הסכם שירות Gett Together – רכבת משה דיין

רכבת משה דיין

הסכם שירות

ב י ן: ידיעות אחרונות בע"מ (להלן: "המזמין")

מצד אחד; 

ל ב י ן:      ____________

(להלן: "חברת ההסעות")

מצד שני;

ל ב י ן: ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ

מרחוב הברזל 21 תל אביב יפו 697102

ח.פ. 51-476461-2

(להלן: "בעלת הפלטפורמה")

   מצד שלישי;

הואיל         והצדדים חברו יחדיו על מנת להתקשר בהסכם זה ובכפוף לתנאי השימוש (כהגדרתם להלן) ולבצע את הפעילות שתוגדר בהסכם זה ובתנאי השימוש להלן;

והואיל        והמזמין מעוניין להפעיל שירותי הסעות קבועות עבור עובדיו, במסלולים ובשעות כפי שייקבעו בהסכם זה ובתנאי השימוש (להלן: "שירות ההסעות");

והואיל        וחברת ההסעות מצהירה כי הינה מתמחה ועוסקת בין היתר במתן שירותי הסעה כגון שירות ההסעות וכי בידה כל האמצעים, הכלים, היכולות, המיומנויות, הניסיון וכוח האדם המקצועי, הדרושים לקיום התחייבויותיה בהתאם להוראות הסכם זה ותנאי השימוש (כהגדרתם להלן);

והואיל        ובעלת הפלטפורמה הינה חברה העוסקת, בין היתר, בהפעלת פלטפורמה לתיווך באמצעות אפליקציית מובייל בין מבקשי שירותי הסעות לבין נותני שירותי הסעות במונית וברכבי הסעה (להלן: "האפליקציה", ו"הפלטפורמה", בהתאמה), ויש לה את הידע, הניסיון, המשאבים והאמצעים הנדרשים להפעלת הפלטפורמה כאמור;

והואיל        והמזמין וחברת ההסעות מעוניינות כי בעלת הפלטפורמה תספק להם שירותים, בין היתר, שירותי ניהול, סליקה, מעקב וגבייה בנוגע לעובדי המזמין אשר עשו שימוש בשירותי ההסעות באמצעות הפלטפורמה (להלן: "שירותי בעלת הפלטפורמה");

והואיל        והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את היחסים המשפטיים והמסחריים שיחולו על התקשרותם בהסכם זה, בהסכם חברת ההסעות ובתנאי השימוש, הכל כמפורט להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.              מבוא ופרשנות

1.1          המבוא להסכם זה, נספחיו, טופס ההצטרפות (כהגדרתו להלן),  ותנאי השימוש מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2          כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להן ולא יינתן להן כל משקל בפירושו.

2.              מהות ההתקשרות, שירותי ההסעות ושירותי בעלת הפלטפורמה

2.1          מוסכם בין הצדדים כי בעלת הפלטפורמה תשמש כמתווכת בין חברת ההסעות מספקת שירות ההסעות, לבין המזמין המבקש לקיים הסעות קבועות ברכבי הסעות, במסלול ובשעות כמפורט ברשימת המסלולים והשעות (להלן: "רשימת המסלולים ושעות הפעילות") המופיעים בטופס ההצטרפות לשירות אשר נחתם בין הצדדים, והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ("טופס ההצטרפות") .  מוסכם על הצדדים כי בעלת הפלטפורמה תהא זכאית להציע לחברות נוספות להצטרף לקבוצת המזמין, בכפוף להחתמתם על טופס ההצטרפות, ובתנאי שרמת השירות המסופקת תשמר בהתאם להסכם זה,  ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והודעה על כך שתפורסם באתר בעלת הפלטפורמה בכתובת [https://www.gett.com/il/ ]

2.2          לצורך הזמנת וביצוע שירותי בעלת הפלטפורמה, בעלת הפלטפורמה תקים קטגוריה מיוחדת על מסך האפליקציה להזמנת שירותי ההסעות ("הצי הייעודי"), והצדדים מתחייבים ומצהירים בזאת כי שירותי בעלת הפלטפורמה  וכן כל התקשרות בין עובדי המזמין המשתמשים באפליקציה ("עובדי המזמין") לבין רכב ההסעות (כהגדרתו להלן) ייעשו באמצעות האפליקציה בלבד, ובכפוף להוראות הסכם רישיון שימוש בפלטפורמה ע"י חברת ההסעות, שנחתם בין בעלת הפלטפורמה לבין חברת ההסעות (להלן: "הסכם חברת ההסעות"), לתנאי השימוש למזמין ולעובדי המזמין בכתובת https://www.gett.com/il/gett-together/ (להלן: "תנאי השימוש למזמין ועובדיו") ולתנאי השימוש לחברת ההסעות ולנהגיה בכתובת https://www.gett.com/il/gett-together/ (להלן: "תנאי השימוש לחברת ההסעות ונהגיה" וביחד עם תנאי השימוש למזמין ועובדיו, להלן, יחדיו: "תנאי השימוש"). חברת ההסעות תחייב את נהגי רכבי ההסעות מצד אחד, והמזמין יחייב את עובדיו מצד שני, לאשר את תנאי השימוש ולהשתמש באפליקציה בכדי לאפשר בקרה ומעקב על טיב השירותים, כמות עובדי המזמין, אופי והיקף השימוש, והכול כמפורט להלן. חל איסור מוחלט להסיע ברכב ההסעות נוסעים אשר לא הזמינו נסיעה באמצעות האפליקציה במהלך הזמנת עבודה על בסיס הפלטפורמה, ו/או אינם מופיעים ברשימת הנוסעים באפליקציה ו/או שלא אישרו את תנאי השימוש.

2.3          חברת ההסעות מתחייבת כי שירות ההסעות יינתן על ידי נהגים שהינם, ויהיו במהלך תקופת הסכם זה, בין היתר, בעלי רישיון נהיגה בתוקף ורישיונות הפעלה בתוקף, וכי רכב ההסעות הינו, ויהיה במהלך תקופת הסכם זה, בעל רישיון רכב וביטוח בתוקף, כנדרש על פי דין בעל עד 20 מקומות ישיבה, ושנת הייצור אינה עולה על 4 שנים (להלן: "רכב ההסעות"). בנוסף, מובהר כי הנהגים לא יוחלפו אלא באישור המזמין ו/או בעלת הפלטפורמה. עוד מתחייבת חברת ההסעות כי רכב ההסעות יהיה תקין, מרווח, נקי, יהלום את צרכי המזמין ו/או עובדי המזמין ויתאם את כמות הנוסעים המבוקשת על-ידי המזמין ו/או עובדי המזמין. בנוסף, מתחייבת חברת ההסעות כי עבור כל נסיעה תונפק תעודת משלוח על פי הדין הרלוונטי. לצורך פיקוח ובקרה על שירותי ההסעות, חברת ההסעות תיתן לבעלת הפלטפורמה ולמזמין גישה לכל רישיון ו/או מסמך ו/או תעודות המשלוח כאמור ככל ובעלת הפלטפורמה ו/או המזמן ידרשו זאת.

2.4          חברת ההסעות מתחייבת לספק רכב הסעות בהתאם לביקוש של המזמין ועובדי המזמין, כמפורט בטופס ההצטרפות, וכך שעובד מזמין לא ימתין לרכב הסעות יותר מ-10 דקות. מובהר, כי רכב ההסעות יתחיל נסיעה ליעד בקרות המוקדם מבין: (א) מילוי כל המקומות ברכב; או (ב) בהתאם למסגרת הזמן שתוגדר לנהג רכב ההסעות באפליקציה. מובהר כי הנחיות בנוגע לאיסוף והורדת נוסעים, תחילת נסיעה וכו' יבוצעו בהתאם להנחיות הניתנות באפליקציה בלבד.

2.5          היעדר בלעדיות-  ידוע למזמין ולחברת ההסעות כי הסכם זה אינו בלעדי והמזמין עשוי להיקשר עם חברות הסעות אחרות על-מנת שאלו יספקו למזמין ולעובדי המזמין שירותי הסעות זהים או דומים, במסלולים ו/או בשעות פעילות זהים או דומים, בין כאשר בעלת הפלטפורמה משמשת כמתווכת וכספקית שירותים טכנולוגיים עבור שירותים אלו ובין עם לאו. במידה והמזמין התקשר עם יותר מחברת הסעות אחת בהסכם שירות, כאשר Gett משמשת כמתווכת וכספקית שירותים טכנולוגיים בהסכמי שירות אלה, ביצוע שירותי ההסעות בפועל ייעשה על ידי אחת או יותר מחברות ההסעות עמן התקשר המזמין בהסכם השירות, כפי שייקבע על ידי בעלת הפלטפורמה, בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, ולחברת ההסעות לא תהא כל טענה כנגד בעלת הפלטפורמה בקשר לאמור.

3.              התמורה ותנאי תשלום

3.1          הצדדים מצהירים ומתחייבים לשלם בזמן כל מס אשר חל על כל עסקה נשוא ההסכם ותנאי השימוש ולפעול בהתאם לדרישות חוקי המס החלים עליהם.

3.2          בעבור קבלת שירותי ההסעות, ישלמו יחידי המזמין לחברת ההסעות בהתאם למחיר שסוכם עם כל אחד מיחידי המזמין בנפרד בטופס ההצטרפות (להלן: "התמורה"). מובהר כי מחירי התמורה יעמדו בתוקפם עד ליום 31.12.2018 ויתעדכנו לכל הפחות 30 ימים לפני סיום התקופה.

3.3          התמורה, בניכוי עמלות ותשלומים אחרים לבעלת הפלטפורמה או לצדדים שלישיים, אשר יחולו על המזמין או על חברת ההסעות, לפי העניין, תיגבה ע"י בעלת הפלטפורמה ותועבר לחברת ההסעות. מועד ביצוע התשלום יהא כמפורט בתנאי השימוש ובהתאם לנוהלי בעלת הפלטפורמה מעת לעת, ובכפוף להעברת דו"ח פירוט נסיעות והתחשבנות כספית בתנאים ובאופן המפורט בתנאי השימוש.

3.4          חברת ההסעות תנפיק עבור כל אחד מיחידי המזמין חשבונית מס כחוק לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש קלנדרי עבור שירותי ההסעות בהתבסס על הסכם זה ועל תנאי השימוש, וכן תשלח העתק של חשבונית המס לבעלת הפלטפורמה.

3.5          בעלת הפלטפורמה תגבה את התמורה באמצעות הוראת קבע או סליקת כרטיס אשראי של המזמין, בהתאם לחשבונית המס שהנפיקה חברת ההסעות כאשר תנאי התשלום הינם שוטף +30. בעלת הפלטפורמה תעביר את התמורה לחברת ההסעות, בניכוי עמלת התיווך בתנאי של שוטף + 30.

4.              הצהרות והתחייבויות הצדדים

4.1          הצדדים מצהירים כי אין מניעה חוקית כלשהי לפעילותם ולהתקשרותם על פי הסכם זה ועל פי תנאי השימוש ובכפוף לתנאי הסכם זה ולתנאי הסכם השימוש וכי חתימתם על הסכם זה, אישור תנאי השימוש, ביצוע האמור בהם, ו/או הפעילות במסגרתם ו/או על פיהם, אינם עומדים בניגוד או בסתירה לכל הסכם, התחייבות או הגבלה כלשהם המוטלים על  כל אחד מהצדדים מכוח כל דין ו/או הסכם.

4.2          הצדדים מתחייבים לבצע את חלקם בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה , לתנאי השימוש על נספחיו ובטופס ההצטרפות,  ולקיים את התחייבויותיהם בדייקנות, ביעילות, בנאמנות, במיומנות, ובאיכות גבוהה.

4.3          חברת ההסעות מצהירה כי היא בעלת הזכות, הרישיונות, וההיתרים לספק שירותי הסעות בכל רחבי הארץ, באמצעות רכבים בעלי רישיון הסעות, וכי אין, ולא יהיה, בהספקת שירותי ההסעות על ידה כדי להוות הפרה של כל דין, לרבות, אך לא רק, הפרה של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985 (להלן: "צו הפיקוח").

4.4          חברת ההסעות מתחייבת כי הנהגים ישמרו על ביטחונם ובטיחותם של עובדי המזמין, לציית לחוקי התנועה, ולהביא אותם לתעודתם בבטחה.

4.5          חברת ההסעות מתחייבת כי בידי כלל הנהגים מספקי השירות ימצאו בכל עת כלל המסמכים הנדרשים עפ"י חוק כאשר הם תקפים ותקינים (רישיון רכב, רישיון נהיגה, ביטוח, היתר הפעלה, וכל מסמך או אישור אחר הנדרש לפי חוק).

4.6          חברת ההסעות מתחייבת לערוך את כל הביטוחים הנדרשים לביצוע מתן שירותי ההסעות לרבות, אך לא רק, עבור נזקי רכוש וצד ג' ועבור עובדיה.

4.7          הפלטפורמה וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לה, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות בעלת הפלטפורמה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם.

5.              תקופת ההסכם וביטולו

5.1          הסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום חתימתו ולמשך שנה קלנדארית אחת.

5.2          על אף האמור לעיל: (א)  כל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת לצדדים האחרים של לפחות 30 ימים מראש, והודעה כאמור תחול רק ביחס למזמין זה; (ב)חברת ההסעות רשאית להביא הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת של 90 ימים והודעה כאמור תחול רק ביחס לחברת הסעות כאמור; ׁ(ג) בעלת הפלטפורמה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת בת 30 ימים, ובמקרה זה יבוא ההסכם כולו לידי ביטול ביחס לכל הצדדים.

5.3          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צד להסכם זה יהיה רשאי לבטלו (א) באופן מיידי בכל מקרה שניתן צו פירוק ו/או כינוס נכסים כנגד הצד האחר ו/או אם ניתן נגד הצד האחר צו הקפאת הליכים ו/או מונה לצד האחר מפרק ו/או כונס ו/או מנהל מיוחד ו/או נאמן ו/או בעל תפקיד דומה, בין זמני ובין קבוע, (ב) באופן מיידי אם הפר הצד האחר באופן מהותי איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, והפרה זו לא תוקנה בתוך שבעה (7) ימים ממועד מתן הודעה על כך בכתב מהצד המקיים.

5.4          מובהר כי במקרה בו יתברר למי מהצדדים כי יש צורך באישורים נוספים לאחר תחילת ביצוע שירות ההסעות ו/או שירותי בעלת הפלטפורמה (להלן, יחדיו: ה"שירותים"), ו/או עקב הנחיות רגולטוריות כלשהן, ידונו הצדדים ביניהם לגבי השינויים הנדרשים בשירותים ו/או הפעולות הנוספות הנדרשות מהם על-מנת לעמוד בדרישות האישורים הנוספים ו/או בדרישות ההנחיות הרגולטוריות הרלוונטיות, ובמידת הצורך, יופסקו השירותים לאלתר, ו/או יעודכנו תנאיוהם, לפי העניין.

6.              קניין רוחני

להסרת ספק מובהר כי ההתקשרות על פי הסכם זה ותנאי השימוש נעשית תוך שמירת מלוא זכויותיו של כל צד בכל הקשור בקניין הרוחני שלו, בין שזכויות אלה רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, שמות מסחריים וכל זכות אחרת ועל פי כל דין אחר המגן על קניין רוחני, ואין באמור בהסכם זה כדי להקנות לצד האחר כל זכות בהם.

הצדדים מעניקים בזאת לבעלת הפלטפורמה רישיון לא-בלעדי, לתקופת ההסכם לעשות שימוש בשמם וסימנם המסחרי (הלוגו) לצרכי הסכם זה, שיווק השירותים ושיווק הפלטפורמה, ובין היתר להצגתו באתר בעלת הפלטפורמה ובפרסומים שונים.

7.              הגבלת אחריות בעלת הפלטפורמה; אחריות חברת ההסעות; שיפוי ופיצוי

7.1          הצדדים מצהירים ומסכימים כי הוראות הגבלת האחריות המפורטות בתנאי השימוש תחולנה על הצדדים, בהתאמה, ומבלי לגרוע מהאמור, כי השימוש בפלטפורמה ובשירותי בעלת הפלטפורמה תחת הסכם זה ותנאי השימוש הינו על בסיס As-Is. למען הסר ספק, המזמין וחברת ההסעות מצהירים כי ידוע להם כי בעלת הפלטפורמה משמשת רק כמתווכת בין המזמין ועובדי המזמין לבין חברת ההסעות, ובעלת הפלטפורמה איננה אחראית לנזקים מכל מין וסוג הנובעים, בין היתר, עקב ו/או כתוצאה מהשימוש, או בהיעדר שימוש, בפלטפורמה ו/או באפליקציה, בשירותי בעלת הפלטפורמה ו/או בשל הסתמכות על האפליקציה ותוצריה.

7.2          חברת ההסעה  בלבד תישא באחריות הבלעדית על פי כל דין בגין כל נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג שהוא ("הנזק") אשר יגרם באופן ישיר או בעקיפין לכל אדם או לגוף כלשהו, לרבות הנהגים, המזמין, עובדי המזמין, בעלת הפלטפורמה, עובדיה ועל צד שלישי אחר, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי ההסעות על פי תנאים אלו ו/או ההתקשרות, ו/או בקשר למתן שירותי ההסעות ע"י הנהג ו/או הנובע מהם מסיבה כלשהי, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור בנוגע לכל עבירות תעבורה מכל סוג שהוא שבוצעו על ידי הנהג.

7.3          חברת ההסעות תעסיק מטעמה, על אחריותה וחשבונה בלבד את העובדים הדרושים לביצוע שירותי ההסעות בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות הנהגים, ואלה יפעלו עבור ובשם חברת ההסעות בלבד, ועל בעלת הפלטפורמה לא תוטל כל אחריות שהיא כלפיהם או בקשר לפעולות או מחדלים שלהם.

7.4          חברת ההסעות ו/או מי מעובדיה ו/או כל אדם או גוף שיפעל מטעמה או עבורה, לרבות הנהגים, ייחשב/ו כקבלן/נים עצמאי/ם ולא יהיו ביניהם לבין בעלת הפלטפורמה ו/או כל אדם ו/או גוף שיפעל מטעם ו/או עבור בעלת הפלטפורמה, יחסי עובד-מעביד ולפיכך לא תהיה לחברת ההסעות ו/או למי מעובדיה ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה או עבורה, לרבות הנהגים, כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כנגד בעלת הפלטפורמה בגין עניינים הנוגעים לשכר ו/או כל הכרוך ו/או המתלווה ו/או הקשור בפיצויי פיטורין ו/או הוצאות או נזק כלשהו, וכיוצא מכך.

7.5          חברת ההסעות בלבד תהיה אחראית לביצוע שירותי ההסעות והיא תהיה אחראית ותדאג לפצות ו/או לשפות את המזמין ו/או את בעלת הפלטפורמה, מיד  עם דרישתם הראשונה לאחר פס"ד סופי שאינו ניתן לערעור, בגין כל תביעה או הליך משפטי שיינקט נגד המזמין או בעלת הפלטפורמה, בהתאמה, בגין כל נזק שייגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מביצוע שירותי ההסעות על פי הסכם זה, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת ההסעות ו/או עובדיה, לרבות הנהגים. חברת ההסעות תשפה את המזמין ו/או את בעלת הפלטפורמה בגין כל הפסד, קנס, הוצאה ושכר טרחת עו"ד בכל מקרה בו נאלצו המזמין ו/או בעלת הפלטפורמה להתגונן כנגד תביעה כאמור לרבות בגין הוצאות משפט ו/או בוררות ובמהלכם. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותם של המזמין ו/או בעלת הפלטפורמה להתגונן ביחס לכל תביעה ו/או הליך כמפורט לעיל. מוסכם בזאת כי תנאי לשיפוי כי בעלת הפלטפורמה ו/או המזמין לא יתפשרו או יודו בתביעה כאמור בשם חברת ההסעות אלא לאחר קבלת הסכמתה, וכמו כן,ה כאמור כי ככל שאין מניעה בדין לכך, ניתנה לחברת ההסעות האפשרות להתגונן בעצמה בתביעה, כאמור, ועל חשבונה.

7.6          כל האמור לעיל יחול בהתאמה גם ביחסים שבין המזמין ובעלת הפלטפורמה לבין "הנהג" ו/או "הנהגים", כאשר מודגש כי בשום מקרה לא יוכלו לטעון כי מתקיימים בינם לבין המזמין ו/או בעלת הפלטפורמה יחסי עובד מעביד מכוח הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסכימים הצדדים כי היה ומסיבה כל שהיא יקבע על-ידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, כי מי מבין הנהגים היה עובד המזמין ו/או עובד בעלת הפלטפורמה בתקופת מתן שירותי ההסעות ו/או כי שררו יחסי עובד מעביד בין הנהג לבין המזמין ו/או לבין בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמם ו/או במידה שהמזמין ו/או בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמם יחוייב לשלם תשלום כלשהו לנהג ו/או לגוף ו/או רשות כלשהם בגין האמור לעיל, כי אז תשפה חברת ההסעות את המזמין ו/או את בעלת הפלטפורמה בגין כל תשלום ו/או חבות כאמור, וכן בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק שייגרמו למזמין ו/או לבעלת הפלטפורמה עקב קביעה לקיומם של יחסי עובד – מעביד בין הנהג ו/או בין חברת ההסעות לבין המזמין ו/או לבין בעלת הפלטפורמה בתקופת מתן שירותי ההסעות ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיומם של יחסים כאמור בינם לבין המזמין ו/או לבין בעלת הפלטפורמה ו/או שעילתם ביחסי עובד – מעביד, והכול ובלבד שנובע מהסכם זה.

8.              ביטוח– בהתאם לנספח הביטוח במצורף (נספח א')

9.              סודיות; פרטיות

9.1          כל אחד מהצדדים מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע בקשר לצדדים אחרים ו/או לעובדיו שהגיע אליו עקב ו/או במסגרת ו/או בקשר עם הסכם זה וכן את תוכנו של הסכם זה, כולל אך לא רק מידע טכני, מסחרי, מקצועי, עסקי, פיננסי, פרוצדורות, מסמכים, דיווחים, שרטוטים, פטנטים, מידע הקשור להליכי שיווק, הפצה ופיתוח, וכן כל מידע הקשור במוסר המידע, לשירותיו, לתוכניותיו, לסודותיו המקצועיים, העסקיים והמסחריים או לעסקיו, אשר הגיע או יגיע לידיעת מקבל המידע ו/או לידיעת שלוחיו בכל דרך שהיא בין בעל פה או בכתב, לרבות בצורת דו"חות, רשימות ו/או מסמכים ו/או בכל צורה אחרת (להלן – "המידע הסודי"),וכן מידע אישי אודות המשתמשים, לרבות עובדי המזמין והנהגים(להלן- "המידע האישי") ולהימנע מלמסור את המידע הסודי ו/או המידע האישי של צדדים אחרים ו/או לגלותו לאחרים ו/או לפרסמו ברבים ו/או להשתמש בו שלא למטרת ביצוע הסכם זה או לנצלו בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא הסכמתו של אותו הצד לכך מראש ובכתב.

9.2          חובת הסודיות החלה על מקבל המידע על פי סעיף זה לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין ו/או על-פי דרישת רשות מוסמכת או שמידע שהפך לנחלת הכלל, שלא מחמת מעשה ו/או מחדל, בין במישרין ובין בעקיפין, של מקבל המידע ו/או מי מטעמו או שנתקבל מצד שלישי שלא תחת התחייבות לסודיות או שפותח באופן עצמאי שלא בדרך של הפרת חובת סודיות.

9.3          אם יידרש צד, על פי דין ו/או על-פי דרישת רשות מוסמכת, לגלות את המידע הסודי ו/או המידע הסודי של צד אחר כלשהו או כל חלק ממנו, אזי ככל שאין מניעה חוקית לעשות כן, יודיע מיד לצד האחר על דבר הדרישה כאמור, ויאפשר לו להתגונן מפניה כאמור. אם לא יעלה בידו של צד למנוע את גילוי המידע הסודי על פי דין ו/או על-פי דרישת רשות מוסמכת כאמור, יהיה הוא רשאי לגלות רק את אותו חלק מהמידע הסודי ו/או מהמידע האישי אשר הינו חייב לגלות על פי דין ו/או על-פי דרישת רשות מוסמכת כאמור. התחייבויותיו של מקבל המידע על פי סעיף 9 זה הינן בלתי חוזרות ואינן מוגבלות בזמן. כל אחד מהצדדים מתחייב בזאת כי כל אחד מעובדיו, מנהליו נציגיו ו/או מי מטעמו, לרבות עובדי המזמין והנהגים, אשר המידע הסודי יגיע אליהם לצורך ביצוע הסכם זה, יהיו מחויבים לסודיות, ויאכוף בהקפדה את הוראות סעיף זה. כל אחד מהצדדים יהיה אחראי כלפי צדדים אחרים בגין הפרת חובת הסודיות על ידי מי מעובדיו, מנהליו, נציגיו ו/או מי מטעמו.

10.          שונות

10.1       דיני מדינת ישראל, והם בלבד, יחולו על הסכם זה, פרשנותו ואכיפתו. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך הנובע מהסכם זה.

10.2       אין ביחסי הצדדים על פי הסכם זה משום יחסי יצרן-מפיץ, יחסי סוכן מסחרי-ספק, יצירת שותפות ו/או שליחות, ו/או הרשאה כלליים בין הצדדים ו/או כדי להוות הסכם לטובת צד ג' כלשהו.  צד להסכם זה לא יהיה רשאי לחייב את הצד האחר ולא יציג עצמו ו/או יגרום לכל מצג כאילו הוא פועל מטעם הצד האחר או מייצג את הצד האחר ללא הסכמת צד כאמור.

10.3       למעט אם נאמר אחרת בהסכם זה, לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובחתימת כלל הצדדים.

10.4       במקרה בו ייקבע כי הוראה או הוראות מהוראות הסכם זה הינן מחוסרות תוקף, בלתי חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראות ההסכם.

10.5       שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או ארכה של מי מהצדדים לא ייחשבו כויתור של אותו צד על זכויות מזכויותיו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ולא ישמשו מניעה לתביעה על פיו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.

10.6       צד להסכם זה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות בכל אופן שהוא את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הצד האחר, מראש ובכתב.

10.7       למען הסר ספק מוצהר כי הסכם זה אינו מהווה "חוזה סוכנות" לפי הגדרת מונח זה בחוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012, וכי הוראות החוק הנ"ל לא יחולו על ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה.

10.8       כתובות הצדדים להסכם זה הן כאמור במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לכתובת האמורה ו/או לכתובת אחרת עליה ניתנה הודעה בכתב על ידי מי מהצדדים, תחשב כמתקבלת בתום שלושה ימי עסקים ממועד שנמסרה למשלוח כאמור. הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כמתקבלת ביום העסקים הראשון לאחר שנשלחה, והודעה שנמסרה ביד, במועד בו נמסרה.

נספח א' – נספח ביטוח

  1. בלי לגרוע מאחריות חברת ההסעות לפי הסכם זה או לפי דין, מתחייבת חברת ההסעות לבטח על חשבונה, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע הסכם זה, את הביטוחים המנויים להלן, אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:

1.1. פוליסת אחריות כלפי צד שלישי: הפוליסה תבטח את החבות החוקית של חברת ההסעות כלפי צד שלישי על פי  דין בגין נזק לגוף ו /או לרכוש, בגבול אחריות של – 250,000$ לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.

1.2. פוליסה לביטוח חבות מעבידים: הפוליסה תכסה את החבות החוקית של המבוטחים מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 1968 וחוק מוצרים פגומים תש"ם 1980, בגין כל עובדי חברת ההסעות המועסקים על ידה במישרין או בעקיפין במתן השירות מושא הסכם זה, מפני כל תאונה או נזק שיגרם להם בגבול אחריות של-5,000,000$ לתובע, לאירוע ולתקופה.

1.3. פוליסה לביטוח כלי רכב (חובה ומקיף): הפוליסה תבטח את כלי הרכב בבעלותה ו /או באחריותה של חברת ההסעות והקשורים למתן השירות מושא הסכם זה, במלוא ערכם, מפני אובדן או נזק כנגד הסיכונים המקובלים בפוליסה לביטוח רכב מקיף וכן יבוטחו מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי בסכום שלא יפחת מ- 250,000$. הפוליסה תורחב לכסות נזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה. – לבדיקה מול סוכן ביטוח רכבי החברה / רכבים הקשורים להסכם

  1. בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

2.1. הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על ידי הפלטפורמה, והמבטחים מוותרים על כל טענה ו /או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי הפלטפורמה.

2.2. תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הפלטפורמה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ובלבד שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

2.3. הפוליסות לביטוח צד שלישי יורחבו לשפות את הפלטפורמה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי חברת ההסעות והבאים מטעמה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב הפלטפורמה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.

2.4. ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את הפלטפורמה היה ויטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כל שהיא כלפי מי מעובדי חברת ההסעות.

2.5. חברת ההסעות תהיה האחראית הבלעדית לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.

2.6. הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו 60 (שישים) יום מיום שנמסרה לפלטפורמה הודעה בדואר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

2.7. חברת ההסעות תמציא לפלטפורמה במועד חתימת הסכם זה, אישור ביטוח חתום על ידי המבטח, בנוסח שבנספח ב' להסכם.

2.8. הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות חברת ההסעות כאמור בהסכם זה.

נספח ב'

הנדון: פוליסות ביטוח בקשר עם חוזה מספר _________ מיום _________ביניכם לבין ___________ (חברת ההסעות)

אנו החתומים מטה, __________(להלן המבטח) מאשרים כי חברת ההסעות מבוטחת על ידינו בפוליסות הבאות:

  1. פוליסה לביטוח צד שלישי :

פוליסה מס'_____________ בתוקף מיום ___________ועד___________.

גבול אחריות לאירוע ותקופה 250,000$.

הפוליסה מבטחת את אחריות המבוטח כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו /או לרכוש ואיננה כוללת חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי למען מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו /או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה.

  1. פוליסה לביטוח חבות מעבידים:

פוליסה מס'_____________.

בתוקף מיום ___________ועד___________.

גבול אחריות לתובע ___________ לאירוע ותקופה ___________.

הפוליסה מכסה את החבות החוקית של המבוטחים מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 1968 וחוק מוצרים פגומים תש"ם 1980, בגין כל עובדי חברת ההסעות המועסקים על ידה במישרין או בעקיפין בביצוע העבודה נשוא חוזה זה, מפני כל תאונה או נזק שיגרם. הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, העסקת נוער, קבלני משנה ועובדיהם, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.

עבור רכבים הקשורים להסכם בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:

  1. הביטוחים הנ"ל, קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע "י הפלטפורמה והמבטחים מוותרים על כל טענה ו /או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי הפלטפורמה.
  2. מבוטלת זכות השיבוב (תחלוף)( בתביעה של המבטח כלפי הפלטפורמה ו /או עובדיה ו/או הבאים מטעמה אך הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הפוליסות לביטוח צד שלישי הורחבו לשפות את הפלטפורמה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי חברת ההסעות והבאים מטעמה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב הפלטפורמה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.

ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את הפלטפורמה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי חברת ההסעות.

האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק, תחול בכל מקרה על חברת ההסעות בלבד.

כל סעיף בפוליסה (אם יש כזה)  המפקיע ו/או המגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר , לא יופעל כלפי  הפלטפורמה.

הביטוחים הנ "ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו 60 יום מיום שנמסרה לפלטפורמה הודעה בדאר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

תאריך:___________ שם החותם ותפקידו__________ חתימת המבטח: __________