שירותים מיוחדים

תנאי שימוש בשירות Gett Together למזמינים ולנוסעים

תאריך עדכון אחרון: 19.12.2017

אנו, ג'יטי גטקסי סרוויסס ישראל בע"מ (להלן: "Gett"), מודים לכם, קבוצת עסקים המעוניינת להפעיל שירותי הסעות קבועות עבור עובדיכם, או חברה או ארגון המעוניינות להציע שירותי הסעות קבועות עבור לקוחותיהן/חבריהן (להלן: "המזמין"), וכן עובדי, לקוחות או חברי המזמין (להלן: ה"נוסע" וביחד עם המזמין– "אתה" או "המשתמש") על שבחרתם להצטרף כמזמין או כנוסע לשירות (כהגדרתו להלן) על-גבי פלטפורמת Gett Together (להלן: "הפלטפורמה"). השימוש בשירות Gett (כהגדרתו להלן) ובפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש האפליקציה כתובת https://www.gett.com/il/legal/terms (להלן: "תנאי השימוש בפלטפורמה"). בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש בפלטפורמה, לתנאי שימוש אלה, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש (להלן, יחדיו- "תנאי השימוש").

אם אינך מסכים לאילו מהתנאים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש בפלטפורמה לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, הפלטפורמה ו/או שירות Gett, יגברו הוראות תנאי השימוש בפלטפורמה.

הפלטפורמה מאפשרת לעסקים, לחברות ולארגונים המעוניינים להפעיל שירותי הסעות קבועות עבור עובדיהם, לקוחותיהם וחבריהם, ואשר התקשרו בהסכם שירות נפרד עם חברות הסעות על מנת שאלו יספקו להן, בין בעצמן ובין באמצעות קבלני משנה, שירותי הסעות (להלן: "חברות ההסעות" ו"שירות ההסעות", בהתאמה), ועם Gett כמתווכת וכספקית שירותים טכנולוגיים (להלן: "הסכם השירות"), במסלולים ובשעות המופיעים ברשימת המסלולים ושעות הפעילות למזמין בכתובת אשר עבורם תספקGett את שירותי Gett , בכתובת https://www.gett.com/il/together (להלן: "רשימת המסלולים ושעות הפעילות"). ולקבל מ-Gett שירותי הזמנת שירותי הסעות, ניהול, סליקה, מעקב וגבייה בנוגע למשתמשים רשומים אשר עשו שימוש בפלטפורמה (להלן: "שירותי Gett").

למען הסר ספק, ל-Gett נתון שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לביצוע שינויים ברשימת המסלולים ושעות הפעילות בנוגע למסלולים ולשעות פעילות עבורם יינתנו שירותי Gett, בהתראה של 14 יום מראש למזמין ולנוסעים, ולבטל מסלולים מסוימים בהתראה של 48 שעות מראש למזמין ולנוסעים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של Gett לחסום, להגביל ו/או להשעות את פעילות שירותי Gett, באופן כללי או בהתייחס למסלולים, למזמינים ו/או לנוסעים מסוימים, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות Gett על פי כל דין.

ידוע למזמין ולנוסעים כי במידה והמזמין התקשר עם יותר מחברת הסעות אחת בהסכם שירות, כאשר Gett משמשת כמתווכת וכספקית שירותים טכנולוגיים בהסכמי שירות אלה, ביצוע השירות בפועל ייעשה על ידי אחת או יותר מחברות ההסעות עמן התקשר המזמין בהסכם השירות, כפי שייקבע על ידי Gett, בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, ולמזמין ולנוסעים לא תהא כל טענה כנגד Gett בקשר לאמור.

מובהר בזאת כי השימוש בשירותי Gett יהיה זמין אך רק עבור מזמינים שנרשמו לשירות Gett ורק עבור נוסעים אשר התקינו את האפליקציה והסכימו לתנאים. Gett שומרת על זכותה לחסום גישתו של כל נוסע, ו/או מזמין לאפליקציה ו/או לשירותי Gett לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהמזמין ו/או הנוסע הפרו את הוראות התנאים או את הוראות הדין, או במקרה בו המזמין ו/או הנוסע יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותם התקינה של האפליקציה, שירות Gett, חברות הסעות, נהגי חברות ההסעות (להלן: ה"נהגים"), משתמשים אחרים ו/או צד שלישי כלשהו.

הוראות התנאים יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותי Gett, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין Gett.

1.     כללי

 1. מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את האופן בו יכולים המזמין והנוסעים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותי Gett.
 2. Gett רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותי Gett לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

2.     הרשמה ושימוש בפלטפורמה 

 1. מובהר בזאת, כי השימוש בפלטפורמה יהיה זמין אך ורק עבור מזמינים ונוסעים שנרשמו לאפליקציה והסכימו לתנאי השימוש והפרטיות של האפליקציה. לאחר סיום הליך ההרשמה, המזמין ועובדי המזמין יהיו זכאים לעשות שימוש באפליקציה ולבצע הזמנת הסעות באמצעותה. מזמין ו/או נוסע שלא נרשמו לאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש, וכן מזמין ו/או נוסע שחברותו בפלטפורמה הופסקה, לא יהיו רשאים לעשות שימוש בפלטפורמה ולקבל שירותי הסעות באמצעותה. Gett תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה, ו/או לחלק מ- או לכל השירותים המוצעים באמצעותה, לרבות שירותי Gett, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר. חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או לשירותי Gett עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה, המשתמשים האחרים, ו/או צד שלישי כלשהו.
 2. אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק.
 3. הרשמה של נוסעים באפליקציה תתבצע באמצעות נציג מטעם המזמין בממשק ייעודי אשר תספק בעלת הפלטפורמה, תוך מסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר האלקטרוני, ומספר טלפון נייד (להלן: "מידע אישי"), והכול בכפוף לשימוש בטלפון חכם.
 4. מובהר בזאת כי Gett תעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי הנוסע ושיוכו למזמין, ולשם הגשמת מטרה זו מידע זה עשוי להיות מוצג בפני משתמשים אחרים, לרבות המזמין, חברת ההסעות, נהגי חברת ההסעות (להלן: "הנהגים") וצדדים שלישיים כלשהם.
 5. על המזמין והנוסע למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהמזמין ו/או מהנוסע את האפשרות להשתמש באפליקציה ו/או בשירותי Gett ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עמו. המזמין והנוסעים מתחייבים לעדכן את המידע האישי מיד לאחר כל שינוי בו.
 6. החשבון הינו אישי ואסור להעבירו ו/או לאפשר לאחר שימוש בו.אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בחשבונך יש לידע את Gett באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.

3.     הצהרות והתחייבויות המזמין והנוסעים

המזמין והנוסעים מצהירים ומתחייבים כי:

 • אין מניעה חוקית כלשהי לפעילותם ולהתקשרותם על פי תנאי השימוש וכי הרשמתם לפלטפורמה והתקנת האפליקציה על-ידיהם, וכי פעילותם והתקשרותם אינה עומדת בניגוד או בסתירה לכל הסכם, התחייבות או הגבלה כלשהם המוטלת עליהם מכוח כל דין ו/או הסכם.
 • השירות יהיה זמין עבור כל משתמש שהמזמין הגדיר את פרטיו בממשק ניהול הנוסעים בצי הייעודי שבפלטפורמה (להלן: "המשתמשים הרשומים" ו"ממשק ניהול הנוסעים", בהתאמה). עדכון הפרטים יבוצע ע"י בעלת הפלטפורמה מדי יום לאחר סיום השירות. מובהר, כי העלאת נוסעים לרכב ההסעות תתאפשר רק עבור משתמשים רשומים אשר הזמינו את נסיעתם בצי הייעודי, בחרו את מסלול הנסיעה המתאים וכן את מקום האיסוף ונקודת ההורדה, בהתאם לרשימת המסלולים ושעות הפעילות, ואשר הופיעו ברשימת הנוסעים של נהג רכב ההסעות.
 • לצורך הסרת משתמש רשום מהשירות, המזמין יסיר מהפלטפורמה בעצמו באמצעות ממשק ניהול הנוסעים. עדכון הפרטים בדבר הסרת המשתמש הרשום תיעשה מדי יום לאחר סיום השירות לאותו יום.
 • הנוסעים מאשרים ומסכימים כי במסגרת שירותי Gett, הם עשויים לקבללמספר הטלפון הנייד שלהם מסרונים (SMS) ו/או הודעות דוא"ל המפרטים פרטים שונים בגין השירות, ובמידה ונתנו לכך הסכמתם מראש, אף קבלת מסרים פרסומיים מעת לעת. הנוסעים מסכימים ובאחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי כל אחד מהנוסעים נתן הסכמתו, לקבלת מסרונים ו/או הודעות דוא"ל כאמור. כמו-כן, הנוסעים מסכימים ובאחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי כל אחד מהנוסעים נתן את הסכמתו לתנאי השימוש באפליקציה, לרבות לעניין משלוח קישורית (Link) באמצעות מסרון ו/או דוא"ל למספר הטלפון הנייד על-ידי Gett להורדת האפליקציה.
 1. פידבק

1.1. המזמין והנוסעים מסכימים כי לאחר ביצוע שירותי ההסעות על ידי נהג כלשהו, תינתן לנוסעים האפשרות לדרג את הנהג וכן למשב את אופן ביצוע שירותי ההסעות על ידו (להלן: "פידבק"). Gett תהא רשאית לאסוף את כל הפידבקים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג (להלן: "דירוג") ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של חברת ההסעות ו/או הנהגים.

1.2. הינך מתחייב להימנע מ: (א) לעשות כל מעשה אשר יפגע בשלמות והגינות מערכת הפידבק; (ב) לנסות להניא צד שלישי, לרבות משתמש אחר, מלהשאיר פידבק שלילי או ניטראלי; או (ג) להעצים בצורה מלאכותית את הפידבק של חברת הסעות ו/או של הנהג, לרבות כל שימוש בזהויות פיקטיביות מכל סוג.

 1. תשלומים; שירותי עיבוד תשלומים 

2.1. כמזמין ו/או כנוסע, אתה מצהיר ומתחייב לשלם בזמן כל מס אשר חל על העסקאות נשוא הסכם השירות ותנאי שימוש אלה ולפעול בהתאם לדרישות חוקי המס החלים עליך.

2.2. עבור ביצוע שירותי ההסעות על פי תנאים אלו ותנאי הסכם השירות עבור המזמין, ישלם המזמין, באמצעות Gett, לחברת ההסעות בהתאם לנספח המחירים להסכם השירות (להלן: "התמורה"). ידוע למזמין כי בהתאם להסכם בין Gett לבין חברת ההסעות, תנכה Gett מהתמורה אותה תעביר לחברת ההסעות את עמלות השירות בגין מתן שירותי Gett למזמין ולחברת ההסעות.

2.3. חברת ההסעות תנפיק עבור כל אחד מיחידי המזמין חשבונית מס כחוק עבור השירות בפועל בהתבסס להסכם זה.

2.4. התמורה, בניכוי עמלות ותשלומים אחרים ל-Gett או לצדדים שלישיים, ככל יחולו על המזמין, תיגבה ע"י Gett ותועבר לחברת ההסעות. מועד ביצוע התשלום יהיה בהתאם להסכם השירות.

2.5. בנוסף לעמלות והתשלומים החלים בהתאם לתנאי שימוש אלו ופרטי העסקה, יכול ויחולו עמלות נוספות בהן יחויב המזמין לדוגמא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על ידי חברת הסליקה או חברת כרטיסי האשראי. ל-Gett אין כל קשר או שליטה על עמלות ו/או תשלומים אלו והם יחולו בנוסף לכל תשלום אחר החל על העסקה.

2.6. במקרה של שינויים בתמורה, עמלת השירות ו/או כל חיוב ו/או תנאי אחר לפי תנאים אלו, תנתן על כך הודעה כתובה למזמין, שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של כל אחד מיחדי המזמין. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקף תוך 30 יום ממתן ההודעה כאמור.

2.7. Gett תעביר למזמין דו"ח פירוט נסיעות והתחשבנות כספית עד ליום ה-5 בכל חודש קלנדארי, שיישלח למזמין באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המזמין. באחריות המזמין לבדוק ולאמת את נתוני הדו"ח. הערות על הדוח יתקבלו עד 3 ימים מיום קבלת הדו"ח. מוסכם בין הצדדים כי רישומי הפלטפורמה של פירוט הנסיעות תהווה הוכחה לשימוש בשירות.

2.8. המזמין יעביר ל-Gett בראשית כל חודש קלנדארי, ולא יאוחר מיום ה-15 בכל חודש קלנדארי  לחודש העוקב הרלוונטי, את תמורה לה זכאית חברת ההסעות שנצברה לחובתו. התשלום ייבוצע באמצעות כרטיס אשראי לחשבונה של Gett בהתאם לפרטים מעודכנים אחרים שיימסרו לה בכתב על ידי Gett מעת לעת (להלן: "התמורה").

2.9. המזמין מתיר בזאת ל-Gett לעשות שימוש בפרטי החשבון ו/או בכל מידע אחר שמסרה לה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי תנאים אלו ולהעבירו לכל צד ג' בהתאם להוראות הדין החל או דרישה של רשות מוסמכת ו/או גוף שלטוני ו/או אחר, ובפרט ככל שהדבר נוגע להוראות איסור הלבנת הון, ומכיר בכך שהעברת מידע כאמור מתחייבת לצורך מתן שירותי הגבייה והסליקה למזמין. המזמין פוטר ומשחרר בזאת באופן בלתי חוזר את Gett ו/או מי מטעמה מכל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לגילוי מידע כאמור.

2.10. המזמין והנוסעים מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע לידיעתם (וידיעת עובדיהם ומי ומטעמם) ו/או לשמור בסוד כל מידע מקצועי אשר יגיע לידיעתם במהלך או עקב ההתקשרות או תוך תקופת ההתקשרות או לאחר מכן, לרבות, ללא הגבלה, מידע לגבי זהות המזמין והנוסעים, ונקודות האיסוף והיעד.

2.11. המזמין והנוסעים מאשרים בזאת לחברה לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו לה על-ידיהם וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיהם, בין היתר, מהסוגים הבאים: פרופיל עובד המזמין (הכולל, בין היתר, את שמו המלא, התאריך בו הצטרף כעובד מזמין לשירותי ההסעות, מספר הטלפון הנייד שלו, כתובת הדואר הלקטרוני שלו ותמונתו); מידע תפעולי (לרבות מיקום גיאוגרפי בזמן שימוש במערכת, מיקום איסוף הנוסעים, יעד הנוסעים, וזמני הנסיעה). כמו-כן, ייתכן והשיחות שיבצעו עובדי המזמין ו/או הנוסעים עם נציגי Gett תוקלטנה ותישמרנה במאגרי Gett (להלן וביחד: "המידע האישי").

2.12. Gett תשתמש במידע האישי הרלוונטי לצרכי מתן השירותים למזמין, לנוסעים ולצדדים שלישיים אחרים באמצעות האפליקציה, וכן לצרכי יצירת קשר עם הנהג ולצרכי בקרה, ומטרות סטטיסטיות. Gett שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע האישי הרלוונטי לצורך מתן השירותים, לצורך ביצוע עסקאות מכל סוג שהוא עם כל צד ג', ועם הרשויות המוסמכות לבקשתן או ביוזמת Gett, והכול ללא תשלום תמורה כלשהי למזמין ו/או לנוסעים.

 1. הגבלת אחריות Gett

3.1. הפלטפורמה והאפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Gett בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לקבל שירותי הסעות ו/או כי שירותי Gett המסופקים בפלטפורמה ו/או באפליקציה לא הותאמו לצרכיך.

3.2. Gett לא תישא בכל אחריות לפי הסכם זה ו/או כל פי שום דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמשים ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשיהם או מחדליהם של המזמין, הנוסעים, חברת ההסעות ו/או הנהגים המשתמשים באפליקציה, לרבות נזק ישיר או עקיף לגוף או לרכוש, מחלוקות בין מזמין, נוסעים, חברת ההסעות ו/או הנהגים, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי גוף, נזקי רכוש, מוות ו/או פגיעה בפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Gett אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות שירותי ההסעות ו/או שירותי Gett. לתשומת לבך כי Gett לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של חברת ההסעות ו/או הנהגים ו/או המזמינים ו/או הנוסעים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה. מובהר בזאת שהגבלה זו תחול גם באם התריעו בפני Gett באופן מפורש ומלא על נזק ו/או שימוש שכזה וכי הגבלה זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת.

3.3 Gett תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה והאפליקציה ושירותי Gett המסופקים באמצעותה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות הפלטפורמה, האפליקציה ושירותי Gett מותנית בצדדים שלישיים כאמור, לרבות המזמינים והנוסעים וכן חברות הסעות והנהגים, וכן בעלי הזכויות ברכיבי הצדדים השלישיים כאמור, ייתכן והפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או שירותי Gett המסופקים באמצעותן לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי Gett בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. Gett לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.

3.4. אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי חברת ההסעות והנהגים בהתאם לתנאי השימוש בפלטפורמה ובאפליקציה, וכן על הפידבק הניתן ע"י המזמין והנוסעים, לצורך הערכת מידת התאמתם של חברת ההסעות והנהגים לצרכי המזמינים והנוסעים. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, לבצע בדיקות נאותות מסוימות, לרבות בדיקות רקע שונות (ולרבות בחינת רישיונות, ביטוחים  ו/או מסמכים אחרים).

3.5. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין חברת ההסעות ו/או הנהג, והנך משחרר בזאת את Gett, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של עובדי חברת ההסעות, לרבות הנהגים.

 1. שיפוי ופיצוי 

4.1. הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את Gett או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם כל מעשה או מחדל ו/או הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש על-ידי המזמין ו/או הנוסעים ו/או על-ידי מי מטעמו בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, שירותי ההסעות, שירותי Gett, המזמין, הנוסעים, חברת ההסעות, הנהגים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

 1. שימושים מותרים

5.1. הנך רשאי לעשות בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, וזאת בתנאי שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות הסכם זה ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה.

5.2. במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה, עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותה התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או במי מהמשתמשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או בזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפלי ציה ו/או הפלטפורמה; (ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של הפלטפורמה ו/או האפליקציה; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של Gett, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לפלטפורמה ו/או לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים אחרים, ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (י) מתן דירוג (כהגדרתו להלן) שלא משקף הערכה מהימנה ובתום לב של רמת השירות של הנהג הרלוונטי, עקב ניסיון אישי עמו, במטרה לשפר את המוניטין שלו או לפגוע בו; וכן אין לבצע כל ניסיון לאכוף את האפליקציה ע"י תשלום במזומן ו/או כל אמצעי תשלום אחר.

5.3. לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

 1. קניין רוחני

6.1. כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, באפליקציה, ובתכנים המועברים באמצעותם הינם רכושה הבלעדי של Gett ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, Gett הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש בפלטפורמה, באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

6.2. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של Gett. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

6.3. בעת שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותי Gett, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של Gett ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

 1. שינויים בתנאי השימוש

7.1. Gett רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בשירות בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש בשירות ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השימוש בשירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בשירות, בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש בשירות החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירות, בפלטפורמה, ו/או באפליקציה.

 1. חסימת גישה; הפסקת פעילות וסיום התנאים

8.1. Gett רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן זמני ו/או קבוע את גישת המזמין והנוסעים לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות Gett על פי כל דין.

8.2. בנוסף, Gett רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או הפלטפורמה, באופן זמני או לצמיתות, בין בקשר לשירות למזמין מסוים ו/או לשירות מסוים ובין באופן כללי, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המזמין והנוסע מסכים ומאשר כי Gett לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטות אלה.

8.3. הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

 1. פניה לחברה

9.1. בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השירות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: support-il@gett.com