תקנון ותנאי השתתפות במבצע "חבר מביא חבר – נוסעים"

תאריך עדכון: 25.08.2022

חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (“Gett”) מתכבדת להזמין אותך, הנוסע, להשתתף במבצע "חבר מביא חבר – נוסעים" המתקיים החל מתאריך: 01.09.2022 ("מועד תחילת המבצע") ועד למוקדם מבין: (א) 31.12.2025; או (ב) מועד שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Gett ("מועד סיום המבצע") וביחד עם מועד תחילת המבצע – "תקופת המבצע", והכל בכפוף לתנאי תקנון זה להלן.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפותך במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

1. כשירות

על מנת להשתתף במבצע, עליך להיות בתקופת המבצע נוסע המשתמש באפליקציית Gett, אשר אישר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Gett ("המשתתפים"). 

2. מתווה המבצע

בתקופת המבצע יוכלו המשתתפים, כאמור לעיל, לזכות בפרסים כמפורט בס' 3 להלן.

כיצד ניתן לזכות?

 • כל משתתף ימליץ על נוסע, העשוי לגלות עניין בשימוש באפליקציית Gett, לצורך הזמנת שירותי הסעה ושילוח באמצעות אפליקציית Gett, אשר לפני מועד קבלת הקישור (כמפורט להלן) לא היה בעל חשבון משתמש באפליקציית Gett, ולמעט נוסע שמסיבה כלשהי נחסם ע"י Gett מלבצע הזמנות כאמור ("נוסע כשיר" או "נוסעים כשירים"), על ידי משלוח קישור ייחודי המשויך למשתתף, לנוסע הכשיר ("קישור ההצטרפות היחודי"). לכל משתתף קיים קישור להצטרפות נוסעים חדשים אותו ניתן למצוא באפליקציית Gett ולהעביר לנוסעים כשירים, אשר באמצעותו יכולים נוסעים כשירים להוריד את אפליקציית  Gett ולפתוח משתמש באפליקצייה. קישור ההצטרפות הייחודי משויך למשתתף ספציפי, באמצעותו, Gett תוכל לשייך את הצטרפות הנוסע הכשיר כאמור, לאותו משתתף לצורך בחינת זכאותו לפרס. אין הגבלה על מספר קישורי ההצטרפות הייחודיים שיכול משתתף לשלוח לנוסעים כשירים.
 • המשתתף יהיה זכאי לפרס (על פי המפורט בסעיף 3 להלן), וזאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים ("התנאים לקבלת הפרס"): (1) הנוסע הכשיר הוריד את אפליקציית Gett באמצעות קישור ההצטרפות היחודי; (2) הנוסע הכשיר התחבר לאפליקציית Gett ופתח משתמש חדש באפליקצייה; (3) הנוסע הכשיר ביצע נסיעה ראשונה, תוך 7 (שבעה) ימים ממועד שליחת קישור ההצטרפות הייחודי על ידי המשתתף.

הכרעת Gett

 • Gett תהיה המחליטה הבלעדית בכל הקשור למבצע ולזוכים, ולמשתתפים לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Gett רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו במבצע בין היתר אם סברה כי המשתתף פעל בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת.
 • תוצאת המבצע תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.

3. הפרס

בגין כל הנוסעים הכשירים ובכפוף לעמידה בתנאים לקבלת הפרס (כהגדרתם לעיל) ("המצטרפים החדש(ים)"), יזכה המשתתף בקופון הנחה על סך של 20 (עשרים) ש"ח להזמנת נסיעות /או משלוחים פרטיים באפליקציית Gett בתוקף ל-5 שנים, בכפוף למדיניות הקופונים. גובה הפרס המקסימלי למשתתף מוגבל לסך של 1,000 (אלף) ש"ח עבור סך כל המצטרפים החדשים שהצטרפו בעקבות קישור הצטרפות ייעודי של המשתתף.

למען הסר ספק- במידה ומספר משתתפים שלחו את קישור ההצטרפות הייחודי לאותו מצטרף חדש, יזוכה המשתתף אשר באמצעות קישור ההצטרפות הייחודי ששלח לנוסע הכשיר, הוריד הנוסע הכשיר את אפליקציית Gett ופתח משתמש חדש.

לתשומת לבך- רק הצטרפות מצטרפים חדשים עד למועד סיום המבצע לכל המאוחר, יזכו את המשתתף בפרס. הינך מצהיר כי ידוע לך ואין לך כל טענה שבמידה ונוסע כשיר יצטרף לאפליקציית Gett כמצטרף חדש לאחר מועד סיום המבצע, לא תהא זכאי לפרס כלשהו.

הטבות הצטרפות

 • כל נוסע כשיר אשר התחבר לאפליקציית Gett בעקבות קישור הצטרפות ייחודי של משתתף ופתח משתמש חדש באפליקציית Gett יקבל קופון הנחה על סך 10 (עשרה) ש"ח להזמנת נסיעות /או משלוחים פרטיים באפליקציית Gett בתוקף ל-5 שנים, בכפוף למדיניות הקופונים, כהטבת הצטרפות לאפליקצייה ("קופון ראשון"). 
 • במידה והמצטרף החדש ביצע נסיעה / שליחות פרטית ראשונה באמצעות אפליקציית Gett תוך 7 (שבעה) ימים ממועד טעינת הקופון הראשון ("הזמנה ראשונה"), יקבל המצטרף החדש קופון הנחה נוסף על סך 10 (עשרה) ש"ח להזמנת נסיעות /או משלוחים פרטיים באפליקציית Gett בתוקף ל-5 שנים, בכפוף למדיניות הקופונים ("קופון שני").
 • במידה והמצטרף החדש ביצע נסיעה / שליחות פרטית שניה באמצעות אפליקציית Gett תוך 7 (שבעה) ימים ממועד ההזמנה הראשונה ("הזמנה שניה"), יקבל המצטרף החדש קופון הנחה נוסף על סך 10 (עשרה) ש"ח להזמנת נסיעות /או משלוחים פרטיים באפליקציית Gett בתוקף ל-5 שנים, בכפוף למדיניות הקופונים ("קופון שלישי").
 • במידה והמצטרף החדש ביצע נסיעה / שליחות פרטית שלישית באמצעות אפליקציית Gett תוך 7 (שבעה) ימים ממועד ההזמנה השניה, יקבל המצטרף החדש קופון הנחה נוסף על סך 15 (עשרה) ש"ח להזמנת משלוחים פרטיים באפליקציית Gett בתוקף ל-5 שנים, בכפוף למדיניות הקופונים.

4. הצהרות המשתתף

 • המשתתף מצהיר כי יציית להוראות החוק ככלל ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 בפרט, וכי ידוע לו היטב שאינו מורשה לכלול בטופס ההפניה פרטים אישיים של נמענים ו/או לשלוח בעצמו הזמנה אישית לנמענים אשר לא נתנו לו את הסכמתם לכך מראש. על המשתתף להבהיר לנמענים כי המשתתף הרלוונטי עשוי לקבל פרס ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או תשלום במידה ונמען זה יוכשר על-ידי צוותת השופטים כ"מצטרף חדש" לפי התנאים המפורטים לעיל.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שימוש מסחרי במסגרת המבצע לרבות שליחת ההזמנה האישית באמצעות בחירת נמענים כלשהם מרשימת הנמענים ושליחת "דואר זבל" (ספאם) .

5. פיצוי ושיפוי

המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע. המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפותת במבצע.

6. שונות

 • Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצעו/או לשנות את תנאיו בתקנון זה, ו/או לשנות את תקופת המבצע (להאריך או לקצר) ובכלל זה להוסיף דרישות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו המשתתף הזוכה.
 • הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת.
 • הקופונים ניתנים למימוש בנסיעות תשלום באשראי בלבד. השימוש בכל קופון הינו אישי והזכאות הינה חד פעמית.
 • הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על-פי חוק על קבלת הפרס ו/או על הזוכה, ככל שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.
 • השתתפות במבצע, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השתתפותו של מי מהמשתתפים במבצע בכל באמצעים הנחוצים. Gett תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.