הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית

בהתאם לסעיף 25(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), ניתנת בזאת הודעה כי ביום 7.7.2022 החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו לאשר את התובענה שהוגשה בת"צ 52089-07-20 כתובענה ייצוגית כנגד ג'יטי גטאקסי סרוויסס בע"מ (להלן: "ההחלטה" ו"הנתבעת" בהתאמה) בעילות התביעה כפי שיפורטו להלן.

עניינה של התביעה הייצוגית בגביית "דמי הזמנה" בנסיעה מזדמנת, כשהתשלום בוצע באמצעות האפליקציה של גט טקסי.

בהתאם לסעיף 14(א) לחוק אלה עיקרי ההחלטה:

  1. הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה הייצוגית: "כל נוסע בנסיעה מזדמנת ששילם באמצעות יישומון Gett, החל מחודש אפריל 2015, וחויב בתוספת תשלום בגין 'דמי הזמנה/טלפון' על המחיר הנקוב במונה בגין הנסיעה עצמה".
  2. התובע המייצג: מר אסף בן עזרא.
  3. באי כוח הקבוצה: עוה"ד יצחק אבירם ומאור ברוש, מרח' מצדה 7 בני ברק. טל': 03-6110505 פקס: 03-7522095.
  4. עילות התביעה:התרשלות המשיבה בהיעדר פעולה מספקת מצידה למניעת גביית דמי הזמנה בנסיעות מזדמנות על ידי נהגים; וכן התעשרותה של המשיבה על חשבון הנוסעים בעקבות הגבייה שנעשתה שלא כדין.
  5. הסעדים הנתבעים: (1) סעד הצהרתי לפיו המשיבה תמנע ולא תאפשר גבייה של תוספת דמי הזמנה במקרים בהם המונית לא הוזמנה דרך האפליקציה; (2) השבת כל דמי ההזמנה שנגבו לכל נוסע בניגוד לצו הפיקוח.
  6. הודעה על רצון שלא להיכלל בקבוצה: בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק, יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה כמי שהסכים להגשתה כתובענה ייצוגית בשמו, אלא אם כן הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה, בתוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו. הודעה בדבר יציאה מהקבוצה תימסר למזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בעבור תיק ת"צ 52089-07-20.

הנוסח המלא של החלטת האישור הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבין החלטת האישור, יגבר האמור בהחלטת האישור. הנוסח המלא של החלטת האישור עומד לעיון חברי הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות או במשרדי ב"כ המייצג ויימסר לפי דרישה.

הודעה זו אושרה על ידי כבוד השופט עודד מאור והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום 7.7.2022.