תנאי שימוש בשירות גט שליחויות למתנדבים

תאריך עדכון: 11.10.2023

אנו, ג'יטי גטקסי סרוויסס ישראל בע"מ ("Gett"), מודים לך על שבחרת להצטרף כמתנדב לצי המתנדבים על-גבי פלטפורמת גט שליחויות ("השירות" ו"הפלטפורמה" בהתאמה). השימוש בשירות ובפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש באפליקציה בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/terms/ ("תנאי השימוש באפליקציה"), ולתנאי השימוש בפלטפורמה בכתובת: https://www.gett.com/il/legal/delivery/terms/ ("תנאי השימוש בפלטפורמה",   ויחד עם תנאי השימוש באפליקציה, להלן: "התנאים"). בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש המופיעים באפליקציה ("תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים במסמך זה או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש.

אם אינך מסכים לאילו מהתנאים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש בפלטפורמה לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, הפלטפורמה ו/או השירות, יגברו הוראות מסמך זה.

השירות באמצעות הפלטפורמה מאפשר לעמותות לאתר ולהתקשר עם מתנדבים עצמאיים כמוך ("אתה" או "המתנדב") המעוניינים לבצע שירותי שינוע מצרכים ומוצרי אספקה שונים שנתרמו ע"י גופי שונים ("המצרכים"), והכול על מנת, בין היתר, לאסוף, למיין ולשלח מצרכים מנקודות איסוף שימסרו לך ע"י העמותות ("נקודות האיסוף"), עבור עמותות , ליעדים שמשתלבים במסלול הנסיעה של המתנדבים, והכל לצד עיסוקיהם היומיומיים של המתנדבים ("השירותים").

מובהר בזאת כי השימוש בשירותים יהיה זמין אך רק עבור מתנדבים שהתקינו את האפליקציה, נרשמו לשירות והסכימו לתנאים. Gett שומרת על זכותה לחסום גישתו של כל מתנדב לאפליקציה ו/או לשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהמתנדב הפר את הוראות התנאים או את הוראות הדין, או במקרה בו המתנדב יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותם התקינה של האפליקציה, השירות, מתנדבים אחרים, העמותות, משתמשים ו/או צד שלישי כלשהו.

הוראות התנאים יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

1. כללי

מטרתם של תנאי השימוש הינם להסדיר את האופן בו יכולים המשתמשים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.

החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

2. הרשמה ושימוש בפלטפורמה

מובהר בזאת, כי השימוש בפלטפורמה כדי לקשר בין עמותות למתנדבים יהיה זמין אך ורק עבור מתנדבים שנרשמו לאפליקציה והסכימו לתנאי השימוש והפרטיות של האפליקציה. לאחר סיום הליך ההרשמה, המתנדבים יהיו זכאים לעשות שימוש באפליקציה ולקבל הזמנת שינוע מצרכים באמצעותה. מתנדב שלא נרשם לאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתנדב שחברותו בפלטפורמה הופסקה, לא יהיו רשאים לעשות שימוש בפלטפורמה ולספק שירותים באמצעותה. החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר. חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה, המשתמשים האחרים, ו/או צד שלישי כלשהו.

אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק.

הרשמה של משתמשים באפליקציה תתבצע, תוך מסירת מידע אישי, כהגדרתו בס' 5 להלן.

מובהר בזאת כי נעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי המתנדב, ולשם הגשמת מטרה זו מידע אישי זה עשוי להיות מוצג בפני משתמשים אחרים, לרבות העמותות ולצדדים שלישיים כלשהם.

על המתנדב למסור רק פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהמתנדב את האפשרות להשתמש באפליקציה ו/או השירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עמו. המתנדב מתחייב לעדכן את המידע האישי מיד לאחר כל שינוי בו.

החשבון הינו אישי ואסור להעבירו ו/או לאפשר לאחר שימוש בו. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בחשבונך יש לידע את החברה באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.

3. המתנדבים ואחריותם

המתנדבים אליהם תפננה עמותות הזמנות באמצעות הפלטפורמה ו/או האפליקציה, הינם קבלנים עצמאיים אינם מועסקים על-ידי החברה. הם אינם משמשים כנציגים ו/או שלוחים של החברה, והחברה אינה משמשת כנציגתה ו/או שלוחה של המתנדבים בשום צורה ואופן. החברה משמשת כ"פלטפורמה" המתווכת בין המתנדבים לבין העמותות ואינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בשירות שינוע המצרכים שתתבצע, ככל שתתבצע, בין המתנדבים  לעמותות ו/או לבין צד שלישי כלשהו.

המתנדב בלבד יישא באחריות הבלעדית על פי כל דין בגין כל נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג שהוא ("הנזק") אשר יגרם באופן ישיר או בעקיפין לכל אדם או לגוף כלשהו, לרבות המתנדב , העמותות , החברה, עובדיה ועל צד שלישי אחר, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשירותים על פי תנאים אלו ו/או ההתקשרות, ו/או בקשר למתן שירותיו של המתנדב ו/או הנובע מהם מסיבה כלשהי. המתנדב מתחייב לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בשיפוי מלא על כל הוצאה שתוציא בגין חיוב שהמתנדב חב בו על פי התנאים ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

בנוסף, מתחייב המתנדב לשפות את החברה מידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לה (ו/או למשתמשיה ולקוחותיה), לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחויב החברה (ו/או למשתמשיה ולקוחותיה) וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.

בשימוש הפלטפורמה, המתנדבים מסכימים ומתחייבים כי להם הניסיון, ההרשאות, ההכשרה והידע הרלוונטיים לאספקת שירותי שינוע המצרכים על-ידיהם. עוד מתחייבים המתנדבים כי הם מחזיקים ויחזיקו בתוקף במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע המשלוחים, לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות משרד התחבורה כפי שהינן או כפי שישתנו מעת לעת.

המתנדב מסכים, מצהיר ומאשר בזאת כי במועד הסכמתו ואישורו לתנאי השימוש וכן לאורך כל תקופת ההתקשרות בינו לבין Gett: (א) קיימים ברשותו כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי חוק לביצוע שירותי שינוע המצרכים (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והשירותים מתבצעים באמצעות שימוש בכלי רכב, לרבות אופנוע, קיימים ברשותו רישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוחים (חובה ומקיף) בתוקף המתאימים לביצוע שירותי שינוע המשלוחים על פי חוק; (ב) אין כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע השירותים על ידו.

4. היעדר תמורה

עבור ביצוע שירותי שינוע המצרכים על פי תנאים אלו עבור העמותות המתנדב מצהיר כי הוא מסכים לכך שהוא עושה זאת בהתנדבות מוחלטת וללא זכאות לתמורה כלשהי ו/או החזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא.

המתנדב מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע לידיעתו (וידיעת עובדיו ומי ומטעמו) ו/או לשמור בסוד כל מידע מקצועי אשר יגיע לידיעתו במהלך או עקב ההתקשרות או תוך תקופת ההתקשרות או לאחר מכן, לרבות, ללא הגבלה, מידע לגבי מיקומי בסיסי צה"ל וזהות החיילים ו/או גורמים נוספים.

המתנדב מאשר בזאת לחברה לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו לה על-ידו וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, בין היתר, מהסוגים הבאים: פרופיל המתנדב (הכולל, בין היתר, את שמו המלא, מספר לוחית הרישוי של כלי הרכב, התאריך בו הצטרף כמתנדב לחברה, מספר הטלפון הנייד שלו, צילום רישיון הנהיגה ותמונתו); מידע תפעולי (לרבות מיקום גיאוגרפי בזמן שימוש במערכת, מיקום איסוף המצרכים, יעד שינוע המצרכים וזמני הנסיעה). כמו-כן, ייתכן והשיחות שיבצע המתנדב עם נציגי החברה תוקלטנה ותישמרנה במאגרי החברה (וביחד: "המידע האישי").

החברה תשתמש במידע האישי הרלוונטי לצרכי מתן השירותים לעמותות ולמתנדבים באמצעות המערכת, וכן לצרכי יצירת קשר עם המתנדב ולצרכי בקרה, ומטרות סטטיסטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע האישי הרלוונטי לצורך מתן השירותים, ועם הרשויות המוסמכות לבקשתן או ביוזמת החברה, והכל ללא תשלום תמורה כלשהי למתנדב.

5. הגבלת אחריות החברה

הפלטפורמה והאפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצרוך שירותים ו/או כי השירותים המסופקים בפלטפורמה ו/או באפליקציה לא הותאמו לצרכיך.

החברה לא תישא בכל אחריות לפי הסכם זה ו/או כל פי שום דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמשים ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשיהם או מחדליהם של המתנדבים המשתמשים באפליקציה, לרבות נזק ישיר או עקיף למשלוח ו/או אובדן משלוח, מחלוקות בין עמותה למתנדב, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי גוף, נזקי רכוש, מוות ו/או פגיעה בפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות השירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המתנדבים ו/או העמותות ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה. מובהר בזאת שהגבלה זו תחול גם באם התריעו בפני החברה באופן מפורש ומלא על נזק ו/או שימוש שכזה וכי הגבלה זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה והאפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות הפלטפורמה, האפליקציה והשירותים מותנית בצדדים שלישיים כאמור, לרבות המשתמשים ובעלי הזכויות ברכיבי הצדדים השלישיים כאמור, ייתכן והפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים המסופקים באמצעותן לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.

6. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם כל מעשה או מחדל ו/או הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש על-ידך ו/או על-ידי מי מטעמך בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המשתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.

7. שימושים מותרים

הנך רשאי לעשות בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, וזאת בתנאי שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות הסכם זה ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה.

אין להתחזות לאדם אחר.

במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה, עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותה התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או במי מהמשתמשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או בזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או הפלטפורמה; (ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של הפלטפורמה ו/או האפליקציה; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לפלטפורמה ו/או לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; וכן (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים אחרים, ו/או צדדים שלישיים כלשהם

8. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, באפליקציה, ובתכנים המועברים באמצעותם הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש בפלטפורמה, באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה ("הקניין הרוחני").

הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

9. מהות היחסים בין הצדדים

המתנדב יהיה אחראי לבדו לכל מעשיו ומחדליו אשר נעשו שלא על פי הסכם זה או בניגוד ההסכם, והוא משחרר בזה את החברה מכל אחריות למעשיו ו/או למחדליו, מכל מין וסוג שהוא.

המתנדב מצהיר כי הוא מודע ומבין כי מכוח אופן ההתקשרות בין הצדדים, לא תהיינה לו זכויות של עובד המועסק על ידי החברה (ו/או משתמשיה ולקוחותיה) וכי לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם התקשרות זו או סיומה ו/או בקשר עם הענקת שירותי שינוע מצרכים  במסגרת העמותה.

החברה מפצירה בך לשמור על בריאותך ולא לסכן את עצמך ואת סובביך. על כן, אנו מפצירים בך לא להגיש בקשת הצטרפות זו ו/או להשתתף בצי המתנדבים ו/או לקחת הזמנות לשינוע מצרכים ליעדים אשר אינם מוגנים ו/או בטוחים, ו/או במידה וקיימת מגבלה בריאותית או אחרת המונעת ממך לעמוד בדרישות פיקוד העורף בנוגע להגעה למרחב מוגן, ו/או ללא אמצעי המיגון הנדרשים (רכב ממוגן, קסדה, אפוד, וכיוב'). 

10. התחייבות המתנדב

ידוע לי כי הפרת הוראה מהוראות בקשת ההצטרפות עלולה לגרור חבות אזרחית ו/או פלילית.

לא אעלה כלפי החברה כל טענה בנוגע להשתתפותי בצי, ו/או כל נזק הכרוך בהשתתפות בצי, ההשתתפות בצי הנה באחריותי ואני מודע לכלל ההשלכות ו/או המשמעויות הכרוכות בכך, בתוך כך, בין השאר,  לא אעלה כל טענה כלפי החברה ביחס לכל נזק כלכלי ו/או בריאותי הכרוך בו.

בעת ביצוע שינוע המצרכים: (1) לא אעבור מחסומים ו/או אכנס לתחומים מוגבלים ללא אישור; (2) אקשיב להנחיות הצבא ופיקוד העורף ואפעל בהתאם להם, לרבות לעניין מיגון ובטיחות;  (3) אנקוט במירב המאמצים לשמור על בריאותי ובטחוני.

אין לי כל מניעה חוקית ו/או כל מגבלה אשר אינה מאפשרת לי לספק את השירותים.

אודיע לחברה באופן מידי בכל מקרה בו נפגע אדם ו/או במקרה בו קרתה תאונה ו/או אירוע בטיחותי ו/או אירוע אחר עליו אני נדרש לדווח ו/או שסביר לצפות כי אדווח עליו.

ידוע לי שהחברה לא מתחייבת לקבל את הבקשה להצטרפות ולצרף אותי אל צי המתנדבים, וכי שיקול הדעת המלא והמוחלט בנושא שמור לעמותות הקשורות עם החברה בהסכם בנוגע ליוזמות התנדבותיות שונות.

ידוע לי ואני מאשר בזאת כי החברה  תהיה רשאית להעביר את פרטיי האישיים לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם ביצוע שירותי שינוע המצרכים. כאמור, אני  מאשר בזאת באופן מפורש לחברה לעשות כן ומוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה בהקשר עם האמור בסעיף זה, לרבות אך לא רק, טענות המבוססות על הפרת פרטיותי ו/או העברת מידע אישי אודותיי לצד שלישי.

אני מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהוא שבעבר ו/או בעתיד כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם בקשת ההצטרפות ו/או בקשר עם שינוע המצרכים, לרבות טענה כי אני זכאי לתמורה כלשהי בגין פעילותי ההתנדבותית.

החברה ו/או מי מטעמה לא תהא בעלת אחריות כלפיי, לכל דבר, לרבות כל נזק שיגרם לי ו/או שאגרום לצד ג' כלשהו כתוצאה מהצטרפותי לצי ו/או כחלק מביצוע שירותי שינוע המצרכים.

ידוע לי כי במסגרת השתתפותי בצי יתכן ואחשף למידע סודי, לרבות זהות ומיקומי יחידות צבאיות ופרטים אישיים של חיילי צה"ל ו/או גורמים אחרים ("המידע"). ידוע לי כי פרסום מידע סודי ו/או מידע אישי כלשהו, הכוללים פרטים העשויים להביא לזיהויו, הוא אסור ומהווה הפרה של החוק, אני מתחייב כי לא אשמור כל מידע ומתחייב לא לשתף במידע צד שלישי (למעט אם הצד השלישי מוסמך לקבל המידע על-פי דין).

11. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בשירות בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש בשירות ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השימוש בשירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בשירות, בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש בשירות החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירות, בפלטפורמה, ו/או באפליקציה.

12. הפסקת פעילות הפלטפורמה ו/או האפליקציה וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המזמין לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או הפלטפורמה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המתנדב מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטות אלה.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

ברישום, אני מאשר שקראתי בעיון את כל הסעיפים שלעיל, שהבנתי אותם ושאני מסכים להם ללא סייג. אני מאשר שכל ההצהרות שהצהרתי לעיל הן אמת. אני מאשר שהבנתי את החובות המוטלות עליי מכוח הסעיפים שלעיל, לרבות סעיפי האחריות והשיפוי, ואני מסכים להם ללא סייג. אני מסכים לכל התנאים מרצוני החופשי, לאחר שניתנה לי הזדמנות לערוך בדיקה ומבלי שהופעל עלי כל לחץ.