הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
ת"צ 47784-11-22 שוורץ נ' ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3)לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), כי ביום 10.12.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") שגובש בעניין התובענה של ה"ה שחר שוורץ ורונן מזרחי (להלן: "המבקשים") נגד ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (להלן: "המשיבה") בת"צ 47784-11-22 (להלן: "התביעה") אשר עמה הוגשה בקשה לאשרה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור").

עניינה של בקשת האישור, הוא בטענת המבקשים כי המשיבה מחייבת את המשתמשים באופן אוטומטי בגין כל ביטול הזמנה באפליקציה, זאת בניגוד למדיניות השירות המוצהרת שלה, ובכך מפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, לרבות ניצול והטעייה, כמו גם דינים נוספים רבים ובכללם בין היתר – פקודת הנזיקין [נוסח חדש] תשכ"ח –1968, חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט – 1979 ועוד, הכל כמפורט בבקשת האישור.

הקבוצה הוגדרה כדלקמן: כל מי שחויב על ידי המשיבה בגין דמי שירות בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה ועד למועד הקובע (להלן: "חברי הקבוצה").

המבקשים מיוצגים על ידי עו"ד חן שטיין וד"ר ליאת שטיין. המשיבה מיוצגת על ידי עו"ד מיכאל גינסבורג ועדי קרני שטרית ממשרד גודלפרב, גרוס, זליגמן ושות'.

אדם שנמנה על חברי הקבוצה או גוף כהגדרתו בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט, בתוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה (להלן: "התנגדות"). כמו כן, בפרק הזמן האמור לעיל, רשאי כל אדם שנמנה על חברי הקבוצה להגיש לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז בקשה להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה (להלן: "הודעת פרישה").

לאחר דין ודברים, מבלי שצד מודה בטענות משנהו, ובכפוף לאישור בית המשפט, הגיעו הצדדים להסדר פשרה שעיקריו הם כדלקמן:

עיקרי הסדר הפשרה: המשיבה מתחייבת לעדכן את מדיניות החיובים כהגדרתה בהסדר הפשרה, כך שביטולים באפליקציה שחוסים תחת מדיניות השירות ושיש יסוד סביר להניח שנעשו על ידי המשתמשים לבקשת הנהג, כהגדרתם בהסדר הפשרה, לא יחויבו בדמי שירות (הסדרה עתידית). לצורך הטמעת השינוי במדיניות החיובים, התחייבה המשיבה לפתח מנגנונים שיזהו מקרים אלה, אשר עלויות הפיתוח שלהם מוערכות על ידי המשיבה בסכום מצטבר של כ- 850,000 ₪.

ויתור על תביעות ומעשה בית דין: הוסכם בין הצדדים, כי אין בהסדר הפשרה כדי הודאה בטענות או בדרישות או בתביעות או בחלק מהן או כדי ראיה או ראשית ראיה לנכונות טענות או דרישות או תביעות או כדי הסכמה להן. אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ומתן פסק הדין יהוו מעשה בית דין לכל ההפרות והעילות שמפורטות בתובענה ו/או הנובעות מהן ו/או קשורות לדמי השירות, וזאת נגד המבקשים ונגד כל חברי הקבוצה, ביחד ולחוד, למעט מי שבית המשפט יאשר את הוצאתו מהקבוצה בעקבות הודעת הפרישה, וכן יהוו ויתור וסילוק מצד המבקשים ומצד כל אחד מחברי הקבוצה, כלפי המשיבה ו/או מי מטעמה, כך שלאחר אישור הסדר הפשרה, למבקשים ולחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא שנוגעים לבקשת האישור ולתביעה.

המלצת הצדדים ביחס לגמול ושכר טרחה: כמפורט בהסדר הפשרה.

עיון בהסדר הפשרה: הנוסח המלא והמחייב של הסדר הפשרה עומד לעיון המעוניינים בכך בפנקס התובענות הייצוגיות, במשרדי ב"כ המבקשים – מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 35 ת"א, בתיאום מראש ובדף הבית באתר האינטרנט של המשיבה, על ידי לחיצה על מספר התובענה הייצוגית. בנוסף, ניתן לקבל בדוא"ל את נוסח הסדר הפשרה מב"כ הצדדים (ב"כ המבקשים בדוא"ל shteilaw@gmail.com; ב"כ המשיבה בדוא"ל  iris.rodrig@goldfarb.com).

הנוסח המלא והחתום של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה. הודעה זו אושרה על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטה.