תנאי שימוש

תנאי שימוש למשתמשים פרטיים באפליקציית Gett

תאריך עדכון אחרון: 4.3.2024

אתר האינטרנט שכתובתו www.gett.com/il ("האתר") והאפליקציה שניתנת להורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך ("האפליקציה"), שייכים לחברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ ו/או החברות הקשורות לה ("אנו", "גט" או "החברה").

התנאים שמפורטים בתנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים הטכנולוגיים שמספקת החברה, באמצעות האפליקציה ו/או שירות התמיכה הטלפוני ו/או כל שירות עזר אחר, כפי שיהיה מעת לעת ("שירותי העזר") (להלן יחד: "השירותים הטכנולוגיים"), מעיד על הסכמתך לתנאים שמפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים שמקושרים למסמך זה ("תנאי השימוש") וליתר התנאים שמופיעים או שיופיעו באפליקציה ו/או באתר בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים (כהגדרתם להלן) שיופיעו כאמור באפליקציה ו/או באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובשירותים הטכנולוגיים שמסופקים דרכה.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שהוא שייעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש (כהגדרתו להלן)  בשירותים הטכנולוגיים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה. כל שימוש בשירותים הטכנולוגיים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים באותן מדינות ("תנאי המדינות האחרות"). ככל שתשתמש בשירותים הטכנולוגיים בתחומי המדינות האחרות, קבלת תנאי שימוש אלה מהווה קבלה גם של תנאי המדינות האחרות, ועל אחריותך כמשתמש לבדוק ולקרוא את תנאי המדינות האחרות לפני השימוש בשירותים הטכנולוגיים באותן מדינות.

תנאי הטבות מסוימות, מבצעים, קופונים ושירותים נוספים שמוצעים באפליקציה ו/או באתר, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים ("התנאים הנוספים"). התנאים הנוספים יהיו מקושרים לתנאי שימוש אלה ו/או יופיעו באפליקציה ו/או באתר וימוקמו באזורים המתאימים לרבות אך לא כולל, בסעיף 17 להלן. יודגש כי התנאים הנוספים ייכללו בדרך של הפניה לתנאי השימוש וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הנוספים, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם צוין במפורש אחרת.

תנאי שימוש אלו יחולו גם בקשר עם שימוש באפליקציה לטובת רישום לכניסה לתור המוניות מנמל התעופה בן גוריון, אלא אם נכתב אחרת, הכול כמפורט בס' 12 להלן.

1. האפליקציה של גט

האפליקציה מתווכת בין אלה שמבקשים להזמין שירותי תחבורה ושינוע, בין בעצמם, בין עבור אחרים (בהתאמה: "השירותים המוזמנים" ו-"המשתמשים") לבין ספקי שירותי תחבורה ושינוע שהנם קבלנים עצמאיים שמעוניינים לקבל הזמנות לאספקת השירותים המוזמנים ועושים אף הם שימוש בשירותים הטכנולוגיים של החברה ("ספקי השירותים"), זאת בכפוף לזמינות.

בנוסף, האפליקציה מאפשרת לעשות שימוש בשירותי הרישום לכניסה לתור המוניות מנמל התעופה בן גוריון ("שירותי הכניסה לתור נתב"ג"), אשר מתנהל על פי סדר הגעה בלבד, הכול כמפורט בס' 12 להלן.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לשירותים שמסופקים ע"י צדדים שלישיים ובכלל זה השירותים המוזמנים, אגב השימוש באפליקציה, לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמשים, במישרין או בעקיפין, הכול כמפורט בס' 9 להלן.

2. שינויים

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהנם בכפוף להוראות הדין ייכנסו לתוקף מיום פרסומם באפליקציה ו/או באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת. תשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך באפליקציה ו/או באתר. המשך שימושך באפליקציה לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכים לאיזה מבין הוראות תנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה.

שינויים באתר;  באפליקציה; בשירותים הטכנולוגיים ובשירותים המוזמנים

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות ו/או למחוק כל חלק מהאפליקציה ו/או האתר ו/או מהשירותים הטכנולוגיים ו/או מהשירותים המוזמנים, ו/או להטיל חיובים עבור גישה לשירותים הטכנולוגיים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. החברה לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי ככל שתשנה ו/או תוריד כל חלק מהאפליקציה ו/או מהאתר ו/או מהשירותים הטכנולוגיים ו/או מהשירותים המוזמנים. ככל שאתה מתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה, בשירותים הטכנולוגיים ובשירותים המוזמנים. עצם שימושך באפליקציה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך את השינויים והסכמתך להם.

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאפליקציה. הנך מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאפליקציה. חסימת הגישה שלך לאפליקציה לא תשנה ו/או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש שלך בה, בין אם התחייבות כזו היא כלפי החברה, בין אם כלפי צדדים שלישיים.

3. הרישיון

בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, לא– בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים הטכנולוגיים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך, שפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד ("המכשיר הנייד"), ובנוגע לשימוש באפליקציה- גם בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (מכשיר תוצרת Apple: App Store Terms of Service, ולמכשיר שנתמך במערכת אנדרואיד: Google Play Terms of Service) ("הרישיון").

ניתן להשתמש באפליקציה באמצעות מכשיר נייד אשר תואמם את דרישות האפליקציה. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים הטכנולוגיים יהיו תואמים למכשיר הנייד אשר ברשותך.

4. כללי שימוש למשתמש

כמפורט לעיל, כל משתמש רשאי להשתמש באפליקציה, ובכלל זה בשירותים הטכנולוגיים שמסופקים באמצעותה, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, ובלא צורך לספק לך נימוק או הסבר, לחסום את גישתך לאפליקציה באופן חלקי או מלא, לרבות, חסימת שירותי הכניסה לתור בנתב"ג, לתקופה מוגבלת או שאינה מוגבלת. מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתך לאפליקציה עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל תנאי אחר כפי שיופיע באפליקציה ו/או באתר) או את הוראות הדין, או במקרה שבו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתך לאפליקציה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם לאפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. תשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי דין.

בעצם השימוש באפליקציה הנך מצהיר כי תעשה בה שימוש אישי בלבד עבורך ו/או עבור מי מטעמך. הנך מצהיר שהשימוש באפליקציה נועד למטרות חוקיות בהתאם לתנאי השימוש ולהוראות הדין וכי תימנע מכל שימוש מסחרי באפליקציה, לרבות גביית תשלום עבור השירותים המוזמנים, או כל שימוש אחר שעשוי לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו. בנוסף הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שאתה האחראי הבלעדי על השימוש באפליקציה.

כמו-כן, במידה והינך עושה שימוש באפליקציה עבור מי מטעמך (להלן: "המשתמש/ת האחר/ת"), הינך מצהיר/ה כי: א. וידאת כי הוצגו בפני המשתמש/ת האחר/ת תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות והיא/הוא מסכימ/ה לתנאים אלו; ב. כי, בין היתר, המשתמש/ת האחר/ת מסכימ/ה לשימוש במידע אישי שיימסר מטעמך אודותיה/ו לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, לרבות למסירת מידע אודות השירות וזמני הגעת שירותי ההסעה והשינוע; וכן ג. במידה והמשתמש/ת האחר/ת מתחת לגיל 18: כי הינך ההורה או האפוטרופוס החוקי של המשתמש/ת האחר/ת ומסכימ/ה לתנאים הקבועים בהם ובין היתר לשימוש במידע האישי כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכי הינך מאשר/ת ומסכימ/ה בשם המשתמש/ת האחר/ת  ויש בידך את מלוא הסמכות לעשות כן.

כאמור לעיל, אם הנך קטין (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות שהנה חלק בלתי נפרד הימנם. במידה שלא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה.

כפי שצוין, החברה לא תהא אחראית על כל נזק שהוא שייגרם למשתמשים  בעקבות ובמהלך מתן השירותים המוזמנים, מעצם היותה מתווכת בלבד בין מזמיני השירותים לבין ספקי השירותים. עם זאת ולמעלה מן הצורך אנו מדגישים בפניך להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לרכביהם נזק וכן לא לעסוק בפעילות שאינה חוקית, מאיימת או מטרידה, הן במהלך השימוש בשירותים הטכנולוגיים, הן במהלך אספקת השירותים המוזמנים.

במסגרת השימוש באפליקציה הנך מתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש ולהימנע מלבצע את הפעולות האסורות כפי שיפורטו בלינק שלהלן – https://www.gett.com/il/legal/allowed-uses/.

תשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי סעיף 4 זה עלולה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

5. ההרשמה לאפליקציה

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה אינו כרוך בתשלום, למעט תשלום בגין המקרים שמוגדרים במדיניות השירות שהנה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לגבות בעתיד תשלום בגין עצם ההרשמה ו/או בגין השימוש בשירותים הטכנולוגיים, כולם או חלקם, הכול כפי שיוגדר במדיניות השירות. ככל שהחברה תבקש לעשות זאת תתפרסם על כך הודעה באפליקציה ו/או באתר ותעודכן מדיניות השירות בהתאם.

על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה יש צורך בהרשמה ופתיחת חשבון ("החשבון"). במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך שיכלול בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום ("פרטי החשבון"). יתכן שרישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה. אינך מחויב למסור פרטים אלה אך דע לך כי לא תוכל לעשות שימוש באפליקציה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה (להוציא נתונים שקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגרי המידע של החברה. שימוש החברה בפרטים על אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ועל עדכון החשבון בכל שינוי בפרטים, בהתאם למדיניות הפרטיות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את ביטחון האפליקציה, לרבות וללא הגבלה, בקשה לקבלת פרטים נוספים כדי לאשר עסקאות שבהן קשור חשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך.

בנוסף, על ההרשמה לאפליקציה יחולו גם כן התנאים הנוספים שיובאו בלינק להלן – https://www.gett.com/il/legal/open-account/.

6. תשלום

התשלום לספק השירותים מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או מזומן בלבד. על אף האמור, אנו עשויים להגביל את אמצעי התשלום, במועדים, אזורים ובשעות מסוימות, והכל בכפוף להודעה מתאימה שתתפרסם באפליקציה, בסמוך או בעת ביצוע הזמנת הנסיעה. במקרה שבו התשלום לספק השירותים יתבצע בכרטיס אשראי באמצעות האפליקציה, לאחר אישור התשלום במועד סיום הנסיעה, יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שאותה סיפקת בעת פתיחת החשבון כאמור, ככל שסיפקת, סיכום נסיעה במייל וקבלה עבור התשלום (בפורמט PDF). בתנאי שימוש אלה, "כרטיס אשראי" משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען ו/או כל כרטיס אחר הנטען מראש.

הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בכרטיס אשראי או בכל צורה אחרת של תשלום אלא אם יש ברשותך את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.

במקרה שבו התשלום לספק השירותים יתבצע במזומן- במועד סיום הנסיעה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שאותה סיפקת בעת פתיחת החשבון כאמור, ככל שסיפקת, סיכום נסיעה בלבד.

אנו מפצירים בך לוודא כי ספק השירותים מנפיק עבורך חשבונית מס מהמונה בסיום הנסיעה, וכי הסכום לתשלום המפורט בה זהה לסכום שאותו נדרשת לשלם, בין בכרטיס אשראי, בין במזומן.

בנוסף, על ההרשמה לאפליקציה יחולו גם כן התנאים הנוספים שיובאו במדיניות התשלום בלינק להלן – https://www.gett.com/il/legal/payment/.

7. משתמש עסקי

משתמש עסקי שהתקשר עם החברה בהסכם ייעודי, שמגדיר, בין היתר, את דמי המנוי, תנאי התשלום ושאר הפרטים המסחריים נדרש לאשר, נוסף לתנאי שימוש אלה, גם את תנאי השימוש למשתמשים עסקיים שיובאו בלינק שלהלן – https://www.gett.com/il/legal/business/users/.

לתשומת ליבך, סעיף זה ותנאי השימוש למשתמשים עסקיים לא יחולו בקשר עם שירותי הכניסה לתור נתב"ג. מידע נוסף לגבי נסיעות עסקיות מוזמנות מראש מנתב"ג מופיע בס' 12 להלן.

8. ספקי השירותים ואחריותם כלפי המשתמשים

הנך מעניק בזאת לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים הטכנולוגיים, להעביר מידע שכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים שמספקים את השירותים המוזמנים בפועל.

הנך מאשר ומסכים בזאת כי האפליקציה משמשת כזירת פעילות וקישור בין מזמיני שירותים לבין ספקי השירותים וכי החברה, כגוף שמפעיל את האפליקציה ומספק באמצעותה את השירותים הטכנולוגיים, אינה מספקת בשום מקרה למזמין השירותים את השירותים המוזמנים. החברה אינה מעורבת בעסקה אשר מתבצעת בינך כמזמין שירותים לבין ספק השירותים.

ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאתה אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינך משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.

ספקי השירותים שאליהם תופנה באמצעות האפליקציה, הם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר הציגו והתחייבו בפנינו כי יש להם את ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים המוזמנים. לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן למשב את אופן השירות שניתן על-ידו (להלן: "פידבק המשתמשים"). אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על פידבק המשתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצורכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תקינות כלי הרכב ומצבו, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי ספקי השירותים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים המוזמנים. בדומה, לאחר קבלת שירות מספקי השירותים, עשויה להינתן לספקי השירותים האפשרות לדרג אותך וליתן משוב בקשר לקבלת השירותים על ידך. מידע זה עשוי לשמש אותנו לטובת שיפור השירותים הניתנים על ידינו כאפליקציה שמתווכת בין המשתמשים לבין ספקי השירותים. בנוסף, מידע זה יסייע לשמור על סטנדרט התנהגות גבוה בקרב אלה שעושים שימוש בשירותיה הטכנולוגיים של החברה.

ספקי השירותים אשר מספקים את השירותים המוזמנים הם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי החברה, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואיננו משמשים כנציגיהם ו/או שלוחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לבינך ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל.

הנך מצהיר שידוע לך שבהתאם להוראות הדין, תמחור הנסיעה במונית נעשה ע"י הפעלת המונה שבמונית בתחילת הנסיעה, כמונה רץ. עוד הנך מצהיר שידוע לך ששכר ההסעה שייך במלואו לנהג המונית, וכי על החברה לא תחול אחריות כלשהי בגין כל טענה שלך ו/או מי מטעמך בקשר לנזקים, ו/או הוצאות שנובעות ו/או קשורות לפעולותיו ו/או מחדליו של נהג המונית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בקשר להסכמות נטענות עם נהג המונית בנוגע לשכר ההסעה. הנך מצהיר שידוע לך שחשבונית המס בגין הנסיעה מופקת בסיום הנסיעה, דרך המונה שבמונית בלבד, על ידי נהג המונית, ולא על ידי החברה. אנו ממליצים לך לבקש את חשבונית המס מנהג המונית בסיום הנסיעה ולשמור אותה, באופן שיאפשר לערוך בירורים על אודות הנסיעה בעתיד, ככל שיידרשו.

9. הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לשירותים שיסופקו ע"י צדדים שלישיים, ובהם ספקי השירותים, לרבות השירותים המוזמנים, שירותי הכניסה לתור נתב"ג, פעילות נציגי נתב"ג (כהגדרתם בס' 12 להלן) וכל שירות אחר שמוענק ע"י נציגי נתב"ג (בסעיף זה: "השירותים"), ובכלל זה טיבם, תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם של השירותים. בהתאם, החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה משימוש במידע שמופיע במסכי האפליקציה. תשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר, לרבות נציגי נתב"ג, שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

מבלי לגרוע מהאמור, כל מידע שמצוין באפליקציה שקשור לזמני אספקת השירותים לרבות זמן הגעת ספק השירותים, זמן הגעה ליעד, משך הנסיעה ו/או המשלוח ("הערכות זמנים"), מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת החברה, הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה ופעולות עצמאיות של ספק השירותים. זמני אספקת השירותים כפי שיצוינו באפליקציה לא יהוו כל התחייבות מצד החברה והנך מוותר על כל טענה, עילת תביעה או חבות כנגד החברה בקשר לאי דיוקים בהערכות הזמנים.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה והשירותים הטכנולוגיים בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, היות שפעילות האפליקציה מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילים סלולריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן שהאפליקציה לא תהיה תמיד חסינה מפני הפרעות ותקלות בפעילותה הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק שנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר שמצוי באפליקציה  ו/או בשירותים הטכנולוגיים כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שנגרם עקב הגישה לאפליקציה והשימוש בה או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בה.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בעמודי האפליקציה ו/או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים שכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמשים בלבד.

10. קופונים ומבצעים

קודי שוברי ההנחה ומבצעים ("קופונים ומבצעים") עשויים להישלח אליך באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות דחיפה  (Push) ו/או יעודכנו בחשבונך באפליקציה, ומהווים הצעה להזמנת מוצרים ושירותים דרך האפליקציה, במחיר מוזל, במועדים, במחירים ובתנאים שמפורטים להלן ו/או שמצוינים באפליקציה ו/או באתר ("תנאי הקופונים והמבצעים").

השימוש בקופונים וניצול המבצעים, לרבות הזמנת שירותים דרך האפליקציה שעליהם  הם חלים, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באפליקציה ו/או באתר ו/או שיופיעו בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים באפליקציה ו/או באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות הזמנת השירותים שעליהם חלים הקופונים והמבצעים.

הוראות תנאי הקופונים והמבצעים יחולו על כל שימוש שהוא שייעשה על ידך, לרבות הזמנת השירותים שעליהם חלים הקופונים והמבצעים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

כאמור, הקופונים והמבצעים שמופיעים באפליקציה ו/או באתר, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים, לרבות בעניין השירותים המוזמנים, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

בנוסף, על קופונים ו/או מבצעים יחולו גם כן התנאים הנוספים שיובאו בלינק להלן – https://www.gett.com/il/legal/coupons/.

11. עדכון מדיניות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המדיניויות השונות שהנן חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ובכלל זה את מדיניות השירות שקובעת באילו מצבים עשויה החברה החברה לגבות מהמשתמשים תשלום בגין השימוש בשירותים הטכנולוגיים ואת מדיניות גביית דמי ההזמנה שקובעת מתי נהגי המוניות יהיו רשאים לגבות דמי הזמנה בנסיעות שהוזמנו דרך האפליקציה ובכפוף להוראות הדין.

12. שירותי הרישום לכניסה לתור המוניות מנמל התעופה בן גוריון

האפליקציה מאפשרת רישום שלך כלקוח פרטי כהגדרתו להלן שמעוניין, עבורו ו/או מי מטעמו, בכניסה לתור המוניות שנמצא בטרמינל 1 (בקומת הקרקע – תור המוניות המורשות), ובטרמינל 3 (קומת הקרקע, שער 3) ("תור המוניות"). השימוש באפליקציה לצורך הרישום לכניסה לתור המוניות בנתב"ג אינו כרוך בתשלום.

"לקוח פרטי": לקוח שמבקש להירשם לתור המוניות ולהיכנס אליו לטובת קבלת שירות הסעה במונית דרך תור המוניות, שלא במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות בהתאם לתקנה 510(ב)(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961.

לתשומת ליבך- תור המוניות מתנהל לפי סדר ההגעה בלבד, ללא תלות במועד הרישום באמצעות האפליקציה. במידה שהנך זכאי לפטור מתור, ו/או בכל מקרה בו הנך זקוק לסיוע, נא לפנות לסדרן שממוקם בכניסה לתור המוניות.

לאחר ביצוע הזמנת נסיעה מנתב"ג, תקבל קוד אשר יאפשר את כניסתך לתור המוניות. הנך מתבקש לגשת לתור המוניות ולהציג את הקוד לנהג. קוד זה ישמש אותך גם בזמן הנסיעה וגם לאחריה לצורך איתור כבודה ככל שנשכחה במונית, או לצורך בירורים על אודות הנסיעה, ואנחנו ממליצים לשמור אותו היטב.

יש להישמע להוראות הסדרן, המשלח, מנהל הפעול, אחראי המשמרת, המפקח, ו/או כל גורם נוסף מצד החברה ו/או מי מטעמה, ו/או כל גורם נוסף מטעם רשות שדות התעופה ו/או מי מטעמה ("נציגי נתב"ג") ולהתייחס אליהם בכבוד, לא לגרום להם נזק וכן לא לעסוק בפעילות שאינה חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך צריכת שירותי הכניסה לתור נתב"ג ו/או שירותי ההסעה מנתב"ג.

13. תקופת ההסכם וסיום ההתקשרות

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב בינינו שתקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ועד אשר יובא אל סיומו לבקשת מי מהצדדים ("תקופת ההסכם").

במידה שברצונך להביא את ההסכם אל סיומו, עליך להודיע לנו על כך בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: support-il@gett.com. במקרה זה, סיום ההתקשרות ייכנס לתוקף לאחר שנשלח אליך אישור, תוך זמן סביר. במידה שאנו נבקש להביא את ההסכם אל סיומו, נשתדל להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה באופן מיידי. במקרה זה, סיום ההתקשרות ייכנס לתוקף באופן מיידי לאחר חסימת גישתך לאפליקציה.

בסיום תקופת ההסכם, הנך נדרש להסיר באופן מיידי את האפליקציה שהותקנה על מכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה.

14. תנאים מיוחדים שנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה  אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון שחלים ו/או שנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי שנלווים ו/או כלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות שקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת "קוד פתוח".

15. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שייגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה והשירותים הטכנולוגיים שניתנים באמצעותה.

16. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, השירותים הטכנולוגיים, החברה ותנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה הנו הדין הישראלי בלבד.

17. תנאים נוספים

כאמור לעיל, הסכם זה יכלול את התנאים הנוספים הבאים, בדרך של הפנייה:

18. פנייה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באפליקציה והשירותים הטכנולוגיים שניתנים באמצעותה ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל לפנות אלינו לשירות הלקוחות בצ'אט באפליקציה או בכתובת הדוא"ל: support-il@gett.com.

בכל שאלה ו/או בקשה ו/או תלונה בקשר לשירות הסעה שסופק על ידי ספק שירותים המהווה נהג המונית, ניתן לבצע פנייה באופן מקוון באתר משרד התחבורה, כאן. ככל שתבקש שנציג מטעם החברה יסייע לך בפנייה כאמור, ניתן לפנות אל החברה בדרכים שמפורטות לעיל.