תנאים למועמדים לעבודה

הגשת מועמדותך מהווה את הסכמתך לשימוש במידע אישי, כמפורט בהצהרה להלן. אם אינך מעוניין כי נשתמש במידע באופן האמור להלן, נא הימנע מהגשת קורות חיים.

בעת הגשת המועמדות, תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות פרטי יצירת קשר ופרטים הנוגעים למועמדותך.

כניסה ושימוש בעמודי אתר האינטרנט של GETT שעניינם הגשת מועמדות לעבודה (העמוד 'קריירה' ב-https://www.gett.com/careers/) כפופים לתנאים להלן.

Gett רשאית לשנות תנאים אלו בכל עת, באמצעות עדכון עמוד זה. תיקונים למסמך תנאים זה ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם. התיקונים יחולו עליך, לפיכך, אנא קרא עמוד זה לפני כל כניסה לאתר ועיין בתנאים החלים באותה עת.

המונח "Gett" משמעו קבוצת Gett או נציגיה. המונח "חברת Gett" משמעו כל ישות משפטית בקבוצת Gett.

 • עמוד הקריירה משמש אך ורק לצורך חיפוש עבודה ומידע אודות קריירות. שימוש לכל מטרה אחרת אסור בהחלט. Gett תעבד את המידע האישי שיוזן על ידך בעמוד הקריירה בהתאם לחוקים החלים ולמסמך תנאים זה.
 • Gett  שומרת על זכותה להסיר כל מידע שנמסר על ידי משתמשים, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי הנו בלתי הולם, פוגעני, בלתי חוקי או מטריד.
 • הרשמתך בעמוד הקריירה, מחייבת מסירת מידע אישי. הנך מסכים לאיסוף, אחסון ועיבוד מידע אישי על ידי Gett. מסירת מידע אישי מהווה את הסכמתך להעברתו לכל חברת בת או חברה קשורה של Gett או לקבלני המשנה שלה, הנמצאים במדינות צד ג' שאינן מעניקות רמה הולמת של הגנת מידע, כאמור במסמך תנאים זה. Gett תשאף להבטיח כי כל מידע שנמסר כאמור לעיל יהיה כפוף להגבלות מחמירות בעניין הגנת פרטיות, על פי הדינים המקומיים החלים.
 • Gett  תבקש מידע הנחוץ לצורך זיהוי והערכת מועמדים פוטנציאליים למשרות פנויות בלבד.
 • המידע שנמסר על ידך ישמש לצורך זיהוי והערכה למשרות ב-Gett. הגישה למידע תוגבל לבעלי תפקידים במחלקת משאבי אנוש של Gett ולאחראים על המשרה הפנויה, לצורך הערכת המועמד. Gett לא תשתמש במידע שנמסר לכל מטרה אחרת, למעט כאמור במסמך תנאים זה או על פי הסכמתך. תיתכן גישה מסוימת למידע לאנשי הצוות הטכני, לצורך ניהולה הטכני של המערכת בלבד.
 • במסגרת תהליך זיהוי והערכת מועמדים לעבודה, רשאית Gett, בהתאם לצורך ולדין החל, למסור מידע אישי לצדדים שלישיים, בתוך או מחוץ למדינת מגוריך או מקום המשרה (הפנויה), המספקים ל-Gett שירותי זיהוי והערכת מועמדים, לצורך זיהוי מועמדים ואימות המידע הנמסר (כגון רשויות מוסמכות, האחראיות על ניהול רישומי השכלה, רישומי פנקס הבוחרים ורישומים פליליים, במידת הצורך). צדדים שלישיים כאמור יהיו רשאים להשתמש במידע האישי אך ורק למטרות הנזכרות לעיל במסמך תנאים זה. Gett עושה ככל יכולתה להבטיח כי המידע האישי יטופל על ידי כל נותן שירות כאמור בהתאם להוראות מסמך תנאים זה.
 • כמו כן, רשאית Gett למסור מידע אישי לרשויות רגולטוריות (לרבות רשויות המס), משרדי ממשלה, רשויות אכיפת החוק, צדדים בהליכים משפטיים הנוגעים ל- Gett (לרבות יועצינו המשפטיים ויועצים אחרים), לשותפים עסקיים או לצדדים אחרים בעסקאות רכישה, או בכל אופן אחר הנדרש על פי הדין החל. כמו כן, רשאית Gett למסור מידע אנונימי או מידע מצטבר לצדדים שלישיים.
 • אינך רשאי למסור כל מידע ביוגרפי חסר, שקרי או לא מדויק; או מידע שאינו נוגע לקורות חייך. לתשומת לבך, אם לא תמסור את המידע המבוקש במלואו, לא נוכל להעריך את מועמדותך למשרות ב-Gett. הנך רשאי להיכנס, לבדוק, לעדכן או למחוק מידע שנמסר על ידך באתר האינטרנט בכל עת. הנך רשאי לבקש מ-Gett לתקן או למחוק מעמוד הקריירה מידע שנשלח על ידך בכל עת, באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת hr.privacy@gett.com.
 • המידע הנמסר על ידך והשלכות מסירתו הנם באחריותך בלבד. הנך מתחייב לא למסור מידע המפר את זכויות הפרטיות, הפרסום, הסודיות או זכויות הקניין הרוחני של אחרים, לרבות מידע החושף סודות מסחריים, אלא אם הנך בעל הזכויות או אם קיבלת את רשותו של בעל הזכויות. יובהר כי Gett אינה נושאת באחריות בגין כל הפרה של זכויות פרטיות, סודיות או זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, שמקורה במידע שנמסר על ידך בעמוד הקריירה.
 • אתר זה נועד להפצה ופרסום מקוון של מידע שנמסר על ידי משתמשיו. במסגרת ניהול האתר על ידי Gett, לא חלה כל חובה לסנן מראש תכתובות או מידע, ו-Gett אינה אחראית לסנן או לבדוק כל מידע שנמסר. לפיכך, Gett אינה ערבה לאיכות, בטיחות או חוקיות המשרות או קורות החיים שפורסמו, לנכונות הרשימות או ליכולתן של חברות Gett להציע הזדמנויות עבודה למועמדים.
 • Gett  מחויבת להגן על המידע האישי הנמסר לה. לצורך כך, אנו עושים שימוש באמצעים טכניים, פיזיים וארגוניים הולמים על מנת להגן על המידע האישי מפני מקרי השמדה, שינוי או גילוי בלתי מורשים או אקראיים; שימוש לרעה; נזק; גניבה; אובדן אקראי; או גישה בלתי מורשית למידע אישי.
 • Gett  משתמשת ב-"עוגיות" דפדפן על מנת להקל על השימוש בעמוד הקריירה, וכן לצורך השגת מידע לשיפור המידע והשירותים המופיעים בעמוד הקריירה. כמו כן, רשאית Gett להשתמש ב-"עוגיות" של נותני שירות או צדדים שלישיים אחרים. [לפרטים נוספים, נא עיין במדיניות העוגיות של Gett]
 • במידה שנושא מסוים אינו נדון במסמך תנאים זה, יחולו מדיניות הפרטיות והמידע המשפטי המופיע באתר זה. אולם, מסמך תנאים זה יגבר בכל מקרה של סתירה בינו ובין מדיניות הפרטיות או ההצהרות המשפטיות.
 • Gett  תשמור את המידע האישי שנאסף ממועמדים שלא נתקבלו לעבודה, אך ורק לפרק הזמן הנחוץ למטרות הנזכרות במסמך תנאים זה. לרוב, פרק זמן כאמור הנו פרק הזמן המרבי על פי חוק שבו ניתן להגיש נגד Gett תביעה שעניינה תהליך הגיוס למשרה. Gett רשאית לשמור את המידע האישי לצורך איוש משרות עתידיות, בכפוף להסכמתך.
 • במידה שתתקבל לעבודה, חלק מהמידע האישי שנאסף במסגרת תהליך הגיוס יועבר לתיקך האישי. פרטים מלאים אודות המידע האישי שיישמר במהלך העסקתך כעובד Gett יימסרו לך במסגרת תהליך הקליטה בחברה.
 • לשאלות בנוגע לאיסוף, שימוש או גילוי של מידע אישי על ידי החברה, או על מנת לקבל גישה למידע האישי שלך, נא פנה אל: Privacy@Gett.com.