תנאי שירות Gett XL

בשימוש בשירות מסכים המשתמש לתנאי תקנון זה

ג'יטי Gett סרוויסס ישראל בע"מ (להלן: "Gett") מזמינה אותך (להלן: "המשתמש") להשתמש בשירות אשר Gett מפרסמת ומפעילה באפליקציה ובאתר האינטרנט שלה (להלן ביחד "האפליקציה"), בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון"), והכל כמפורט להלן.

השירות

Gett מציעה לתווך בין המשתמשים לבין חברת מסיעי אריה שאשא בע"מ, או כל חברת הסעות מורשית אחרת (להלן: "חברת ההסעות"), כך שיתאפשר למשתמשים, באמצעות האפליקציה, להזמין שירות נסיעה מחברת ההסעות (להלן: ה"שירות"), וזאת רק באזורים נבחרים המפורטים ברשימת האזורים הייעודית כפי שיוגדרו מעת לעת (להלן: "רשימת האזורים הייעודית")

Gett רשאית, מבלי להידרש למתן הודעה מראש, להפסיק ו/או לבטל את השירות ו/או לשנות את תנאיו, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשנות את משקל ו/או גודל החבילות, להרחיב או לצמצם או לעדכן את רשימת האזורים הייעודית ו/או לשנות באופן אחר את תנאי השירות.

תנאי השירות

השירות תקף רק למשתמשים אשר יזמינו את השירות באמצעות האפליקציה באזורים הנכללים ברשימת האזורים הייעודית , [ואשר הגדירו את אמצעי התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד; לצורכי שירות זה, "כרטיס אשראי" הינו כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט או כרטיס אשראי נטען או כרטיס נטען מראש].

הנך מעניק/ה בזו ל-Gett ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירות, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לחברת ההסעות על מנת שזו תוכל לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את השירות בפועל.

ככל שטרם או לאחר קבלת מס' הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של נותן השירות הרלוונטי מטעם חברת ההסעות באמצעות האפליקציה, תגיע/י להסכם כלשהו עם חברת ההסעות, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין חברת ההסעות, והינך משחרר/ת בזאת את Gett, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיה או מחדליה של חברת ההסעות בקשר להסכם שנכרת בינך לבינה.

חברת ההסעות הינה גורם עצמאי בלתי קשור אלינו, אשר הציג והתחייב בפנינו כי להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירות למשתמשים. אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי חברת ההסעות, לצורך הערכת מידת התאמתה לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי חברת ההסעות ו/או מי מנותני השירות מטעמה מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירות.

חברת ההסעות ו/או מי מטעמה  אינם מועסקים על-ידי Gett, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואנו אינם משמשים כנציגיהם ו/או שלוחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בינה לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בינה ו/או מי מטעמה לביניכם ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידה בפועל.

האפליקציה משמשת כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לחברת ההסעות בלבד, וGett-, כגוף המפעיל את האפליקציה והשירותים המוצעים בה, אינה  מהווה, בשום מקרה, ספק שירותי הסעה ו/או שירותי תחבורה בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה. Gett אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בינך כמשתמש/ת לבין חברת ההסעות.

הזמנת השירות

בעת הזמנת השירות, על המשתמש להזין את הפרטים הנדרשים באפליקציה (כגון נקודת האיסוף, מועד ושעת האיסוף, מס' הנוסעים ונקודת היעד). יובהר כי הזמנת השירות תתאפשר רק ביחס להזמנות עתידיות של לפחות 8 שעות בין מועד ההזמנה למועד האיסוף המבוקש וכי שינוי פרטי ההזמנה במועד של פחות מ-8 שעות לפני הנסיעה עשוי להיחשב כביטול הנסיעה לפי מדיניות חברת ההסעות. המידע הנ"ל יועבר על-ידי Gett לחברת ההסעות, לצורך החלטה אודות אישור ההזמנה וביצוע השירות, הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי של חברת ההסעות.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי חברת ההסעות מציעה מס' סוגים של רכבי הסעות, בין היתר לפי כמות הנוסעים המותרת בכל רכב, וכי ייתכן והמשתמש יחויב בתוספת עבור כמות נוסעים גדולה ממס' מסוים או רכב מסוג מסוים, והכול לפי מחיריה ושיקול דעתה הבלעדי של חברת ההסעות. כמו-כן ידוע למשתמש כי המחיר נקבע לפי כמות הנוסעים שהזין במועד הזמנת השירות באפליקציה וכי הוא עשוי לחוב בחיובים נוספים היה ויתברר כי מס' הנוסעים בפועל שונה ממס' הנוסעים שהזין במועד הזמנת השירות. בנוסף ידוע למשתמש כי המחיר שיופיע במועד ההזמנה אינו כולל תוספות שונות כגון תוספת עבור המתנה, נקודות עצירה, כבישי אגרה וכו'.

Gett אינה מתחייבת על העברת המידע לחברת ההסעות ו/או על אספקת השירות על-ידי חברת ההסעות במקרה של הזמנה שאינה עומדת בקריטריונים הנ"ל (לרבות החסרת פרטים ו/או הזמנה שאינה מתבצעת לפחות 8 שעות טרם מועד האיסוף המבוקש).

יובהר כי Gett אינה מתחייבת על אישור ההזמנה על-ידי חברת ההסעות ו/או על אספקת השירות על-ידי חברת ההסעות במקרה בו השירות שנדרש בפועל על-ידי המשתמש אינו תואם את הנתונים שהוזנו במסגרת ההזמנה באפליקציה. הדבר יהיה כפוף לשיקול דעת חברת ההסעות בכפוף להוראות תקנון זה.

עם אישור ההזמנה, יופיע על גבי מסך האפליקציה של משתמש האפליקציה בסמוך לביצוע הנסיעה אישור ובו מידע אישי אודות הנהג, סוג רכב ההסעה המיוחדת וכן פרטי חברת ההסעות. יובהר כי אי קבלת אישור כאמור משמעו כי הנסיעה טרם אושרה (או שלא אושרה כלל), ועל המשתמש לפנות ל-Gett על מנת להסדיר את הנושא.

Gett לא תהיה אחראית בשום צורה כלפי משתמש, ולא תהיה חשופה לשום דרישה ו/או טענה ו/או תביעה במקרה בו לאחר קבלת אישור על-ידי המשתמש, השירות לא הוענק על-ידי חברת ההסעות ו/או חברת ההסעות העניקה את השירות באופן שאינו תואם את פרטי האישור ו/או ההזמנה.

הגבלת אחריות

Gett לא תישא בכל אחריות ביחס לשירות, לרבות מהימנותו, דיוקו, אמינותו וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירות. לתשומת לבך כי Gett לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של חברת ההסעות ו/או מי מטעמה ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

Gett תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה לא תהיה תמיד חסינה מפני הפרעות ותקלות בפעילותה הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי Gett בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. Gett לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה והשימוש בה או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בה.

כמו-כן Gett אינה ולא תהייה אחראית לטיב השרות ולכל עניין אחר הניתן במסגרת השירות, לרבות נזקי גוף ו/או גם רכוש שיגרמו למשתמש.

Gett וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. ל- Gett אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של Gett לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.

ביטול הזמנת השירות על-ידי משתמש לאחר הזמנתו

ביטול הזמנת השירות לאחר ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש יהיה כפוף באופן בלעדי ומוחלט למדיניות הביטולים ותנאי השירות של חברת ההסעות. Gett תהיה רשאית לגבות ממך, על-פי הוראת חברת ההסעות, את דמי הביטול בסכום ובתנאים כמפורט במדיניות הביטול ולהעבירם במלואם לידי חברת ההסעות מבלי שתוכל/י להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Gett בעניין זה. Gett תפעל באופן מוחלט על-פי הוראת חברת ההסעות בעניין זה, ללא כל צורך לבצע כל בדיקה או לחוות דעה מטעמה, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בעניין עובדות המקרה, תנאי מדיניות הביטולים ו/או השירות של חברת ההסעות וסמכותה לגבות את דמי הביטול ו/או גובהם ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Gett בעניין זה.

תאריך עדכון אחרון: 25/10/2018

בגין ביטול הזמנת השירות לאחר ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש עד ל-3 שעות טרם מועד ביצוע השירות בפועל לא ייגבו דמי ביטול כלשהם.

בגין ביטול הזמנת השירות לאחר ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש בתוך 3 שעות או פחות טרם מועד ביצוע השירות בפועל, ייגבו דמי ביטול בסך 50% ממחיר הנסיעה בפועל.

במידה שבוטל השירות לאחר מועד ביצוע השירות בפועל, ייגבה מחיר הנסיעה במלואו.

שימושים אסורים

הנך רשאי/ת להזמין את השירות באמצעות האפליקציה ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות הסכם זה ובהוראות הדין. אינך רשאי/ת להזמין ו/או לעשות שימוש בשירות למטרת שימוש מסחרי, לרבות גביית תשלום כלשהו מצד ג'.

פיצוי ושיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם השירות.

המשתמש ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות השירות.

האזורים הכלולים בשירות

Gett שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את רשימת האזורים בהם ניתן להזמין את השירות, לרבות באמצעות מחיקת אזורים מסוימים מהרשימה, עם או בלי מתן הודעה מראש.

כללי

תנאי השירות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות, לרבות בעיתונות או בדפי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

המשתמש מאשר, מסכים ומצהיר כי קרא את התקנון ומקבל את הוראותיו ללא כל סייג והתקנון יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין בקשר עם השירות.

מוסכם כי ביחס לכל שאלה או טענה שתתעורר בכל עניין הנוגע לשירות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר בקשר לשירות, בין אם צוינו בתקנון זה ובין אם לאו, החלטתה של Gett בעניין תהא סופית ומחייבת ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך. ככל ולמשתמש ישנה טענה כנגד Gett בקשר עם כל עניין הקשור בשירות, המשתמש יעלה את טענתו על הכתב וימסרה ל-Gett בכתובת החברה, לא יאוחר מ-7 ימים ממועד קרות האירוע נשוא הטענה, והחלטתה של Gett בעניין תהא סופית ומחייבת כאמור לעיל.

בכל נושא אשר לא הוסדר במסגרת התקנון יעמדו בתוקפם תנאי השימוש של האתר והאפליקציה אשר נמצאים בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/terms, בשינויים המחויבים.