כללי השתתפות בתחרויות ברשתות החברתיות

מועד עדכון אחרון: 03.04.2024

חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (להלן: "Gett") מתכבדת להזמין אותך (להלן: "המשתתף") להשתתף, בתחרויות (להלן: "התחרו(יו)ת") שתיערכנה מעת לעת בדף ה-Facebook של Gett בכתובת: https://www.facebook.com/Gett.il/ (להלן: "דף ה-Facebook של Gett") ובפרופיל ה-Instagram של Gett בכתובת: https://www.instagram.com/gett_il (להלן: "דף ה-Instagram של Gett"), ובקבוצות סגורות ו/או קהילות בדף -Facebook אשר התקשרו עם  Gett לצורך שיתוף פעולה ("קבוצות בפייסבוק") והכל בכפוף לכללים הבאים (להלן: "תנאי התחרות").

תחרויות מסוימות המפורסמות בדף ה-Facebook של Gett, ובדף ה-Instagram של Gett ובקבוצות בפייסבוק עשויות להיות כפופות לתנאים נוספים (להלן: "התנאים הספציפיים"). יודגש כי התנאים הספציפיים יכללו בדרך של הפניה לתנאי התחרות וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הספציפיים תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי התחרות. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי התחרות לבין הוראות התנאים הספציפיים יגברו התנאים הספציפיים, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה. השתתפותך בתחרויות מעידה על הסכמתך לתנאי התחרויות ופוטרת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרויות, בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי תנאי התחרויות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

שים לב: Facebook ו-Instagram לא תהיינה אחראיות לכל נזק או הפסד שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה מהשתתפותך בתחרויות או בקשר אליהן. התחרויות אינן מופעלות בחסות, אינן נתמכות, אינן מנוהלות או מפוקחות ואינן קשורות בכל צורה ואופן לא ל-Facebook ולא ל-Instagram.

כשירות

על מנת להגיש מועמדות ולהשתתף בתחרויות, עליך המשתתף:

לנהל חשבון פרטי ב- Facebook שנמצא בשימושך האישי בלבד (כלומר, חשבון Facebookשל אדם יחיד ולא חברה ו/או קבוצת אנשים, ואשר אינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או כל מטרה אחרת).

לנהל חשבון פרטי ב- Instagram שנמצא בשימושך האישי בלבד (כלומר, חשבון Instagramשל אדם יחיד ולא חברה ו/או קבוצת אנשים, ואשר אינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או כל מטרה אחרת).

עובדי Gett וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה ו/או עובדי חברות פרסום או שיווק המעניקות שירותים ל Gett, אינם כשירים להשתתף בתחרויות.

מתווה התחרויות

א. המתווה של כל תחרות יפורסם בפוסט שיתאר את התחרות הרלוונטית על גבי דף ה- שלfacebook Gett או דף ה-Instagram של Gett, לפי העניין (להלן: "דף התחרות" ו"מתווה התחרות", בהתאמה).

ב. מתווה התחרות יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

תקופת התחרות (לרבות מועד תחילה וסיום, ומועדים נוספים החשובים לתחרות, ככל שישנם) (להלן: "תקופת התחרות");

מס' הזוכים;

תנאי הכשירות;

קריטריוני הזכייה בתחרות (בין היתר: הפוסט המקורי ביותר; הפוסט המרגש ביותר;הפוסט היצירתי ביותר; וכו') (להלן: "קריטריוני הזכייה")

הפרס (לרבות שווי הפרס, תיאור הפרס, ומועד אחרון למימוש) (להלן: "הפרס").

קריטריוני הזכייה בתחרות

כל משתתף יפרסם תגובה לפוסט בדף התחרות, בהתאם לקריטריוני הזכייה (להלן: "הפוסט"). הפוסט שייבחר, על פי פסיקת השופטים להלן, כהולם ביותר את תנאי הזכייה בתחרות, יזכה את המשתתף בפרס. מובהר, כי כל משתתף רשאי להעלות יותר מפוסט אחד, אולם בכל מקרה צוות השופטים כמתואר להלן, יבחן כל פוסט בנפרד במסגרת התחרות, וללא כל קשר לכמות הפוסטים שהעלה המשתתף.

בתום התחרות, צוות השופטים, שיורכב על ידי אנשי Gett (להלן: "השופטים"), יבחר על פי קריטריוני הזכייה ומס' הזוכים את המשתתפים הזוכים בפרס.

ההודעה למשתתפים הזוכים תתבצע באמצעות הודעת Facebook ו/או Instagram פרטית אישית שיקבלו הזוכים מהשופטים, עד למועד שיפורסם בפוסט.

הכרעת השופטים

השופטים יהיו המחליטים הבלעדיים בכל הקשור לתחרויות ולזוכה ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כנגד Gett ו/או מי מטעמה בעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השופטים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או לפסול את זכייתו בתחרות כלשהי ו/או למחוק כל פוסט שהעלה, אם הוא מכיל תוכן פוגעני ו/או מעליב ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או בוטה יתר על המידה ו/או אינו הולם את התחרות ו/או בניגוד לאמור בתנאי התחרות ו/או אם יש חשד כי התוכן הועתק על ידי המשתתף תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או מכל סיבה אחרת.

תוצאת התחרות והכרזת הזוכה על ידי השופטים תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973.

הפרס

הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, להמרה ו/או לזיכוי בכל דרך או בכל צורה שהיא.

הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא לכסף ו/או לשווה ערך ו/או בכל צורה אחרת.

הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים ו/או המיסים שיחולו על פי חוק על קבלת הפרס ו/או על הזוכה, ככל שיחולו על הפרס ו/או על הזוכה.

מובהר בזאת כי הזכייה בפרס תהא כמפורט בתנאי התחרות בלבד. בהשתתפותו בתחרות, פוטר בזאת כל משתתף את Gett ו/או מי מטעמה מכל חבות ו/או אחריות ישירה ו/או נגזרת בכל הקשור בפרס ו/או במימושו, במישרין ו/או בעקיפין.

Gett רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שסברה שזכייתו הושגה תוך מרמה או תוך מעשה אחר שאינו כדין, לרבות הפרה של הוראה מהוראות תנאי התחרות.

הפרס לזוכי התחרות יפורט במתווה התחרות.

אם מסיבה כלשהי נבצר מהמשתתף הזוכה לאסוף את הפרס בתוך Gett על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיינה זכאית לשנות, להחליף, לבטל ו/או לעדכן את הפרס ו/או כל חלק ממנו, עם או בלי הודעה למשתתפים ולזוכים.

במקרה בו המשתתף הזוכה לא ייגש לקבל את הפרס בו זכה, בתוך 30 ימים, ממועד משלוח ההודעה אליו באמצעות ה-Facebook או באמצעות ה-Instagram, ו/או בכל דרך אחרת המאושרת על ידי Gett, אזי אותו משתתף יאבד את זכאותו לממש את הפרס, והזכאות לפרס תעבור למשתתף אחר או תבוטל.

המשתתף הזוכה יישא בכל חבות מס בקשר עם קבלת הפרס, ככל שתחול, לרבות מס הכנסה.

Gett ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפרס (על כל רכיביו), ולא תישא באחריות לתקלות, נזקים, הוצאות, לרבות ביטוח ותשלום מס הכנסה, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בתחרות, במישרין ו/או בעקיפין.

זכויות קניין רוחני

התכנים המופיעים בדף ה-Facebook של Gett ובדף ה-Instagram של Gett, אתר האינטרנט של Gett שכתובתו www.gett.com/il ("האתר"), האפליקציה אשר ניתנת להורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד ("האפליקציה"), הנכסים הקניינים של Gett וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות, אך לא רק, כל יצירה ו/או אמצאה ו/או רעיון, וכל ידע, פיתוח, גילוי, הליך, תהליך, שיטה, טכנולוגיה, לרבות שיפורים ו/או שכלולים ו/או תוספות ו/או יצירות נגזרות, וכן כל מדגם, סימן מסחר ובקשה לסימן מסחר, שם מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סוד מסחרי, שם מתחם, בין אם רשום או ניתן לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות Gett ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתתף במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

התנאים אינם מקנים למשתתף כל זכות בקניין הרוחני של Gett, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול בהתאם לתנאים. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של Gett על פי כל דין.

כל משתתף מצהיר כי הפוסט שיעלה במסגרת התחרות, נכתב, נוצר, והומצא על ידי המשתתף עצמו, ולא תוך העתקה ו/או שימוש בתוכן אחר, כולו או חלקו, בין אם של משתתף אחר או של כל צד שלישי אחר כלשהו, וכל משתתף מצהיר ומאשר שהפוסט שהעלה אינו מפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

העלה המשתתף פוסט בניגוד לאמור לעיל, יישא המשתתף באחריות המלאה והבלעדית לכך, ומבלי לגרוע באמור לעיל, המשתתף ישפה ויפצה את Gett ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפיה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שנעשתה על ידי המשתתף, לרבות, נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, ככל שיגרמו בקשר עם הפרה של מי מתנאי התחרות ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם התחרות.

בהשתתפותו בתחרות מעניק בזאת כל משתתף ל-Gett, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בפוסט שהעלה, ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי Gett תהא הבעלים הבלעדיים ובעלת הזכויות הקנייניות בפוסט כאמור במסגרת תקופת תחרות זו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה והמשתמש יספק ל-Gett משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים הקיימים ו/או העתידיים ש-Gett מציעה או עשויה להציע בעתיד ("פידבק"), המשתתף מאשר כי ידוע לו כי כל זכויות הקניין הרוחני בפידבק שייכות ל-Gett כי בהשתתפותו בתחרות הינו ממחה את כל הזכויות בקניין הרוחני השייכות לו ל-Gett, כי Gett רשאית לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה, וכי הוא מוותר במפורש על כל זכות, טענה או דרישה שעשויה להיות לו, או שהוא רשאי לטעון, בכל הנוגע לזכאות לכל תשלום, תמורה או תמלוגים בנוגע לתרומתו למוצרים ו/או השירותים של החברה ו/או לכל תמורה אחרת בקשר עם תוכן המופיע בפידבק. כמו-כן המשתמש מוותר בזאת כלפי Gett על כל זכות מוסרית שתהיה לו בפידבק ובפוסט. לעניין זה "הזכות המוסרית"- כמשמעה בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

כל משתתף בתחרות (בין אם זכה ובין אם לאו) מצהיר ומאשר בזאת שידוע לו, והוא מסכים, ש-Gett כבעלת הזכויות הקנייניות בפוסט, תהא רשאית לעשות בו שימוש מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצרכי שיווק, פרסום וקידום מכירות, וכל משתתף מעניק בזאת ל-Gett באופן בלתי חוזר, וללא כל תמורה, את זכויות הפרסום, השידור, ההפצה, המכירה, ההעברה, עיבוד, עריכה, שילוב במדיה מסחרית, או בכל דרך אחרת, ובכל אמצעי מדיה, לרבות בעיתונות, בחוברות הפצה, בגלויות, באתרי אינטרנט ושידורי טלוויזיה או רדיו וכו', בפוסט הנ"ל.

בהשתתפות בתחרות זו מצהיר כל משתתף ומאשר כי אין לו, ולא יהיו לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לזכויות הקניין הרוחני הנ"ל ו/או השימוש שיעשה בהם על ידי Gett ו/או מי מטעמה, וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד Gett ו/או מי מטעמה בגין הנ"ל.

הגבלת אחריות 

Gett , וכל אחת מחברות האם, חברות הבת, החברות הקשורות אליהם, יורשיהם, נציגיהם, סוכנויות הפרסום וקידום המכירות, העובדים, הסוכנים והקבלנים שלהן, בהתאמה (להלן: "הצדדים המשוחררים") לא יישאו בשום חבות או אחריות כלפי כל משתתף או צד ג' אחר, הנובעות מהשתתפות ו/או מניסיון להשתתף בתחרות ו/או מהיכולת או היעדר היכולת להעלות או להוריד מידע כלשהו בקשר להשתתפות בתחרות.

הצדדים המשוחררים לא יישאו בשום חבות או אחריות בגין בעיות או תקלות, טכניות או אחרות המתעוררות בין היתר בקשר לכל אחד מהמקרים הבאים אשר עשוי להשפיע על תפעול התחרות ו/או אתר התחרות ו/או הפלטפורמות; תקלות חומרה או תוכנה; פגם במחשב, טלפון, כבלים, לווין, רשת, קישוריות אלקטרונית, אלחוטית או אינטרנטית או בעיות אחרות בתקשורת המקוונת; שגיאות או מגבלות של כל ספקי שירותי אינטרנט, שרתים, מארחים או ספקים (לרבות הפלטפורמות); שידורי נתונים פגומים או משובשים; כישלון בקבלה או שליחה של כל דואר אלקטרוני; שידורי דואר אלקטרוני שאבדו, הגיעו באיחור, התעכבו או נעצרו; אי נגישות של דף ה-Facebook של Gett ו/או של דף ה-Instagram של Gett, ו/או האתר ו/או האפליקציה , כולם או חלקם, בשל כל סיבה כלשהיא; עומסים באינטרנט בכלל או בדף ה-Facebook של Gett ו/או של דף ה-Instagram של Gett,ובאתר ו/או באפליקציה בפרט; התערבות לא מורשית של מקור אנושי או לא אנושי בתחרות, בדף ה-Facebook של Gett ו/או בדף ה-Instagram של Gett,באתר ו/או באפליקציה, כולל, אך לא מוגבל לשימוש בלתי מורשה או חבלה, פריצה, גניבה, וירוס, תולעת מחשב, שגיאת תכנות או אובדן, פגמים בכל חלק מהתחרות, ספירה שגויה, הטעיה, אי נגישות או חוסר זמינות של חשבון דואר אלקטרוני הקשור לתחרות. הצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל שגיאת דפוס או טעות כלשהיא ו/או נתונים בלתי מדויקים בדף ה-Facebook של Gett ו/או בדף ה-Instagram של Gett,, בכללים אלו, בהכרזה על זוכים או פרסים ו/או בכל הכרזה אחרת בקשר לתחרות. ההשתתפות בתחרות, בדף ה-Facebook של Gett ו/או בדף ה-Instagram של Gett,באתר ובאפליקציה היא באחריות המשתמש בלבד.

הצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל מקרה מוות, נזק גוף או רכוש או אובדן מכל סוג שעלול להיגרם למשתתף, ו/או או לכל משתתף אחר ו/או לצד שלישי בעקבות השתתפות בתחרות ו/או בכל שלב שלה, בגין השימוש בדף ה-Facebook של Gett ו/או בדף ה-Instagram של Gett,באתר Gett ו/או באפליקציה /או בהורדת כל מידע או תוכנה עלי ידי המשתמש בקשר לכך. בהגשת מועמדות לתחרות, המשתתף משחרר בזאת באופן מוחלט ובלתי הדיר, את כל אחד מהצדדים המשוחררים מאחריות בקשר לכל טענה, נזק, או חבות שעולים  או קשורים להשתתפותו בתחרות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מקרי מוות, נזק גוף ונזק רכוש מכל סוג שהוא. בקבלת הפרס בתחרות, המשתתף מסכים ומקבל עליו שהצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים לכל מוות, אובדן או פציעה אשר נגרמו מקבלת או השימוש בפרס. הצדדים המשוחררים לא יישאו בכל אחריות במידה וחלק מסוים של התחרות יבוטל.

המשתתף מסכים ומקבל עליו כי כל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה ועילת תביעה הנובעות ו/או הקשורות לתחרות או לפרסים שיוענקו במסגרתה, וכל הסוגיות והשאלות הנוגעות לתוקפם, פרשנותם ואכיפתם של כללים אלו, ייושבו בנפרד, מבלי לנקוט בכל צורה של תובענה ייצוגית, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין כאמור תהייה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל. תביעות, פסקי דין ופיצויים יוגבלו לנזקים ישירים שנגרמו בפועל, ולא יתירו כל נזקים עקיפים או תוצאתיים, ו/או פיצויים עונשיים מכל סוג, ובשום מקרה לא יכללו כל עלויות או שכר טרחת עורך דין בקשר לכך.

פיצוי ושיפוי

המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשיפוי מלא מייד עם דרישתם הראשונה, ולהגן על הצדדים המשוחררים בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ו/או לכל אחד מהצדדים המשוחררים, בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם התחרות.

שונות

Gett תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל כל אחת מבין התחרויות ו/או לשנות את תנאיה, לרבות את תנאי תחרות אלו, ובכלל זה להוסיף קריטריונים נוספים או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי התחרות תתבצע באתר האינטרנט והרשת החברתית "Facebook" ובהתאם לתנאי השימוש באתר ה-Facebook ובאתר האינטרנט והרשת החברתית "Instagram" ובהתאם לתנאי השימוש באתר ה-Instagram. Gett ו/או מי מטעמה, פועלת תחת חסות האתר, ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפרה מכל מין וסוג שהוא שתיגרם למשתתף עקב השתתפותו בתחרות ו/או שימושו באתר, וכן לכל פעולה שנעשתה תוך כדי השתתפותו בתחרות ו/או עקב קבלת הפרס, לרבות נזק לגוף או לרכוש (ככל שיגרמו). לפיכך, כל משתתף מצהיר בזאת שהוא פוטר את Gett ו/או מי מטעמה מכל דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כאמור לעיל.

השתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מצד כל משתתף לכך ש-Gett ו/או מי מטעמה, תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה בדף הפייסבוק שלה ובדף האינסטגרם שלה בכל באמצעים הנחוצים. Gett, תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השימוש ו/או לצרכים אחרים של Gett ו/או לצרוך קיום הוראות כל דין.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

כל משתתף, בעצם השתתפותו בתחרות, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי תקנון זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת התחרות בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.