תקנון ותנאי השתתפות במבצע "צרף נוסע"

תאריך עדכון: 12.05.2022

חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("Gett") מתכבדת להזמין אותך, הנהג, להשתתף במבצע "צרף נוסע" המתקיים החל מיום: 01.05.2022 ("מועד תחילת המבצע") ועד למוקדם מבין: (א) 31.08.2022; או (ב) מועד שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Gett ("מועד סיום המבצע") וביחד עם מועד תחילת המבצע – "תקופת המבצע", והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפותך במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

1. כשירות

על מנת להשתתף במבצע, עליך:

 • להיות במועד המבצע נהג מונית הקשור בהסכם שירותים עם Gett ומספק שירותי הסעה במונית באמצעות האפליקציה של Gett.
 • עובדי Gett וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה ו/או עובדי חברות פרסום או שיווק המעניקות שירותים ל-Gett אינם כשירים להשתתף במבצע.

2. מתווה המבצע

בתקופת המבצע יוכלו העומדים בתנאי הכשירות ("המשתתפים"), כאמור לעיל, לזכות בפרסים כמפורט בס' 3 להלן.

כיצד ניתן לזכות?

 • כל משתתף ימליץ לנוסע, העשוי לגלות עניין בשימוש באפליקציית Gett לצורך קבלת שירותי הזמנת נסיעה במונית ו/או משלוחים, אשר לא היה בעל חשבון פרטי ו/או עסקי באפליקציית Gett ולא הוזמנה עבורו נסיעה עסקית בעבר ("נוסע כשיר") להוריד את אפליקציית Gett ולעשות בה שימוש באמצעות משלוח הזמנה לנוסע הכשיר להצטרפות לאפליקציית Gett, דרך לשונית "הזמנת נוסע ל-Gett"  באפליקציית הנהג ("הודעת הזמנה"). על המשתתף להזין את מספר הטלפון הנייד של הנוסע הכשיר, והנוסע הכשיר יקבל הודעה המזמינה אותו להוריד את האפליקציה ולזכות בהטבה לנסיעות הבאות שלו. אין מגבלה על מס' הודעות ההזמנה אותם יוכל משתתף לשלוח בתקופת המבצע.
 • כל נוסע כשיר, שהוריד את אפליקציית Gett לראשונה בעקבות הודעת הזמנה של המשתתף והשלים נסיעה ראשונה באמצעות האפליקציה בתשלום באשראי, בסכום גבוה ממחיר פתיחת המונה, תוך 30 (שלושים) ימים ממועד שליחת הודעת ההזמנה, ייחשב "משתמש חדש". למען הסר ספק, שימוש ב"תשלום עם Gett" לא יקנה זכאות לפרס.

הכרעת Gett

 • Gett תהיה המחליטה הבלעדית בכל הקשור למבצע ולזוכים ולמשתתפים לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Gett רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו במבצע בין היתר אם סברה כי המשתתף פעל בניגוד לאמור בתנאי מבצע זה ו/או מכל סיבה אחרת.
 • תוצאת המבצע תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.

3. הפרס

בגין כל משתמש חדש, אשר הוריד את אפליקציית Gett בעקבות הודעת הזמנה של המשתתף והשלים נסיעה ראשונה באמצעות האפליקציה, יזוכה המשתתף אשר המליץ למשתתף החדש על שימוש באפליקציית Gett באמצעות משלוח הודעת הזמנה, ב-30 ש"ח. הפרס יוענק במסגרת ההתחשבנות החודשית לאחר שהנוסע יוכר כמשתמש חדש (נוסע אשר עמד בכל הקריטריונים כאמור בסעיף 2 לעיל). למען הסר ספק, במידה ומספר משתתפים שלחו הודעת הזמנה לאותו נוסע כשיר, יזוכה המשתתף אשר שלח את הודעת ההזמנה הראשונה לנוסע הכשיר, אשר בגינה הפך למשתמש חדש בטווח 30 (שלושים) ימים ממועד שליחת הודעת ההזמנה.
לתשומת לבך- רק הודעות הזמנה אשר ישלחו עד למועד סיום המבצע לכל המאוחר ובגינם הצטרפו משתמשים חדשים (כמפורט לעיל), יזכו את המשתתף בפרס. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה ומשתמש כשיר שקיבל ממך הודעת הזמנה, יצטרף לאפליקציית Gett לאחר מועד סיום המבצע, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.

4. הצהרות המשתתף

 • המשתתף מצהיר ומתחייב לא לעשות שימוש לרעה באפליקציית Gett ו/או במבצע ו/או בתהליך ההמלצה ו/או בהודעת ההזמנה.   
 • המשתתף מצהיר כי יציית להוראות החוק ככלל ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 בפרט, וכי ידוע לו היטב שאינו מורשה לשלוח הודעת הזמנה לנמענים אשר לא נתנו לו את הסכמתם לכך מראש. על המשתתף להבהיר לנמענים כי המשתתף הרלוונטי עשוי לקבל פרס ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או תשלום במידה ונמען זה יוכשר על-ידי צוותת השופטים כ"נוסע חדש" לפי התנאים המפורטים לעיל.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי יכלול בתהליך ההמלצה אך ורק פרטים של נמענים העשויים, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, למצוא עניין בשימוש באפליקציית Gett, וכי אין בהמלצה על ידו משום הפרת התחייבות מצידו, כלפי צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שימוש מסחרי במסגרת המבצע לרבות שליחת ההזמנה האישית באמצעות בחירת נמענים כלשהם מרשימת הנמענים ושליחת "דואר זבל" (ספאם) .

5. פיצוי ושיפוי

המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי המבצע ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפותת במבצע.

6. שונות

 • Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצעו/או לשנות את תנאיו בתקנון זה, ובכלל זה להוסיף דרישות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לשנות את תקופת המבצע (להאריך או לקצר).
 • הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו המשתתף הזוכה.
 • הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת.
 • הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על-פי חוק על קבלת הפרס ו/או על הזוכה, ככל שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.
 • השתתפות במבצע, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצע בכל באמצעים הנחוצים. Gett, תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי מבצע זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, יגברו תנאי מבצע זה לכל דבר ועניין.
 • כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי מבצע זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.