תנאי שימוש בשירות Gett Together ולנוסעים

תאריך עדכון אחרון: 01/07/2018

1. כללי

1.1 השימוש בשירות GTT”) Gett Together“) פתוח אך ורק למשתמשים  אשר: הורידו את אפלקצית Gett ונתנו את הסכמתם לתנאיהשימוש באפלקציה בכתובת https://www.gett.com/il/legal/terms ("תנאי השימוש באפלקציה") ומדיניות הפרטיות של Gett בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/nprivacy/ ("מדיניות הפרטיות"); עובדים, לקוחות או חברים("הנוסע", "אתה", או "המשתמש", וביחד-"הנוסעים", "אתם" או "המשתמשים") של קבוצת עסקים המעוניינת להפעיל שירותי הסעות קבועות עבור הנוסעים .

1.2 בעצם השימוש בשירות GTT הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש אלה ("תנאי השימוש GTT"). אם אינך מסכים לאילו מהתנאים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בשירות GTT. הוראות תנאים אלו יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך בשירותי GTT, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין Gett.

1.3 תנאי השימוש באפלקציה ומדיניות הפרטיות יחולו על שירות GTT, בנוסף על תנאי שימוש GTT. תנאי שימוש GTT כפופים לתנאישימוש באפלקציה ולמדיניות הפרטיות .בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש באפלקציה ומדיניות הפרטיות , לבין הוראותתנאי שימוש  GTT יגברו הוראות תנאי השימוש באפלקציה ומדיניות הפרטיות.

1.4 שירות GTT מאפשר לעסקים, לחברות ולארגונים המעוניינים להפעיל שירותי הסעות קבועות עבור עובדיהם, לקוחותיהם וחבריהם ,ואשר התקשרו בהסכם שירות נפרד עם חברות הסעות על מנת שאלו יספקו להן, בין בעצמן ובין באמצעות קבלני משנה ,שירותי הסעות (להלן:"חברות ההסעות" ו"שירות ההסעות", בהתאמה), ועם Gett כמתווכת וכספקית שירותים טכנולוגיים (להלן:" הסכם השירות") במסלולים ובשעות המופיעים ברשימת המסלולים ושעות הפעילות למזמין בכתובת, https://www.gett.com/il/together (להלן:" רשימת המסלולים ושעות הפעילות"). שירותי Gett יכללו שירותי הזמנת שירותי הסעות, ניהול, סליקה, מעקב וגבייה בנוגעלמשתמשים רשומים אשר עשו שימוש בפלטפורמה (להלן:" שירותי Gett").

1.5 למען הסר ספק, ל-Gett  נתון שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לביצוע שינויים ברשימת המסלולים ושעות הפעילות בנוגע למסלוליםולשעות פעילות עבורם יינתנו שירותי Gett, בהתראה של 14 יום מראש למזמין, ולבטל מסלולים מסוימים בהתראה של 48 שעות מראש.

למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של Gett לחסום, להגביל ו/או להשעות את פעילות שירותי Gett, באופן כללי או בהתייחסלמסלולים, למזמינים ו/או לנוסעים מסוימים, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוילעמוד לרשות Gett על פי כל דין .

2. הרשמה ושימוש בשירות GTT

2.1. הרשמה של נוסעים לשירות GTT תתבצע באמצעות נציג מטעם המזמין בממשק ייעודי אשר תספק בעלת הפלטפורמה, תוך מסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר האלקטרוני ,ומספר טלפון נייד (להלן:"מידע אישי"), והכול בכפוף לשימוש בטלפון חכם.

2.2. מובהר בזאת כי Gett תעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי הנוסע ושיוכו למזמין, ולשם הגשמת מטרה זו מידע זה עשוי להיות מוצג בפני אחרים, לרבות המזמין, חברת ההסעות, נהגי חברת ההסעות (להלן:"הנהגים") וצדדים שלישיים כלשהם . הנוסע מאשר כי ידוע לו כי במקרה של מסירת פרטים שגויים עלול להמנע מהנוסע ההאפשרות להשתמש בשירות GTT ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עמו.

3.      הצהרות והתחייבויות המזמין והנוסעים

3.1    הנוסעים מצהירים ומתחייבים כי העלאת נוסעים לרכב ההסעות תתאפשר רק עבור משתמשים רשומים אשר הזמינו את נסיעתם בצי הייעודי, בחרו את מסלול הנסיעה המתאים וכן את מקום האיסוף ונקודת ההורדה ,בהתאם לרשימת המסלולים ושעות הפעילות ,ואשר הופיעו ברשימת הנוסעים של נהג רכב ההסעות.

3.2    הנוסעים מאשרים ומסכימים כי במסגרת שירותי GTT, הם עשויים לקבל  למספר הטלפון הנייד שלהם מסרונים (SMS) ו/או הודעות דוא"ל המפרטים פרטים שונים בגין השירות ,ובמידה ונתנו לכך הסכמתם מראש, אף קבלת מסרים פרסומיים מעת לעת. הנוסעים מסכימים לקבלת מסרונים ו/או הודעות דוא"ל כאמור.

4.      פידבק

4.1    הנוסעים מסכימים כי לאחר ביצוע שירותי ההסעות על ידי נהג כלשהו, תינתן לנוסעים האפשרות לדרג את הנהג וכן למשב את אופן ביצוע שירותי ההסעות על ידו (להלן: "פידבק"). Gett תהא רשאית לאסוף את כל הפידבקים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית

אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג(להלן: "דירוג") ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של חברת ההסעות ו/או הנהגים.

4.2    הינך מתחייב להימנע מ: (א) לעשות כל מעשה אשר יפגע בשלמות והגינות מערכת הפידבק; (ב) לנסות להניא צד שלישי, לרבות משתמש אחר, מלהשאיר פידבק שלילי או ניטראלי; או (ג) להעצים בצורה מלאכותית את הפידבק של חברת הסעות ו/או של הנהג, לרבות כל שימוש בזהויות פיקטיביות מכל סוג.

5. שינויים בתנאי השימוש

5.1 Gett רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש GTT בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בדרך של שינוי תנאי השימוש באפלקציה.

לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש בשירות ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה .

שינויים שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בשירות GTT, ו/או באפליקציה יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים ו/או המעודכנים.

אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים ו/או המעודכנים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירות GTT, בפלטפורמה ,ו/או באפליקציה  .

5.2 הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף .

6. פניה לחברה

6.1.    בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השירות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: support-il@gett.com