה באחד מבין המסלולים הרלוונטיים בתאריך 15/07/2021
  • ביחס ל”הגרלה תקופתית” מספר 2 – המשתתף היה באחד מבין המסלולים הרלוונטיים בתאריך 07/08/2021

 (להלן יחדיו יקרא משתתף אשר כלל התנאים המצטברים ביחס למשתתף התקיימו לגביו "משתתף זכאי").

 • התנאים המצטברים ביחס לנסיעה הנבחרת:
  • הנסיעה הנבחרת נכללת במאגר הנסיעות הרלוונטיות ביחס להגרלה ספציפית.

משתמש האפליקציה שילם לנהג בגין הנסיעה (במזומן – בכפוף לתנאי השימוש, או באשראי – לרבות ע"י הזנת מספר נהג באפליקציה באמצעות לחצן "תשלום עם Gett" המצוי באפליקציה).מחיר הנסיעה היה לכל הפחות המחיר המוגדר כ"מצב התחלתי של המונה" בהתאם לקבוע בהודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מחירי נסיעה במוניות מס' 2 התש"ף-2020 .

(להלן יחדיו תקרא נסיעה שעמדה בכלל התנאים המצטברים ביחס לנסיעה הנבחרת: "נסיעה כשירה").

 • בהגרלה זו תנאי סף שונה אשר נקבע בהתאם למועד ההצטרפות ל-Gett ע"מ לשמור על שוויון בסיכויי הזכייה כמפורט בטבלת ההגרלות).

5.           שיטת ההעלאה בגורל

 • ביחס לכל הגרלה ספציפית, התוכנה תעלה נסיעה נבחרת/נסיעות נבחרת (בהתאם למספר הפרסים) ויחול הכלל שלהלן:
  • במידה והנסיעה הנבחרת שהועלתה בגורל מהווה נסיעה מזכה (כהגדרתה): המשתתפ/ים הזכא/ים יזכה/יזכו בפרס/ים הספציפי/ים.
  • במידה והנסיעה הנבחרת שהועלתה בגורל אינה מהווה נסיעה מזכה (כהגדרתה): התוכנה תעלה בגורל נסיעה נבחרת נוספת עד אשר נסיעה זו תעמוד בכלל התנאים הנדרשים ע"מ שתוגדר כנסיעה מזכה בה המשתתפ/ים הזכא/ים יזכה/יזכו בפרס/ים הספציפי/ים.

(להלן: "כלל העלאת נסיעה מזכה בגורל").

 • ביחס לכל הגרלה ספציפית, לאחר התקיימות כלל העלאת נסיעה מזכה בגורל התוכנה תייצר מאגר זוכים חלופי (כהגדרתו).

6.           טבלת ההגרלות

                 6.1.      טבלת הגרלות יומיות:

 כל המסלולים- תאריך תחילת  תקופת הגרלה ספציפיתאזור אילת -שעות תקופת הגרלה ספציפיתשאר הארץ – שעות תקופת הגרלה ספציפיתאילת- "אחוז הענות מינימלי להגרלה ספציפית"שאר הארץ- "אחוז הענות מינימלי להגרלה ספציפית"שאר הארץ- תנאי סף אילת- תנאי סף
 31/05/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 01/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 02/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 03/06/202108:00-16:5907:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 03/06/202120:00-02:5920:00-05:00XX1520
 04/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:00XX1520
 05/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:00XX1520
 06/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 07/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 08/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 09/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 10/06/202108:00-16:5907:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 10/06/202120:00-02:5920:00-05:00XX1520
 11/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:00XX1520
 12/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:00XX1520
 13/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 14/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
XX1018
 15/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 16/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 17/06/202108:00-16:5907:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 17/06/202120:00-02:5920:00-05:0035%30%1520
 18/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1520
 19/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1520
 20/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 21/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 22/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 23/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 24/06/202108:00-16:5907:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 24/06/202120:00-02:5920:00-05:0035%30%1520
 25/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1520
 26/06/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1520
 27/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 28/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 29/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 30/06/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 01/07/202108:00-16:5907:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 01/07/202120:00-02:5920:00-05:0035%30%1520
 02/07/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1520
 03/07/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1518
 04/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 05/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 06/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 07/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 08/07/202108:00-16:5907:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 08/07/202120:00-02:5920:00-05:0035%30%1520
 09/07/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1520
 10/07/202108:00-16:59
20:00-02:59
20:00-05:0035%30%1520
 11/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 12/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 13/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 14/07/202108:00-16:59
20:00-00:59
07:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 15/07/202108:00-16:5907:00-09:59
15:00-19:59
40%40%1018
 15/07/202120:00-02:5920:00-05:0035%30%1520

                 6.2.      טבלת הגרלות שבועיות

 כל המסלולים- תאריך תחילת  תקופת הגרלה ספציפיתכל המסלולים- תאריך סיום  תקופת הגרלה ספציפיתכל המסלולים-תנאי סף
 31/05/202106/06/202150
 07/06/202113/06/202150
 14/06/202120/06/202150
 21/06/202127/06/202150
 28/06/202104/07/202150
 05/07/202111/07/202150

                 6.3.       טבלת “הגרלה תקופתית”

“הגרלה תקופתית” מספר 1: הגרלה אשר תערך בתאריך 19/07/2021

 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 30/05/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 329 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 31/05/2021 – 15/07/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 05/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 280 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 06/06/2021 – 15/07/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 12/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 231 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 13/06/2021 – 15/07/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 19/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 182 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 20/06/2021 – 15/07/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 26/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 133 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 27/06/2021 – 15/07/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 03/07/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 84 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 04/07/2021 – 15/07/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 10/07/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 35 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 11/07/2021 – 15/07/2021

“הגרלה תקופתית” מספר 2: הגרלה אשר תערך בתאריך 09/08/2021

 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 30/05/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 329 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 31/05/2021 –  07/08/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 05/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 280 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 06/06/2021 –  07/08/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 12/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 231 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 13/06/2021 –  07/08/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 19/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 182 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 20/06/2021 –  07/08/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 26/06/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 133 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 27/06/2021 –  07/08/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 03/07/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 84 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 04/07/2021 –  07/08/2021
 • אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 10/07/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 35 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 11/07/2021 –  07/08/2021

אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 17/07/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 18 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 18/07/2021 –  07/08/2021

אם תאריך הצטרפות הנהג לGett (לכל המאוחר) הינו 24/07/2021, בכדי להיות זכאי להיכנס להגרלה זו, עליו לבצע לפחות כ- 9 נסיעות בתקופה שבין התאריכים 25/07/2021 –  07/08/2021

7.           קבלת הפרסים

 • הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, להמרה ו/או לזיכוי בכל דרך או צורה שהיא.
 • מובהר בזאת כי, הזכייה בפרס תהא כמפורט בתקנון זה בלבד.
 • בהשתתפותו במבצע, פוטר בזאת כל משתתף את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח ו/או מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות ישירה ו/או נגזרת בכל הקשור בפרס ו/או במימושו, במישרין ו/או בעקיפין.
 • עורכת ההגרלה תהיה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעל שלא בתום לב במהלך המבצע ו/או שזכייתו הושגה תוך מרמה או תוך מעשה אחר שאינו כדין, לרבות הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה.
 • המשתתף הזוכה יישא בכל חבות או עלות בקשר עם הפרס ו/או מימושו. עורכת ההגרלה לא תישא בכל עלות אחרת מעבר לסכום אשר צוין בתקנון והפרסים הם סופיים.עורכת ההגרלה לא תישא בעלות הזכות הציבורית ו/או כל תשלום נוסף מעבר לסכום הפרס המופיע בתקנון זה לרבות כל אגרה ו/או מס לרבות אך לא רק, מס בקשר עם קבלת הפרס, ככל שתחול, לרבות מס זכייה, מס הכנסה, אגרת רישום רכב וכל מס אחר.
 • עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפרס (על כל רכיביו), ולא תישא באחריות לתקלות, נזקים, הוצאות, לרבות ביטוח ותשלום מס הכנסה, אשר יגרמו לנהג בקשר עם ההשתתפות במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.
 • עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לצלם ולשדר את מהלך ההגרלה ותוצאות ההגרלה, בין בשידור חי ובין בשידור מוקלט במועד מאוחר יותר.
 • הודעה על הזכייה תישלח אל המשתתף הזוכה בפורטל הנהגים.
 • מיקום ומועד מסירת הפרסים לזוכים – בהגרלות יומיות ושבועיות תשלח הודעה עם לינק למימוש השובר. ב”הגרלה תקופתית”, במסגרת ההודעה לזוכה תציין החברה את מיקום מסירת הפרס ומועד מסירתו.
 • בקרות אובדן הזכאות לפרס ספציפי, הזכאות לפרס זה תעבור למשתתף אשר ביצע ביחס לאותה הגרלה ספציפית נסיעה מזכה בהמתנה (תינתן עדיפות לנסיעה מזכה בהמתנה בהתאם לקדימות הכרונולוגית של העלאתה בגורל).

8.           תנאים נוספים

 • עורכת ההגרלה תעביר למפקח רשימה הכוללת את מספרי הנהג של כל המשתתפים הזכאים להשתתף בכל הגרלה, כאשר מספר הפעמים שיופיע כל מספר משתמש יהיה זהה למספר הזכאויות אשר צבר, ללא כל נתון מזהה אחר.
 • תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור, למעט אם נאמר אחרת בתקנון.
 • נסיעה נבחרת יכולה לזכות לכל היותר בפרס ספציפי אחד ביחס להגרלה ספציפית.
 • במידה ובהגרלה ספציפית מספר הזוכים היה נמוך ממספר הפרסים, פרסים אלו אשר לא חולקו, לא יתווספו להגרלות הבאות.
 • הענקת הפרס מותנת בחתימת הזוכה על ההתחייבות המצורפת כנספח א' לתקנון (להלן: "הצהרת הזוכה").

9.           פיצוי ושיפוי

 • המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע.
 • המשתתף ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה ו/או המפקח ו/או מי מטעמו מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפות במבצע, לרבות בין השאר אי-דיוקים או תקלות אשר התרחשו לאור כשלים טכנולוגיים במסגרת המבצע.

10.           שונות

 • תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. הנהג מאשר, מסכים ומצהיר כי קרא את התקנון ומקבל את הוראותיו ללא כל סייג והתקנון יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין בקשר עם המבצע.
 • Gett תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולנהג לא תהיה כל טענה בשל כך.
 • על המשתתפים חלים תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 • בעצם ההשתתפות במבצע, מסכים המשתתף ומאשר את הוראות תנאי השימוש והצהרת הפרטיות.
 • המשתתף מתחייב כי לא ישתמש באמצעים טכנולוגיים ו/או יבצע פעולות שיש בהן בכדי להטות או לשפר את סיכוייו לזכות בפרס.
 • מובהר, כי על-פי הודעת היתר כללי לעריכת הגרלות, במעמד פרסום המשתתף הזוכה, יפורסם שמו של המשתתף הזוכה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר כי זכייתו של המשתתף הזוכה במבצע ושמו עשויים להיות מפורסמים בכל מדיה שהיא על-פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה.
 • Gett רשאית להפסיק ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את הפרס ו/או לשנות את תנאי תקנון זה, בכל קרות אירוע אשר לעורכת ההגרלה אין שליטה עליו ויש בו בכדי להשפיע על קיום המבצע (לרבות בין השאר תקלות שמקורן בטכנולוגיה, שינויים קיצוניים במצב התנועה בכבישים, קיומם של אירועים המוניים אשר יש בהם בכדי להשפיע על מצב התנועה שבשגרה כגון הופעות, שינויים ביחס לביקוש לשירותי Gett).
 • Gett רשאית להפסיק ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את הפרס ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, בכל עת בקרות אירוע המהווה כוח עליון. בתקנון זה "כוח עליון" משמעו –לרבות תנאי מזג אוויר קיצוניים, מלחמה, אירוע בטוחני, הפגנה, שביתה או השבתה, מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה ע"י רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות, משבר הקורונה ודומיו על כל ההשלכות שבו וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום המבצע. המבצע אינו מיועד לשליחים ו/או ספקי שירות/ים אחרים המשתמשים באפליקציה לצורך מתן שירות משלוח טובין וכד'.
 • בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר כל משתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו.
 • ההשתתפות במבצע אסורה על עורך ההגרלה, עוזר לעורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם כמוגדר ובהתאם להודעת היתר כללי לעריכת הגרלות. יובהר כי עצם ההשתתפות בהגרלה אינה כרוכה בתשלום, והמשתתף אינו משלם לעורכת ההגרלה כל תמורה שהיא בגין ההשתתפות בהגרלה.
 • עורכת ההגרלה תיידע את הנהגים בדבר זכאותם (אם קיימת) להשתתפות בהגרלה.
 • בכל נושא אשר לא הוסדר במסגרת התקנון או במסגרת דף ההגרלה הרלוונטי יעמדו בתוקפם תנאי השימוש ומדניות הפרטיות.

נספח א'

הצהרת הזוכה

אני הח"מ _________________,ת.ז. _____________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס בו זכיתי במסגרת מבצע קיץ של הגרלות 2021]. הנני מצהיר כי ניתנה לי האפשרות לעיין בדו"ח המפקח וכי אין לי כל טענות ו/או דרישות ו/או השגות ו/או תביעות כלפי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס. הנני מצהיר כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי, לאחר שניתנה לי ההזדמנות לעיין בדוח המפקח ו/או תקנון ההגרלה. הנני נותן הסכמתי לפרסום שמי ו/או תמונתי על ידי עורך ההגרלה ו/או עוזרו.

ולראייה באתי על החתום: שם:________________________ ת.ז.: _______________________ תאריך: _____________________ חתימה: _____________________